Ako získať príspevok na podnikanie, aká je jeho výška

Ak človek zvažuje rozbehnutie vlastného podnikania na Slovensku, v tom prípade mu môže pomôcť príspevok na podnikanie. Je dostupný pre tých, ktorí sa odvážia vstúpiť do sveta podnikania. Tento príspevok môže čiastočne pokryť počiatočné náklady spojené s podnikaním, ako napríklad nákup vybavenia, prenájom kancelárie, či marketingové aktivity. Ako získať príspevok na podnikanie?

Výška príspevku na podnikanie sa líši v závislosti od kraja a priemernej mzdy, pričom maximálna výška je 7534,48 €.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Cieľom príspevku je uľahčiť rozbeh vlastného podnikania.

Maximálna výška príspevku na podnikanie je 7534,48 €.

Žiadosť o príspevok sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadateľ musí plánovať prevádzkovanie živnosti minimálne 2 roky.

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov- čo to je?

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov, nazývaný aj príspevok na podnikanie, je forma finančnej pomoci, ktorú štát poskytuje uchádzačom o prácu a záujemcom o začatie živnosti na Slovensku.

Cieľom príspevku je uľahčiť rozbeh vlastného podnikania a stimulovať tak vznik nových pracovných miest.

Výška príspevku sa líši v závislosti od kraja a priemernej mzdy, pričom maximálna výška je 7534,48 €.

Podmienky pre získanie príspevku:

 • Evidencia na úrade práce minimálne 3 mesiace (12 mesiacov v prípade predošlého podnikania)
 • Podnikateľský zámer
 • Plánované prevádzkovanie živnosti minimálne 2 roky
 • Neposkytnutie príspevku pre občanov so zdravotným postihnutím

Použitie príspevku:

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov sa musí použiť v súlade s podnikateľským zámerom a v lehote 2 rokov od začatia podnikania. Financovať s ním je možné napríklad:

 • Nákup tovaru a služieb súvisiacich s podnikaním
 • Nákup vybavenia a zariadenia
 • Prenajatie priestorov
 • Marketingové aktivity
 • Mzdové náklady

Ako požiadať o nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov?

Žiadosť o príspevok sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dotácie na živnosť pre živnostníkov

Na Slovensku neexistuje priama „dotácia na živnosť“ pre živnostníkov v pravom slova zmysle.

Namiesto toho existuje príspevok na podnikanie, ktorý je nenávratnou formou finančnej pomoci pre uchádzačov o prácu a záujemcov o začatie živnosti.


Úrad práce poskytne žiadateľovi najviac 60 % z celkovej výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy uzavrel dohodu o poskytnutí príspevku na podnikanie. Zvyšnú časť, najviac 40 % dostane žiadateľ po uplynutí 12 mesiacov, keď predloží prvú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj správu o čerpaní príspevku.


Tabuľka zobrazuje výšku dotácie – príspevku na podnikanie na živnosť pre budúcich živnostníkov:

Výška príspevku100 %
najviac
60 %
najviac
40 %
najviac
Kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti ≤ ako je celoslovenský priemer: 3 násobok celkovej čiastky príspevku5650,86 eur3390,52 eur2260,34 eur
Kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti > ako je celoslovenský priemer: 4 násobok celkovej čiastky príspevku7534,48 eur4520,69 eur3013,79 eur

Ako získať dotáciu na podnikanie?

Dotácia na podnikanie, čiže príspevok na podnikanie, ktorý je nenávratnou formou finančnej pomoci pre uchádzačov o prácu a záujemcov o začatie živnosti, je možné pokúsiť sa získať nasledovným spôsobom:

 1. Splniť podmienky:
  • Evidencia na úrade práce minimálne 3 mesiace (12 mesiacov v prípade predošlého podnikania).
  • Vypracovanie podnikateľského zámeru.
  • Plánované prevádzkovanie živnosti minimálne 2 roky.
  • Neposkytnutie príspevku pre občanov so zdravotným postihnutím.
 2. Pripraviť si potrebné doklady:
  • Žiadosť o príspevok na podnikanie.
  • Podnikateľský zámer.
  • Kalkulácia nákladov na prevádzkovanie živnosti.
 3. Navštíviť príslušný úrad práce:
  • Kontaktovať úrad práce v mieste trvalého bydliska a dohodnúť si termín stretnutia.
  • Na stretnutí predložiť všetky potrebné doklady spolu so žiadosťou o príspevok.
  • Komisia úradu práce posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi výsledok.
 4. V prípade schválenia, živnostník:
  • Podpíše zmluvu o poskytnutí príspevku na podnikanie.
  • Príspevok mu bude vyplatený na jeho bankový účet.
  • Peniaze musí použiť v súlade s podnikateľským zámerom a v lehote 2 rokov od začatia podnikania.

Dotácia, teda príspevok na podnikanie sa nezískava automaticky. Je potrebné o neho požiadať a splniť vopred stanovené podmienky.

Nenávratná pôžička od štátu – povinnosti žiadateľa

Povinnosti žiadateľa o nenávratnú pôžičku od štátu alebo o príspevok na podnikanie sú nasledovné:

 • Žiadateľ musí splniť stanovené podmienky, pripraviť si potrebné doklady, spolupracovať s úradom práce a použiť príspevok v súlade s podnikateľským zámerom. Medzi stanovené podmienky patrí napríklad minimálna evidencia na úrade práce po dobu minimálne 3 mesiace alebo vypracovanie podnikateľského zámeru.
 • Žiadateľ musí tiež plánovať prevádzkovanie živnosti minimálne 2 roky a nesmie byť príjemcom príspevku pre občanov so zdravotným postihnutím.
 • Medzi potrebné doklady, ktoré je žiadateľ povinný predložiť, patria žiadosť o príspevok na podnikanie, podnikateľský zámer, výpis z bankového účtu, doklady o prípadných investíciách do podnikania a ďalšie, ktoré stanoví úrad práce.
 • Po podaní žiadosti musí žiadateľ spolupracovať s úradom práce a poskytovať požadované informácie a doklady. Žiadateľ musí použiť príspevok v súlade s podnikateľským zámerom a dokladovať jeho použitie faktúrami a inými dokladmi.

V prípade porušenia stanovených podmienok musí žiadateľ nenávratnú pôžičku od štátu, teda príspevok na podnikanie, vrátiť v plnej výške.

Podáva sa žiadosť o príspevok na podnikanie na úrade práce?

Áno, žiadosť o príspevok na podnikanie sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Pred podaním žiadosti je dobré si overiť aktuálne informácie o podmienkach poskytovania príspevku a o požadovaných dokladoch.

Úrad práce posúdi žiadosť o príspevok na podnikanie spolu s priloženými prílohami a schváli, prípadne neschváli príspevok.

Je na Slovensku záujem o príspevok na podnikanie?

Áno, na Slovensku je o príspevok na podnikanie veľký záujem.

Zvýšený záujem o príspevok možno pripísať:

 • Snahe ľudí o prácu a zlepšenie ich životnej úrovne.
 • Vládnym opatreniam na podporu podnikania, ako je zjednodušenie procesu žiadosti o príspevok a zvýšenie jeho maximálnej výšky.
 • Rastúcej popularite podnikania na Slovensku.

Napriek tomuto záujmu je dôležité poznamenať, že nie všetky žiadosti o príspevok na podnikanie sú schválené.

Dôležité je preto:

 • Pred podaním žiadosti si dôkladne preštudovať podmienky.
 • Vypracovať kvalitný podnikateľský zámer.
 • Spolupracovať s pracovníkom úradu práce.

Ak sa splnia všetky podmienky a záujemca bude mať dobre pripravený podnikateľský zámer, má veľkú šancu na schválenie žiadosti o príspevok na podnikanie.

Záujem o podnikanie na Slovensku stále rastie.

Vypracovanie podnikateľského zámeru

Podnikateľský zámer je kľúčový dokument pre každého, kto chce začať podnikať. Je to plán, ktorý opisuje podnikanie, jeho ciele a stratégie na ich dosiahnutie.

Dobre napísaný podnikateľský zámer môže pomôcť:

 • Získať príspevok na podnikanie.
 • Presvedčiť potenciálnych klientov a partnerov.
 • Získať granty alebo dotácie.
 • Jasne definovať ciele a stratégie.
 • Sledovať pokrok a robiť informované rozhodnutia.

Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer?

1. Zhrnutie:

 • Stručný prehľad podnikania, jeho cieľov a kľúčových stratégií.

2. Popis produktu alebo služby:

 • Podrobný popis toho, čo podnikanie ponúka, aké problémy rieši a aké má benefity pre zákazníkov.

3. Analýza trhu:

 • Identifikácia cieľového trhu, jeho veľkosti a konkurencie.
 • Zhodnotenie silných a slabých stránok konkurencie.

4. Marketingový plán:

 • Ako sa budú oslovovať a získavať zákazníci.
 • Aké marketingové kanály sa budú používať.
 • Aké budú cenové stratégie.

5. Plán riadenia:

 • Kto bude viesť podnikanie.
 • Aká bude organizačná štruktúra firmy.

6. Finančný plán:

 • Koľko peňazí je potrebných na rozbehnutie a prevádzku podnikania.
 • Odkiaľ získať financovanie.
 • Aké sú očakávané príjmy a výdavky.

7. Záver:

 • Zhrnutie kľúčových bodov podnikateľského zámeru.

Tipy na vypracovanie podnikateľského zámeru:

 • Byť jasný a stručný.
 • Použiť jednoduchý jazyk, ktorému každý rozumie.
 • Podložiť svoje tvrdenia faktami a číslami.
 • Nezabudnúť na vizuálnu stránku.
 • Dať si svoj podnikateľský zámer skontrolovať niekým, komu žiadateľ dôveruje.

Existuje mnoho online a offline zdrojov, ktoré pomôžu s vypracovaním podnikateľského zámeru. Netreba zabúdať, že pri výbere online zdrojov je dôležité overiť si ich dôveryhodnosť a relevantnosť pre dané potreby.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang