Psychotesty pre vodičov – ako prebiehajú a aká je ich cena?

psychotesty pre vodičov

S rastúcim dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a schopnosť vodičov adekvátne reagovať na rôzne situácie, sa stávajú psychotesty pre vodičov neoddeliteľnou súčasťou cestnej prevádzky. V dnešnom hektickom svete, kde je schopnosť udržiavať si pozornosť a rýchlo reagovať kľúčová, ponúkajú online psychotesty pohodlný spôsob ako zhodnotiť psychické schopnosti vodičov.

Tento článok sa zameriava na to, ako prebiehajú psychotesty pre vodičov, akú majú cenu a prečo by sa mala venovať pozornosť ich výsledkom. Ako můžu tieto testy prispieť k bezpečnejšiemu prostrediu na cestách?

Čo sú psychotesty pre vodičov

V dnešnej dobe, kedy je doprava neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, je bezpečnosť na cestách prioritou. A práve preto získavajú psychotesty pre vodičov stále väčšiu pozornosť. Tieto testy nie sú len formálnou povinnosťou pri získavaní vodičského oprávnenia, ale taktiež efektívnym nástrojom na hodnotenie psychických schopností vodičov a ich schopnosti bezpečne prejsť cestnou premávkou.

Psychotesty pre vodičov sú špeciálne navrhnuté hodnotiace testy, ktoré majú za cieľ zmerať rôzne psychologické a kognitívne schopnosti jednotlivca, ktorý sa pripravuje na vedenie motorového vozidla. Tieto testy sú dôležité nielen pri získavaní vodičského oprávnenia, ale môžu byť vyžadované aj v prípade obnovenia oprávnenia, po dopravnej nehode alebo v súvislosti s konkrétnymi zdravotnými podmienkami vodiča.

Načo slúžia psychotesty pre vodičov

Cieľom psychotestov pre vodičov je poskytnúť objektívny pohľad na schopnosti vodiča, ktoré môžu ovplyvniť jeho bezpečné riadenie vozidla. Tieto testy môžu zahŕňať meranie pozornosti, rýchlosti reakcie, schopnosti koncentrácie a iných faktorov ovplyvňujúcich schopnosť reagovať na rôzne cestné situácie.

Odborníci v oblasti dopravnej psychológie vyvinuli tieto testy s cieľom minimalizovať riziko dopravných nehôd. Taktiež zabezpečiť, aby mali vodiči potrebné psychické predpoklady na bezpečné riadenie vozidla.

Ako prebiehajú psychotesty pre vodičov

Vodiči riadiaci motorové vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 ton majú legislatívne stanovenú povinnosť absolvovať psychologický test pre vodičov. Osoby, ktoré jazdia z vlastnej potreby, nie sú povinné podstúpiť tento psychologický test.

Povinnosť absolvovať psychologický test platí pre vodičov so vodičskými oprávneniami C, C+E, C1+E a skupiny D, D+E, vrátane podskupín D1 a D1+E. Psychologické testy sa vzťahujú aj na vodičov ťažkých a stavebných strojov, ľudí, ktorí sa chcú stať hasičom a ďalšie povolania.

Proces psychologických testov pre vodičov

Psychologické testy pre vodičov prebiehajú v niekoľkých fázach:

 • Písomné testy:
  • osobnostné testy
  • výkonové testy
  • IQ testy
 • Rozhovor so psychológom:
  • získanie posudku „spôsobilý k výkonu práce“ alebo opačne
 • Návšteva praktického lekára:
  • lekár posudzuje fyzický zdravotný stav a poskytuje súhlas k výkonu

Doporučenia pre psychotesty pre vodičov

Časová náročnosť:Test trvá približne 2-3 hodiny, preto si vezmite jedlo a pitie.
Pre nervóznych:Pre nervózne osoby je odporúčané konzumovať sladké jedlá a pitie (čokoládu, cukríky, džús).
Pravdivé odpovede:Je dôležité odpovedať pravdivo, pretože každý psychotest je navrhnutý tak, aby overoval konzistenciu odpovedí v rôznych častiach testu.
Nepreháňať to:Neúspech v teste nie je nezvratný. Test možno opakovať kedykoľvek, avšak opätovne sa vyžaduje platba za testovací proces. Ak neúspech nastane, je užitočné prehodnotiť testy a analyzovať dôvody a chyby.
psychotesty pre vodičov
Psychotesty pre vodičov sú dôležitým nástrojom na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Mali by byť vykonávané pravidelne, aby sa zabezpečilo, že sú vodiči schopní bezpečne viesť vozidlo.

Aspekty psychotestov pre vodičov

Psychotesty pre vodičov teda predstavujú kľúčový prostriedok na zhodnotenie zdravotnej a psychologickej spôsobilosti vodičov. Tieto testy sa zameriavajú na nasledujúce aspekty:

 • Pozornosť: Zabezpečuje schopnosť vodiča identifikovať nebezpečenstvo a adekvátne naň zareagovať.
 • Koncentrácia: Dôležitá pre udržanie pozornosti na ceste a vyhýbanie sa rozptýleniu.
 • Reakčná doba: Určuje rýchlosť, s akou môže vodič reagovať na nebezpečenstvo.
 • Schopnosť rozhodovania: Umožňuje správne vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa ako na ňu zareagovať.
 • Schopnosť prispôsobiť sa: Dôležitá pre adaptáciu na zmeny v premávke.
 • Schopnosť predvídať: Umožňuje vodičovi predvídať možné nebezpečenstvá.
 • Schopnosť ovládať vozidlo: Dôležitá pre udržanie vozidla pod kontrolou v rôznych situáciách.

Doplnkové aspekty zahŕňajú:

 • Schopnosť zvládať stres: Významné, keďže stres môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť jazdy.
 • Riešenie konfliktov: Dôležité pri riešení konfliktov v premávke, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo.
 • Zvládanie únavy: Únava môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť rozhodovania.

Dôležitosť psychotestov pre vodičov

Psychologické hodnotenie žiadateľa vykonáva len špecializovaný psychológ s odbornosťou v oblasti dopravnej psychológie.

Toto vyšetrenie zahŕňa štruktúrovaný rozhovor, v rámci ktorého sú získavané dôležité anamnestické údaje týkajúce sa vodičskej praxe, dopravných nehôd, priestupkov, ale aj údaje o odobratom vodičskom preukaze, absolútnom a relatívnom počte najazdených kilometrov, úrazoch, trestnej činnosti, alkoholizme, závislosti od psychotropných látok a zdravotných chorôb.

V rámci vyšetrenia sú používané špeciálne psychologické testy na posúdenie zákonom predpísaných kritérií vrátane úrovne intelektu, výkonných dispozícií, štruktúry osobnosti, psychopatologických fenoménov, odolnosti voči stresu, motivácie a vôle. Taktiež sa využívajú špeciálne prístrojové techniky, ako napríklad determinačné testy a testy rýchlosti reakcie.

Závery psychologického vyšetrenia sú následne dokumentované v zdravotnej dokumentácii žiadateľa v tlačive o psychologickom vyšetrení vodiča. V prípade, že sa počas vyšetrenia neobjavia žiadne dôvody, pre ktoré by žiadateľ nebol schopný viesť motorové vozidlo, psychológ uvádza, že je psychicky spôsobilý. V prípade zistenia dôvodov, ktoré bránia žiadateľovi vo vedení vozidla, psychológ konštatuje, že nie je psychicky spôsobilý.

Vyšetrenia je možné realizovať individuálne alebo v skupinách (do 20 osôb). Celkový čas vyšetrenia závisí od počtu vyšetrovaných vodičov. Výsledky vyšetrenia v podobe tlačiva „Záver o psychologickom vyšetrení žiadateľa/vodiča“ (podľa zákona č. 8 a 9 z roku 2009) sú k dispozícii ihneď alebo do 24 hodín.

psychotesty pre vodičov
Pri psychotestoch pre vodiča je potrebné mať so sebou občiansky preukaz, vodičský preukaz, zdravotnú dokumentáciu a okuliare (ak sú potrebné).

Cena psychotestov pre vodičov

Ceny psychotestov pre vodičov sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služby, lokality a typu testov. V priemere sa pohybujú od 50 do 100 eur.

 • Pri získavaní vodičského preukazu sú psychotesty povinné a ich cena je stanovená zákonom. V roku 2023 je stanovená suma 50 eur.
 • Pri obnove vodičského preukazu sú psychotesty povinné pre vodičov, ktorí dovŕšili 65 rokov. Cena psychotestov pri obnove vodičského preukazu je stanovená poskytovateľom služby a v priemere sa pohybuje od 50 do 100 eur.
 • V prípade, že je vodič požiadaný o absolvovanie psychotestov na žiadosť, napríklad pri podozrení na zdravotné alebo psychické problémy, je cena stanovená poskytovateľom služby a v priemere sa pohybuje taktiež od 50 do 100 eur.
psychotesty vodičov skupiny B-taxi, B-poštové služby, B-zasielateľstvo50 €
psychotesty vodičov skupiny C, C160 €
psychotesty vodičov skupiny D, D160 €
psychotesty vodičov skupiny C1E, CE, D1E, DE60 €
psychotesty vodičov ADR (preprava nebezpečných nákladov)80 €
psychotesty právo prednosti v jazde (VRZ, zvuková a svetelná signalizácia)80 €
psychotesty inštruktorov na oprávnenie vykonávať výcvik vodičov80 €
psychická spôsobilosť viesť motorové vozidlá na žiadosť Dopravného inšpektorátu alebo súdu (preskúmanie psychickej spôsobilosti)80 €
odborné poradenstvo za účelom navrátenia vodičského preukazu (12 hod. / 4 týždne podľa z. 8/2009)250 €
Ceny sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od lokality a poskytovateľa.

Online psychotesty pre vodičov

Dôležitosť odbornej pomoci pri psychotestoch pre vodičov je nepopierateľná. Psychológ s odbornými vedomosťami a skúsenosťami je schopný presnejšie posúdiť psychickú spôsobilosť vodiča. V prípade potreby môže odporučiť adekvátnu liečbu alebo terapiu, čím poskytuje komplexnú starostlivosť.

Diskutabilná je aj otázka rentability online testov. Hoci sú tieto testy lacnejšie v porovnaní s tradičnými psychotestami, ich kvalita nemusí vždy postačovať. Online psychotestom pre vodičov často chýba komplexnosť tradičných psychotestov a ich spoľahlivosť môže byť nižšia.

Online testy predstavujú vhodnú alternatívu v nasledujúcich situáciách:

 • Vodič je zdravotne alebo psychicky schopný na bezpečnú jazdu a potrebuje len potvrdenie o psychickej spôsobilosti.
 • Vodič si želá overiť svoju psychickú spôsobilosť, ale nemá čas alebo možnosť navštíviť psychologickú ambulanciu.

Online psychotesty pre vodičov môžu byť užitočnou alternatívou, avšak ich výhody a nevýhody je dôležité zvážiť. V prípade pochybností je vždy odporúčané konzultovať s odborníkom na psychotesty a ich vyhodnocovanie.

Psychotesty slúžia k posúdeniu psychického stavu vodičov, zatiaľ čo napr. havarijné poistenie auta a zákonná poistka na auto poskytujú finančné krytie v prípade dopravných nehôd. Takto poistený a psychicky spôsobilý vodič môže prispieť k zníženiu rizika dopravných nehôd, a následne k nižším nákladom na havarijné poistenie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang