Ako sa stať hasičom – fyzické testy, záchranný zbor

Hasičská práca je povolanie, ktoré nesie so sebou nezameniteľný pocit naplnenia a hrdosti. Zasvätení hasiči sú tými, ktorí vstupujú do nepredvídateľných situácií s cieľom chrániť životy, majetok a bezpečnosť spoločnosti. Ako sa stať hasičom? Aké sú fyzické testy hasičov? Čo je to hasičský a záchranný zbor?

Odhodlanie a schopnosť hasičov konať v náročných podmienkach ich robí skutočnými hrdinami. Ak niekto túži po zmysluplnom povolaní, kde každý deň môže priniesť nové výzvy a príležitosti na pomoc iným, cesta k tomu, ako sa stať hasičom, môže byť práve tým správnym krokom.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • Ako sa stať hasičom? Je to proces, ktorý zahŕňa niekoľko krokov, vrátane absolvovania školení, získavania potrebných certifikátov a podanie žiadosti o zamestnanie v miestnom hasičskom oddelení.
 • Podmienky prijatia hasičov zahŕňajú splnenie určitých kritérií, ako sú minimálny vek, vyžadované vzdelanie a zdravotná spôsobilosť, ako aj absolvovanie fyzických testov.
 • Fyzická spôsobilosť je dôležitou súčasťou prijímacieho procesu pre hasičov a zahŕňa fyzické testy, ktoré overujú sily, vytrvalosť a schopnosť zvládať náročné situácie.
 • Hasičský a záchranný zbor je organizácia zameraná na ochranu ľudí a majetku pred požiarmi a inými nebezpečenstvami, ktorá poskytuje rýchlu a efektívnu záchrannú službu v prípade krízy.
 • Hasičské povolanie je náročné a zodpovedné, ale zároveň je to aj veľmi odmeňujúce, pretože poskytuje príležitosť pomáhať ostatným a chrániť komunitu pred nebezpečenstvami.

Ako sa stať hasičom?

Ľudia, ktorí hľadajú odpoveď na otázku, ako sa stať hasičom, sú ľudia pripravení nezištne pomáhať a zachraňovať druhých. Toto povolanie, resp. poslanie si vyžaduje okrem iného dobrú fyzickú kondíciu a oddanosť.

Stať sa hasičom je zaujímavým a zodpovedným krokom, ktorý si vyžaduje určitú prípravu a nasadenie. Tu je základný postup, ako sa stať hasičom:

 1. Informovať sa a preskúmať požiadavky: Začať treba tým, že sa človek dozvie viac o konkrétnych požiadavkách a kritériách, ktoré miestny hasičský zbor vyžaduje od uchádzačov. Tieto požiadavky môžu zahŕňať fyzickú kondíciu, vekové obmedzenia, zdravotný stav a podobne.
 2. Získanie potrebného vzdelania a kvalifikácie: Väčšina hasičských zborov si vyžaduje minimálne stredoškolské vzdelanie. Avšak, niektoré zábery môžu vyžadovať vyššie stupne vzdelania alebo špeciálne kurzy. Treba skúmať, aké vzdelávacie a tréningové programy sú k dispozícii v oblasti uchádzača.
 3. Fyzická príprava: Hasičská práca si vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu. Je viac než vhodné začať cvičiť a pripravovať sa na fyzické testy hasičov, ktoré sú súčasťou prijímacieho procesu.
 4. Certifikáty a odborná príprava: Mnohé hasičské zbory vyžadujú, aby uchádzači absolvovali špeciálne kurzy, ako je kurz prvej pomoci, kurz záchrany z výšok, kurz riešenia chemických nebezpečenstiev a podobne. Tieto certifikáty pomôžu získať potrebné zručnosti a znalosti.
 5. Podanie prihlášky: Keď už je niekto pripravený a spĺňa všetky požiadavky, stačí podať prihlášku do miestneho hasičského zboru. Treba postupovať podľa pokynov a termínov uverejnených na webovej stránke zboru alebo iných zverejnených zdrojoch.
 6. Prijímací proces: Po podaní prihlášky nasleduje prijímací proces, ktorý môže zahŕňať písomné testy, osobnostné pohovory, fyzické testy a ďalšie hodnotiace kroky.
 7. Odborná príprava a integrácia: Ak uchádzač uspeje v prijímacom procese, bude začlenený do odbornej prípravy a tréningov. Tieto programy poskytnú potrebné zručnosti a informácie pre úspešné pôsobenie ako hasič.
 8. Kariérny rast: Hasičská práca ponúka možnosti kariérneho rastu a špecializácie. Po získaní skúseností a znalostí je možné postupovať na rôzne pozície, ako je vedúci zásahu, inštruktor alebo odborník na špecifické oblasti.

Je dôležité si uvedomiť, že práca hasiča vyžaduje odhodlanie, oddanosť a schopnosť pracovať v stresujúcich a nebezpečných situáciách. Ak má niekto vášeň pre ochranu životov a majetku a je pripravený na výzvy, hasičská práca môže byť napĺňajúcou a hodnotnou kariérou.

Podmienky prijatia hasičov

Stať sa hasičom nemôže každý. Je to poslanie pre ľudí s dobrou fyzickou kondíciou a psychickou pripravenosťou. Na to, aby sa človek dostal do Hasičského a záchranného zboru, musí splniť určité podmienky.

Podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore je definované, že príslušníkom HaZZ sa môže stať:

 • štátny občan Slovenskej republiky
 • s vekom viac ako 18 rokov
 • bezúhonný
 • nebol prepustený zo štátnej služby (od HaZZ) alebo uplynuli 3 roky od prepustenia zo štátnej služby (od HaZZ)
 • spôsobilý na právne úkony
 • zdravotne, psychicky a fyzicky spôsobilý
 • ovláda štátny jazyk (slovenčinu)
 • s trvalým pobytom na území SR
 • spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon danej funkcie

Vyhlásenie výberového konania býva zverejnené na webe MVSR, informačných tabuľách, úradoch práce resp. v novinách. Vo vyhlásení výberového konania je zvyčajne zverejnená aj lehota na podanie prihlášky do hasičského zboru.

Ak niekto spĺňa požiadavky na to, aby sa stal hasičom, treba podať prihlášku do určenej lehoty a následne bude uchádzač pozvaný na výberové konanie a psychologické vyšetrenie. Na výberové konanie je potrebné doniesť si tieto doklady:

 • vyplnený osobný dotazník
 • životopis
 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie (potvrdenie od všeobecného lekára o spôsobilosti absolvovať fyzické testy hasičov)
 • potvrdenie o psychologickom vyšetrení, ktoré sa absolvuje u psychológa HaZZ
 • potvrdenia o odbornej praxi (ak ich konkrétna funkcia vyžaduje)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • vojenskú knižku (ak uchádzač absolvoval vojenskú službu)

Ak tieto požadované doklady uchádzať nepredloží, nebude mu umožnené pokračovať vo výberovom konaní. Z toho dôvodu je treba zodpovedne pristúpiť aj k administratívnym záležitostiam.

Výberové konanie prebieha najprv absolvovaním písomného testu, pričom jeho náročnosť sa odvíja od danej funkcie. Následne sú kontrolované predložené doklady a urobí sa psychologické vyšetrenie. V poslednej časti je ústny pohovor, kde je dobré sa pripraviť na otázky na pohovore a testy fyzickej spôsobilosti.

Hasiči musia mať schopnosť pracovať pod tlakom a rýchlo sa rozhodovať. Ich práca vyžaduje spoluprácu v tíme a schopnosť efektívne komunikovať s ostatnými členmi záchranného personálu.

Fyzická spôsobilosť – fyzické testy hasičov

Testy fyzickej spôsobilosti sú rozdelené podľa pracovného času – rovnomerne a nerovnomerne. Taktiež sú hodnotené v závislosti od vekovej kategórie uchádzača.

Vekové kategórie:

 • do 30 rokov
 • od 31 do 35 rokov
 • od 36 do 40 rokov
 • od 41 do 45 rokov
 • od 46 do 49 rokov
 • 50 a viac a zdravotnou kvalifikáciou „C“

Testy pre uchádzača s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom hasič,:

 • skok do diaľky z miesta
 • beh na 50 metrov
 • ľah-sed v priebehu 60 sekúnd
 • zhyby na hrazde
 • 12-minútovka
 • plávanie na 100 metrov voľným spôsobom

Testy pre uchádzača s rovnomerne rozvrhnutým služobným časom (služba mimo pohotovosť, respektíve zásahov, prípadne dispečing, administratíva):

 • skok do diaľky z miesta alebo beh na 50 metrov
 • ľah-sed v priebehu 60 sekúnd alebo zhyby na hrazde (ženy robia výdrž v zhybe)
 • 12-minútovka alebo plávanie na 100 metrov voľným spôsobom

Celkovo povedané, stať sa hasičom rozhodne nie je pre každého. Na toto povolanie musí mať človek silný vzťah k morálke, odhodlaniu a disciplíne. Na fyzické testy hasičov sa dokáže pripraviť každý, no po psychickej stránke to môže byť náročnejšie.

Preto každý človek, ktorý hľadá spôsoby ako sa stať hasičom, by mal byť pripravený na všetky dôsledky tohoto náročného, no obdivuhodného povolania.

Hasičský a záchranný zbor – čo to je?

Hasičský a záchranný zbor predstavuje nepostrádateľnú súčasť každej spoločnosti. Je to skupina odvážnych jednotlivcov, ktorí sa zaväzujú chrániť a pomáhať svojej komunite v prípade rôznych núdzových situácií.

Ich úlohou je nielen bojovať s požiarmi, ale aj poskytovať pomoc pri dopravných nehodách, prírodných katastrofách a rôznych iných nebezpečných situáciách. Hasičskí a záchranní pracovníci vstupujú do rizikových situácií s cieľom zaistiť bezpečnosť, zachrániť životy a minimalizovať škody.

Práca hasičského a záchranného zboru je mimoriadne rozmanitá a dynamická. Okrem boja s požiarmi a záchrany ľudí však zahŕňa oveľa viac. Hasiči čelia prírodným katastrofám, ako sú povodne, zemetrasenia a búrky, kde ich úlohou je organizovať evakuácie a poskytovať pomoc postihnutým.

Zároveň sa podieľajú na riešení havárií na cestách, technických poruchách a rôznych nehodách, pri ktorých sú nutné rýchle a koordinované zásahy. Hasičský a záchranný zbor je preto tímovou silou, ktorá musí byť pripravená čeliť širokej škále rizík.

Členovia hasičského a záchranného zboru sú odborníci so špecifickými zručnosťami a znalosťami. Ich príprava zahŕňa nácvik rôznych techník hasenia, záchrany z výšok, riešenia chemických nebezpečenstiev a poskytovania prvej pomoci.

Vzhľadom na neustále meniace sa situácie a nové technológie je nutné, aby hasiči neustále rozširovali svoje vedomosti a zručnosti a podstupovali pravidelný pestrý tréning. Ich oddanosť spoločnosti a nezištná snaha pomáhať iným robia z hasičského a záchranného zboru skutočných hrdinov, ktorí riskujú svoje životy pre zachovanie bezpečia a pohody ostatných.

Hasičstvo je náročné povolanie, ktoré si vyžaduje mnoho fyzického i psychického úsilia a odvahy.

Hasič ako povolanie

Povolanie hasiča je zároveň poslaním a privilégiom. Títo stateční jednotlivci sa zaväzujú chrániť verejnosť a majetok pred hrozbami požiarov a rôznymi núdzovými situáciami. Ich úlohou nie je len slúžiť, ale aj riskovať vlastnú bezpečnosť pre záchranu iných.

Povolanie hasiča si vyžaduje nielen fyzickú odolnosť, ale aj emocionálnu stabilitu a rýchlu reakciu voči nebezpečným situáciám. Každý deň prináša nové výzvy a nepredvídateľné situácie, ktoré si vyžadujú rýchle rozhodnutia a bezodkladné zásahy.

Práca hasiča je pestrou paletou povinností a zásahov. Okrem boja s požiarmi musia hasiči zvládať rôzne náročné situácie, od riešenia dopravných nehôd a záchranárskych operácií až po významnú úlohu pri prírodných katastrofách.

Ich úsilie a odhodlanie majú hlboký vplyv na spoločnosť, a to nielen v záchrane životov a majetku, ale aj v podobe prevencie a výučby verejnosti o bezpečnosti. Povolanie hasiča preto vyžaduje nielen technické zručnosti, ale aj schopnosť pracovať v tíme a efektívne komunikovať s rôznymi ľuďmi v rôznych situáciách.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang