Osobný bankrot – čo sa po ňom deje?

Osobný bankrot je finančné riešenie pre ľudí, ktorí sa dostali do veľkých finančných problémov. Je to proces, ktorý umožňuje splatiť časť dlhov, takže človek môže prejsť na cestu k finančnej stabilite. Je dobré vedieť, čo sa deje po osobnom bankrote a aká je cesta k vyriešeniu problémov.


Obsah článku


Tento proces je navrhnutý tak, aby umožnil človeku splatiť dlhy, ktoré nedokázal zaplatiť včas. Čo sa deje po osobnom bankrote a aký je život po ňom?

Čo sa deje po osobnom bankrote?

Osobný bankrot je často jediné riešenie pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Konkrétne, ak sa človek rozhodne pre osobný bankrot, znamená to, že vyhlási svoje dlhy za nesplatené.

Ak sa človek rozhodne pre osobný bankrot, bude musieť predložiť súdny návrh na osobný bankrot. Tento návrh musí obsahovať podrobné informácie o jeho dlhoch a príjmoch. Musí tiež predložiť dokumenty o svojom majetku a finančných záväzkoch.

Keď súd prijme jeho žiadosť o osobný bankrot, pridelí mu súdneho úradníka, ktorý bude dohliadať na všetko. Tento úradník bude mať na starosti vypracovanie plánu splácania dlhov, ktorý musí schváliť súd.

Plán splácania dlhov zahŕňa všetky informácie o dlhoch, ako je dlžná suma, úroková sadzba, časová lehota pre splácanie dlhov a ďalšie. Toto je plán, ktorý pomôže dlžníkovi postupne splatiť všetky svoje dlhy. Po dokončení osobného bankrotu mu bude udelené osobné oslobodenie od dlhov. To znamená, že všetky jeho dlhy budú plne splatené a nebude ich musieť platiť ďalej.

Osobný bankrot je pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii, veľkou výhodou. Je to proces, ktorý im umožní postupne splatiť dlhy, až kým sa opäť nedostanú do finančnej stability.

Ak sa rozhodne človek pre osobný bankrot, je veľmi dôležité, aby sa poradil s právnym odborníkom, a aby získal potrebné informácie a pomoc. Predchádzať osobnému bankrotu môže aj vypracovanie kvalitnej SWOT analýzy podniku.

Osobný bankrot – nevýhody

Osobný bankrot je finančné riešenie, ktoré je pre mnohých ľudí poslednou možnosťou, keď zlyhajú v splácaní svojich dlhov. Toto riešenie je však spojené s mnohými nevýhodami, ktoré by ľudia mali zvážiť pred začatím procesu konania o osobný bankrot.

Prvá nevýhoda osobného bankrotu je to, že žiadateľovi bude uložený účtovný dohľad. To znamená, že bude musieť počas trvania osobného bankrotu predkladať svojim veriteľom a súdu čestné prehlásenia o všetkých svojich finančných transakciách.

Ak veriteľom alebo súdu uvedie nesprávne informácie, môže byť obžalovaný z úmyselného zatajenia informácií.

Ďalšou nevýhodou osobného bankrotu je, že to môže mať veľmi negatívny dopad na jeho schopnosť získať úver. Ak sa pokúsi o úver počas obdobia osobného bankrotu, je veľmi pravdepodobné, že mu úver bude zamietnutý.

Toto obdobie sa zaznamenáva do jeho histórie a neskôr, keď sa pokúsi získať úver, môže to mať za následok zamietnutie. Okrem toho, ak je v procese osobného bankrotu, súd môže na neho uvaliť obmedzenia, ktoré môžu mať negatívny dopad na jeho rodinný život.

Napríklad mu môže byť uložený príkaz, aby splácal všetky dlhy podľa určitých pravidiel, ďalej aby vyplnil mesačné finančné vyhlásenia a aby obmedzil svoje príjmy a výdavky.

A nakoniec, osobný bankrot je veľmi drahá procedúra. Môže to stáť stovky alebo dokonca tisíce eur na súdne poplatky a právne náklady.

Treba sa uistiť, že pred začatím procesu osobného bankrotu sú pochopené právne postupy, ktoré sú s tým spojené, a pozrieť sa na možnosti, ako sa dá ušetriť peniaze.

Podmienky osobného bankrotu

Osobný bankrot je dlhodobý proces, ktorý pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkostiach s financiami. Bankrot je nástroj, ktorý umožňuje žiadateľom obnoviť svoju finančnú stabilitu a rozdeliť svoje dlhy. Je však dobré vedieť čo sa deje po osobnom bankrote.

Existujú jasné podmienky, ktoré musí človek spĺňať, aby mohol úspešne dosiahnuť osobný bankrot:

 • Prvou podmienkou je to, že musí mať aspoň dva dlhy, ktoré nie sú vzájomne prepojené. To znamená, že dlhy nesmú pochádzať od rovnakej osoby alebo organizácie.
 • Ďalej, žiadateľ musí mať trvalý domov alebo adresu na pobyt v štáte, kde žiada o osobný bankrot.
 • Ďalšou podmienkou osobného bankrotu je, že musí mať pohľadávky, ktoré nie sú vylúčené zo schválenia. Aj keď má povinnosti, ktoré nie sú vylúčené zo schválenia, aj tak ich nemôže dostať späť. Medzi pohľadávky, ktoré sú vylúčené zo schválenia, patria dlhy za alkohol, drogy, náklady súdu, náklady za nedovolené prenasledovanie, náklady za nedovolené zadržiavanie osoby, náhrady škody za ublíženie na zdraví a náhrada škody spôsobenej úmyselne.
 • Okrem toho musí preukázať, že je schopný splácať svoje dlhy. Ak žiada o osobný bankrot, budú od neho požadovať, aby predložil finančné dokumenty, ako sú účty z banky, príjem, účty z poisťovní, príjmy z investícií a podobne.

Tieto podmienky sa môžu líšiť v závislosti od toho, v akej jurisdikcii žiada človek o osobný bankrot. Preto je dôležité, aby sa poradil so svojím právnikom a zistil presné podmienky na Slovensku.

Osobný bankrot a splátkový kalendár

Osobný bankrot je postup, ktorý je možné použiť na odstránenie dlhov v prípade, že človek má viac dlhov ako môže splácať.

Bankrot je predpísaný zákonom, ktorý chráni dlžníka a umožňuje mu splácať dlžobu v časovom rámci, ktorý mu umožňuje usporiť si na splátky.

Ak sa človek rozhodne pre osobný bankrot, bude musieť začať s procesom založenia návrhu o osobnom bankrote. Návrh o osobnom bankrote je dokument, ktorý dlžník predloží súdu a ktorý žiada o jeho schválenie.

V súvislosti s osobným bankrotom je dôležitý aj register úpadcov. Ide o informačný systém verejnej správy, ktorý je spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Register obsahuje informácie o osobách a subjektoch, ktoré sú v úpadkovom konaní.

Návrh o osobnom bankrote musí obsahovať podrobnosti o dlžníkovi, ich dlžobách, ako aj o splátkach. Po tom, čo návrh o osobnom bankrote schváli súd, dlžník bude musieť vytvoriť splátkový kalendár.

Splátkový kalendár je plán, v ktorom je uvedený úplne všetok dlh, ktorý dlžník má, ako aj dátumy, do ktorých je potrebné jednotlivé dlhy splatiť. Kalendár je navrhnutý tak, aby dlžník mohol čo najlepšie postupovať pri splácaní svojich dlhov.

Väčšina splátkových kalendárov zahŕňa niekoľko krokov. Prvým krokom je stanovenie minimálnych splátok pre každý dlh. Potom si dlžník musí vybrať, ktorý dlh bude splácať ako prvý. Splátky sú potom rozdelené medzi dlžníkov podľa rozsahu ich pohľadávok.

Všetky splátky by mali byť vykonané včas, aby sa predišlo ďalším problémom. V záverečnom kroku splátkového kalendára dlžník musí vykonať všetky splátky a dokončiť proces osobného bankrotu. Po tom, čo je celý proces dokončený, dlžník je automaticky oslobodený od všetkých jeho dlhov.

Osobný bankrot je ťažkým rozhodnutím, ktoré je potrebné urobiť, ak človek vlastní viac dlhov, ako môže splácať. Splátkový kalendár je dôležitou súčasťou osobného bankrotu a jeho správne vytvorenie je nevyhnutné pre úspešné splácanie dlhov.

Ako je zrejmé z článku, osobný bankrot môže byť v istých prípadoch prvým krokom k finančnej stabilite. Avšak tento krok do veľkej miery ovplyvní bonitu klienta pri budúcom žiadaní o pôžičku. Bonita je v skratke schopnosť žiadateľa splácať úver. Banky či nebankové spoločnosti si ju často overujú.

Pokiaľ sú po osobnom bankrote stále potrebné financie a banky žiadosť o pôžičku zamietajú, môžu byť alternatívou napríklad pôžičky od súkromných osôb, ktoré si však vždy treba dobre preveriť a najmä informovať sa o podmienkach týchto úverov. Ľudová pôžička, napríklad od rodiny, by v tomto prípade bola lepším riešením.

Úver po osobnom bankrote

Získanie úveru po osobnom bankrote na Slovensku je možné, avšak náročnejšie, ako pred ním.

Záleží od viacerých faktorov:

 • Doba, ktorá uplynula od skončenia bankrotu: Čím dlhšia doba uplynula od skončenia bankrotu, tým je šanca na schválenie úveru vyššia. Banky zvyčajne posudzujú žiadosti o úver po 5 rokoch od skončenia bankrotu.
 • Dôvod bankrotu: Ak bol dôvodom bankrotu napríklad nepredvídateľný a jednorazový výdavok, šanca na schválenie úveru je vyššia ako v prípade opakovaných finančných problémov.
 • Bonita po bankrote: Banka posúdi klientovu bonitu po bankrote, to znamená, či si odvtedy splnil všetky záväzky a či má stabilný príjem. Dôležité je, aby mal čistý úverový register a preukázal zodpovedný prístup k financiám.
 • Typ úveru a výška: Banky sú pri schvaľovaní úverov po bankrote opatrnejšie a zvyčajne ponúkajú nižšie sumy a menej výhodné úrokové sadzby.

Pred požiadaním o úver po osobnom bankrote si treba porovnať ponuky rôznych bánk a nebankových spoločností.

Život po osobnom bankrote

Život po osobnom bankrote môže byť náročný, ale je to aj príležitosť na nový začiatok.

Život po osobnom bankrote môže spôsobovať:

 • Finančné obmedzenia: Po bankrote bude mať človek pravdepodobne zablokovaný prístup k úverom a kreditným kartám. Bude pre neho ťažšie prenajať si byt alebo kúpiť auto.
 • Emocionálne ťažkosti: Bankrot môže byť pre neho a jeho rodinu stresujúcou a emocionálne náročnou skúsenosťou. Môže sa cítiť zahanbený, vinný a frustrovaný.
 • Nové možnosti: Napriek ťažkostiam mu bankrot môže pomôcť zbaviť sa dlhov a začať odznova. Môže sa poučiť zo svojich chýb a zlepšiť svoje finančné návyky.

Život po osobnom bankrote nie je ľahký, avšak s trochou snahy a vytrvalosti sa tieto nepríjemnosti podarí prekonať každému.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang