Register úpadcov – Čo sa deje po osobnom bankrote?

Register úpadcov je dôležitý informačný systém, ktorý poskytuje verejnosti prístup k informáciám o konkurzoch a reštrukturalizáciách v Slovenskej republike. Tento systém je súčasťou informačného systému verejnej správy a je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Ministerstvo je zároveň aj správcom a prevádzkovateľom tohto systému.

Registrovaní užívatelia majú prostredníctvom registra úpadcov prístup k informáciám o majetku z konkurzov, ktorý je v správe konkurzného správcu alebo v reštrukturalizácii a je určený na predaj. Okrem toho môžu získať aj informácie o obstarávaných službách pri správe konkurzného majetku, ako aj o konkurzných súdoch a konaniach, ktoré spravujú.


Obsah článku


Register úpadcov zverejňuje vyhlásenie konkurzu súdom

Register úpadcov je oficiálne verejný zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré sú v situácii osobného bankrotu a oddlženie si vybral na základe konkurzu. Tento register slúži ako dôležitý nástroj pre súdy, avšak aj pre verejnosť, a pomáha v monitorovaní a zaznamenávaní všetkých prípadov bankrotu.

Keďže situácia úpadku môže ovplyvniť mnohých ľudí, je nevyhnutné, aby informácie o týchto prípadoch boli transparentne zverejnené. Práve preto existuje Register úpadcov, ktorý je prístupný pre každého a je pod dohľadom súdov.

Keď sa osoba alebo spoločnosť dostane do situácie, kedy už nie je schopná splácať svoje dlhy, môže byť vyhlásený osobný bankrot. Ide v podstate o oddlženie svojich dlhov a to buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade, ak ide o konkurz, musí byť tento prípad zaregistrovaný v Registre úpadcov a zverejnený pre vedomie verejnosti.

Zverejnenie vyhlásenia konkurzu súdom má niekoľko dôležitých dôvodov. Jedným z nich je práve informovať verejnosť o vyhlásení úpadku danej osoby alebo spoločnosti. Týmto spôsobom majú veritelia možnosť sa dozvedieť o svojich pohľadávkach a zapojiť sa do súdneho konania.

Ďalšou dôležitou funkciou Registra úpadcov je zabezpečenie, že prípad bude riadne sledovaný a spracovaný súdnym konaním. Vďaka tomu sa predchádza možným podvodným alebo nečestným praktikám zo strany osoby alebo spoločnosti v úpadku.

Okrem toho má zverejnenie vyhlásenia konkurzu súdom aj preventívnu funkciu. Zaznamenávanie úpadkov podnecuje k zodpovednému podnikaniu, zabraňuje nespravodlivým a nekontrolovaným dlhovým situáciám a pomáha v boji proti podvodom.

Zverejnenie informácií o úpadkoch v Registri úpadcov tiež pomáha vedeniu štatistiky a analýze situácie na trhu. Súdy majú tak lepší prehľad o počte a príčinách úpadkov a môžu tak efektívnejšie zasahovať a riešiť prípady, ktoré by mohli ohroziť finančnú stabilitu hospodárstva.

Všetky vyhlásenia konkurzu súdom sú zverejňované v Registri úpadcov v elektronickej forme. Táto forma zabezpečuje, že informácie sú vždy aktuálne a dostupné pre každého. V prípade potreby je však možné požiadať aj o záznam v písomnej podobe.

Kto má prístup do registra úpadcov?

Prístup do registra úpadcov má viacero subjektov:

1. Súdy:

 • Okresné súdy, v ktorých sa vedú konkurzné a reštrukturalizačné konania, majú prístup ku všetkým údajom v registri úpadcov.
 • Krajské súdy, na ktoré sa podávajú odvolania proti rozhodnutiam okresných súdov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, majú prístup ku všetkým údajom v registri úpadcov týkajúcich sa príslušných konaní.

2. Správcovia:

 • Správcovia konkurzných a reštrukturalizačných konaní majú prístup ku všetkým údajom v registri úpadcov týkajúcich sa príslušných konaní.

3. Veritelia:

 • Veritelia v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní majú prístup k informáciám o úpadcovi, ako napríklad jeho IČO, sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, dátum vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie a údaj o správcovi.
 • Veritelia v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní nemajú prístup k údajom o iných účastníkoch konania.

4. Verejnosť:

 • Verejnosť má prístup k výpisom z registra úpadcov, ktoré obsahujú základné informácie o úpadcovi, ako napríklad jeho IČO, sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, dátum vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie a údaj o správcovi.
 • Verejnosť nemá prístup k údajom o veriteľoch a iných účastníkoch konania.

5. Ďalšie subjekty:

 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii umožňuje aj iným subjektom prístup do registra úpadcov, ak to ustanoví osobitný zákon alebo ak na to udelí súhlas Ministerstvo spravodlivosti SR.

Prístup do registra úpadcov je regulovaný zákonom o konkurze a reštrukturalizácii a inými právnymi predpismi. Subjekty, ktoré majú prístup do registra úpadcov, sú povinné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Okrem vyššie uvedeného je dôležité poznamenať, že od 1. júla 2023 je prevádzka registra úpadcov presunutá na portál Slovensko.sk. To znamená, že subjekty, ktoré chcú mať prístup do registra úpadcov, sa musia prihlásiť na portál Slovensko.sk pomocou eID karty alebo iného akceptovaného autentifikačného prostriedku.

Ako sa vyhnúť zápisu do registra úpadcov?

Zápis do registra úpadcov je vážny krok, ktorý môže mať negatívne následky pre podnikanie aj osobný život. Preto je dôležité prijať kroky na to, aby sa mu človek vyhol. Tu je niekoľko tipov:

1. Riadiť svoje financie zodpovedne:

 • Vytvoriť si rozpočet a sledovať svoje príjmy a výdavky.
 • Platiť svoje účty včas, aby sa človek vyhol poplatkom z omeškania a penalizácii.
 • Vyhnúť sa nadmernému zadlženiu.
 • Vytvoriť si rezervný fond pre neočakávané výdavky.

2. Komunikovať so svojimi veriteľmi:

 • Ak má človek problémy so splácaním svojich dlhov, mal by komunikovať so svojimi veriteľmi a hľadať riešenie.
 • Môže sa s nimi dohodnúť na splátkovom kalendári, odklade splatnosti alebo znížení dlhu.
 • Neignorovať svojich veriteľov, pretože to môže situáciu len zhoršiť.

3. Vyhľadať odbornú pomoc:

 • Ak má problémy s riadením svojich financií, môže sa obrátiť na finančného poradcu, ktorý mu pomôže zostaviť plán a získať kontrolu nad svojimi peniazmi.
 • V prípade, že je už v úpadkovej situácii, môže sa obrátiť na advokáta, ktorý mu pomôže s konkurzným konaním alebo reštrukturalizáciou.

4. Dodržiavať zákony:

 • Uistiť sa, že človek dodržiava všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa jeho podnikania.
 • Nezapájať sa do nekalých obchodných praktík, ktoré by mohli viesť k úpadku.

5. Byť ostražitý:

 • Dávať si pozor na podvodné ponuky a schémy, ktoré sľubujú rýchle zbohatnutie.
 • Pred investovaním peňazí do akejkoľvek ponuky ju treba vždy dôkladne preveriť.

Zápis do registra úpadcov nie je koniec sveta. Ak sa človek ocitne v tejto situácii, existujú možnosti, ako sa z nej dostať. Dôležité je konať rýchlo a vyhľadať odbornú pomoc.

Čo sa deje po osobnom bankrote?

Po osobnom bankrote má väčšina ľudí pocit, že sa ocitla na konci svojho finančného života. Avšak realita je v skutočnosti úplne iná.

Čo sa deje po osobnom bankrote?

Po tomto veľkom kroku dostáva osoba druhú šancu na zlepšenie svojej finančnej situácie. Môže sa to zdať ako začínanie od nuly, avšak v skutočnosti sa takto zbavuje problematických dlhov a môže začať budovať svoje financie znova.

 1. V prvom rade počas procesu osobného bankrotu si musí uvedomiť, že tento krok nie je ľahký a vyžaduje záväzok a disciplínu. Musí spolupracovať s právnikom, ktorý mu pomôže vysporiadať sa s jeho dlhmi a rokovať so všetkými veriteľmi.
 2. Tiež je vhodné prejsť školením o finančnej gramotnosti, kde sa naučí lepšie spravovať svoje financie, aby sa tak vyhol situácii, kedy by musel znova podstúpiť osobný bankrot.
 3. Po schválení osobného bankrotu sú dlhy znížené alebo odpustené a musí sa spĺňať plány splátok, ktoré stanoví súd. Tieto plány zohľadňujú jeho príjmy a výdavky, takže bude môcť postupne splatiť svoje dlhy bez toho, aby sa dostal do ďalších finančných ťažkostí.
 4. Počas a po ukončení splácania plánu môže opäť začať budovať svoje financie a získavať dôveru v seba a svoje schopnosti. Bude mať možnosť znova získať kredit a začleniť sa do finančného systému.
 5. Osobný bankrot môže byť aj príležitosťou na zmenu životného štýlu a náhľadu na financie. Môže mu pomôcť pochopiť, kde robil chyby v minulosti a ako sa im vyhnúť v budúcnosti.

Toto je súhrn toho, čo sa deje po osobnom bankrote fyzickej či právnickej osoby.

V dnešnej dobe je stále viac ľudí, ktorí sa musia rozhodnúť pre osobný bankrot, avšak pravda je, že to nie je definitívny koniec. Je to len ďalší rozpočtový nástroj, ktorý mu môže pomôcť vyrovnať sa s ťažkou finančnou situáciou.

Je možné získať úver po osobnom bankrote?

Bankrot je situácia, ktorá môže postihnúť každého. Kvôli nešťastným okolnostiam alebo chybám v hospodárení sa môžeme ocitnúť vo veľkých finančných problémoch a nedokážeme splácať svoje dlhy. V takejto situácii sa môže zdať, že nie je žiadna cesta von a jediným riešením sa môže zdať osobný bankrot. Čo to však v skutočnosti znamená?

Bankrot je právny proces, v ktorom sa jednotlivec, ktorý je neschopný splácať svoje dlhy, snaží vyriešiť svoju finančnú situáciu. V rámci tohto procesu sa majetok dotyčnej osoby konfiškuje a predá sa, aby sa mohli splatiť jej veritelia. Následne sa zvyšok dlhov môže odpustiť alebo sa môžu stanoviť splátkové plány.

Po dokončení bankrotu sa však mnoho ľudí obáva, že nebudú mať žiadnu šancu na získanie úveru. Pravdou je, že bankrot bude mať negatívny vplyv na ich kreditnú hodnotu a bude sa zaznamenávať v registri dlžníkov. To môže spôsobiť problémy pri žiadosti o úver v budúcnosti.

O aký úver požiadať po osobnom bankrote?

Je dôležité mať na pamäti, že aj keď sa osoba dostala do situácie osobného bankrotu, nie je navždy odsúdená na život bez možnosti získania úveru. Existujú spôsoby, ako byť schopný získať úver po osobnom bankrote a postaviť sa na vlastné nohy finančne.

Počnúc malými úvermi alebo kreditnými kartami, môže postupne budovať svoju kreditnú históriu od začiatku. Je dôležité dodržiavať všetky podmienky úveru a splácať svoje dlhy včas. Tým nebude len ukazovať svoju schopnosť splácať, avšak aj zníži negatívny vplyv bankrotu na jeho kreditný profil.


Okrem toho, si môže zlepšiť svoju šancu na získanie úveru po osobnom bankrote aj tým, že bude spravovať svoje financie zodpovedne a preukazovať stabilitu. To zahŕňa aktívne monitorovanie svojich výdavkov a životného štýlu, plánovanie a rozostavanie núdzových fondov a prípadne aj hľadanie stabilnejšej práce.

V každom prípade však platí, že každá žiadosť o úver sa posudzuje individuálne a nemusí byť automaticky odmietnutá len preto, že človek má za sebou bankrot. Banky a iné finančné inštitúcie si totiž budú všímať aj žiadateľovu súčasnú finančnú situáciu a schopnosť splácať.

Kto ponúka pôžičku po osobnom bankrote?

Po osobnom bankrote sa môže zdať, že je nemožné získať akúkoľvek formu finančnej pomoci. Avšak existujú niektoré spoločnosti a organizácie, ktoré poskytujú pôžičky aj ľuďom, ktorí prešli osobným bankrotom.

V prvom rade, je dôležité si uvedomiť, že každý prípad osobného bankrotu je odlišný a má špecifické okolnosti. To znamená, že nie každá spoločnosť, ktorá ponúka pôžičky po osobnom bankrote, bude vhodná pre každého jednotlivca. Je preto dôležité starostlivo vyhodnotiť všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkom, aby si vybrali tú najlepšiu možnosť pre seba.

Medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú pôžičky po osobnom bankrote, patria napríklad alternatívne finančné inštitúcie, ako sú nebankové spoločnosti a mikrofinančné organizácie. Tieto spoločnosti môžu byť schopné poskytnúť pôžičky aj bez potreby dokladať vysokú bonitu a dobrú kreditnú históriu.

Avšak, je dôležité si uvedomiť, že tieto pôžičky môžu mať vyššie úrokové sadzby a poplatky, a preto je dôležité dôkladne preskúmať všetky podmienky pred prijatím pôžičky.


Okrem toho, niektoré banky môžu byť ochotné poskytnúť pôžičku aj ľuďom, ktorí majú za sebou osobný bankrot. Avšak, pre získanie takýchto pôžičiek je potrebné mať silné záruky alebo ručiteľa. Banky tiež môžu požadovať väčší úrok alebo poplatky, pretože pre nich poskytnutie pôžičky po osobnom bankrote predstavuje vyššie riziko.

V niektorých prípadoch môžu pomôcť aj rodina alebo priatelia. Ak je to možné, môže sa žiadateľ s nimi dohodnúť na súkromnej pôžičke, ktorá bude mať priaznivejšie podmienky ako pôžička od nebankovej alebo bankovej spoločnosti.

V každom prípade, ak človek hľadá pôžičku po osobnom bankrote, je dôležité si udržať pozitívny prístup a nevzdávať sa. Existuje mnoho možností a spoločností, ktoré sú ochotné mu pomôcť získať finančnú pomoc. Je však potrebné byť opatrný a poradiť sa s odborníkom, aby sa zabránilo ešte väčším finančným problémom v budúcnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang