Osobný bankrot – nevýhody, ako ho vyhlásiť

osobny bankrot nevyhody

Nevýhody osobného bankrotu môžu byť pre niektorých ľudí značne frustrujúce a ťažké. Osobný bankrot sa stáva nevyhnutným riešením pre mnohých jednotlivcov, ktorí sa ocitnú v nedostatku finančných prostriedkov a nezvládnuteľnom dlhu. Aj keď na prvý pohľad môže tento krok pôsobiť ako najlepšia možnosť, často so sebou prináša aj množstvo nevýhod a dôsledkov.

Tie môžu ovplyvniť nielen samotného dlžníka, avšak aj jeho okolie. Preto je dôležité dôkladne zhodnotiť výhody aj nevýhody osobného bankrotu predtým, ako sa človek rozhodne pre tento krok.

Osobný bankrot a zoznam úpadcov

Osobný bankrot je proces, ktorý umožňuje jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, začať znova a zbaviť sa svojich dlhov. Je to posledná možnosť pre tých, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci a nemajú prostriedky na splácanie svojich pohľadávok.

Zoznam úpadcov v osobnom bankrote je verejne dostupný dokument, ktorý obsahuje mená a ďalšie informácie o jednotlivcoch, ktorí požiadali o osobný bankrot. Zoznam je aktualizovaný každý deň a možno ho nájsť na webovej stránke https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/.

Ak chce záujemca vyhľadať niekoho v zozname úpadcov v osobnom bankrote, môžete zadať jeho meno na danej webovej stránke. Je možné si tiež prezrieť zoznam podľa mesta alebo okresu.

Zoznam je verejne dostupný, takže ho môže vidieť ktokoľvek.

Vyhlásenie osobného bankrotu

Vyhlásenie osobného bankrotu je jednou z možností, ktorú má osoba v prípade, že sa ocitne v ťažkej finančnej situácii a už nie je schopná splácať svoje dlhy. Ide o právny akt, ktorým sa jednotlivec vyhlási ako neschopný plniť svoje záväzky voči veriteľom a požiada o začatie konkurzu na svojom majetku.

 • Dôvody, pre ktoré môže osoba dospieť k rozhodnutiu o vyhlásení osobného bankrotu, môžu byť rôznorodé. Môžu to byť napríklad straty na burze, vysoké úroky z pôžičiek, nezamestnanosť, náhle zhoršenie zdravotného stavu či iné nečakané udalosti.
 • V takýchto situáciách sa mnohí ľudia ocitnú v beznádejnom úpadku a nevidia žiadne riešenie, ako sa dostať z dlhovej špirály. Vyhlásenie osobného bankrotu však nie je krokom na poslednú chvíľu, ktorý by si mal človek urobiť bez premyslenia. Je to vážne rozhodnutie, ktoré má značné následky, a preto by sa malo podať až po dôkladnej analýze svojej finančnej situácie.
 • Najprv by si mal človek uvedomiť, že vyhlásením osobného bankrotu sa vzdáva časti svojho majetku a súčasne prestávajú platiť existujúce záväzky. Pri vykonávaní konkurzu môže byť rozhodnutie o vyhlásení bankrotu poslednou šancou na znovu získanie finančnej stability.
 • Samotný proces vyhlásenia osobného bankrotu je rôzny v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádza dotyčná osoba. V niektorých krajinách musia byť pred vyhlásením bankrotu splnené určité podmienky, ako napríklad povinnosť prejaviť snahu o dohodu s veriteľmi a splácanie časti dlhov.

V iných krajinách sa bankrot vyhlasuje okamžite po podaní žiadosti. Napriek tomu, že vyhlásenie osobného bankrotu môže byť pre mnohých ľudí ponižujúce a nepríjemné, môže v konečnom dôsledku priniesť úľavu a pomôcť znovu začať bez bremena záťaže dlhov.

Zároveň však treba brať na vedomie aj závažné dôsledky, ktoré môže bankrot mať napríklad na schopnosť získavať úvery a podnikať v budúcnosti.

Vyhlásenie osobného bankrotu nie je jednoduchým procesom a vyžaduje podporu a pomoc odborníkov, ako sú právnici a finanční poradcovia. Preto je dôležité, aby sa osoba v ťažkej finančnej situácii nehanbila a hľadala pomoc, ktorá jej môže pomôcť v tomto náročnom období.

Ako vyhlásiť osobný bankrot

Ako vyhlásiť osobný bankrot?

Táto otázka sa môže stať relevantnou pre mnoho ľudí, ktorí sa ocitnú v zlej finančnej situácii. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa človek rozhodne pre osobný bankrot, ako napríklad nezvládnuteľné dlhy, nečakané výdavky, straty zamestnania alebo iné životné okolnosti. Nie je to jednoduché rozhodnutie, avšak v niektorých prípadoch to môže byť jediná cesta zo zlého finančného stavu.

Vyhlásenie osobného bankrotu, ktorý sa tiež volá oddlženie, nie je jednoduchý proces a vyžaduje si splnenie určitých podmienok a dodržanie stanovených postupov.

1. Spĺňať podmienky na oddlženie

Je potrebné posúdiť, či človek spĺňa zákonné podmienky na oddlženie. Tieto podmienky sú definované v zákone o konkurze a reštrukturalizácii a zahŕňajú:

 • neustále bydlisko na území SR
 • dlžoba po splatnosti, ktorá je vyššia ako 1700 €
 • neschopnosť splatiť svoje splatné dlhy
 • nebolo v predchádzajúcich 10 rokoch schválené oddlženie

2. Získať právne zastúpenie

Od roku 2017 je pre podanie návrhu na oddlženie povinné zastúpenie advokátom. Advokát pomôže s celým procesom oddlženia, od podania návrhu až po jeho schválenie súdom.

3. Vyplniť návrh na oddlženie

Návrh na oddlženie sa podáva na okresný súd podľa miesta bydliska dlžníka. Obsahuje rôzne informácie o dlžníkovi, jeho veriteľoch a jeho navrhovanom spôsobe oddlženia.

4. Zúčastniť sa na pojednávaní

Po podaní návrhu na oddlženie súd nariadi pojednávanie, na ktorom sa prejedná návrh a vypočujú sa vyjadrenia veriteľov.

5. Schválenie oddlženia

Súd schváli oddlženie, ak dlžník spĺňa zákonné podmienky a jeho návrh je v súlade s právnymi predpismi. Súd môže schváliť oddlženie formou konkurzu alebo splátkového kalendára.

6. Splnenie podmienok oddlženia

Po schválení oddlženia je dlžník povinný splniť podmienky oddlženia, ktoré mu určí súd. V prípade konkurzu sa dlžník zbavuje svojich dlhov, avšak prichádza o svoj majetok. V prípade splátkového kalendára je dlžník povinný splácať svojim veriteľom určené sumy počas určitej doby.

Predtým, ako sa dlžník zamyslí nad tým, ako vyhlásiť osobný bankrot je dôležité dôkladne zvážiť všetky možnosti a zvážiť riziká a následky tohto kroku. V konečnom dôsledku vyhlásenie osobného bankrotu je rozhodnutie, ktoré má dlhodobé dôsledky a vyžaduje dôkladnú úvahu. Preto je dôležité starostlivo zvážiť všetky možnosti a poradiť sa s odborníkmi, aby sa pochopilo, aké riziká sú spojené s týmto krokom.

Život po osobnom bankrote

Život po osobnom bankrote sa môže zdať ako temný tunel, ktorý nemá konca. Avšak môže tiež priniesť nové možnosti a svetlo na konci tunela. Ako inak, keď sa človek zbaví finančných problémov a bremena dlhov.

 • V prvom rade, je potrebné si uvedomiť, že osobný bankrot nie je koniec sveta. Je to skôr nový začiatok, ktorý dáva druhú šancu na správne financie a zdravé hospodárenie s peniazmi. Po ukončení bankrotu dlžníka čaká obdobie obnovy a rekonštrukcie jeho finančnej stability.
 • Jedným z najdôležitejších krokov k novému začiatku je naučiť sa zodpovedne hospodáriť s peniazmi. Je dôležité vytvoriť si nový rozpočet a prispôsobiť ho svojim novým možnostiam. Je možné sa zbaviť nezdravých finančných návykov, čo pomôže vyhnúť sa podobnej situácii v budúcnosti.
 • Ďalším krokom je vytvoriť si finančný cieľ. Môže to byť napríklad splatenie všetkých dlhov, vytvorenie pohodlného finančného základu alebo investovanie pre budúcnosť. Dôležité je mať jasný cieľ, ktorý bude slúžiť ako motivácia.

Súčasťou života po osobnom bankrote je aj návrat do práce. Je dôležité nájsť si novú prácu, ktorá bude prinášať uspokojenie a finančnú stabilitu.

Okrem zlepšovania finančného života je tiež dôležité pracovať na psychickom a emocionálnom zdraví. Po osobnom bankrote môže dlžník cítiť hanbu, bezútešnosť, strach alebo iné negatívne emócie. Je dôležité sa s týmito pocitmi vyrovnať, nájsť spôsoby, ako tak urobiť a posilniť svoje sebavedomie.

Nadobudnutie majetku po osobnom bankrote

Nadobudnutie majetku po vyhlásení osobného bankrotu má svoje špecifiká a závisí od typu oddlženia a druhu nadobudnutého majetku.

1. Splátkový kalendár:

 • Ak je dlžník oddlžený formou splátkového kalendára, nadobudnutý majetok spadá do tzv. všeobecnej podstaty.
 • Znamená to, že z jeho speňaženia sa uspokoja pohľadávky veriteľov v pomere ich pohľadávok.
 • Má však nárok na tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, ktorá je v súčasnosti 10 000 €.
 • Majetok, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii (napr. šatstvo, domáce zvieratá, nevyhnutné vybavenie domácnosti), mu zostane.

2. Konkurz:

 • V konkurze sa všetok majetok, ktorý nadobudne po vyhlásení konkurzu, stáva súčasťou konkurznej podstaty.
 • Z jeho speňaženia sa uspokoja pohľadávky veriteľov.
 • Nepostihnuteľná hodnota obydlia a majetok, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii, sa však do konkurznej podstaty nezaratúva.

Nadobudnutie majetku po osobnom bankrote je podmienené typom oddlženia a môže mať vplyv na splácanie záväzkov voči veriteľom.

Kúpa auta po osobnom bankrote

Kúpa auta po osobnom bankrote je možná, avšak existujú určité obmedzenia a špecifiká, ktoré je potrebné zvážiť.

1. Typ oddlženia:

 • Splátkový kalendár:

Počas oddlženia formou splátkového kalendára je možné kúpiť auto, avšak dlžník ho bude musieť financovať z vlastných zdrojov. Získanie úveru na auto však bude problematické, nakoľko banky a nebankové subjekty zvyčajne neposkytujú úvery osobám v oddlžení.

Nadobudnuté auto spadá do tzv. všeobecnej podstaty, a preto z jeho speňaženia sa v prípade nesplnenia splátkového kalendára uspokoja pohľadávky veriteľov.

 • Konkurz:

V konkurze nie je možné kúpiť auto na vlastné meno, nakoľko všetok majetok spadá do konkurznej podstaty. Auto by mohol kúpiť iný človek a previesť ho na dlžníka po skončení konkurzu.

2. Financovanie:

 • Existuje možnosť kúpy auta za hotové alebo formou leasingu.
 • Leasingové spoločnosti sú pri posudzovaní žiadostí o leasing menej prísne ako banky, avšak aj tak berú do úvahy úverovú históriu.

Kúpa auta po osobnom bankrote môže byť pre niektorých ľudí veľmi komplikovaná a stresujúca záležitosť. Pred kúpou auta po osobnom bankrote sa treba poradiť s advokátom alebo správcom podstaty, aby sa dlžník uistil, že postupuje v súlade s právnymi predpismi.

Skúsenosti s osobným bankrotom

Skúsenosti s osobným bankrotom sa môžu líšiť v závislosti od individuálnych okolností a typu oddlženia. Niektorí ľudia vnímajú osobný bankrot ako cestu k znovuzískaniu kontroly nad svojimi financiami a zbaveniu sa bremena dlhov. Iní ho považujú za stresujúci a náročný proces.

Skúsenosti s osobným bankrotom sú väčšinou pozitívne aj negatívne zároveň:

Pozitívne:

 • zbavenie sa bremena dlhov
 • získanie kontroly nad financiami
 • nová šanca na budovanie finančnej stability
 • zníženie stresu a úzkosti
 • zlepšenie psychického zdravia

Negatívne:

 • poškodenie úverovej histórie
 • náročnosť pri získaní úveru v budúcnosti
 • obmedzenia pri nadobúdaní majetku
 • nutnosť dodržiavať splátkový kalendár (v prípade splátkového kalendára)
 • dlhý a komplikovaný proces oddlženia.

Skúsenosti s osobným bankrotom niektorí interpretujú ako šancu na nový začiatok a zbavenie sa bremena dlhov, zatiaľ čo pre iných je to stresujúci a frustrujúci proces.

Pôžička po osobnom bankrote

Získanie pôžičky po osobnom bankrote je náročné, avšak nie nemožné. Banky a nebankové subjekty zvyčajne neposkytujú úvery osobám, ktoré v minulosti mali problémy so splácaním svojich záväzkov. Existuje však niekoľko možností, ako aj po oddlžení získať financie:

1. Pôžička od nebankovej spoločnosti

Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú pôžičky aj pre ľudí s históriou oddlženia. Tieto pôžičky sú však zvyčajne spojené s vysokými úrokovými sadzbami a poplatkami.

2. Pôžička od rodiny alebo priateľov

Ak má dlžník možnosť, môže si požičať peniaze od rodiny alebo priateľov. Táto možnosť je zvyčajne najvýhodnejšia, nakoľko nemusí platiť úroky ani poplatky.

Predtým, ako si dlžník po osobnom bankrote vezme akúkoľvek pôžičku, je nutné si dobre premyslieť, či je to pre neho naozaj nutné. Zvážiť všetky možnosti a vybrať si tú najvhodnejšiu pre danú situáciu. Nezabudnúť si prečítať zmluvné podmienky a porovnať úrokové sadzby a poplatky.

Aké sú podmienky osobného bankrotu?

Podmienky osobného bankrotu sa líšia v závislosti od toho, či sa chce dlžník oddlžiť formou konkurzu alebo splátkového kalendára.

Podmienky osobného bankrotu formou konkurzu:

 • Dlžník musí byť platobne neschopný, t.j. nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky aspoň 30 dní po lehote splatnosti.
 • Dlžník musí mať aspoň jedného veriteľa.
 • Dlžník nesmie mať úmysel poškodzovať veriteľov.
 • Dlžník nesmie mať v priebehu piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zamietnutý návrh na oddlženie.

Podmienky osobného bankrotu formou splátkového kalendára:

 • Dlžník musí mať aspoň dvoch veriteľov.
 • Dlžník nesmie mať úmysel poškodzovať veriteľov.
 • Dlžník nesmie mať v priebehu piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zamietnutý návrh na oddlženie formou splátkového kalendára.
 • Dlžník musí doložiť, že je schopný splatiť veriteľom aspoň 30 % ich pohľadávok v priebehu 5 rokov.

Okrem týchto podmienok musí spĺňať aj všeobecné podmienky pre oddlženie:

 • Dlžník musí mať centrum hlavných záujmov na území Slovenskej republiky.
 • Dlžník nesmie byť vylúčený z oddlženia.

Návrh na oddlženie sa podáva na Okresný súd v mieste bydliska dlžníka. Súd následne rozhodne o tom, či sa dlžník oddlží formou konkurzu alebo splátkového kalendára.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang