Katastrálna mapa – ako v nej hľadať, čo v nej vidieť

Vstup do sveta katastrálnych máp je ako vstup do siete detailných informácií o pozemkoch a ich vlastníkoch. Tieto mapy, neoddeliteľná súčasť katastra nehnuteľností, poskytujú jasné a presné zobrazenie hraníc a charakteristík každej parcely. S ich pomocou je možné efektívne lokalizovať pozemky, zistiť ich vlastníkov a získať dôležité informácie pre rôzne účely.


Obsah článku


Od katastrálneho portálu a jeho funkcií vyhľadávania až po interpretáciu symboliky a označení na mapách, tento článok objaví, ako môže byť tento cenný nástroj prospešný vo svete nehnuteľností.

Katastrálne mapy a ich využitie

Katastrálna mapa, jedna z hlavných máp vedených v katastri nehnuteľností, predstavuje detailné zobrazenie hraníc a charakteristík jednotlivých pozemkov.

V porovnaní s mapou určeného operátu, kde sú zobrazené parcely registra E, katastrálna mapa zobrazuje pozemky z registra C. Tieto mapy sú verejne dostupné na internete prostredníctvom portálov ESKN a ZGBIS, umožňujúce pohodlné prehliadanie a vyhľadávanie informácií.

Každá parcela je jedinečná a identifikuje sa svojím parcelným číslom, ktoré je jasne vyznačené na katastrálnej mape. Tento systém identifikácie umožňuje jednoduché vyhľadávanie informácií o konkrétnych nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch.

Vlastníci pozemkov môžu využiť túto mapu na presné zistenie hraníc svojho majetku a získanie dôležitých informácií o okolitých parcelách a ich vlastníkoch.

Katastrálna mapa je kľúčovým zdrojom informácií pre majiteľov nehnuteľností, umožňujúcich identifikáciu parcelných čísiel a vlastníkov. Súčasne, každé katastrálne územie má svoju vlastnú katastrálnu mapu, ktorá spolu s mapou určeného operátu tvorí podrobný obraz katastrálneho územia.

Katastrálne mapy poskytujú neoceniteľné informácie pre dnešné použitie pri manažovaní a využívaní nehnuteľností.

Katastrálne mapy pozemkov a ich význam

V rámci katastrálnych máp pozemkov sú zachytené údaje o geometrickom usporiadaní a charakteristikách každého pozemku. Zobrazujú exaktné hranice, tvar a veľkosť pozemkov, čo umožňuje jednoznačnú identifikáciu jednotlivých parcel a ich zaradenie do katastrálneho systému.

Okrem toho, katastrálne mapy obsahujú ďalšie dôležité informácie, ako sú napríklad stavby, obmedzenia, úpravy pozemkov a ďalšie relevantné údaje. Tieto informácie majú významný vplyv na vlastníkov pozemkov, verejné orgány, developerov a ostatných zainteresovaných subjektov.

Digitálne katastrálne mapy pozemkov sa často využívajú v geografických informačných systémoch (GIS), kde môžu byť kombinované s ďalšími dátami, ako sú vektorové mapy, ortofotomapy a katastrálne údaje. Táto integrácia umožňuje lepšiu vizualizáciu a analýzu údajov a poskytuje podporu pri rôznych rozhodovacích procesoch a územnom plánovaní.

Katastrálne mapy pozemkov zabezpečujú presnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť v evidencii vlastníctva a majetku. Taktiež zohrávajú dôležitú úlohu pri riešení konfliktov, územnom plánovaní a realizácii infraštrukturálnych projektov.

katastrálne mapy pozemkov
Katastrálne mapy pozemkov tvoria kľúčovú súčasť katastrálneho systému, ktorý zabezpečuje zaznamenávanie a správu informácií o vlastníkoch a hraniciach pozemkov.

Vlastníci pozemkov a digitálna mapa

V dnešnej dobe sú všetky katastrálne mapy prevádzkované vo forme digitálnej vektorovej podoby, čo otvára dvere k novému pojmu – vektorové katastrálne mapy. Dnešné vektorové katastrálne mapy sa dajú rozdeliť do dvoch základných kategórií – číselné a nečíselné.

Vektorové nečíselné katastrálne mapy

Tieto nečíselné katastrálne mapy predstavujú dôležitú časť katastrálneho systému. Ich korene siahajú až do 19. storočia, do éry rakúskej monarchie, kedy sa začalo s katastrálnym mapovaním na našom území. Tieto mapy, vytvorené pomocou metódy meračského stola, nedokumentovali číselné údaje meraní, ale poskytovali grafické zobrazenie hraníc a tvarov pozemkov.

Vzhľadom na absenciu číselných údajov sa ich presnosť a schopnosť obnovy v prípade poškodenia alebo zničenia často spochybňovali. Mapy sa neskôr digitalizovali a transformovali do súčasného súradnicového systému, čo však prinieslo nové výzvy. Transformácia medzi historickými a súčasnými súradnicovými systémami, spolu s absenciou referenčných bodov v teréne, viedla k neistote ohľadom ich presnosti.

Dnešné vektorové nečíselné katastrálne mapy mať presnosť na úrovni 2 až 5 metrov, čo nevyhovuje súčasným štandardom evidencie nehnuteľností. Tento nedostatok presnosti a nejednotnosť výmery môže viesť k problémom pri identifikácii a správe pozemkov, čo spôsobuje potrebu nového mapovania v blízkej budúcnosti.

Vektorové číselné katastrálne mapy

Medzi významné skupiny vektorových katastrálnych máp patria aj číselné mapy, ktoré začali vznikať od roku 1927. Tieto mapy boli vytvorené v súčasnom súradnicovom systéme S-JTSK a používali číselné metódy merania, čo zabezpečilo zachovanie údajov o uhloch, dĺžkach a súradniciach bodov.

Takto získané mapy umožňujú ich ľahkú obnovu bez straty presnosti a jasne definovanú polohovú presnosť jednotlivých bodov, vrátane overovacích postupov.

Pri prechode týchto mapových dokumentov do digitálnej formy nedošlo k stratám presnosti, keďže súradnice jednotlivých bodov boli známe. Výmery pozemkov boli často určené analyticky zo súradníc, čo poskytlo exaktné údaje o veľkostiach parcel na listoch vlastníctva.

Všeobecne možno povedať, že tieto číselné katastrálne mapy uspokoja súčasné požiadavky na presné záznamy nehnuteľností. Hoci sa v niektorých mapách môžu vyskytnúť chyby spôsobené pôvodným meraním, sú často len systematického charakteru a neovplyvňujú rozmery ani výmery pozemkov. Takéto mapy tvoria približne polovicu celého fondu katastrálnych máp.

Informácie o druhu katastrálnej mapy v rôznych katastrálnych územiach sú verejne prístupné prostredníctvom aplikácie „miniGIS“. Napriek tomu, že táto aplikácia je predovšetkým určená pre geodetov, je vhodné, aby sa ľudia s pochybnosťami o zobrazení svojho pozemku alebo jeho výmere obrátili na geodeta.

vlastníci pozemkov mapa
Profesionálne zameranie pozemku presnými geodetickými metódami môže potvrdiť alebo vyvrátiť pochybnosti a zabezpečiť presné a spoľahlivé informácie.

Kataster portál a mapa

Posledný aprílový deň roku 2022 sa definitívne uzavrel katastrálny portál máp známy pod názvom KaPor. Jeho nástupcom sa stal portál ESKN, ktorý prináša moderné používateľské rozhranie a množstvo nových funkcií.

Portál ESKN poskytuje širokú škálu služieb a funkcií, ktoré umožňujú získanie všetkých základných informácií z katastra nehnuteľností bez potreby návštevy príslušného katastrálneho úradu.

Kataster portál máp ESKN ponúka jednoduchý prístup k mapám. Stačí kliknúť na záložku „Mapa“ a tu je možné zapnúť alebo vypnúť zobrazenie vrstiev katastrálnej mapy a mapy určeného operátu. Ako podkladovú mapu si možno zvoliť Územno-správne členenie alebo ZBGIS.

Funkcia výberu parcely je intuitívna a jednoduchá. Stačí kliknúť do mapy a zobrazia sa detailné informácie o vybranej parcele. Ak je viacero výsledkov, zobrazí sa výberové menu, kde si záujemca jednoducho vyberie požadovanú parcelu a získa ďalšie podrobnosti.

ZBGIS – kataster nehnuteľností a mapa

Ďalšou užitočnou aplikáciou je mapový Klient ZBGIS (MK), ktorý poskytuje informácie z katastra nehnuteľností a stal sa súčasťou Geoportálu GKÚ. S MK možno pracovať s viacerými vrstvami a podkladovými mapami, vykonávať rôzne analýzy a exportovať výsledky do formátu PDF.

Na rozdiel od mapy katastra nehnuteľností ESKN, MK umožňuje výber parciel nielen kliknutím, ale aj zadaním geometrickej línie alebo plochy. Tento postup je jednoduchý a efektívny, pričom poskytuje podrobné informácie o vybraných parcelách.

Aj keď súčasná verzia mapy katastra nehnuteľností ESKN umožňuje iba jednoduchý výber, existuje nádej v podobe služby OGC WFS s detailnými informáciami o parcelách. Tieto služby by umožnili lepšiu prácu s geometrickými údajmi a poskytli viac možností pre ďalšie analýzy a vývoj.

Kataster nehnuteľností – vyhľadávanie podľa vlastníka

Pri hľadaní informácií o vlastníkoch nehnuteľností z internetu sú k dispozícii základné portály, pričom každý z nich ponúka odlišný prístup k vyhľadávaniu vlastníka pozemku podľa mena. Tieto stránky sú:

  • Kataster-portal.sk: Na tomto portáli je možné vyhľadávať listy vlastníctva podľa mena vlastníka.
  • ZBGIS.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa: Tento portál poskytuje možnosť vyhľadávať vlastníkov v danej lokalite.
  • Cica.vugk.sk: Aj keď dizajn tejto stránky nemusí byť najatraktívnejší, ponúka najlepšiu orientáciu v zoznamoch vlastníkov v určenom katastrálnom území. Vyhľadávanie v katastri podľa mena sa vykonáva v sekcii „vlastník správca“.

Napriek tomu, že tieto webové stránky poskytujú prístup k informáciám o katastri nehnuteľnosti – vyhľadávanie podľa vlastníka, majú aj svoje obmedzenia. Jedným z hlavných obmedzení je skutočnosť, že umožňujú vyhľadávanie iba v rámci konkrétneho katastrálneho územia.

Ak chce človek získať oficiálne informácie o vlastníkovi pozemku podľa mena zo štátnych inštitúcií, musí postupovať podľa katastrálneho zákona. Tento zákon umožňuje vyhotoviť súpis nehnuteľností aj pre celé Slovensko, ale prístup k takýmto súpisom majú len určité osoby, ako napríklad notári. Pre bežného občana je možné vyhotoviť len výpis z listu vlastníctva vlastných nehnuteľností.

Pre získanie súpisu nehnuteľností musí človek predložiť žiadosť a preukázať totožnosť alebo oprávnenie na poskytnutie súpisu nehnuteľností podľa osobitného predpisu. Táto žiadosť obsahuje informácie o predmete žiadosti, identifikácii vlastníka alebo inej oprávnenej osoby a územnom rozsahu, pre ktorý sa požaduje vyhotovenie súpisu nehnuteľností.

Ak vzniknú nejasnosti, žiadateľ je vyzvaný na doplnenie žiadosti.

kataster podľa vlastníka
Údaje katastra nehnuteľností a vyhľadávanie podľa vlastníka môžu byť poskytnuté aj vo forme súpisu nehnuteľností, ktorý sa vzťahuje k rovnakému právnemu vzťahu k jednej osobe. Takýto súpis môže byť vydaný v územnom rozsahu katastrálneho územia, okresu, kraja alebo celej Slovenskej republiky.

Vyhľadávanie parcely na mape

Pri vyhľadávaní parcely na mape je dôležité mať k dispozícii nástroje a znalosti, ktoré umožnia efektívne a presne lokalizovať požadované nehnuteľnosti. Jedným z takýchto užitočných nástrojov je, už spomínaná, webová aplikácia mapový klient ZBGIS, ktorá poskytuje prístup k širokej škále informácií o katastrálnych územiach a nehnuteľnostiach na Slovensku.

Postup pre vyhľadávanie parcely na mape pomocou ZBGIS

  1. Spustiť webovú aplikáciu mapový klient ZBGIS: Počiatočné načítanie aplikácie je sprevádzané zobrazením úvodnej obrazovky, ktorú je možné zatvoriť kliknutím na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“.
  2. Nastaviť typ témy (mapy) na „Kataster nehnuteľností“: Pre vyhľadanie a zobrazenie požadovanej parcely na mape je nevyhnutné označiť tému „Kataster nehnuteľností“. Tento krok umožní presné lokalizovanie parcely, listu vlastníctva, stavby, vlastníka, fyzickej alebo právnickej osoby podľa katastrálneho územia alebo obce.
  3. Vyhľadať obec alebo katastrálne územie: Do textového poľa vyhľadávania zadať názov obce alebo katastrálneho územia a označiť funkciu „Zámok“. Použitie funkcie uzamknutia je nevyhnutné pre presné vyhľadávanie v rámci témy „Kataster nehnuteľností“.
  4. Doplniť číslo parcely do textového poľa vyhľadávania: Dopísať za názov obce/katastrálneho územia číslo parcely. Po vyhľadaní parcely na mape sa zobrazí panel s detailnými informáciami a mapa sa automaticky priblíži a vycentruje na geometriu vybranej parcely.

Kto je môj sused – ako to zistiť pomocou pozemkov katastra?

Pri hľadaní informácií o tom, kto je môj sused takisto pomôže aplikácia mapový klient ZBGIS, ktorá ponúka pohodlný prístup k dôležitým údajom o parcelách, pozemkoch a budovách, a to nielen z pohodlia domova, ale aj priamo v teréne.

S Mapovým klientom ZBGIS je možné získať pestrú škálu informácií o pozemkoch a budovách. Okrem základných informácií ako vlastník, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva alebo druh pozemku, aplikácia ponúka aj ďalšie zaujímavé údaje. Medzi ne patrí napríklad:

  • možnosť zobrazenia nadmorských výšok daných pozemkov
  • sklonu danej parcely alebo celého územia k jednotlivým svetovým stranám
  • informácie o slnečnom svite v danom priestore

Jednou z veľkých výhod ZBGIS je možnosť používať ho aj v teréne prostredníctvom mobilných zariadení s prístupom na internet. Vďaka tomu je možné interaktívne pracovať s údajmi pozemkov katastra a registra adries aj mimo domova. Aktuálna poloha mobilného zariadenia umožňuje identifikovať objekty na mape a získať o nich podrobné informácie, čo je užitočné najmä pri rôznych terénnych činnostiach.

Aplikácia ZBGIS integruje údaje z rôznych zdrojov do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území a aj odpoveď na otázku – kto je môj sused. Okrem aktuálnych vlastníckych vzťahov umožňuje aj pohľad na topografiu a ďalšie dôležité informácie, čo poskytuje užívateľom lepší prehľad o ich okolí.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang