Mobbing na pracovisku – ako ho rozpoznať

Šikanovanie je veľkým problémom nielen v školách, ale aj na pracovisku. Mobbing, často označovaný ako šikanovanie na pracovisku, je jednou z foriem agresie, pri ktorej je jednotlivec vystavený ohavnému alebo dlhodobému zlému zaobchádzaniu alebo obťažovaniu zo strany svojich kolegov.

Hoci všetky formy mobbingu môžu byť mimoriadne škodlivé a môžu mať ešte bezprostrednejšie a dlhodobejšie následky na osobu, ktorá je jeho terčom, určité charakteristiky mobbingu ho robia obzvlášť škodlivým pre jednotlivca a v niektorých prípadoch aj pre celú jeho organizáciu.

Mobbing je zvyčajne charakterizovaný vzorcom opakovaných a skupinových alebo znevažujúcich poznámok. Napríklad vylučovaním z rozhovorov a celkovo znižovaním pocitu vlastnej hodnoty a spolupatričnosti cieľovej osoby. Môže mať širokú škálu foriem vrátane verejného ponižovania, šírenia dezinformácií o osobe, mikromanažmentu alebo dokonca vtipov na účet cieľovej osoby.

Škoda, ktorú môže mobbing na pracovisku spôsobiť, je zvyčajne neprimeraná nominálnej hodnote prípadov agresie. Jednotlivci môžu pociťovať rôzne fyzické a psychické účinky, ktoré môžu siahať od bolestí hlavy, vredov a nespavosti až po depresiu, úzkosť a posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD).

Neobmedzuje sa to len na jednotlivca, ktorý je terčom útoku, ale môže to mať vplyv aj na ostatných zamestnancov, a dokonca na organizáciu ako celok, v podobe poklesu morálky, zvýšenej absencie a straty potenciálneho talentu a zručností. Osoby, ktoré praktizujú túto formu šikany na pracovisku, nemajú vysokú emočnú inteligenciu.

Mobbing

Prvým krokom pri riešení mobbingu je dospieť k pochopeniu tohto správania tým, že zistíme jeho zdroj a uistíme sa, že nie je zamieňané alebo riešené ako nedorozumenie alebo individuálny konflikt. Ďalším krokom je riešiť ho pomocou príslušných politických smerníc stanovených organizáciou a v prípade potreby použiť taktiku konfrontácie a mediácie.

Ak problém stále pretrváva, cieľ by mal byť presunutý do iného tímu alebo na inú pozíciu, pričom všetci zúčastnení by mali absolvovať aj určitú formu školenia alebo odborného poradenstva, aby sa zabezpečilo, že predátorské správanie prestane.

Mobbing na pracovisku je vážna situácia, ktorá si vyžaduje dôkladnú pozornosť a uvedomelosť, preto by sa organizácie mali snažiť kultivovať prostredie, v ktorom sa agresia netoleruje a zamestnanci sa cítia bezpečne. Včasným zásahom a cielenou reakciou môže aktívne riešenie prípadov mobbingu výrazne prispieť k vytvoreniu organizačnej kultúry, ktorej súčasťou by zamestnanci radi boli. Predísť sa tak dá aj tzv. fluktuácii zamestnancov.

Mobbing – ako rozpoznať

Mobbing na pracovisku sa vyskytuje, keď jeden alebo viac zamestnancov sú úmyselne a systematicky obťažovaní, zastrašovaní, alebo diskriminovaní inými zamestnancami alebo nadriadenými. Toto správanie nie je jednoducho konfliktom alebo nesúhlasom, ale ide o dlhodobú a opakujúcu sa formu obťažovania, ktorá má negatívne dôsledky na obete.

Signály, že by sa na pracovisku mohol vyskytovať mobbing:

 1. Stále obvinenia a kritika: Ak je človek neustále predmetom nepodložených obvinení a kritiky zo strany kolegov alebo nadriadených, môže to byť znakom mobbingu.
 2. Izolácia: Ak niekoho vylučujú zo sociálnej skupiny, nezahŕňajú ho do pracovných aktivít alebo ho ignorujú, ide o formu sociálnej izolácie, ktorá môže byť súčasťou mobbingu.
 3. Manipulácia a sabotáž: Ak sa niekoho práca opakovane sabotuje alebo niekto manipuluje s niekoho úlohami tak, aby neuspel, ide o mobbing.
 4. Diskriminácia: Ak je niekto predmetom diskriminácie na základe pohlavia, rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo iných osobných charakteristík.
 5. Psychické a fyzické výpadky: Ak zamestnanec zažíva časté stresové situácie, úzkosť, depresiu, problémy so spánkom, bolesti hlavy alebo iné zdravotné problémy, môže to byť dôsledkom mobbingu.

Buďme pozorní voči zmenám vo svojom pracovnom prostredí a správaní kolegov alebo nadriadených. Ak začneme pozorovať nezvyčajné alebo neprimerané správanie, je dôležité to zaznamenať.

Pokúšajme sa zaznamenávať konkrétne incidenty, vrátane dátumu, miesta, osôb a svedkov, ktorí môžu potvrdiť naše tvrdenia. Mobing môže byť emocionálne náročný. Hľadajme podporu od rodiny, priateľov, alebo psychológa, ktorý nám môže pomôcť zvládnuť túto situáciu.

Mnohí ľudia sa obávajú, že hovorenie o mobbingu na pracovisku môže viesť k represáliám. Zistime, aké právne ochrany máme a ako môžeme svoje práva chrániť.

Mobing je závažný problém, ktorý by nemal byť ignorovaný. Je dôležité vedieť, ako rozpoznať tieto signály a hľadať podporu a riešenia, ak sa ocitneme v tejto nepríjemnej situácii. Naše fyzické a psychické zdravie je cenné a zasluhuje si byť chránené.

Mobbing na pracovisku – čo robiť, ak som svedkom

Ak je niekto svedkom mobbingu na pracovisku, môže sa cítiť bezmocný a nevie, kam sa obrátiť. V prvom rade treba zostať statočný a prehovoriť. Ako nezávislý svedok mobingu sme v jedinečnej a silnej pozícii.

Len my sami môžeme proti nemu podniknúť zmysluplné kroky. Neustupujme pred tým, čo vieme, že je správne, ale buďme odvážni a dbajme na svoju bezpečnosť a ochranu. Vyjadrime sa proti mobbingu a akýmkoľvek spôsobom podporme obete. Ukážme, že takéto správanie neakceptujeme, a pomôžme vytvoriť prostredie bez hanby a nulovej tolerancie voči obťažovaniu na pracovisku.

Po druhé, vytvorme dokumentáciu pre obeť mobbingu. Ponúknime obeti emocionálnu podporu, vytvorme záznam o tom, čo sa stalo, a pomôžme jej zostaviť časovú os incidentov. Zdokumentovanie všetkých prípadov mobbingu a ponúknutie dôkazov vyššiemu manažmentu alebo oddeleniu ľudských zdrojov je neoceniteľným spôsobom, ako brať ľudí na zodpovednosť a predchádzať ďalším incidentom.

Povedzme to tiež vedeniu. Obťažovanie a šikanovanie akéhokoľvek druhu je vážna záležitosť a musí sa riešiť čo najskôr. Uistime sa, že vedenie a zamestnanci personálneho oddelenia sú o situácii informovaní. Dajme im vedieť, čoho sme boli svedkom, a pomôžme obeti podať formálnu sťažnosť. Bez rýchleho vykonania potrebných zásahov môže dôjsť k ďalším incidentom.

Nakoniec, povzbuďme obeť mobbingu, aby vyhľadala odbornú pomoc. Mobbing môže byť neuveriteľne škodlivý v osobnej aj profesionálnej rovine, preto sa veľmi odporúča riadne ošetrenie duševného zdravia.

Pre zaujímavosť, kyberšikana sa deje online a môže zahŕňať šírenie urážlivých správ, dezinformácií alebo zneužitie s využitím technológie. Obe formy, ako mobbing tak aj kyberšikanovanie, majú za následok trápenie a psychické problémy obetí a vyžadujú pozornosť a opatrenia na ich riešenie.

Pomoc vedenia

Ak zamestnanec nahlási prípad mobbingu vedeniu, je dôležité, aby vedenie na túto situáciu reagovalo citlivo, efektívne. Malo by zabezpečiť ochranu obetiam. Ak o tom vedenie spoločnosti vie, mobing bude rýchlo a účinne riešený. Tu sú niektoré kroky, ktoré vedenie môže podniknúť, aby pomohlo v prípade nahláseného mobbingu:

 1. Počúvanie a ppodpora: Prvým krokom by malo byť počúvanie obete mobbingu. Zamestnanec by mal mať možnosť slobodne hovoriť o svojich skúsenostiach a pocitoch. Vedenie by malo poskytnúť dôveru a podporu.
 2. Dôkladné vyšetrovanie: Vedenie by malo okamžite začať vyšetrovanie. To zahŕňa zhromaždenie dôkazov, rozhovory so svedkami a dôverné pohovory s obvinenými. Vyšetrovanie by malo byť dôkladné, nestranné a transparentné.
 3. Zabezpečenie bezpečnosti obetí: Ak je to potrebné, vedenie by malo podniknúť kroky na zabezpečenie bezpečnosti obete. To môže zahŕňať presun na inú pracovnú pozíciu, zmenu pracovného času, alebo poskytnutie psychologickej podpory.
 4. Príslušné opatrenia: Ak sa vyšetrovanie ukáže byť pravdivým a nájdu vinníka, vedenie by malo prijať príslušné disciplinárne alebo právne opatrenia voči obvinenému. Tieto opatrenia by mali byť primerané závažnosti mobbingu a porušením firemných pravidiel.
 5. Komunikácia so zamestnancami: Je dôležité informovať zamestnancov o tom, že mobbing sa neakceptuje a že firma podnikne kroky na jeho prevenciu a riešenie. Zamestnanci by mali byť informovaní o postupe pri nahlásení mobbingu a nemali by sa obávať represálií za nahlásenie.
 6. Prevencia mobbingu: Vedenie by malo venovať pozornosť prevencii mobbingu. To môže zahŕňať vzdelávanie zamestnancov, vytváranie firemných politík proti mobbingu a vytváranie kultúry úcty a tolerance na pracovisku.
 7. Prístup k odbornému poradenstvu: Vedenie by mohlo poskytnúť prístup k psychologickému alebo odbornému poradenstvu, aby pomohlo zamestnancom zvládnuť stres a emocionálne ťažkosti spojené s touto situáciou.
 8. Sledovanie a hodnotenie: Vedenie malo pravidelne sledovať pracovné prostredie a komunikovať so zamestnancami, aby zabezpečilo, že sa mobbing nevráti.

Je dôležité zdôrazniť, že mobbing je závažným problémom a jeho riešenie by malo byť prioritou pre každú firmu. Vedenie by malo zabezpečiť, že sa obete necítia izolované a že ich záležitosť je riešená férovo a efektívne.

Vedenie ako súčasť mobbingu

Ak je súčasťou mobbingu aj vedenie, situácia sa stáva komplikovanejšou, ale existujú kroky, ktoré môžeme podniknúť na ochranu svojich práv a svojho zdravia. Mobbing vedenia môže byť náročnejší na riešenie, ale stále je dôležité hľadať spôsoby, ako sa brániť.

Dôležité je zbierať dôkazy. Zaznamenať si všetky incidenty, vrátane dátumu, miesta, času a svedkov. Uchovať všetku komunikáciu, emaily, oznámenia alebo iné dôkazy. Ak má človek svedkov, môže ich požiadať, aby potvrdili tieto udalosti alebo podali svedectvo v rámci interného vyšetrovania.

Ak sa zamestnanec necíti bezpečne nahlásiť mobbing priamo v organizácii, môže sa obrátiť na oddelenie ľudských zdrojov alebo nadriadeného vyššej úrovne. Pokiaľ je však vedenie samo zainteresované do mobbingu, môže byť tento krok rizikový.

Je dôležité zvážiť konzultáciu s právnym poradcom alebo právnikom, ktorý sa špecializuje na pracovné právo. Právna rada môže pomôcť preskúmať právne možnosti a pripraviť zamestnanca na možný právny postup.

V niektorých prípadoch je možné kontaktovať externé autority, ako je právny dozor, ombudsman alebo iné regulačné orgány, ktoré môžu riešiť prípady mobbingu na pracovisku.

Ak sa situácia nezlepší a život je kvôli šikane na pracovisku neznesiteľný, je možné zvážiť možnosti zmeny zamestnania alebo právne kroky na ochranu práv.

Mobbing je nezákonný a organizácie by mali mať mechanizmy na riešenie týchto problémov. Ak je vedenie súčasťou problému, je dôležité hľadať podporu mimo organizácie a konzultovať svoje možnosti s odborníkom na pracovné právo. Práva na ochranu pred mobbingom by mali byť chránené a rešpektované.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang