Fluktuácia – čo to je, definícia a druhy

Fluktuácia je pojem, ktorý sa často používa v korporátnom svete, najmä v súvislosti s ľudskými zdrojmi. Predstavuje dynamiku vstupov a výstupov, často spojenú s fluktuáciou zamestnancov. Toto slovo môže vzbudzovať záujem, ale aj obavy v srdciach mnohých manažérov. Čo to teda fluktuácia je a ako sa počíta?

Fluktuácia v podnikateľskej a pracovnej sfére je viac než len číselným ukazovateľom. Predstavuje zrkadlo organizácie, odhaľujúc jej vnútornú dynamiku, kultúru a adaptabilitu voči zmenám.

Kolísanie v počte zamestnancov môže ovplyvniť produktivitu, týmovú koheziu a dokonca aj vnímanie firmy na trhu. Preto je dôležité chápať fluktuáciu nielen ako metriku, ale aj ako nástroj na analýzu a zlepšenie podnikateľskej stratégie a pracovného prostredia.

Čo je to fluktuácia?

Fluktuácia je termín, ktorý označuje kolísanie alebo zmenu v určitých parametroch či hodnotách v priebehu času. Tento pojem má širokú paletu významov v rôznych oblastiach, od fyziky po ekonómiu. Vo svete obchodu a podnikania je fluktuácia často spájaná s pohybom zamestnancov – ich vstupmi a výstupmi z organizácie.

V kontexte podnikateľského prostredia je fluktuácia dôležitým ukazovateľom, ktorý môže odhaľovať mnoho o internej dynamike firmy. Kolísanie v počte zamestnancov môže signalizovať problémy s morálkou zamestnancov, efektívnosťou manažmentu, mobbingu na pracovisku, bossingom zamestnancov alebo dokonca konkurencieschopnosťou spoločnosti na trhu práce. Toto kolísanie, ak je nesprávne riadené, môže viesť k významným nákladom spojeným s náborom, školením a stratou talentov.

V oblasti ekonómie môže fluktuácia mať výrazný vplyv na hospodársku stabilitu a rast. Vysoká fluktuácia, či už v cene tovarov alebo v mierach zamestnanosti, môže byť znakom nestability, ktorá môže odstrašovať investície a brzdiť hospodársky rast. Naopak, nízka a stabilná fluktuácia môže naznačovať zdravé a prekvitajúce hospodárske prostredie, ktoré podporuje inovácie a rast. V každom prípade je dôležité tento jav správne rozpoznať a chápať, aby podniky aj celé národy mohli prijímať informované a udržateľné rozhodnutia.

Kto je fluktuant?

Fluktuant je osoba, ktorá v rámci určitej organizácie prichádza a odchádza v relatívne krátkom časovom období. V kontexte pracovného prostredia sa týmto termínom často označuje zamestnanec, ktorý nezostáva na jednom pracovnom mieste dlhodobo, ale mení zamestnanie častejšie.

Rozdiel medzi fluktuantom a stálym zamestnancom je zreteľný. Kým stály zamestnanec má väčšinou dlhodobý pracovný pomer a je spojený s firmou či organizáciou na dlhší čas, fluktuant je charakterizovaný kratšími pracovnými vzťahmi a častými zmenami zamestnania. Takáto fluktuácia môže byť dôsledkom rôznych faktorov, vrátane osobnej volby, pracovných podmienok, ale aj ekonomických alebo trhových zmen.

Fluktuant je osoba, ktorá v rámci určitej organizácie prichádza a odchádza v relatívne krátkom časovom období.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa niekto môže stať fluktuantom. Môže to byť snaha o hľadanie lepších pracovných príležitostí, neuspokojivé pracovné podmienky v aktuálnej pozícii, ale aj osobné životné okolnosti, ktoré si vyžadujú pravidelné zmeny miesta práce. Fluktuácia zamestnancov a prítomnosť fluktuantov v kolektíve môže mať rôzne dôsledky pre organizácie, a preto je dôležité tento jav správne rozumieť a riadiť.

Druhy fluktuácie

Fluktuácia môže mať rôzne podoby a príčiny. Rozlišuje sa hneď niekoľko druhov fluktuácie:

 1. Dobrovoľná fluktuácia: Tento typ fluktuácie vzniká, keď zamestnanci opúšťajú organizáciu z vlastnej iniciatívy, napríklad kvôli lepším pracovným príležitostiam, osobným dôvodom alebo nespokojnosti s aktuálnou pracovnou pozíciou.
 2. Nedobrovoľná fluktuácia: Táto fluktuácia sa týka zamestnancov, ktorí sú prepustení alebo odvolaní z rôznych dôvodov, ako sú škrty, reštrukturalizácia alebo nedostatočný výkon.
 3. Vnútorná fluktuácia: Táto fluktuácia sa týka pohybu zamestnancov vnútri organizácie. Zamestnanci môžu byť presunutí medzi rôznymi oddeleniami, tímami alebo projektmi.
 4. Vonkajšia fluktuácia: Označuje pohyb zamestnancov medzi rôznymi organizáciami. Zamestnanec opustí jednu firmu a pridá sa k inej.
 5. Sezónna fluktuácia: Tento typ fluktuácie je charakteristický pre odvetvia alebo pozície, ktoré majú vysoký počet zamestnancov počas určitých období roka, napríklad v turistike alebo poľnohospodárstve.
 6. Funkčná fluktuácia: Týka sa zamestnancov, ktorí menia svoje funkcie alebo úlohy, ale zostávajú v rámci tej istej organizácie.

Rôzne druhy fluktuácie môžu mať rôzne dôsledky pre organizácie a jej zamestnancov, a preto je dôležité mať prehľad o týchto rozdieloch a vedieť, ako na ne reagovať.

Fluktuácia – výpočet

Určenie miery fluktuácie zamestnancov je jednoduchý proces, hoci sa môže zdať zložitejší. Tu je postup pre stanovenie ročnej miery fluktuácie:

Sú tri kľúčové hodnoty, ktoré treba zohľadniť:

 • X = Počet zamestnancov, ktorí počas roka opustili spoločnosť
 • Y = Počet zamestnancov na začiatku tohto roka
 • Z = Počet zamestnancov na konci tohto roka

Pre získanie strednej hodnoty počtu zamestnancov počas roka sa použije: A = (Y + Z) / 2

Takto získaný vzorec odhalí pomer medzi tými, ktorí opustili spoločnosť, a priemerným počtom zamestnancov v danom období. Na konverziu na percentá sa tento pomer násobi 100.

Fluktuácia zamestnancov

Fluktuácia zamestnancov odkazuje na mieru, akou zamestnanci opúšťajú spoločnosť a sú nahradení novými. Toto je dôležité meranie pre podniky, pretože vysoká miera fluktuácie môže spôsobiť významné náklady spojené s náborom, zaškolením a stratou produktivity.

Dôsledky fluktuácie zahrňujú nielen finančné náklady, ale aj stratu kľúčových zručností a znalostí, čo môže mať negatívny dopad na konkurencieschopnosť a inováciu podniku. Nadmerná fluktuácia zamestnancov môže tiež signalizovať vnútorné problémy v organizácii, ako sú nízka morálka, nespokojnosť alebo nedostatočné možnosti rastu.

Hlavné príčiny fluktuácie zamestnancov sa môžu líšiť v závislosti od odvetvia a konkrétnej organizácie. Medzi bežné príčiny patria nízke platy, nedostatočné možnosti na pokrok v kariére, nedostatok uznania, nespokojnosť s manažmentom alebo nevyhovujúce pracovné podmienky. V niektorých prípadoch môžu zamestnanci odísť, pretože našli lepšie príležitosti inde alebo chcú zmeniť kariéru.

Dopad fluktuácie zamestnancov na podnikovú kultúru a produktivitu je značný. Vysoká miera fluktuácie môže erodovať podnikovú kultúru, pretože noví zamestnanci nemusia mať hlboké pochopenie alebo väzbu k hodnotám a cieľom podniku. Často meniace sa zamestnanecké tváre môžu tiež znižovať dôveru a spoluprácu medzi kolegami, čo môže spôsobiť pokles produktivity.

Hlavné príčiny fluktuácie zamestnancov sa môžu líšiť v závislosti od odvetvia a konkrétnej organizácie.

Na zníženie fluktuácie zamestnancov existuje niekoľko stratégií a nástrojov. Medzi ne patrí poskytovanie konkurencieschopných platov a benefitov, investovanie do výcviku a rozvoja zamestnancov, vytváranie príležitostí pre rast a postup, podpora zdravého pracovného prostredia a aktívne počúvanie feedbacku zamestnancov. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby procesy náboru a onboardingu boli efektívne, aby noví zamestnanci rýchlo získali potrebné zručnosti a integrovali sa do tímu.

Dôvody fluktuácie zamestnancov

Existuje mnoho dôvodov, kvôli ktorým zamestnanci opúšťajú svoje pracovné miesta, medzi ktoré patria preťaženie prácou, nedostatočné odmeny, konflikty s vedením, nízky počet dní dovolenky, problémy medzi kolegami alebo nedostatok odbornej prípravy. Efektívnym riešením týchto problémov môže byť otvorená komunikácia s tímom, adekvátne odmeňovanie a podpora kolektívu rôznymi aktivitami. Dôležité je aj poskytnutie kvalitného zaškolenia novým zamestnancom a pravidelná aktualizácia zručností existujúcich zamestnancov.

Je kľúčové, aby vedúci predstavitelia spoločnosti boli schopní identifikovať prípadné problémy vo firme. Ak nie sú, je pravdepodobné, že ich nebudú schopní riešiť. Preto by mali monitorovať rôzne faktory, ktoré by mohli prispievať k vysokému obratu zamestnancov.

Pri hodnotení podnikania je dôležité sledovať nasledujúce aspekty:

 1. Percentuálny počet zamestnancov, ktorí rezignovali každý mesiac.
 2. Porovnávanie aktuálnych údajov s údajmi z predchádzajúceho roka za rovnaký čas.
 3. Počet odchodov v rôznych oddeleniach.
 4. Príčiny ukončenia zamestnania z pohľadu zamestnávateľa.
 5. Motívy odchodu podľa názoru zamestnanca.
 6. Ako dlho trval pracovný pomer pred ukončením.
 7. Počet nových a existujúcich zamestnancov.

Ak je problémom firmy nedostatok zaškolenia nováčikov, môže existovať rýchle riešenie: nástroj na uvítanie zamestnancov menom YesElf. Tento nástroj je účinnejší ako tradičné školenie a pomáha z nových zamestnancov vytvárať efektívnych členov tímu priamo na ich pracovisku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang