Žiadosť o zmenu pracovnej pozície – vzor, ako ju napísať

Zmena pracovnej pozície v rámci firmy môže byť pre mnohých zamestnancov atraktívnou možnosťou. Môže to byť príležitosť na profesionálny rast, osobný rozvoj alebo jednoducho možnosť vyskúšať niečo nové. Ak sa niekto rozhodne požiadať o zmenu pracovnej pozície a má záujem o preradenie na inú pracovnú pozíciu v rovnakej spoločnosti, musí predložiť kvalitnú a dobre premyslenú žiadosť.

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície je formálnym dokumentom, ktorý zamestnanec predkladá nadriadenému alebo personálnemu oddeleniu s cieľom vyjadriť prianie a potrebu zmeniť súčasnú pracovnú funkciu.

Ako znázorňuje vzor žiadosti o preradenie na inú pracovnú pozíciu – môže byť motivovaná rôznymi faktormi, ako je osobný rast a rozvoj, zmena pracovných podmienok, povyšovanie alebo zlepšenie pracovných výsledkov. Ako na vzor, ako správne napísať žiadosť a kedy sa podáva žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu?

Kedy sa podáva žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu?

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície sa podáva v rôznych situáciách, kedy zamestnanec prejavuje záujem o prechod na inú pracovnú pozíciu v jeho súčasnej spoločnosti. Dôvody a príležitosti, kedy je vhodné podať takúto žiadosť, môžu byť rôznorodé. Tu sú niektoré z príkladov, kedy by sa mohlo uvažovať o podaní žiadosti o zmenu pracovnej pozície.

 1. Interné otváranie pracovných miest
  Ak vaša spoločnosť informuje o internom otvorení pracovných pozícií a jedná sa o pozíciu, ktorá vás zaujala a mala by rozvíjať schopnosti a záujmy, možno podať žiadosť o preradenie na iné oddelenie, ktorej vzor je práve v tomto článku.
 2. Záujem o nové výzvy
  Po dlhšom období na rovnakej pracovnej pozícii vo vybranom povolaní možno zažívať pocit stagnácie a túžbu po nových výzvach. V takom prípade môže byť žiadosť o zmenu pozície dobrým spôsobom, ako objaviť nové možnosti a príležitosti v rámci spoločnosti.
 3. Reštrukturalizácia a zmeny v spoločnosti
  Ak spoločnosť prechádza reorganizáciou alebo reštrukturalizáciou, môžu vzniknúť nové pracovné pozície alebo sa môžu zmeniť existujúce. Ak je niektorá z nových alebo upravených pozícií zaujímavá, je možné podľa vzoru podať žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu.
 4. Zmena kariérnych cieľov
  Ak sa u niekoho kariérne ciele a záujmy zmenili a spoločnosť má pozíciu, ktorá by bola v súlade s jeho novými aspiráciami, možno uvažovať o zmene pracovnej pozície na túto novú oblasť.
 5. Potreba flexibilnej pracovnej doby alebo miesta
  V prípade nových rodinných alebo osobných záväzkov, ktoré si vyžadujú flexibilitu v pracovnej dobe alebo v mieste práce, je možné žiadať o zmenu pracovnej pozície, ktorá by umožnila lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života.
 6. Prekvalifikácia a rozvoj
  V prípade záujmu zmeniť odborný smer kariéry a v prípade, že zároveň spoločnosť ponúka možnosti prekvalifikácie a rozvoja, je možné žiadať o preradenie na novú pozíciu, kde by sa mohli využiť nové zručnosti.
 7. Nevhodné pracovné prostredie – Niekedy sa človek nemusí cítiť na svojom pracovisku dobre. Buď ide o slabé pracovné vzťahy alebo dokonca šikana zo strany spolupracovníkov, akou je napríklad mobbing. Zmena pozície môže priniesť nový kolektív a lepšie pracovné prostredie.

Pred naštudovaním vzoru a samotným podaním žiadosti o preradenie na iné oddelenie je potrebné starostlivo zvážiť dôvody a byť si istý, že nová pozícia by bola vhodná a prínosná.

Taktiež je pred podaním žiadosti užitočné komunikovať s nadriadenými alebo oddelením ľudských zdrojov, aby sa zistilo, či je zmena pracovnej pozície v spoločnosti aktuálne dostupná a či by táto požiadavka bola realizovateľná.

Vzor žiadosti o preradenie na inú pracovnú pozíciu

Vzor, ako napísať žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu, obsahuje tieto súčasti:

Osobné oslovenie

Žiadosť by mala začať osobným oslovením. Adresovať ju treba priamo nadriadenému, ktorý je zodpovedný za rozhodovanie o zmenách pracovných pozícií. V ideálnom prípade je to priamy nadriadený, ale ak je to potrebné, možno ju adresovať aj vyššiemu manažérovi alebo oddeleniu ľudských zdrojov.

Úcta a vďaka

Na začiatok treba vyjadriť úctu k súčasnej práci a taktiež súčasnému tímu. Je potrebné uviesť nadobudnuté skúsenosti a zručnosti a byť vďačný za príležitosť pracovať na súčasnej pozícii.

Dôvody pre zmenu pozície

Je potrebné vysvetliť dôvody žiadosti o zmenu pracovnej pozície. Môžu to byť rôzne faktory, napríklad:

 • Záujem o nové výzvy
  Je potrebné napísať, že sa cítite dostatočne pohodlne a skúsene v súčasnej pozícii a že by ste sa radi postavili novým výzvam.
 • Spolupráca s inými tímami
  Ak je spoločnosť rozdelená na viacero oddelení alebo tímov, možno zmieniť, že by ste radi spolupracovali s inými kolegami alebo by ste boli nápomocní v inej oblasti.
 • Rozvojové možnosti
  Ak je v spoločnosti možnosť rastu a rozvoja na inej pozícii, treba zdôrazniť záujem o využitie tejto príležitosti.

Schopnosti a skúsenosti

V tomto bode je potrebné opísať schopnosti, skúsenosti a kvalifikácie, ktoré žiadateľovi umožňujú zastávať požadovanú pozíciu. Treba odkázať na úspechy a prínosy v súčasnej práci, ktoré by mohli byť prenositeľné do novej role.

Záväzok voči spoločnosti

Je potrebné potvrdiť záväzok voči spoločnosti a uviesť, že žiadosť o zmenu pozície neovplyvní oddanosť a nasadenie voči nej. Je potrebné ukázať, že chcete ostať súčasťou tímu a prispievať k spoločnosti aj na novej pozícii.

Prínosy pre spoločnosť

Treba zvýrazniť, ako by preradenie na inú pozíciu mohlo prispieť k zlepšeniu fungovania spoločnosti. Možno spomenúť, že schopnosti by mohli byť lepšie využité na inej pozícii a že by to mohlo mať pozitívny vplyv na celkový výkon tímu.

Žiadosť o stretnutie

V závere žiadosti možno požiadať o stretnutie s nadriadeným alebo zástupcom oddelenia ľudských zdrojov, kde by bolo možné žiadosť prebrať osobne a zodpovedať prípadné otázky.

Ukončenie s pozitívnym tónom

Ako sa udáva vo vzore, žiadosť o preradenie na inú prácu je vhodné ukončiť s pozitívnym tónom a vďakou za čas a pozornosť, ktorú venovali žiadosti.

Pred podaním žiadosti je užitočné komunikovať s nadriadenými alebo oddelením ľudských zdrojov o tom, či je zmena pracovnej pozície v spoločnosti aktuálne dostupná.

Čo by nemalo chýbať v žiadosti o zmenu pracovnej pozície?

V žiadosti o zmenu pracovnej pozície by mali byť identifikované dôvody osoby pre túto zmenu a zároveň by mala obsahovať zreteľné a konkrétne návrhy na novú pracovnú pozíciu, ktorá by vyhovovala jej očakávaniam a schopnostiam. Zamestnanec by mal premyslene uviesť prínosy, ktoré by takáto zmena priniesla preňho samotného, pre spoločnosť a pre profesijný rast.

Vo svojej žiadosti o prácu by mal byť zamestnanec zdôvodniť svoje schopnosti a kvalifikácie, ktoré ho predurčujú na túto novú pozíciu. Je vhodné uviesť aj doterajšie skúsenosti, vzdelanie, školenia a úspechy, ktoré by mohli byť relevantné pre vykonávanie tejto novej práce. Niektoré vyššie pracovné pozície si vyžadujú aj formálne oblečenie.

Je dôležité sa zamerať na spojenie existujúcich schopností a potenciálu zamestnanca s požiadavkami a očakávaniami novej pracovnej pozície.

V žiadosti je tiež vhodné zdôrazniť, prečo by zamestnanec bol vhodným kandidátom na túto zmenu pracovnej pozície, akým spôsobom by mohol prispieť k plneniu cieľov a posilniť spoločnosť. Je vhodné zdôrazniť, že takáto zmena by bola výhodná nielen pre zamestnanca, ale aj pre spoločnosť, pretože by umožnila využívanie jeho potenciálu a prispela k efektivite a produktivite práce.

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície by mala byť vyjadrená v slušnom a profesionálnom tóne, pričom by sa mala spoliehať na fakty a objektívne dôvody. Je tiež dôležité vyjadriť nadšenie a motiváciu pre takúto zmenu, aby bolo jasné, že zamestnanec je vážne zainteresovaný a odhodlaný prejsť na novú pracovnú pozíciu. Je to podobné, ako napríklad zváženie správnych odpovedí na otázky pri pohovore.

V konečnom dôsledku je potrebné mať na pamäti, že žiadosť o zmenu pracovnej pozície nie je zárukou, že sa táto zmena aj uskutoční. Zamestnanec musí rešpektovať práva a rozhodnutia nadriadeného alebo personálneho oddelenia a prijať aj inú odpoveď, ak bola žiadosť zamietnutá.

Vzor žiadosti o preradenie na inú prácu

[Vaše meno a kontaktné údaje] [Dátum]

[Osobný príjemca – meno a pozícia] [Názov spoločnosti] [Adresa spoločnosti]

Vážený/á [meno príjemcu],

s úctou sa obraciam na vás ohľadom žiadosti o zmenu mojej pracovnej pozície v našej skvelej spoločnosti [názov spoločnosti]. Chcel/a by som vyjadriť svoju vďaku za doterajšiu príležitosť pracovať ako [vaša súčasná pracovná pozícia] a za všetko, čo som sa pri nej naučil/a.

Z dlhodobého hľadiska som dospel/a k presvedčeniu, že by som sa rád/a postavil/a novým výzvam a prispel/a na inej pracovnej pozícii vo firme. Moje skúsenosti a schopnosti sú v súčasnosti vyzreté na zmenu a som presvedčený/á, že môj prínos by mohol byť účinnejší a výkonnejší na inej pozícii.

V priebehu mojej práce som si osvojil/a rôzne zručnosti a výrazne som prispel/a k úspešnému fungovaniu tímu. Mojou silnou stránkou je [tu je potrebné vypísať svoje silné stránky], čo by mohlo byť veľmi prospešné pri zastávaní pozície [žiadaná pracovná pozícia]. Verím, že by som mohol/a prispieť k efektívnosti a výkonnosti vášho tímu na tejto úrovni.

Chcel/a by som zdôrazniť, že som oddaný/á našej spoločnosti a verím v jej hodnoty a ciele. Preradenie na inú pracovnú pozíciu by nijako neovplyvnilo moje nasadenie a angažovanosť. Sme jednotný tím a som hrdý/á byť jeho členom.

Myslím si, že moje preradenie na inú pracovnú pozíciu by mohlo priniesť prospech našej spoločnosti a umožnilo by mi ďalší osobný rozvoj. Rád/a by som si s vami vytvoril/a priestor pre otvorenú diskusiu o tejto téme a oboznámil/a vás s podrobnejšími detailmi týkajúcimi sa mojej žiadosti.

Srdečne ďakujem za váš čas a uváženie. Verím, že spoločne nájdeme najlepšie riešenie, ktoré bude prospešné pre všetkých.

S úctou,

[Vaše meno]

Tento vzor žiadosti o preradenie na inú prácu môže poslúžiť ako východisko pre napísanie vlastnej žiadosti o zmenu pracovnej pozície. Vzor môže slúžiť ako pomôcka, avšak netreba zabudnúť žiadosť prispôsobiť vášmu konkrétnemu zamestnávateľovi a situácii vo vašej spoločnosti. Dôkladne si treba premyslieť dôvody a zameranie a snažiť sa žiadosť napísať čo najpresnejšie a najúprimnejšie.

Vzor žiadosti o preradenie na iné oddelenie

Vážený pán riaditeľ / Vážená pani riaditeľka [meno],

Chcel by som Vás touto cestou požiadať o zmenu mojej súčasnej pracovnej pozície v našej spoločnosti. Som presvedčený, že moje schopnosti a skúsenosti by som mohol lepšie využiť a prispieť k úspechu spoločnosti v inom pracovnom prostredí.

Momentálne zastávam funkciu [treba uviesť súčasnú pracovnú pozíciu] [počet rokov] v našej spoločnosti. Počas tejto doby som nadobudol významné skúsenosti a postupne sa rozvíjal v danej oblasti. Som presvedčený, že moje schopnosti by bolo možné efektívnejšie využiť na inej pracovnej pozícii v našej spoločnosti.

Po prehodnotení súčasných projektov a mojich vlastných zručnosti som si uvedomil, že mám skúsenosti a znalosti, ktoré mi môžu pomôcť byť prínosom pre rôzne oblasti našej spoločnosti. Myslím si, že by som sa mohol stať cenným prínosom napríklad v oblasti [je potrebné uviesť oblasť, kde by ste sa chceli preradiť], a svojimi schopnosťami by som mohol prispieť k dosiahnutiu našich spoločných cieľov.

Rozumiem tomu, že zmena pracovnej pozície nemusí byť vždy jednoduchá. Som však presvedčený, že môj prínos pre spoločnosť by bol omnoho väčší, keby som mal možnosť pracovať na inej pozícii. Verím, že by to bolo výhodné pre obe strany a prispelo by to k zvýšeniu efektivity na pracovisku.

Rád by som preto požiadal o stretnutie s Vami, aby sme mohli diskutovať o mojej žiadosti o zmenu pracovnej pozície podrobnejšie. Rád by som sa dozvedel o Vašich názoroch na predloženú myšlienku a získal spätnú väzbu o mojom pláne.

Som presvedčený, že moja znalosť spoločnosti, súčasných procesov a odhodlanie prispieť k jej rastu a efektivite by boli skvelým prínosom aj na inej pracovnej pozícii. Som pripravený zodpovedne plniť pridelené úlohy a učiť sa novým veciam, aby som svojimi výkonmi potvrdil náš spoločný záujem o zmenu pracovnej pozície.

Ďakujem Vám za Váš čas a uváženie mojej žiadosti. Verím, že spoločne dokážeme nájsť riešenie, ktoré bude prínosom pre obe strany. Som presvedčený, že moje znalosti a schopnosti môžu byť účinnejšie využité na inej pracovnej pozícii a prispieť k úspechu celej spoločnosti.

S úctou,

[Vaše meno]

Dôkladne si treba premyslieť dôvody a snažiť sa žiadosť napísať čo najpresnejšie a najúprimnejšie.

Ako možno vidieť vo vzore žiadosti o zmenu pracovnej pozície, výsledkom by mala byť otvorená komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde sa preberú dôvody, ciele a prínosy takejto zmeny. Dôležité je tiež zvážiť možné dopady na pracovný kolektív, organizačnú štruktúru a podmienky práce.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang