Žiadost o prijatie do zamestnania – vzor

Uchádzanie sa o zamestnanie môže byť skľučujúca skúsenosť, najmä na dnešnom konkurenčnom trhu práce. Dôležitou vecou je preto napísanie presvedčivej žiadosti o prácu. Ako napísať dobrú žiadosť o prijatie do zamestnania?


Obsah článku


Žiadosť o prijatie do zamestnania je formálny dokument, ktorý potenciálni zamestnanci vypĺňajú pri uchádzaní sa o zamestnanie. Zvyčajne obsahuje osobné údaje, históriu zamestnania, vzdelanie, zručnosti a ďalšie relevantné informácie, ktoré môže zamestnávateľ požadovať.

Žiadosť o prijatie do zamestnania – základne informácie

Hoci sa špecifiká žiadosti o prijatie do zamestnania môžu líšiť v závislosti od spoločnosti a pozície, jej účel zostáva rovnaký – poskytnúť zamestnávateľovi jasný a stručný prehľad o kvalifikácii a vhodnosti uchádzača na danú prácu.

Pred odoslaním žiadosti o zamestnanie ju treba skontrolovať, či neobsahuje pravopisné alebo gramatické chyby. Akékoľvek chyby môžu na zamestnávateľa urobiť negatívny dojem a poškodiť šance záujemcu na získanie pohovoru. Vždy je dobré dať žiadosť prečítať aj niekomu inému, aby zachytil prípadné nedostatky.

Žiadosť o prijatie do zamestnania je dôležitou súčasťou procesu hľadania práce. Je to šanca ukázať svoje schopnosti a kvalifikáciu. V rámci prípravy na pohovor je vhodné si pripraviť ideálne oblečenie na pohovor.

Ako napísať žiadosť do zamestnania – vzor

Mnoho ľudí v dnešnej dobe nevie, ako napísať žiadosť do zamestnania. Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania má svoju štruktúru. Či už niekto odpovedá na konkrétnu pracovnú ponuku alebo ho len oslovila daná firma a rád by v nej pracoval, žiadosť o prácu by vždy mala mať v záhlaví meno a kontaktné údaje, ako telefón a e-mail žiadateľa.

Existuje možnosť poslať žiadosť o prijatie do zamestnania bez inzerátu (vzor nižšie), teda ak niekoho zaujme zamestnávateľ, môže skúsiť šťastie.

V prvej časti samotnej žiadosti do zamestnania by určite malo zaznieť, odkiaľ sa žiadateľ o danej ponuke dozvedel, prípadne to, že píše z vlastnej iniciatívy, ak sa jedná o žiadosť o prijatie do zamestnania bez inzerátu. Taktiež treba spomenúť o akú pozíciu má človek záujem.

Druhá časť sa už týka konkrétne žiadateľa a mal by tam uviesť, prečo má záujem o danú pracovnú pozíciu alebo čím ho oslovila firma, ktorej žiadosť o prijatie do zamestnania posiela. Možno tiež stručne popísať aj svoje pracovné skúsenosti, vzdelanie, alebo vlastnosti a zručnosti.

Na záver sa odporúča prejaviť záujem o osobný pohovor a pripojiť znovu aj kontaktné informácie. Na internete je k dispozícií množstvo ďalších tipov, ako napísať presvedčivú žiadosť do zamestnania.

V žiadosti o zamestnanie by mal človek vyzdvihnúť svoje pozitívne vlastnosti a doterajšie pracovné skúsenosti.

Ako napísať žiadosť do práce – hlavné časti

Žiadosť o prácu je dokument je dôležitým krokom v procese prijímania zamestnancov, pretože poskytuje zamestnávateľovi dôležité informácie o uchádzačovi, jeho kvalifikácii a pracovných skúsenostiach. Ako napísať žiadosť do zamestnania?

Aby sa zabezpečilo získanie všetkých potrebných informácií, žiadosť o zamestnanie by mala obsahovať tieto časti:

  1. osobné údaje – celé meno a priezvisko uchádzača, kontaktné údaje a adresa, dátum narodenia, číslo sociálneho poistenia a akékoľvek iné osobné identifikačné čísla, ktoré zamestnávateľ vyžaduje
  2. pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzač uchádza
  3. dostupnosť – uchádzač by mal uviesť svoju dostupnosť na nástup do práce, či je otvorený pre prácu na plný alebo čiastočný úväzok a preferovaný pracovný rozvrh
  4. vzdelanie – názvy škôl, vysokých škôl alebo univerzít, získaný titul (napr. titul Bc., Mgr. či Ing.) alebo diplom a dátum ukončenia štúdia
  5. pracovné skúsenosti – prehľad o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach uchádzača
  6. zručnosti alebo znalosti, ktoré sú relevantné pre danú pracovnú pozíciu
  7. podpis

Niektorí zamestnávatelia môžu vyžadovať, aby sa spolu so žiadosťou predložili aj ďalšie dokumenty, napríklad motivačný list alebo životopis. Uchádzač sa musí uistiť, že priloží všetky potrebné dokumenty, aby sa vyhol prípadnému zdržaniu v procese prijímania.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru – prílohy

Jedným z najdôležitejších aspektov žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je motivačný list. Ten poskytuje šancu predstaviť sa zamestnávateľovi a ukázať svoju osobnosť, zručnosti a nadšenie pre prácu.


Životopis je ďalšou dôležitou súčasťou žiadosti o zamestnanie. Je to podrobný prehľad pracovných skúseností, vzdelania, zručností a úspechov. Dobre vypracovaný životopis by mal byť vizuálne príťažlivý, ľahko čitateľný a prispôsobený konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa človek uchádza.


Okrem motivačného listu a životopisu môžu niektorí zamestnávatelia požadovať aj ďalšie dokumenty, ako napríklad portfólio, ukážky písania alebo referencie. Je veľmi dôležité dodržiavať pokyny zamestnávateľa a všetky požadované dokumenty predložiť včas a usporiadane.

Jednoduchá žiadosť o prijatie do zamestnania – vzor

V nasledujúcich odstavcoch je vzor tlačiva jednoduchej žiadosti o prijatie do zamestnania. Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania si možno jednoducho skopírovať do MS Word a doplniť tam svoje údaje.

Meno a priezvisko, adresa žiadateľa: [ ]
Meno a adresa firmy: [ ]

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Na základe Vášho inzerátu v denníku SME, uverejneného dňa [ ] sa uchádzam o pracovnú pozíciu vedúceho pracovného tímu.

Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma oslovila. Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s prácou s ľuďmi. Plynule hovorím po anglicky a písmom ovládam nemecký jazyk. Ovládam strojopis a na úrovni používateľa prácu s PC – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet. Mojimi výhodami sú spoľahlivosť, dochvíľnosť, komunikatívnosť a flexibilita.

Rád Vám doplním ďalšie potrebné informácie na osobnom pohovore. Za posúdenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

V [ ] dňa [ ]

Podpis ………………………………..

Žiadosť o prijatie do zamestnania z vlastnej iniciatívy

Uchádzanie sa o novú prácu môže byť náročná úloha, najmä ak ju človek začína sám.

Na rozdiel od uchádzania sa o pracovné miesto, ktoré bolo inzerované, nemá záujemca žiadnu záruku, že bude k dispozícii voľné pracovné miesto, a dokonca ani odpoveď od spoločnosti. Žiadosť o prijatie do zamestnania z vlastnej iniciatívy však môže byť aj skvelou príležitosťou na osobný a profesionálny rast.

Zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania z vlastnej iniciatívy môže byť cenným nástrojom kariérneho rozvoja. Svedčí o vysokej úrovni motivácie, sebadôvery a odhodlania, čo sú pre každého zamestnávateľa žiaduce vlastnosti. Dokazuje to tiež, že sa človek nebojí riskovať a je ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a hľadať nové príležitosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania bez inzerátu – vzor

V nasledujúcich odstavcoch sa možno inšpirovať vzorom žiadosti o prijatie do zamestnania bez inzerátu.

Meno a adresa žiadateľa: [ ]
Meno a adresa firmy: [ ]

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Na základe vlastnej iniciatívy a informáciách o zariadení sa na Vás obraciam so žiadosťou na pracovnú pozíciu zdravotnej sestry.

Mám ukončenú Strednú zdravotnícku školu v Prešove – odbor zdravotná sestra. Predpokladám, že moja devätnásťročná prax s klientmi rôzneho hendikepu by bola pre Vaše zariadenie jednoznačným prínosom.

Mojimi výhodami sú precíznosť, flexibilita a pozitívny vzťah k ľuďom. Mám dobré organizačné a komunikačné schopnosti, ktoré viem využiť v práci s klientmi i v pracovnom kolektíve. Práca s deťmi a mládežou pre mňa znamená prínos nie len v profesionálnej, ale aj v osobnej oblasti.

Hoci Vaše zariadenie momentálne neavizovalo takéto voľné pracovné miesto, verím, že Vás moja žiadosť osloví a dostanem príležitosť prezentovať sa na prijímacom pohovore.

V [ ] dňa [ ]

Podpis ………………………………..

Prílohy: životopis, motivačný list

Žiadosť o prijatie do zamestnania – učiteľ

Ďalšou samostatnou kategóriiou žiadostí o zamestnanie je vzor tlačiva žiadosti o prijatie do zamestnania na pozíciu vysokoškolského učiteľa. Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania si možno jednoducho skopírovať do MS Word a doplniť tam svoje údaje.

Žiadosť o prijatie do zamestnania – vysokoškolský účiteľ (vzor)

Meno, priezvisko, titul: [ ]
Adresa trvalého bydliska: [ ]
Telefónne číslo: [ ]
E-mail: [ ]

Uchádzam sa o prácu na Ekonomickej univerzite v Bratislave na pracovné miesto: [ ] s nástupom od: [ ] so zameraním na: [ ]

Ukončené vzdelanie (základné, stredoškolské, vysokoškolské): [ ] názov absolvovanej školy: [ ] rok ukončenia: [ ] doklad o vzdelaní: [ ]

Mám / nemám záväzky u iných zamestnávateľov s dĺžkou pracovného času [ ] hodín týždenne.

Prehlasujem, že som si vedomý (á) skutočností, ktoré by mohli brániť
riadnemu výkonu požadovaného pracovného zaradenia alebo by mohli zamestnávateľovi spôsobiť
ujmu výkonom konkurenčnej činnosti (uviesť, o aké skutočnosti ide): [ ]

Vyhlasujem, že tieto údaje sú úplné a pravdivé a iné ako uvedené údaje neboli odo mňa požadované
v súvislosti so žiadosťou o prijatie do zamestnania, resp. zaradenia do výberového konania.
Zároveň dávam týmto súhlas na spracovanie mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Prílohy: [ ]

V [ ] dňa [ ]

……………………………………………………………
podpis uchádzača

Žiadosť o brigádu – vzor

Nasledovný vzor žiadosti o brigádu v sebe obsahuje všetky pravidlá, ako správne napísať žiadosť o brigádu. Netreba zabúdať na tieto dôležité vlastnosti žiadosti o brigádu:

  • prehľadnosť
  • stručnosť
  • gramatika

Tento vzor žiadosti o brigádu si môže záujemca zároveň skopírovať do MS Word a ďalej ho upravovať podľa seba. Dobre napísaná žiadosť je najdôležitejším krokom k tomu, ako nájsť brigádu.

Žiadosť o brigádu (vzor)

Na základe Vášho inzerátu uverejneného na portáli [ ] sa uchádzam o brigádnickú pozíciu „pomocný kuchár“ vo Vašej reštaurácii.

Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma hneď oslovila. Z predchádzajúcich brigád mám už nejaké skúsenosti s pomáhaním v kuchyni a tiež momentálne študujem odbor kuchár/ čašník na SOŠ Potravinárska v Košiciach. Plynule ovládam anglický jazyk a na mierne pokročilej úrovni ovládam nemecký jazyk. Za svoje prednosti pokladám pracovitosť, spoľahlivosť, dochvíľnosť a trpezlivosť.

Rád Vám doplním ďalšie potrebné informácie na osobnom pohovore. V prílohe posielam svoj životopis. Za posúdenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom 

………………………………………………..

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang