Prehľad titulov – od Bc. po PhD.

prehlad-titulov

Tituly sa už dlho držia ako symbol osobného úspechu, vedomostí a odbornosti. Či už ide o bakalársky, magisterský alebo doktorandský titul, tieto vzdelávacie míľniky sú vysoko uznávané v akademickej, profesionálnej a sociálnej sfére. V tomto článku sa nachádza prehľad všetkých titulov, ktoré možno získať na slovenských školách.

Keďže každý titul predstavuje jedinečnú úroveň odbornosti a špecializácie v konkrétnom študijnom odbore, niet pochýb o tom, že zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní kariéry jednotlivcov a celkovom osobnom raste. Titul je taktiež prvá vec, ktorú si zamestnávateľ všimne pri obdržaní žiadosti o prácu. Je tiež neoddeliteľnou súčasťou životopisu pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Tento článok sa ponorí do významu akademických titulov, skúma ich množstvo výhod, rôzne dostupné typy a transformačný vplyv, ktorý môžu mať na život človeka.

Bc. titul – bakalár

Bakalár (z latinského baccalarius) je akademický titul označujúci absolventa univerzity v bakalárskom študijnom programe. Skratka tohto titulu je Bc., pre umelecké študijné programy sa používa variant, resp. akademický titul bakalár umenia v skratke BcA. (z lat. baccalaureus artis), pričom obe skratky titulov sa v prípade potreby uvádzajú pred menom.

Titul Bc. sa spravidla udeľuje absolventovi troj- až štvorročného štúdia na univerzite alebo inej vysokej škole, prípadne študentovi, ktorý ukončil štúdium na vyššej odbornej škole oprávnenej udeľovať tento titul v spolupráci s vysokou školou.

Úspešný absolvent bakalárskeho štúdia sa môže prihlásiť aj na ďalšie vysokoškolské štúdium aj v inom odbore v ďalšom magisterskom študijnom programe, ktoré spravidla trvá 1 až 3 roky.

Mgr. titul – magister

Magister je akademický titul udeľovaný absolventom univerzitných, bohosloveckých a umeleckých vysokých škôl. Tento titul sa označuje skratkou Mgr. a uvádza sa pred menom.

Na základe Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. absolvent magisterského štúdia získava okrem akademického titulu tiež vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Magisterský študijný program spravidla nadväzuje na bakalársky študijný program (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa).

Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul Mgr., môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v danom študijnom odbore. Po jej úspešnom vykonaní vysoká škola udelí akademický titul podľa zamerania (napr. PhDr., JUDr., PaedDr., RNDr. a pod.). Ide o tzv. „malý doktorát“.

Absolventi magisterského štúdia tiež môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, ktoré spravidla trvá tri až päť rokov (podľa formy) a po splnení všetkých podmienok, vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobe dizertačnej práce na základe schválenia príslušnej vedeckej rady získať vedecko-akademickú hodnosť doktor (PhD.). Ide o medzinárodne uznávaný „veľký doktorát“.

Ing. titul – inžinier

Inžinier (z franc. ingénieur, pôvodne z lat. ingeniator) je akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventovi vysokej školy v magisterskom študijnom programe v oblasti technických vied a technológií, ekonomiky, poľnohospodárstva, lesníctva alebo vojenstva.

Skratka tohto titulu je Ing., v oblasti architektúry sa používa variant, resp. akademický titul inžinier architekt v skratke Ing. arch. (z lat. ingerum architectus), pričom obe skratky titulu sa v prípade potreby uvádzajú pred menom.

Tituly tohto stupňa (Ing. a Mgr.) sa vo väčšine sveta v praxi bežne nepoužívajú, s výnimkou profesijných titulov, preto sa v praxi zvyčajne používajú tituly vyššieho stupňa (typicky PhD.), v niektorých krajinách (Slovensko, Česko) však môže byť ich formálne používanie v praxi bežnejšie.

RNDr. titul – doktor prírodných vied

Doktor prírodných vied (z lat. rerum naturalium doctor, v skratke RNDr. pred menom) je akademický titul udeľovaný v oblasti prírodných vied. Udeľovaný je prevažne na prírodovedeckých fakultách niektorej z českých a slovenských vysokých škôl.

Podmienkou na jeho obdržanie je už získaný titul magister (Mgr.) a zloženie rigoróznej skúšky zo zvoleného vedného odboru, ktorej súčasťou je aj obhájenie rigoróznej práce. Dnes sa jedná o fakultatívnu skúšku spravidla spojenú s poplatkami.

Titul RNDr. však nie je výsledkom doktorandského štúdia (doktor PhD.), jedná sa stále o magisterský stupeň vysokoškolskej kvalifikácie, pričom prípadné doktorandské štúdium, tzv. veľký doktorát , je dosahovaný ďalším, väčšinou štvorročným štúdiom v doktorandskom študijnom programe.

Titul RNDr. sa udeľuje prevažne na prírodovedeckých fakultách niektorej z českých a slovenských vysokých škôl.

PhDr. titul – doktor filozofie

Doktor filozofie (z lat. philosophiae doctor), v skratke PhDr. písané pred menom, je akademický titul, ktorý je udeľovaný v oblasti humanitných, spoločenských aj pedagogických vied na príslušných fakultách vysokých škôl.

Podmienkou na jeho obdržanie je už získaný titul Mgr. a zloženie rigoróznej skúšky z príslušného vedného odboru, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Dnes ide spravidla o fakultatívnu skúšku, nie o ďalšie formálne štúdium – nejedná sa o typ štúdia tretieho stupňa vysokoškolskej sústavy (PhD. doktor).

PhDr. je historicky titul špecifický pre české a slovenské univerzitné prostredie spolu s ďalšími tzv. malými doktorátmi. Hovorovo sa tituly získané rigoróznou skúškou (PhDr., JUDr., RNDr. a pod.) teda všeobecne označujú práve ako tzv. malé doktoráty.

PaedDr. titul – doktro pedagogiky

Doktor pedagogiky (z lat. paedagogiae doctor, v skratke PaedDr. pred menom) je akademický titul, ktorý je udeľovaný absolventom pedagogických odborov v študijnom pláne učiteľstva. Udeľovaný je na základe absolvovania dodatočnej rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Na Slovensku sa udeľuje v oblasti konkrétneho odboru pedagogických vied, a to nielen na pedagogických fakultách univerzít, ale aj na filozofických a prírodovedných. Titul PaedDr. možno získať po obhajobe úplne novej záverečnej práce a po skúške z pedagogiky a pedagogickej psychológie vrátane odborovej didaktiky.

Súčasťou tejto práce musí byť aj realizovaný pedagogický výskum a práca nesmie byť totožná s prácou magisterskou.

RSDr. titul – doktor sociálno-politických vied

Doktor sociálnych vied, od 1. septembra 1980 doktor sociálno-politických vied (z lat. rerum socialium doctor, skratka RSDr. umiestňovaná pred menom) je akademický titul udeľovaný iba v období komunistického režimu v Československu.

Titul RSDr. sa udeľoval absolventom Vysokej školy politickej ÚV KSČ v Prahe, Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda v Bratislave a tiež niektorých ďalších škôl politického zamerania, ktorí svoje štúdiá ukončili štátnou rigoróznou skúškou zo zvoleného spoločenskovedného odboru a jeho širšieho základu.

Tento titul sa už na Slovensku v súčasnosti neudeľuje, ale zostáva v platnosti. Tento tzv. malý doktorát, rovnako ako ďalšie, je platný na Slovensku, eventuálne aj v Česku.

MDDr. titul – doktor zubného lekárstva

Titul MDDr. je skratka lat. medicinae dentium doctor, ktorá sa píše pred menom a ide o akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom vysokej školy v oblasti zubného lekárstva. Ide o doktora zubného lekárstva.

Na Slovensku sa titul MDDr. udeľuje od roku 2009 po skončení štúdia odboru zubné lekárstvo na lekárskej fakulte. Dá sa získať na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Lekárskej fakulte UK, Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského a na Lekárskej Fakulte UPJŠ.

MVDr. titul – doktor veterinárnej medicíny

Doktor veterinárnej medicíny (lat. medicinae veterinariae doctor, skratka MVDr. písaná pred menom) je akademický titul udeľovaný absolventom vysokej školy v magisterskom študijnom programe v oblasti veterinárneho lekárstva a veterinárnej hygieny.

Na Slovensku sa titul MVDr. udeľuje po šesťročnom štúdiu a po ukončení štúdia príslušnou štátnou rigoróznou skúškou. V mnohých štátoch je získanie ekvivalentného titulu nevyhnutnou podmienkou na umožnenie vykonávania povolania veterinárneho lekára (zverolekára).

Ide o tzv. profesijný doktorát, teda o titul spätý s výkonom profesie. Po absolvovaní doktorátu veteriny je možné nastúpiť rovno do praxe, teda optimálne napr. do zavedenej veterinárnej kliniky. Podmienky pre samostatnú veterinárnu prax sa môžu meniť, avšak atestácie nebývajú v súčasnosti podmienkou.

JUDr. titul – doktor práv

Doktor práv (v skratke JUDr. písanej pred menom) je akademický titul udeľovaný v oblasti práva. Udeľovaný je tým právnikom, ktorí už dosiahli titul Mgr. a potom úspešne absolvovali rigoróznu skúšku zo zvoleného právneho odboru, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. V súčasnosti ide o fakultatívnu skúšku spravidla spojenú s poplatkami.

Pôvodný, stredoveký význam latinskej skratky JUDr. je juris utriusque doctor, teda doktor oboch práv (rímskeho aj kanonického), podľa niektorých zdrojov však ide aj o skratku juris universi doctor, doktor všetkých práv.

Titul JUDr. sa udeľuje absolventom v oblasti práva.

Ktoré tituly sa píšu za menom?

Písanie titulov patrí k najväčším orieškom korešpondencie. Ktoré tituly sa píšu za menom?
Za menom sa najčastejšie píšu neakademické tituly, ako je DiS., MBA, LL.M. a im podobné. Z akademických titulov sa za menom píše ten najvyšší, teda PhD. a jeho staršie podoby CSc. a DrSc.

PhD. titul – doktor filozofie

PhD. je skratka (pôvodne z lat. philosophiæ doctor) akademického titulu doktor, ktorý možno získať vysokoškolským štúdiom v doktorandskom študijnom programe v mnohých krajinách po celom svete. Je to najvyšší titul, ktorý je možné dosiahnuť štúdiom.

Skratkou PhD. sa označuje všeobecne medzinárodne uznávaný akademicko-vedecký titul získaný na univerzite v treťom cykle štúdia, uvádzaný za menom, ktorý predstavuje vedeckú hodnosť doktora.

Pokiaľ sa tento titul uvádza pred menom, skracuje sa často ako Dr. V niektorých krajinách sa titul PhD. udeľuje vo všetkých oblastiach (napr. na Slovensku), v iných krajinách môže byť pre určité oblasti vyčlenený iný ekvivalent – typicky pre umelecké odbory (napr. ArtD. – doktor umenia), alebo prípadne ekvivalentný variant pre náboženské odbory (napr. Th.D. – doktor teológie).

CSc. titul – kandidád vied

Kandidát vied (lat. candidatus scientiarum) označovaný skratkou CSc. na Slovensku písaný za menom, je vedecký titul. Na Slovensku sa udeľoval ako vedecká hodnosť od roku 1953 do roku 1996.

Udeľovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla – podobne ako druhý vedecký titul doktor vied – Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola po obhájení kandidátskej dizertačnej práce.

Titul CSc. sa na Slovensku prestal udeľovať od 20. novembra 1996. Jeho náhradou sa stali akademické tituly získavané po absolvovaní doktorandského štúdia, teda tituly:

 • doktor PhD.
 • doktor teológie ThDr.
 • doktor umení ArtD.

V súčasnosti sa titul CSc. udeľuje napr. v Ruskej federácii a krajinách bývalého ZSSR.

Titul Dis. – diplomovaný špecialista

Diplomovaný špecialista (v skratke DiS. uvádzané za menom) je neakademický titul, presnejšie podľa školského zákona označenie, ktoré svojim absolventom udeľujú vyššie odborné školy a konzervatória. Nejedná sa teda o akademický titul absolventa vysokej školy.

Titul Dis., respektíve tieto tituly nižšej úrovne, sa väčšinou vo svete v praxi bežne neužívajú. V niektorých krajinách ako Slovensko však môže byť ich formálne užívanie v praxi častejšie, avšak ani tu sa formálne oslovovanie v podobe pán špecialista/pani špecialistka bežne nepoužíva.

Titul LL.M.

Titul LL.M. (korporátne právo) je medzinárodne uznávaným profesným neakademickým titulom, ktorý je uvádzaný, rovnako ako ostatné angloamerické tituly, za menom. Je určený najmä pre osoby s právnickým vzdelaním alebo pre absolventov neprávnických odborov s právnou praxou.

Štúdium LLM je štúdiom profesným, ktoré dopĺňa a ďalej rozširuje vysokoškolské vzdelanie. Nie je teda náhradou klasického vysokoškolského vzdelania, ale nástrojom celoživotného vzdelávania. Držitelia titulu LL.M. získavajú prehľad o právnych oblastiach, ktoré súvisia s obchodnou a podnikovou praxou, a to vrátane medzinárodného práva.

Výhodou tohto typu profesijného vzdelávania je široký dôraz na praktické využitie daných znalostí.

MBA titul – magister riadenia obchodu

Master of Business Administration (v skratke MBA alebo M.B.A.) je titul magisterského stupňa typický pre anglosaský svet. V doslovnom preklade ide o magistra riadenia obchodu. Je zameraný na získanie znalostí v odbore manažmentu, pričom niekedy sa uvedené prekladá do slovenčiny ako magister manažmentu.

Ide o titul magisterskej úrovne, a to pôvodne v Spojených štátoch amerických. Hlavnými oblasťami záujmu, ktorými sa držitelia MBA titulu zaoberajú, a to v rôznych oblastiach podnikania, sú predovšetkým:

 • účtovníctvo
 • aplikovaná štatistika
 • obchodná komunikácia
 • obchodné právo
 • financie
 • manažérska ekonomika
 • manažment
 • marketing a ďalšie

Tento program pôvodne vznikal pri industrializácii krajiny, keď korporácie hľadali vedecké prístupy k ich riadeniu.

MPH titul

Titul MPH skrýva skratku pre Master of Public Health. Tento titul sa dáva profesionálom v oblasti verejného zdravia. MPH sa totiž na prax v oblasti verejného zdravia zameriava. Programy Master of Public Health dnes možno nájsť po celom svete.

MPH titul je obdoba titulu MBA so špecializáciou pre oblasť zdravotníctva. Štúdium MPH je skvelou voľbou pre absolventov alebo študentov min. 3. ročníka lekárskej fakulty, absolventov bakalárskeho stupňa štúdia podobných odborov, manažérov zdravotníckych zariadení alebo vo verejnom sektore, zdravotníkov,  lekárov či pracovníkov sociálnych zariadení.

MSc. titul

Titul MSc. je skratkou anglického Master of Science. Ide o manažérsky vzdelávací program, vychádzajúci z tradície anglosaských krajín, ktorý predstavuje modernú formu postgraduálneho vzdelávania.

Vzdelávacie programy MSc sú určené najmä zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, podnikateľom, zamestnancom štátnej správy či neziskového sektora.

Úspešný absolvent získa profesijný titul MSc., ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia môžu byť veľkým prínosom pre svoju firmu, pretože v nej môžu prispieť k skvalitneniu procesov a implementovať nové stratégie a postupy.

Doc. titul – docent

Docent (skratka titulu doc.) je vedecko-pedagogická (alebo umelecko-pedagogická) hodnosť vysokoškolského pedagóga vyššia ako odborný asistent a nižšia ako profesor. Slovo pochádza pôvodne z latinského docere, čo v preklade znamená vyučovať.

Spravidla sa používa všeobecná skratka doc. umiestnená pred menom ako titul, obdobne ako sa skracuje napr. prof., pričom sa skratka odporúča písať, pokiaľ jej nezačína vetný celok, s malým počiatočným písmenom.

Konanie predchádzajúce vymenovaniu docentom sa nazýva habilitácia (habilitačné konanie). Skladá sa spravidla z obhajoby habilitačnej práce pred habilitačnou komisiou a habilitačnej prednášky (pred vedeckou radou fakulty), prípadne môže mať univerzita, ktorá habilitaciu vykonáva, ďalšie požiadavky – vedecká a pedagogická prax, citácie, články v odborných časopisoch (bližšie tiež napr. Hirschov index) atp.

Riadne ukončenie habilitačného riadenia a následné vymenovanie docentom je nutným predstupňom k prípadnému neskoršiemu vymenovaniu profesorom.

Pher. titul

Na kandidátke strany OĽANO sa v roku 2022 prvýkrát objevil titul Pher. Nikto však nevedel vysvetliť, čo titul Pher. znamená a kde ho daná osob získala. Dodnes tento titul ostáva veľkou záhadou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang