Návrh na obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom – vzor 2024

návrh na obmedzenie spôsobilosti

Zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je závažným právnym opatrením, ktoré sa často využíva v situáciách, kedy jednotlivec nemôže riadne vykonávať právne akty v dôsledku určitých okolností. Tento krok je nevyhnutný na ochranu osoby, ktorej schopnosť uzatvárať právne záväzky je vážne narušená. Spôsobilosť k právnym úkonom môže byť obmedzená alebo zbavená z rôznych dôvodov, ako je demencia, duševná choroba alebo závislosť.


Obsah článku


V tomto článku preskúmame proces a vzor návrhu na obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom v roku 2024. S dôrazom na kľúčové aspekty a postupy, ktoré treba prijať v takýchto prípadoch. Ako je tento právny nástroj využívaný a aké sú jeho následky pre jednotlivca a jeho rodinu?

Spôsobilosť na právne úkony

Čo je to vlastne spôsobilosť na právne úkony? Ide o oprávnenie vykonávať právne akty vlastným konaním. Je to ako schopnosť riadne a slobodne uzatvárať právne záväzky pred súdom, a to podľa toho, ako to zákon umožňuje.

Spôsobilosť na právne úkony sa často označuje aj ako svojprávnosť. Ide o schopnosť nadobúdať práva a povinnosti prostredníctvom právnych úkonov, ako sú zmluvy, a meniť, rušiť či uplatňovať tieto práva. Táto schopnosť závisí od intelektuálnej a vôľovej zrelosti jednotlivca.

V súlade s hmotným právom sa rozlišuje medzi:

 • obmedzením spôsobilosti na právne úkony
 • a zbavenie svojprávnosti

Od roku 2016 už nie je možné niekoho pozbaviť tejto spôsobilosti. Tieto zmeny súvisia s pristúpením Slovenska k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý zdôrazňuje potrebu ochrany postihnutých osôb. Ide teda o takzvanú pasívnu derogáciu, kedy hmotnoprávny predpis obsahuje právnu úpravu, avšak procesnoprávna úprava chýba.

V rámci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, sa môžu konať nasledovné druhy konaní podľa Civilného mimosporového poriadku:

 • konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony
 • konanie o zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
 • konanie o navrátení spôsobilosti na právne úkony

Prečo došlo k zrušeniu pozbavenia spôsobilosti na právne úkony?

Od 1. júla 2016 nový Civilný mimosporový poriadok (CMP) už nepočíta s pozbavením spôsobilosti na právne úkony; namiesto toho je možné túto spôsobilosť iba obmedziť. Z Dôvodovej správy k CMP vyplýva, že úmyslom zákona je vyhnúť sa protiprávnemu pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony, ktoré by bolo v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami.

Toto rozhodnutie vyvoláva otázku, či vylúčenie možnosti úplného pozbavenia spôsobilosti je len prejavom prílišného aktivizmu obhajcov ľudských práv alebo reálnym prospechom pre osoby s duševnými poruchami, ktoré nie sú schopné vykonávať právne úkony.

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je jedným z najzávažnejších zásahov do duševnej integrity jednotlivca a jeho súkromia. Preto bolo nevyhnutné, aby tieto zásahy verejnej moci boli výsledkom starostlivého a citlivého posúdenia súdu v spolupráci s medicínskym odborníkom.

Avšak, existujú situácie, kedy sú tieto zásahy nevyhnutné na ochranu osoby pred vlastným neuváženým správaním, ktoré by mohlo niesť závažné následky.

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Súdy pri rozhodovaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony zohľadňujú medicínske posudky aj sociálne a praktické aspekty života dotknutej osoby.

Zbavenie svojprávnosti

Momentálne teda nie je možné úplne zbavenie svojprávnosti, len jej obmedzenie. Tento postup je podrobne upravený v Civilnom mimosporovom poriadku podľa § 231 a nasledujúcich paragrafov.

Postup na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony:

Podanie návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo začatie konania ex offo.

Konanie s verejným pojednávaním, pričom súd môže zvážiť vylúčenie verejnosti.

Konanie o spôsobilosti na právne úkony je ex lege spojené s konaním o opatrovníctve.

Dokazovanie sa zameriava na duševný stav jednotlivca, jeho schopnosť riadiť bežné životné situácie a právne záležitosti.

Ako dlho trvá proces obmedzenia spôsobilosti na právne úkony?

Civilný mimosporový poriadok nezavádza v konaní pri návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony žiadne presné termíny, ktoré by súd mal dodržiavať. Jediným časovým údajom, ktorý sa v konaní o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony nachádza, je stanovený v ustanovení § 247 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku:

„Ak sa konanie o zmenu obmedzenia spôsobilosti alebo o navrátenie spôsobilosti začalo na návrh osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná, môže súd rozhodnúť, že ďalší takýto návrh môže podať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov, ak zlepšenie alebo zmenu zdravotného stavu nemožno očakávať.“

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Podľa § 233 Civilného mimosporového poriadku má právo predložiť návrh na začatie konania:

 • osoba blízka dotknutej osobe
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • poskytovateľ sociálnych služieb
 • osoba so záujmom v konkrétnej veci
 • samotná osoba, ktorej sa má konanie týkať

Okrem bežných náležitostí podania (adresát, žiadateľ, vec, cieľ, podpis), návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony obsahuje aj špecifické požiadavky na návrh, a to:

 • opísanie dôvodov, prečo má byť obmedzená spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony
 • zdôvodnenie, že menej invazívne opatrenia nie sú vhodné
 • popis dôvodov obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo dôvodov na jej obnovenie
Vedeli ste, že…?
Súd môže požiadať navrhovateľa, aby v stanovenej lehote predložil lekársku správu o zdravotnom stave dotknutej osoby. Nedodanie tejto správy môže viesť k zastaveniu konania.

Ako by mal vyzerať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony?

Návrh na začatie konania sa podáva podľa § 123 ods. 2 Civilného sporového poriadku. Musí obsahovať:

 • všeobecné informácie podľa § 127 Civilného sporového poriadku
 • osobitné požiadavky podľa § 234 Civilného mimosporového poriadku
 • popis dôvodov, prečo má byť obmedzená spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony
 • zdôvodnenie, že iné menej invazívne opatrenia nie sú vhodné
 • ak návrh podáva osoba so záujmom v konkrétnej veci, musí uviesť dôvody, prečo má právo na predloženie návrhu

V návrhu je dôležité uviesť informácie o:

 • rodinnom stave (manželstvo, deti)
 • zdravotnom stave (intenzita a trvanie duševných porúch alebo závislostí)
 • schopnostiach vyhodnocovania každodenných situácií a zabezpečenia potrieb
 • vážnosti hroziaceho nebezpečenstva

Súd nie je viazaný návrhom, a má na ňom doložiť a posúdiť dôvodnosť konania. Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov podľa zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Podanie návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu majú:

 • Osoba blízka tomu, o koho spôsobilosti sa má konať a rozhodovať. Pod tento kategóriu patria príbuzní v priamom rade, súrodenci a manželia. Avšak aj iné osoby, ktoré majú s dotknutou osobou rodinný alebo obdobný vzťah, pokiaľ by ujmu na svojich záujmoch cítili ako vlastnú.
 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako je to ustanovené v zákone č. 578/2004 Z. z.
 • Poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona č. 488/2008 Z.z.
 • Osoba, ktorá má na veci právny záujem, čo môže zahŕňať napríklad zamestnávateľov alebo veriteľov.

Je dôležité poznamenať, že podľa nových právnych predpisov nič nebráni samotnej dotknutej osobe v podaní tohto návrhu, aj keď sa najčastejšie jedná o podanie na navrátenie spôsobilosti na právne úkony.

Legitimácia na podanie návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je teda určená zákonom a zabezpečuje, že osoby, ktoré majú záujem na ochrane práv a záujmov dotknutej osoby, môžu iniciovať príslušné konanie súdu.

Žiadosť o zbavenie svojprávnosti – vzor

Existuje dvojaká príslušnosť súdov: vecná a miestna príslušnosť.

 • Vecne príslušným súdom v prípade obmedzenia spôsobilosti na právne úkony je vždy okresný súd.
 • Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť, ide o tzv. výlučnú miestnu príslušnosť, ktorá je špecifikovaná v § 232 Civilného mimosporového poriadku.

Návrh sa podáva na okresnom súde, ktorý má súdnu pôsobnosť nad bydliskom osoby, ktorej spôsobilosť sa preveruje. Toto bydlisko nemusí byť nevyhnutne trvalým pobytom; môže to byť aj miesto, ako je zariadenie sociálnej starostlivosti, kde je dotyčná osoba umiestnená dlhodobo.

V zmysle § 232 CMP: „Súdom príslušným na konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je ten, ktorého obvod zahŕňa bydlisko osoby, ktorej spôsobilosť sa preveruje.“

Žiadosť o zbavenie svojprávnosti - vzor
Vzor žiadosti o zbavenie svojprávnosti.

Zbavenie svojprávnosti pre demenciu – vzor

Obmedzenie svojprávnosti prichádza do úvahy vtedy, ak osoba pre duševnú poruchu, v tomto prípade demenciu, ktorá nie je prechodná, nie je schopná robiť všetky právne úkony a:

 • Vystavuje sa nebezpečenstvu ujmy na zdraví alebo na majetku. Napríklad, zabúda vypnúť sporák, opakovane sa stáva obeťou podvodu, či sa stráca.
 • Nevie chrániť svoje vlastné záujmy. Napríklad, uzatvára nevýhodné zmluvy, nedokáže sa postarať o svoje financie alebo základné životné potreby.

Vzor návrhu na súd o zbavení svojprávnosti pre demenciu

Navrhovateľ:

[Meno a priezvisko], [Adresa], [Telefónne číslo], [E-mailová adresa]

Osoby, ktorých sa návrh týka:

[Meno a priezvisko osoby, ktorej sa návrh týka], [Adresa osoby, ktorej sa návrh týka] (ďalej len „dotknutá osoba“)

I.

Skutkový stav

Dotknutá osoba trpí demenciou [typ demencie], ktorá je v pokročilom štádiu. V dôsledku tejto choroby už nie je schopná samostatne vykonávať bežné životné úkony, ako je obstarávanie jedla a oblečenia, hygiena, či nakladanie s peniazmi.

Dotknutá osoba sa tiež stáva rizikom pre seba i pre svoje okolie. V minulosti opakovane ušla z domu, stratila sa, či sa stala obeťou podvodu.

Dotknutá osoba si neuvedomuje dôsledky svojho konania a nie je schopná chrániť svoje vlastné záujmy.

Z týchto dôvodov je navrhovateľ presvedčený, že dotknutá osoba nie je schopná robiť všetky právne úkony a je nutné ju zbaviť (obmedziť) svojprávnosti na právne úkony.

II.

Právne zdôvodnenie

Podľa § 30 ods. 1 Zákona č. 365/2000 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMSP“) súd môže na návrh osoby, ktorá má záujem na tom, aby súd vyslovil zánik právnej subjektivity právnickej osoby alebo zbavil fyzickú osobu svojprávnosti na právne úkony, alebo ak to vyžaduje ochrana záujmov fyzickej osoby, ktorá je pre duševnú poruchu, ktorá nie je prechodná, nespôsobilá robiť všetky právne úkony, alebo ak táto osoba je nespôsobilá robiť niektoré právne úkony, súd ju obmedzí v spôsobilosti na právne úkony, ak je to v jej záujme.

Podľa § 32 ods. 1 CMSP súd pri rozhodovaní o návrhu na zbavenie (obmedzenie) svojprávnosti na právne úkony prihliadne na závažnosť duševnej poruchy, na stupeň nespôsobilosti osoby robiť právne úkony a na jej pomery.

V tomto prípade je dotknutá osoba v dôsledku demencie v pokročilom štádiu úplne nespôsobilá robiť všetky právne úkony. Je preto nutné ju zbaviť svojprávnosti na právne úkony.

III.

Návrh

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhuje, aby súd:

 1. zbavil dotknutú osobu [meno a priezvisko] svojprávnosti na právne úkony;
 2. ustanovil opatrovníka dotknutej osoby, ktorým bude [meno a priezvisko opatrovníka], [adresa opatrovníka], [telefónne číslo opatrovníka], [e-mailová adresa opatrovníka];
 3. určil rozsah, v akom opatrovník bude konať za dotknutú osobu;
 4. uložil navrhovateľovi povinnosť uhradiť súdne trovy konania.

IV.

Prílohy

 • Lekárska správa o zdravotnom stave dotknutej osoby
 • Posudok znalca z oblasti psychiatrie
 • Osobné doklady navrhovateľa a opatrovníka

V

Miesto a dátum

[Mesto], [Dátum]

Podpis navrhovateľa

Zbavenie svojprávnosti pre alkohol

V rámci súčasnej právnej praxe je potrebné, aby súd pri rozhodovaní o obmedzení svojprávnosti zohľadnil duševný stav dotknutej osoby, s dôrazom na prípadné nadmerné požívanie alkoholu. Treba zistiť, či táto porucha dosahuje intenzitu, ktorá by oprávňovala obmedzenie svojprávnosti podľa platných právnych noriem.

Postup pri navrhovaní obmedzenia svojprávnosti môže zahŕňať aj požiadavku na čiastočné obmedzenie, napríklad v oblasti núteného liečenia v zdravotníckom zariadení.

Súd musí zvážiť, či je dotknutá osoba schopná obstarávať si svoje záležitosti samostatne, či už v súvislosti s trvalou duševnou poruchou alebo nadmerným požívaním alkoholu. Rozhodnutie súdu o obmedzení svojprávnosti by malo rešpektovať záujmy a potreby dotknutej osoby.

Dôsledky zbavenia svojprávnosti pre alkohol, resp. obmedzenia zahŕňajú:

 • určenie rozsahu, v akom je osoba schopná vykonávať právne úkony
 • vymenovanie opatrovníka, ktorý bude konať v prospech dotknutej osoby v prípade obmedzenia jej svojprávnosti v určitých oblastiach.

Osoba s obmedzenou svojprávnosťou nemôže samostatne konať v tých oblastiach, kde je jej svojprávnosť obmedzená, a musí dodržiavať rozhodnutia a pokyny opatrovníka.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang