Strata vodičského preukazu – postup, kroky, poplatky

Strata vodičského preukazu predstavuje vážny problém, ktorý vyžaduje rýchlu reakciu. Bez tohto dôležitého dokumentu sa vodič nemôže legálne zúčastniť na cestnej premávke. Proces získania náhrady zahŕňa viacero krokov a s tým spojené poplatky. Ako vybaviť nový vodičský preukaz?

Vodičský preukaz slúži ako povolenie na riadenie vozidla a často funguje aj ako oficiálny identifikačný doklad. Jeho strata môže výrazne skomplikovať každodenný život, od cestovania po vybavovanie rôznych úradných záležitostí.

Bez tohto dokumentu vodič nemôže legálne riadiť, čo môže spôsobiť obmedzenie mobility a nepríjemnosti v plánovaní bežných aktivít. Význam vodičského preukazu preto presahuje jeho základnú funkciu a vplýva na širokú škálu aspektov osobného i profesionálneho života.


Obsah článku


Vodičský preukaz a jeho dôležitosť

Vodičský preukaz predstavuje kľúčový dokument pre legálne riadenie motorového vozidla a predstavuje univerzálne uznávaný doklad totožnosti v rôznych životných situáciách.

Získanie prvého vodičského preukazu je významným míľnikom, ktorý symbolizuje vstup do sveta dospelosti a samostatnosti. Tento dokument otvára cesty k väčšej nezávislosti a flexibilite v osobnom aj profesionálnom živote, umožňuje ľahšie cestovanie, dostupnosť vzdialenejších pracovných príležitostí a zjednodušuje logistiku každodenných povinností.

Okrem toho vodičský preukaz zohráva dôležitú úlohu pri overovaní totožnosti v bankových ústavoch, pri hlasovaní a pri iných oficiálnych transakciách, kde každý musí preukázať svoju identitu.

Tento dokument teda presahuje svoju primárnu funkciu v oblasti dopravy a stáva sa neoceniteľným nástrojom v širokej škále situácií. Z týchto dôvodov je dôležité aktívne chrániť a zabezpečiť vodičský preukaz, aby sa predišlo komplikáciám spojeným so stratou alebo krádežou.

Čo robiť v prípade straty vodičského preukazu?

Strata vodičského preukazu, podobne ako strata občianskeho preukazu, môže spôsobiť nemalé komplikácie, preto je dôležité rýchlo a efektívne reagovať.

Po zistení, že vodičský preukaz chýba, je nutné okamžite podniknúť tieto kroky:

 1. Prehľadávanie všetkých pravdepodobných miest, kde mohol byť preukaz ponechaný alebo kde sa stratil.
 2. Zablokovanie preukazu u poskytovateľa alebo na príslušnom úrade, čo zabraňuje jeho potenciálnemu zneužitiu.
 3. Nahlásenie straty na najbližšej polícii, čo je kľúčový krok pre oficiálne dokumentovanie straty a ochranu pred zneužitím identity.
 4. Informovanie dopravného inšpektorátu alebo miestneho mesta, ktoré vydalo pôvodný preukaz.

Na polícii sa po nahlásení straty vystaví oficiálne potvrdenie, ktoré sa použije pri podávaní žiadosti o nový vodičský preukaz. S týmto potvrdením sa obráti na príslušný dopravný inšpektorát alebo mesto, kde sa vyplní potrebné formuláre a zaplatí sa poplatok za vydanie nového vodičského preukazu.

Spracovanie žiadosti môže trvať niekoľko dní až týždňov, v závislosti od konkrétneho úradu a aktuálnej záťaže. V priebehu tohto času je dôležité zvážiť dočasné alternatívy pre riadenie alebo iné identifikačné metódy, kým sa nevydá nový vodičák. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že osoba zostane schopná legálne riadiť a plne sa zapájať do každodenných aktivít bez výraznejších prerušení.

Doklady potrebné na vydanie nového vodičského preukazu

Po strate vodičského preukazu je dôležité obrátiť sa na príslušný dopravný inšpektorát pre vybavenie nového vodičského preukazu. Proces začína zhromaždením potrebných dokladov na podanie žiadosti o nový vodičák.

Pri podávaní žiadosti o nový vodičský preukaz musí žiadateľ pripraviť tieto dokumenty:

 1. Oficiálny doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo pas.
 2. Potvrdenie o nahlásení straty na polícii – toto potvrdenie sa vydáva na policajnej stanici, kde žiadateľ nahlásil stratu preukazu.
 3. Aktuálna fotografia – musí spĺňať štandardné požiadavky pre doklady totožnosti.
 4. Doklad o zaplatení poplatku – suma sa líši v závislosti od konkrétneho úradu a typu rýchlosti spracovania žiadosti.

Tento proces zabezpečí, že žiadateľ obdrží nový vodičský preukaz a môže legálne pokračovať v riadení bez dlhších prerušení.

Vydanie vodičského preukazu po podaní žiadosti zvyčajne trvá približne 20 pracovných dní.

Poplatky a cena nového vodičského preukazu

Pri strate alebo poškodení vodičského preukazu musíte požiadať o jeho náhradu, čo s sebou prináša určité náklady. Cena nového vodičského preukazu na Slovensku závisí od rýchlosti spracovania žiadosti.

Aktuálne poplatky za vydanie nového vodičského preukazu sú:

 • výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) – 2 eurá
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu do 30 dní – 10 eur
 • rozšírenie vodičského preukazu do 30 dní – 10 eur
 • každé vydanie medzinárodného vodičského preukazu a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia vodičského oprávnenia uvedeného vo vodičskom preukaze a skončenia jeho platnosti (do 30 dní) – 10 eur
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za odcudzený preukaz – 10 eur
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 10 eur

Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok až do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, teda 40 eur, ak si poplatník vyžiada urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní.

Tieto náklady je dôležité zvážiť pri plánovaní obnovy dokladov, aby mohol každý bezpečne a legálne pokračovať v šoférovaní. Aj keď človek môže šoférovať len so žiadosťou o vydanie vodičského preukazu, je dôležité mať pri sebe aj potvrdenie o podaní žiadosti až do momentu, kým nedostane nový doklad.

Výmena vodičského preukazu

Ružové preukazy, ktoré sa vydávali od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, pôvodne nemali stanovenú platnosť a považovali sa za neobmedzene platné. Na základe smernice sa ich platnosť obmedzila do 31. decembra 2023. Podľa odhadov Prezídia Policajného zboru SR existovalo približne 380 000 takýchto preukazov.

Na Slovensku dlhodobo prebiehala kampaň na výmenu vodičských preukazov. Zmena sa podľa smernice netýkala len starších ľudí alebo výmeny len ružových preukazov. Ďalšie vodičské preukazy, ktoré treba vymeniť, pochádzajú z obdobia od 1. mája 2004 do 18. januára 2013. Tieto novšie vodičské preukazy majú stanovenú platnosť do 31. decembra 2032.

Koľko trvá vydanie vodičského preukazu?

Vydanie vodičského preukazu po podaní žiadosti zvyčajne trvá približne 20 pracovných dní. Táto doba môže kolísať v závislosti od aktuálnej záťaže a kapacity príslušného úradu.

Existuje možnosť urýchleného spracovania, ak je potreba získať preukaz rýchlejšie. Pri vyplatení vyššieho poplatku, konkrétne do výšky štvornásobku štandardnej sadzby, je možné získať vodičský preukaz už do dvoch pracovných dní. Žiadosť o expresné spracovanie sa podáva na dopravnom inšpektoráte alebo na príslušnom úrade, kde sa žiada o vydanie alebo výmenu vodičského preukazu.

Kým sa čaká na vydanie nového dokladu, je možné šoférovať s potvrdením o podaní žiadosti. Toto potvrdenie funguje ako dočasný doklad, ktorý umožňuje legálne viesť motorové vozidlo do doby, kým si osoba nevyzdvihne nový vodičský preukaz.

Strata vodičského preukazu v zahraničí

Strata vodičského preukazu v zahraničí môže spôsobiť značné komplikácie. Je dôležité rýchlo konať, aby sa minimalizovali možné problémy s riadením vozidla alebo s návratom do domovskej krajiny.

Pri strate vodičského preukazu mimo domovskej krajiny je potrebné postupovať podľa nasledujúcich špecifických krokov:

 1. Nahlásiť stratu miestnej polícii – dôležitý krok pre získanie policajného záznamu o strate.
 2. Kontaktovať konzulát alebo veľvyslanectvo svojej krajiny – tieto inštitúcie poskytnú informácie a pomoc pri riešení situácie.
 3. Zažiadať o dočasný vodičský preukaz – ak je to možné, získať treba náhradný dokument, ktorý umožní pokračovať v riadení do doby vydania nového preukazu.
 4. Informovať dopravný úrad v domovskej krajine – o strate preukazu a procese vydania náhrady.

Tieto kroky zabezpečia, že aj napriek strate dokladu v zahraničí sa môže človek legálne zúčastňovať na cestnej premávke alebo bez problémov návrat do svojej domovskej krajiny.

Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok až do výšky štvornásobku príslušnej sadzby.

Strata medzinárodného vodičského preukazu

Pri strate medzinárodného vodičského preukazu je dôležité okamžite konať, aby sa predišlo komplikáciám pri riadení vozidla v zahraničí. Následujúce kroky pomôžu riešiť situáciu:

 1. Nahlásenie straty miestnej polícii – zabezpečí sa tak policajný záznam o strate.
 2. Kontaktovanie vydávajúceho úradu – informovanie úradu, ktorý preukaz vydal, je kľúčové pre ďalšie kroky.
 3. Podanie žiadosti o náhradný preukaz – ak je to možné, zažiadať o dočasný alebo náhradný dokument.

Rozdiely v procese oproti strate štandardného vodičského preukazu zahŕňajú:

 • Nutnosť kontaktovať medzinárodný úrad – zatiaľ čo pri štandardnom preukaze sa rieši väčšinou s lokálnymi úradmi.
 • Možnosť vyžadovať špecifické doklady – napríklad potvrdenie o bývaní alebo dlhodobom pobyte môže byť požadované.
 • Iný proces vydania náhradného preukazu – niekedy je možné získať medzinárodný preukaz rýchlejšie, závisí to od krajiny a typu preukazu.

Tieto kroky zabezpečia, že aj po strate medzinárodného vodičského preukazu možno legálne pokračovať v riadení a minimalizovať prípadné problémy spojené s jeho absenciou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang