Strata občianskeho preukazu – postup nahlásenia online a osobne

Strata občianskeho preukazu predstavuje nepríjemnú situáciu, ktorá vyžaduje rýchlu a zodpovednú reakciu. Občiansky preukaz je dôležitým identifikačným dokumentom, a jeho strata môže viesť k rôznym ťažkostiam a rizikám, vrátane krádeže identity. Preto je dôležité poznať postup pri ohlásení straty a podniknúť potrebné kroky na ochranu osobných údajov.

Strata občianskeho preukazu je situácia, ktorá by sa nemala podceňovať. Rýchle a správne kroky sú nevyhnutné na ochranu osobných údajov a identity.

Stratené a odcudzené doklady

Ak sa stratí alebo ukradne občiansky preukaz, treba okamžite podniknúť nasledujúce kroky:

 • Ohlásenie straty: Oznámiť stratu občianskeho preukazu príslušnému orgánu alebo úradu. Môže sa to urobiť osobne na miestnom úrade pre verejnú správu, alebo aj elektronicky, ak má občiansky preukaz s čipom a prístup k elektronickým službám.
 • Blokovanie a zrušenie certifikátov: Ak občiansky preukaz s čipom obsahuje certifikáty na kvalifikovaný elektronický podpis, nezabudnúť požiadať o zrušenie všetkých certifikátov. Týmto krokom sa zabezpečí, že elektronický podpis nebude zneužitý. Potrebný je aj na prihlásenie sa do elektronickej schránky.
 • Získanie nového občianskeho preukazu: Po oznámení straty sa môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. V prípade straty je potrebné absolvovať rovnaký proces, aký by sa absolvoval pri žiadosti o nový občiansky preukaz.
 • Opatrnosť s osobnými údajmi: V prípade straty občianskeho preukazu môže byť vystavení riziku krádeže identity. Dôkladne sa sledujú bankové účty, kreditné karty a iné dôležité dokumenty a nahlasujú akékoľvek podozrivé transakcie orgánom činným v trestnom konaní.

Bez ohľadu na to, o aké stratené a odcudzené doklady ide, je potrebné dodržať tento postup.

Strata občianskeho preukazu – osobné nahlásenie

Pre oznámenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu je možné kontaktovať akýkoľvek príslušný orgán alebo miestny úrad pre verejnú správu a zastupiteľstvo Slovenskej republiky v zahraničí.

Pri hlásení straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, ktorý obsahuje certifikáty na kvalifikovaný elektronický podpis, dôležité je požiadať miestny orgán o zrušenie všetkých certifikátov.

Odporúča sa tiež priniesť kópiu Zmluvy o vydaní a prevzatí certifikátov pre občiansky preukaz s čipom, kde je uvedené číslo občianskeho preukazu s čipom.

Orgán vydávajúci občianske preukazy na základe žiadosti zruší všetky certifikáty na konkrétnom občianskom preukaze s čipom a zablokuje ho pre budúce vydávanie certifikátov.

Strata občianskeho preukazu – online nahlásenie

Elektronické oznámenie straty je možné len v prípade občianskeho preukazu s čipom, a to prostredníctvom portálu Elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Pre nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu elektronicky potrebné poznať diskrétny údaj, ktorý bol určený pri aktivácii občianskeho preukazu alebo cez elektronickú službu na modifikáciu kontaktných údajov v Informačnom systéme pre agendu občianskych preukazov. Všetky certifikáty budú automaticky deaktivované.

Ak sa ohlási strata občianskeho preukazu alebo odcudzenie občianskeho preukazu, tento dokument sa stáva neplatným. Dokonca aj v prípade, že sa získa nový občiansky preukaz, nemôže používať ten stratený a je povinnosťou ho odovzdať príslušnému orgánu.

Nahlásenie straty občianskeho preukazu telefonicky

Nahlásenie straty občianskeho preukazu telefonicky na Slovensku je možné na nasledovne:

 • Kontaktovať infolinku Ministerstva vnútra SR: zavolať na infolinku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na telefónne číslo 18185. Toto číslo je určené na komunikáciu so štátnou správou a môže poskytnúť informácie o postupe pri stratí občianskeho preukazu a potrebných krokoch.
 • Informovanie o strate: Keď sa nahlasovateľ pripojí na telefónnu linku, informuj úradníka o strate občianskeho preukazu. Poskytne všetky potrebné údaje, ktoré sa budú žiadať, vrátane osobných údajov.
 • Dostať pokyny: Úradník vám poskytne pokyny týkajúce sa ďalších krokov, ktoré budete musieť podniknúť, aby ste mohli obnoviť váš občiansky preukaz.

Je dôležité zaznamenať dátum a čas hovoru a meno osoby, s ktorou sa hovorilo, pre prípadné budúce referencie. Telefonické nahlásenie straty občianskeho preukazu je užitočným prvým krokom pri rýchlej a efektívnej reakcii na túto situáciu.

Strata občianskeho preukazu – cena

V prípade straty občianskeho preukazu alebo jeho odcudzenia je osoba povinná uhradiť poplatok vo výške 16,50 eur za jeho obnovenie. Cena straty občianskeho je teda vyššia ako poplatok za vydanie nového z dôvodu skončenia platnosti.

Ak by sa v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov znova stratil alebo odcudzil tento doklad, poplatok sa zvýši na 33 eur. Opakovaná strata občianskeho má vyššiu cenu.

V prípade, že iná osoba sa násilím zmocnila občianskeho preukazu občana a tento incident bol nahlásený polícii, nebudete musieť platiť poplatok za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz.

Oslobodenie od poplatku sa týka aj situácií, keď žiadosť o nový občiansky preukaz podáva osoba staršia ako 60 rokov alebo občan trpiaci závažným zdravotným postihnutím.

Iné stratené doklady

Stratené doklady môžu byť aj pas, vodičský alebo technický preukaz, prípadne iné karty a doklady. V prípade, že bol cestovný pas bol odcudzený alebo sa stratil, má občan povinnosť okamžite informovať orgán, ktorý ho vydal, alebo príslušný útvar Policajného zboru.

Ak k strate alebo odcudzeniu cestovného pasu došlo v zahraničí, je nevyhnutné túto skutočnosť nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Po návrate do Slovenskej republiky je tiež nevyhnutné informovať orgán, ktorý vydal cestovný pas.

K tomu treba priložiť oznámenie o strate alebo odcudzení cestovného dokladu od orgánu, kde bola táto situácia nahlásená. Ak je toto potvrdenie v inom jazyku než slovenskom alebo českom, je nevyhnutné zabezpečiť aj jeho preklad do úradného jazyka.

Ak dôjde k odcudzeniu alebo strate vodičského preukazu, má majiteľ povinnosť o tom informovať okresný dopravný inšpektorát do sedem dní.

Ak sa stratí osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla, má povinnosť túto situáciu nahlásiť na ktoromkoľvek pracovisku zodpovedného za evidenciu vozidiel na území Slovenskej republiky.

Stratu alebo odcudzenie iných dokumentov, napríklad preukaz o zdravotnom poistení, je nevyhnutné nahlásiť inštitúciám, ktoré ich vystavili. Je dôležité nahlásiť tieto straty čo najskôr, aby sa predišlo možnému zneužitiu týchto dokumentov.

Stratené doklady môžu byť aj pas, vodičský alebo technický preukaz, prípadne iné karty a doklady.

Ako vybaviť nový občiansky preukaz?

Rezervovanie termínu na vydanie občianskeho preukazu lebo občianskeho preukazu pre dieťa je nevyhnutné, či už ide o prvé vydanie alebo výmenu či odcudzenie. Predovšetkým je výmena občianskeho preukazu častejšou požiadavkou, a pre tento účel je dostupné pohodlné online rezervovanie v klientskom centre.

Niekoľko dôležitých informácií o procese výmeny a nového vydania občianskeho preukazu a súvisiacich poplatkoch:

 1. Zmeny v údajoch alebo obnova občianskeho preukazu:
  • V prípade potreby zmeny údajov v občianskom preukaze alebo jeho obnovy sa musí podať žiadosť o výmenu občianskeho preukazu na príslušnom Okresnom úrade.
  • Poplatok za tieto typy výmeny občianskeho preukazu je vo výške 4,50 eur.
 2. Krádež alebo strata občianskeho preukazu:
  • V prípade straty občianskeho preukazu alebo jeho krádeže sa vyžaduje uhradenie plnej ceny za jeho výmenu, ktorá je 16,50 eur.
  • Existuje možnosť oslobodenia od tohto poplatku, ak ste obeťou krádeže a túto udalosť nahlásite príslušnému útvaru Policajného zboru.
 3. Naliehavá výmena občianskeho preukazu:
  • V prípade, že je potrebné vybaviť nový občiansky preukaz do 24 hodín, môže sa využiť rýchla výmenu, avšak za vyššiu cenu.
  • Poplatok za rýchlu výmenu občianskeho preukazu predstavuje 20 €, okrem základného poplatku vo výške 4,50 €.

Je dôležité, aby občania boli oboznámení s týmito poplatkami a vedeli, že nedodržanie požiadaviek príslušných úradov môže mať právne následky. Preto je dôležité mať prehľad o všetkých potrebných krokoch a cenách spojených s oficiálnou výmenou občianskeho preukazu, aby sa predišlo nepriaznivým prekvapeniam a zbytočným nákladom.

Ako dlho trvá vybavenie občianskeho preukazu?

V Slovenskej republike sa obvykle proces vydania občianskeho preukazu pohybuje v rozmedzí približne 30 dní od momentu podania žiadosti. Však treba poznamenať, že konkrétny čas spracovania závisí od miesta podania žiadosti a množstva žiadostí, ktoré daný úrad musí vybaviť. V niektorých oblastiach Slovenska môže proces trvať dlhšie, inde môžu byť rýchlejšie.

Pre tých, ktorí naliehavo potrebujú občiansky preukaz vybavený do 2 pracovných dní, existuje táto možnosť. Treba však byť pripravený na zaplatenie príslušného poplatku.

Okrem toho je nevyhnutné mať všetky potrebné doklady pri sebe v správnom čase, vrátane dokladov pre overenie identity, ako je napríklad rodný list alebo pas, a prípadne aj dôkazy o trvalom pobyte.

Ďalším krokom je vyplnenie žiadosti o občiansky preukaz a následné odfotografovanie. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností ohľadom požadovaných dokladov je možné kontaktovať miestny okresný úrad.

Celý proces získania občianskeho preukazu je v podstate dosť jednoduchý a intuitívny a dá sa dokončiť za relatívne krátky časový rámec. Ak je potrebné ho získať do 2 pracovných dní, je to možné, ale za príslušný poplatok.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang