Občiansky preukaz pre dieťa – cena, vybavenie

Občiansky preukaz je pravdepodobne jednou z najviac prehliadaných, ale dôležitých vecí v živote dieťaťa. Nie keždý vie, že občiansky preukaz možno v niektorých prípadoch vybaviť pre dieťa ako náhradu za cestovný pas. Kedy vybaviť prvý občiansky preukaz?

Občiansky preukaz pre deti slúži predovšetkým ako doklad totožnosti. Obsahuje meno dieťaťa, dátum narodenia a ďalšie dôležité osobné údaje. V prípade núdze alebo pri cestovaní môže mať detský občiansky preukaz veľký význam. Aká je cena občianskeho prukazu pre deti do 15 rokov?

Občiansky preukaz pre dieťa

Od 1. decembra 2019 je účinný nový zákon č. 395/2019 o občianskych preukazoch, ktorý vychádza v ústrety elektronickému zdravotníctvu. Jednou z noviniek je možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov

Do vydanie tohto zákona mohli maloletí kvôli cestovaniu požiadať o pas, čo bolo finančne nákladnejšie. Teraz môžu na cestovanie v krajinách EÚ a niektorých ďalších krajinách používať občianske preukazy. Tie sa na tento účel vydávajú s rovnakou platnosťou ako pri pasoch. 

Deťom do 6 rokov sa občiansky preukaz vydáva s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou.

Detský občiansky preukaz

Aj keď Ministerstva vnútra detské občianske preukazy vydáva už od roku 2019, intenzívnejšie sa o nich začalo hovoriť až v poslednej dobe. Pre dieťa mladšie ako 15 rokov možno vybaviť vlastný občiansky preukaz.

Detský občiansky preukaz sa dokonca dá vybaviť v dvoch verziách:

 1. občiansky preukaz bez podoby tváre a bez podpisu, ktorý má slúžiť hlavne pre potreby elektronického zdravotníctva
 2. občiansky preukaz s fotkou, ktorý slúži najmä na cestovanie

V nasledujúcich odstavcoch sa možno bližšie dočítať o každom z týchto dvoch typov občianskych preukazov.

Občiansky preukaz pre deti do 15 rokov vybavujú rodičia pre deti obvykle na účely cestovania.

Detský občiansky preukaz bez fotky

Základnú verziu detského občianskeho preukazu bez fotky by podľa ministerstva mali mať do určitého dátumu paušálne všetky deti do 15 rokov. Tento doklad má slúžiť na prihlásenie dieťaťa do systému elektronického zdravotníctva.

Ten totiž na prihlásenie vyžaduje doklad s elektronickým čipom, ktorý kartička poistenca nemá. Cieľom je teda postupne kartičky poistencov u detí nahradiť e-občianskym.

Takýto občiansky preukaz bude mať platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Dostať by ho malo každé dieťa automaticky resp. po narodení alebo zmene údajov.

Detský občiansky preukaz bez fotky sa automaticky vydáva:

 • pri narodení občana
 • pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov
 • pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Detský občiansky preukaz bez fotky nie je možné využiť ako cestovný doklad, keďže neobsahuje fotografiu dieťaťa.

Občiansky preukaz pre deti s fotkou

Na cestovanie možno pre deti vybaviť druhý občiansky preukaz s fotkou. Ten má síce analogicky kratšiu platnosť (rovnakú ako detské cestovné pasy), no v porovnaní s pasom je lacnejší. Navyše umožňuje aj elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu.

Dieťa tak môže mať aj dva občiansky preukazy s čipom (jeden s fotkou a jeden bez fotky), čo ocenia napríklad rodičia žijúci v oddelených domácnostiach.

Cestovanie po Európe sa stalo jednoduchšie od prechodu na euro na Slovensku. Občiansky preukaz s fotkou slúži aj ako plnohodnotný doklad dieťaťa pri cestovaní do krajín Európskej únie a tiež do niektorých ďalších štátov, ako sú:

 • Island
 • Lichtenšajnsko
 • Nórsko
 • Švajčiarsko
 • Čierna Hora
 • Bosna a Hercegovina
 • Severomacedónska republika
 • Srbsko
 • Albánsko
 • Gruzínsko
 • Moldavsko
 • Gibraltár

Ak niekto plánuje prázdniny v okolitých štátoch resp. v rámci Európy, občiansky preukaz pre deti s fotkou je zaujímavá alternatíva. Pozor si však treba dať v prípade leteckých dovoleniek. Niektoré letecké spoločnosti totiž stále pri detských pasažieroch vyžadujú klasický pas.

Detský občiansky preukaz môže v niektorých prípadoch nahradiť cestovný pas.

Občiansky preukaz pre deti do 15 rokov – cena

Cena za vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov je  4,50 €, čo je približne polovičná suma oproti detskému pasu vydávanému do veku 6 rokov. O detský občiansky preukaz môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov.

Ako požiadať o detský občiansky preukaz?

Rovnako ako cestovný pas, aj detský občiansky preukaz s fotkou na cestovanie možno vybaviť na oddelení dokladov príslušného policajného zboru vo meste bydliska. Na oddelenie musí prísť zákonný zástupca aj s dieťaťom (kvôli fotografovaniu) a priniesť originál jeho rodného listu.

Občiansky preukaz bez fotky už ministerstvo vydáva nejaký čas automaticky, stačí teda len čakať, kým doklad príde priamo do schránky poštou. Aby však občiansky dieťaťu plnohodnotne slúžil, zákonný zástupca si musí na oddelení dokladov ešte vybaviť BUK kód.

Podľa informácii z Odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ už doklady pre deti rozposielajú nejaký čas a postupne by mali prísť všetkým deťom do 15 rokov. Reálne využitie v praxi je však zatiaľ otázne, keďže sa na Slovensku elektronické zdravotníctvo ešte len rozbieha.

Vybavenie občianskeho preukazu s fotkou pre deti – potrebné doklady

K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladá:

 • rodný list, doklad o rodnom čísle, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu
 • skôr vydaný občiansky preukaz
 • doklad potvrdzujúci štátne občianstvo
 • potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí, pričom ak je potvrdenie v inom ako v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka

Lehota na vyhotovenie občianskeho preukazu je 30 dní od podania žiadosti.

Kedy vybaviť prvý občiansky preukaz?

Mnoho rodičov zaujíma, kedy majú svojim dieťaťom vybaviť prvý občiansky preukaz.

Detský občiansky preukaz bez fotky vydá Ministerstvo vnútra SR z úradnej moci automaticky aj bez podania žiadosti po narodení dieťaťa. Na jeho vytvorenie ministerstvo použije údaje z Registra obyvateľstva. Na tomto občianskom preukaze nebude fotka ani podpis, bude však mať elektronický čip.

Ministerstvo tento občiansky preukaz vydá všetkým deťom do veku 15 rokov najneskôr do 31. decembra 2023. Slovenská pošta začala doručovať zásielky s občianskym preukazom bez fotky v auguste 2021.

O občiansky preukaz s fotkou môže rodič požiadať kedykoľvek po narodení dieťaťa. Ten slúži ako cestovný doklad do krajín EÚ aj ďalších európskych krajín. Treba si však strážiť jeho platnosť, ktorá je obmedzená, pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre.

Tento občiansky preukaz možno využiť len na cestovanie do niektorých krajín. Na cestovanie do krajín mimo Európy treba dieťaťu vybaviť cestovný pas.

Občiansky preukaz pre deti od 15 rokov

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu pre deti od veku 15 rokov môže občan podať najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov.

Ak zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba podá žiadosť o občiansky preukaz pre maloletého občana skôr ako 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, občiansky preukaz sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Od roku 2013 sa vydávajú občianske preukazy pre deti od 15 rokov s čipom a kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ako vybaviť cestovný pas pre dieťa

Cestovný pas pre dieťa možno vybaviť na ktoromkoľvek Oddelení dokladov Policajného zboru bez ohľadu na trvalý pobyt a bydlisko dieťaťa.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu:

 • zákonný zástupca
 • iná fyzická osoba ako rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti
 • pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť
 • poručník alebo opatrovník

Potrebné doklady pri vybavení cestovného pasu pre dieťa:

 • rodný list dieťaťa, ak je vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá požiada o vydanie cestovného pasu dieťaťa
 • správny poplatok za vydanie cestovného pasu

Dieťa môže mať dokonca až dva cestovné pasy v prípade, že rodičia žijú oddelene.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang