Ošetrenie člena rodiny – nárok, tlačivo

osetrenie clena rodiny

Ošetrenie člena rodiny si vyžaduje čas a energiu. V niektorých prípadoch môže viesť k dočasnej neschopnosti pracovať. Na Slovensku existuje dávka nazývaná „ošetrovné“, ktorá pomáha poistencom finančne kompenzovať stratu príjmu počas tejto doby.

Ošetrenie člena rodiny (OČR) môže byť náročná, avšak aj obohacujúca skúsenosť. Je dôležité vedieť, aké sú možnosti a na akú podporu má ošetrujúci nárok.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Ošetrovanie člena rodiny je v praxi osobná a celodenná starostlivosť o chorého člena rodiny, o ktorého sa stará rodinný príslušník namiesto jeho lekára.

OČR, skratka pre ošetrovné člena rodiny, sa vzťahuje aj na starostlivosť o dieťa.

OČR vypláca Sociálna poisťovňa po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov a kontrole nároku na OČR.

Tlačivo na OČR má k dispozícii lekár člena rodiny, ktorý si vyžaduje celodenné, osobné ošetrenie.

Čo presne znamená ošetrovanie člena rodiny?

Ošetrovanie člena rodiny je v praxi osobná a celodenná starostlivosť o chorého člena rodiny, o ktorého sa stará rodinný príslušník namiesto jeho lekára.

Cieľom ošetrovania je zabezpečiť chorému členovi rodiny neodkladnú pomoc a podporu v jeho každodennom živote a urýchliť jeho uzdravenie.

Ošetrovaná osoba môže byť:

 • Dieťa do 11 rokov veku
 • Dieťa do 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
 • Manžel/ka
 • Rodič
 • Starý rodič
 • Súrodenec

Ošetrovanie zahŕňa širokú škálu činností, ako napríklad:

 • Pomoc pri základných hygienických potrebách (umývanie, obliekanie, stravovanie)
 • Podávanie liekov
 • Sledovanie zdravotného stavu
 • Dozor nad chorým
 • Varenie a upratovanie
 • Zabezpečenie emocionálnej podpory
 • Sprevádzanie k lekárovi

Ošetrovanie člena rodiny je dôležitá úloha, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, obetavosť a zodpovednosť. Je to však aj obohacujúca skúsenosť, ktorá umožní prehĺbiť vzťah s chorým členom rodiny a pomôcť mu v ťažkej chvíli.

Dôležité je poznamenať, že ošetrenie člena rodiny sa líši od domácej opatery. Domáca opatera je poskytovaná profesionálmi, zatiaľ čo ošetrovanie člena rodiny vykonáva člen rodiny bez odbornej prípravy.

Kto má nárok na OČR?

Na OČR má nárok široká skupina osôb, ak splnia určité podmienky.

 • Zamestnanci: Pracujúci v závislom pracovnom pomere.
 • SZČO: Samostatne zárobkovo činné osoby povinne nemocensky poistené.
 • Dobrovoľne nemocensky poistené osoby: Osoby, ktoré si platia dobrovoľné nemocenské poistenie aspoň 270 dní v priebehu 2 rokov pred vznikom potreby ošetrovania.
 • Fyzické osoby po zániku nemocenského poistenia: V ochrannej lehote (spravidla 7 dní) po zániku nemocenského poistenia, ak im vznikla potreba ošetrovania.

Podmienky nároku na OČR:

 • Nemocenské poistenie: Človek musí byť nemocensky poistený v deň, kedy vznikla potreba ošetrovania.
 • Potvrdenie od lekára: Ošetrovaná osoba musí mať od lekára potvrdenie o potrebe ošetrovania.
 • Osobná a celodenná starostlivosť: O ošetrovanú osobu sa ošetrovateľ musí starať osobne a celodenne.

Nárok na OČR má teda široká skupina osôb, ak splnia dané podmienky.

Kto vypláca OČR?

Na otázku „kto platí OČR prvých 10 dní“ je odpoveď Sociálna poisťovňa.

Je to sociálna dávka, ktorú financuje štát z prostriedkov Sociálnej poisťovne a vypláca ju po celú dobu nároku.

To znamená, že:

 • Zamestnávateľ neprepláca OČR počas ošetrovania člena rodiny.
 • Ošetrujúca osoba nemusí platiť žiadne poplatky za vybavenie OČR.

Kto vypláca OČR? Sociálna poisťovňa ju po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov a kontrole nároku na OČR vyplatí najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Môže ju vyplatiť na účet alebo prostredníctvom poštového poukazu, podľa toho ako si to žiadateľ určí v žiadosti.

Kde získať tlačivo na OČR?

Tlačivo na OČR má k dispozícii lekár člena rodiny, ktorý si vyžaduje celodenné, osobné ošetrenie. Toto tlačivo sa skladá zo žiadosti o ošetrovné a potvrdenia o skončení ošetrovania.

V prípade akýchkoľvek nejasností poskytne informácie ošetrujúci lekár.

OČR na dieťa

OČR, skratka pre ošetrovné člena rodiny, sa vzťahuje aj na starostlivosť o dieťa.

Existujú dva typy OČR na dieťa:

1. Krátkodobé ošetrovné:

 • Poskytuje sa maximálne 14 dní na ošetrovanie chorého dieťaťa do 11 rokov.
 • V prípade karantény dieťaťa sa OČR poskytuje bez ohľadu na jeho vek.
 • Podmienkou je potvrdenie od lekára o potrebe ošetrovania.

2. Dlhodobé ošetrovné:

 • Poskytuje sa maximálne 90 dní na ošetrovanie dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov.
 • Na posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu je potrebný posudok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo rozhodnutie o ŤZP.

V oboch prípadoch nárok na OČR vzniká, ak:

 • Ošetrovateľ je nemocensky poistený.
 • O dieťa sa stará osobne a celodenne.

Ako požiadať o OČR na dieťa:

Žiadosť o OČR sa podáva na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od lekára a doklady preukazujúce totožnosť a vek dieťaťa.

Očerka na dieťa – ako o ňu požiadať?

Proces podania žiadosti pre očerku na dieťa sa skladá z nasledovných krokov:

1. Potvrdenie potreby ošetrovania:

 • Navštívi sa pediater dieťaťa, ktorý vystaví „Žiadosť o ošetrovné“. V tomto potvrdení musí byť uvedený dátum, od kedy je ošetrovanie dieťaťa nevyhnutné, diagnóza a informácia, či ide o krátkodobé alebo dlhodobé ošetrovanie.

2. Doručenie žiadosti o ošetrovné:

 • Žiadosť o ošetrovné sa doručí pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa, prípadne podľa miesta trvalého pobytu. Následne je potrebné poisťovni doručiť aj potvrdenie o skončení ošetrovania.

Nárok na očerku na dieťa má rodič, ktorý sa osobne a celodenne stará o choré dieťa do 11 rokov veku, resp. do 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Dlhodobá OČR

Dlhodobá OČR má maximálnu dĺžku trvania 90 dní. Môže ísť o ošetrovanie staršieho člena rodiny, ktorému bolo zistené štádium ochorenia na konci života alebo môže ísť o deti do veku 18 rokov, s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na dlhodobú OČR vzniká od 1. dňa poskytovania takejto starostlivosti a jeho výška je 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Dôležitosť ošetrovania člena rodiny

Ošetrovanie člena rodiny je jednou z najvýznamnejších a najnáročnejších úloh, ktorým môžu ľudia čeliť. Táto činnosť zahŕňa fyzickú, emocionálnu a často aj finančnú starostlivosť o blízkeho človeka, ktorý je chorý, starší alebo inak neschopný sa o seba postarať. Dôležitosť ošetrovania člena rodiny je mnohostranná a zasahuje do mnohých oblastí života jednotlivcov aj celej spoločnosti.

Emocionálna podpora a psychická pohoda

Jednou z najdôležitejších úloh opatrovateľa je poskytovať emocionálnu podporu. Chorí alebo starší ľudia často prežívajú pocit izolácie, strachu a beznádeje. Prítomnosť milovaného človeka, ktorý im poskytuje starostlivosť a podporu, môže výrazne zlepšiť ich psychickú pohodu. Opatrovateľ môže byť pre pacienta fyzickou pomocou aj emocionálnou oporou, čo je kľúčové pre udržanie pozitívneho myslenia a boj proti depresii.

Kvalita života

Ošetrovanie člena rodiny má priamy vplyv na kvalitu jeho života. Pravidelná starostlivosť, či už ide o pomoc pri každodenných aktivitách, užívanie liekov alebo pomoc pri hygienických úkonoch, umožňuje pacientovi žiť dôstojne a s čo najväčším komfortom. Osobná starostlivosť zohľadňuje individuálne potreby a preferencie pacienta, čo je často nemožné v inštitucionálnych zariadeniach.

Vzťahy a rodinné väzby

Ošetrovanie môže výrazne posilniť rodinné väzby. Spoločné prežívanie ťažkých chvíľ môže prispieť k hlbšiemu vzájomnému porozumeniu a upevneniu vzťahov. Avšak, môže tiež priniesť stres a konflikty, ak nie sú úlohy a povinnosti medzi členmi rodiny spravodlivo rozdelené. Je dôležité, aby rodina spolupracovala a hľadala spôsoby, ako si vzájomne pomôcť a podporiť sa.

Osobný rast

Starostlivosť o člena rodiny môže byť aj príležitosťou na osobný rast. Opatrovatelia často získavajú nové zručnosti a vedomosti, či už v oblasti zdravotnej starostlivosti, komunikácie alebo riadenia času. Tento proces môže byť obohacujúci a priniesť nový pohľad na život a hodnoty.

Ošetrenie člena rodiny je nesmierne dôležitou súčasťou života mnohých ľudí. Táto úloha vyžaduje veľa lásky, trpezlivosti a obetavosti, no prináša aj mnoho odmien, ako je posilnenie rodinných vzťahov, osobný rast a zlepšenie kvality života pacienta. S podporou rodiny, komunity a štátu môže byť táto náročná úloha zvládnutá s väčším porozumením a efektivitou, čo prispieva k celkovému blahu spoločnosti.

Koľko sa platí za opatrovanie detí?

Ak človek z akýchkoľvek dôvodov nie je schopný poskytnúť chorému dieťaťu potrebnú starostlivosť, existuje možnosť zaplatiť si opatrovateľku. To, koľko sa platí za opatrovanie detí na Slovensku, sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Miesto: V Bratislave sú ceny opatrovania detí vyššie ako v iných regiónoch Slovenska. Priemerná sadzba v Bratislave je okolo 8,20 € za hodinu, zatiaľ čo mimo Bratislavy sa cena pohybuje okolo 6 € za hodinu.
 • Vek a počet detí: Opatrovanie starších detí je zvyčajne lacnejšie ako opatrovanie batoliat a novorodencov. Opatrovanie viacerých detí je taktiež lacnejšie na jedno dieťa, ako opatrovanie jedného dieťaťa.
 • Skúsenosti a kvalifikácia opatrovateľky: Opatrovateľky s väčšími skúsenosťami a kvalifikáciami si zvyčajne pýtajú viac.
 • Počas trvania opatrovania: Pravidelné opatrovanie býva lacnejšie ako jednorazové opatrovanie.
 • Ďalšie požiadavky: Ak sa od opatrovateľky očakávajú aj iné úlohy, ako je napríklad varenie, upratovanie alebo doučovanie, cena bude vyššia.

Priemerná cena za opatrovanie detí na Slovensku v roku 2024 je 6,70 € za hodinu. Je však dôležité poznamenať, že ide len o priemer a ceny sa môžu značne líšiť.

Pri výbere opatrovateľky pre svoje deti je dôležité zvážiť cenu, skúsenosti, kvalifikáciu a osobnostné vlastnosti.

Koľko sa platí za opatrovanie detí je teda relatívne a na Slovensku závisí najmä od regiónu, pričom najvyššie ohodnotenie majú vo všeobecnosti opatrovateľky v Bratislave.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang