Cestovný pas – cena, online objednanie, ako dlho trvá vydanie

Cestovný pas je úradný doklad, ktorý potvrdzuje totožnosť a občianstvo držiteľa a oprávňuje ho cestovať do zahraničia. Obsahuje meno, fotografiu a ďalšie identifikačné údaje občana. Koľko stojí cestovný pas, čo treba na vybavenie pasu a ako dlho trvá jeho vydanie?

Ministerstvo Slovenskej republiky poskytuje celý rad služieb súvisiacich so získaním, obnovou a výmenou cestovných pasov. Tieto služby zahŕňajú vydávanie cestovných pasov, overovanie dokladov totožnosti a poskytovanie informácií o nákladoch a čase vybavovania žiadostí o vydanie cestovného pasu.

Prečo je potrebné mať cestovný pas?

Cestovný pas je v mnohých krajinách jedinou všeobecne akceptovanou formou dokladu totožnosti a je najlepším dôkazom, že je človek občanom danej krajiny. Bez cestovného pasu môže mať človek problémy pri vstupe do iných krajín alebo dokonca pri cestovaní v rámci krajiny.

Okrem toho je cestovný pas aj oficiálnym dôkazom totožnosti, keď ide o preukázanie štátnej príslušnosti v iných krajinách. To je dôležité najmä pri cestovaní do krajín, ktoré si na vstup vyžadujú víza. Mať cestovný pas je potrebné aj vtedy, ak chce človek požiadať o vízum do inej krajiny, pretože je povinnou súčasťou procesu podávania žiadosti.

Okrem toho mnohé krajiny vyžadujú cestovný pas pri medzinárodných cestách a často je to jediný prijateľný doklad totožnosti pri cestovaní lietadlom. V niektorých prípadoch sa pas môže vyžadovať na otvorenie bankového účtu, prenájom auta alebo dokonca na zakúpenie lístka na vlak v niektorých krajinách.

V neposlednom rade je cestovný pas cenným dokladom aj pri preukazovaní totožnosti v prípade núdze. V prípade zdravotnej alebo akejkoľvek inej núdze môže pas pomôcť rýchlo získať potrebnú pomoc.

Vlastniť cestovný pas je nevyhnutné pri cestovaní do zahraničia a je to dôležitý doklad, ktorý môže pomôcť preukázať totožnosť v mnohých situáciách.

Cestovanie v rámci Európy

V Európe je vďaka Schengenskej dohode možné medzi niektorými krajinami cestovať bez pasu. Táto dohoda, ktorá bola podpísaná v roku 1985 a nadobudla platnosť v roku 1995, zrušila kontroly na vnútorných hraniciach medzi členskými krajinami a umožnila voľný pohyb osôb, tovaru a služieb.

Schengenský priestor tvorí 26 európskych krajín vrátane všetkých členských štátov Európskej únie (okrem Spojeného kráľovstva a Írska) a Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Občania týchto krajín môžu voľne cestovať cez otvorené hranice bez cestovného pasu.

Schengenská dohoda tiež umožňuje voľný pohyb tovaru a služieb, ako aj slobodu pracovať a zdržiavať sa v inej krajine Schengenu. To znamená, že ľudia sa môžu medzi krajinami voľne pohybovať bez toho, aby museli získať víza alebo povolenia na pobyt.

Dohoda umožnila Európanom voľnejšie a jednoduchšie cestovanie v rámci kontinentu. Uľahčila tiež podnikom rozšíriť svoje aktivity za hranice a študentom využiť možnosti vzdelávania v iných krajinách Schengenu.

Schengenská dohoda umožnila Európanom využívať vysokú úroveň slobody a mobility v rámci kontinentu bez potreby cestovných pasov. To Európanom uľahčuje cestovanie, prácu a život v rámci kontinentu bez byrokratických prekážok.

Pri cestách do zahraničia je dôležité mať platný cestovný pas. Slovenskí občania môžu cestovať do mnohých krajín bez víz, ale do niektorých krajín je potrebné vízum na vstup. Pred cestou je dôležité overiť si vízové požiadavky pre jednotlivé krajiny.

Koľko stojí cestovný pas – poplatky

Cena cestovného pasu na Slovensku je 33 € pre dospelých, 13 € pre deti do 16 rokov a 8 € pre deti do 6 rokov. Cestovné pasy vydáva Ministerstvo vnútra SR a sú platné 10 rokov.

Poplatok za klasický cestovný pas:

Službaod 16 rokovdo 16 rokovdo 6 rokov
Vydanie do 30 dní33 €13 €8 €
Vydanie do 10 pracovných dní66 €26 €16 €
Vydanie do 2 pracovných dní99 €39 €24 €
Vydanie v zahraničí40 €15 €10 €

Poplatok za dočasný cestovný pas:

Vydanie cestovného pasu na 1 rok predo 30 dnído 10 dnído 2 dní
Občan mladší ako 16 rokov8 €16 €24 €
Občan starší ako 16 rokov30 €60 €90 €

Poplatok za náhradný cestovný pas pre ZŤP:

Vydanie cestovného pasu ako náhrada za platný
cestovný doklad pri zápise údaja o ŤZP
do 30 dnído 10 dnído 2 dní
Občan do 6 rokov4 €8 €12 €
Občan od 6 do 16 rokov6,50 €13 €19,50 €
Občan starší ako 16 rokov16,50 €33 €49,50 €

To, koľko stojí cestovný pas, závisí od toho, ako rýchlo ho žiadateľ potrebuje. Vo všeobecnosti sa odporúča žiadať o vydanie pasu s časovou rezervou minimálne 30 dní.

Cestovný pas možno u detí nahradiť aj občianskym preukazom. O občiansky preukaz pre deti s fotkou môže rodič požiadať kedykoľvek po narodení dieťaťa. Ten slúži ako cestovný doklad do krajín EÚ aj ďalších európskych krajín. 

Žiadosť o cestovný pas

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska či tam, kde sa zdržiava. Na rovnakom mieste možno vybaviť aj výmenu občianskeho preukazu. Pri podávaní žiadosti musí prísť žiadateľ vždy osobne, aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje a podpis. Termín si môže žiadateľ dohodnúť aj online.

Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. V prípade nezosobášených alebo rozvedených rodičov môžu žiadosť podať obaja rodičia, pričom sa nevyžaduje súhlas druhého z nich. Majú totiž rovnaké rodičovské práva, pokiaľ súd nerozhodol inak.

Žiadosť je možné podať aj v zahraničí na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Elektronicky je možné vopred zaslať tlačivo s údajmi a zastupiteľský úrad skontaktuje žiadateľa s pokynmi o ďalšom postupe a osobnom podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu.

Vybavenie cestovného pasu online – rezervácia termínu

Vybavovanie cestovných pasov na Slovensku je teraz dostupné online. Občania Slovenska môžu požiadať o vydanie cestovného pasu a sledovať svoje žiadosti prostredníctvom online portálu. Proces objednania cestovného pasu je rýchly a jednoduchý a odpadá tak nutnosť čakať v rade na pasovom úrade.

Prvým krokom v procese podávania online žiadosti o cestovný pas je vyplnenie formulára žiadosti. Formulár vyžaduje základné osobné údaje, ako je meno, dátum narodenia a adresa. Na vyplnenie formulára budú žiadatelia potrebovať platný občiansky preukaz a doklad o slovenskom občianstve. Po vyplnení formulára si žiadatelia môžu rezervovať stretnutie na pasovom úrade.

Pri rezervácii termínu na vybavenie pasu si žiadatelia musia vybrať taktiež typ cestovného pasu, ktorý potrebujú, a úrad, ktorý chcú navštíviť. Môžu si tiež vybrať, či zaplatia poplatok za pas online alebo na pasovom úrade. Po rezervácii stretnutia dostanú žiadatelia referenčné číslo a pokyny, čo si majú na stretnutie priniesť.

Na pasovom úrade budú žiadatelia povinní predložiť svoj občiansky preukaz a doklad o slovenskom občianstve. Budú musieť uviesť aj referenčné číslo svojho pasu. Pasové oddelenie spracuje žiadosť a vydá cestovný pas.

Čo treba na vybavenie pasu?

Na podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu musia žiadatelia vyplniť formulár žiadosti, ktorý je možné získať na miestnom oddelení polície na Slovensku alebo na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Formulár musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, ako je meno, dátum narodenia, miesto pobytu a štátne občianstvo.

Vo väčšine prípadov musia žiadatelia predložiť aj platný občiansky preukaz alebo rodný list preukazujúci ich totožnosť. Ak je žiadateľ cudzím štátnym príslušníkom, vyžaduje sa aj platný cestovný pas. Ak došlo k zmene matričnej udalosti ako napríklad sobášu či narodeniu v tuzemsku či v zahraničí, je potrebné predložiť aj iné doklady na vybavenie pasu, napríklad rodný či sobášny list vydaný osobitnou matrikou.

Po vyplnení žiadosti je potrebné ju predložiť na najbližšom policajnom oddelení alebo na úrade Ministerstva vnútra.

Stručne povedané, vybavenie cestovného pasu na Slovensku zahŕňa vyplnenie formulára žiadosti, predloženie potrebných dokladov a poplatkov a čakanie na uplynutie lehoty na vybavenie. Tento proces je pomerne jednoduchý a žiadatelia by mali byť informovaní o potrebných dokladoch a poplatkoch, ktoré sa k žiadosti vyžadujú.

Vybavenie pasu v Bratislave

Vybavenie pasu je pomerne jednoduchou záležitosťou aj v hlavnom meste Slovenska. V Bratislave sa dá pas vybaviť nasledovne:

  1. Na webovej stránke Ministerstva vnútra SR sú všetky potrebné formuláre a pokyny na podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu v Bratislave.
  2. Je potrebné si pripraviť relevantné doklady na vybavenie pasu, medzi ktoré patrí platný občiansky preukaz a rodný list.
  3. Žiadateľ vyplní formulár žiadosti, skompletizuje doklady a dohodne si stretnutie na príslušnom pasovom oddelení.
  4. Zúčastní sa stretnutia a predloží dokumenty a formulár žiadosti.
  5. Je potrebné zaplatiť príslušný poplatok, zvyčajne v hotovosti alebo kartou.
  6. Do 30 dní obdrží žiadateľ pas poštou.

V Bratislave sa vydávajú pasy aj osobám bez štátnej príslušnosti, napríklad cudzincom žijúcim na Slovensku. Tieto pasy majú platnosť 5 rokov a vyžadujú si rovnaké doklady ako pas vydaný občanovi Slovenskej republiky.

Ako dlho trvá vybavenie pasu? Je možné vybavenie pasu do 24 hodín?

Doba vybavenia cestovného pasu na Slovensku sa pohybuje od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov v závislosti od okolností, v ktorých sa žiadateľ nachádza. Spravidla trvá vybavenie pasu 30 dní.

Suma, ktorú je žiadateľ ochotný zaplatiť, môže ovplyvniť čas vybavenia jeho pasu. Čím viac zaplatí, tým rýchlejšie dostane svoj pas. Najlacnejší spôsob získania pasu je požiadať oň vopred. Vybavenie pasu nie je možné získať do 24 hodín, a to ani za príplatok; najrýchlejší spôsob získania cestovného pasu je do 48 hodín.

Je dôležité poznamenať, že pasy nie je možné zasielať poštou, takže žiadatelia si musia pasy vyzdvihnúť osobne.

Platnosť cestovného pasu

Po vydaní cestovného pasu je jeho platnosť 10 rokov a potom sa musí obnoviť. Na obnovenie pasu musia žiadatelia vyplniť formulár na obnovenie a predložiť ho spolu s potrebnými dokladmi a poplatkami.

Platnosť cestovného pasu pre dieťa je zvyčajne 5 rokov.

Cestovný pas pre dieťa

Na Slovensku musí mať dieťa mladšie ako 15 rokov pri cestovaní svoj vlastný cestovný pas. Aby dieťa dostalo cestovný pas, musí oň osobne požiadať jeho rodič alebo zákonný zástupca.

Vybavenie pasu pre deti vyzerá nasledovne. Formulár žiadosti musí vyplniť a podpísať rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa. K formuláru musí byť priložený platný doklad totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu. Pri podávaní žiadosti sa musí zaplatiť poplatok za pas. Cena za cestovný pas pre dieťa do 6 rokov je 8 €, do 16 rokov je to aktuálne 13 €.

Po schválení žiadosti je pas vydaný v priebehu niekoľkých týždňov, najneskôr do 30 dní. V pase je uvedené meno dieťaťa, dátum narodenia a fotografia. Okrem toho pas obsahuje niekoľko bezpečnostných prvkov, ako je hologram, vodoznaky a biometrický čip.

Je dôležité poznamenať, že pas sa musí uchovávať na bezpečnom mieste a nesmie sa ponechať v nestráženom vozidle alebo na verejnom mieste. Okrem toho sa pas musí aktualizovať a po uplynutí jeho platnosti obnovovať. Je tiež dôležité poznamenať, že pas dieťaťa môže byť zrušený, ak sa stratí, je odcudzený alebo sa s ním manipuluje.

Cestovný pas na Slovensku

Získanie cestovného pasu na Slovensku si vyžaduje niekoľko krokov vrátane preukázania slovenského občianstva a podania žiadosti o pas. Žiadatelia sa musia tiež uistiť, že zaplatia príslušné poplatky za pas a predložia všetky ďalšie dokumenty, ktoré požaduje slovenská vláda.

Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že proces získania cestovného pasu na Slovensku môže byť odlišný pre deti a pre dospelých. Viac informácií o požiadavkách a postupoch pri vydávaní cestovného pasu na Slovensku nájdu žiadatelia na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang