Výmena občianskeho preukazu – ako na to

Občiansky preukaz – doklad totožnosti, ktorým sa občan preukazuje na úradoch či v komunikácii s inštitúciami. Prvý občiansky preukaz sa vydáva dovŕšením 15. roku života a platí 10 rokov. Po uplynutí platnosti či pri zmene údajov netreba zabúdať na výmenu občianskeho preukazu.

Občianske preukazy s čipom sa na Slovensku vydávajú od roku 2013. Ide o tzv. elektronickú identifikačnú kartu (eID). Popri občianskych preukazoch s čipom sa už vydávajú aj občianske preukazy s čipom a biometrickými údajmi. Občiansky preukaz tak vie overiť aj otlačky prstov či podobu tváre jeho držiteľa.

Ako a kde vykonať výmenu OP? A koľko trvá vybavenie občianskeho preukazu? Odpovede aj na tieto otázky možno nájsť v článku.

Kedy treba vymeniť občiansky preukaz

Občiansky preukaz slúži pre občanov Slovenskej republiky na preukazovanie totožnosti pri styku s úradmi či inštitúciami. Obsahuje elektronický čip, ktorý umožňuje preukázať totožnosť občana v elektronickom prostredí aj pri využívaní elektronických služieb verejnej správy (e-Goverment služieb) a na prihlásenie do elektronickej schránky občana.

Občianske preukazy s čipom sa na Slovensku vydávajú od roku 2013. Ide o tzv. elektronickú identifikačnú kartu (eID). Popri občianskych preukazoch s čipom sa už vydávajú aj občianske preukazy s čipom a biometrickými údajmi. Občiansky preukaz tak vie overiť aj otlačky prstov či podobu tváre jeho držiteľa.

Občiansky preukaz vydáva príslušný útvar policajného zboru. Potrebuje ho každý občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz sa vydáva na 10 rokov.

Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj dieťa mladšie ako 15 rokov. Vtedy bude OP platiť 5 rokov, dieťaťu mladšiemu ako 6 rokov je občiansky preukaz vydávaný na 2 roky. Detský občiansky preukaz sa vydáva v dvoch verziách – s fotkou a bez fotky.

Keď uplynie lehota platnosti občianskeho preukazu, treba požiadať o výmenu občianskeho preukazu, teda v súčasnej dobe o výmenu občianskeho preukazu s čipom.

V súčasnosti sa vykonáva výmena OP so zastaranými čipmi. Pri tomto type občianskeho preukazu výmenu treba vykonať ak držiteľ využíva preukaz na elektronickú komunikáciu so štátom, a to aj v prípade ak starý preukaz je ešte platný.

Výmena občianskeho preukazu s čipom – štát mení staré čipy za nové

S cieľom umožniť lepší prístup k rôznym službám a zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť elektronických transakcií v krajine zaviedlo Slovensko pre svojich občanov elektronický občiansky preukaz s čipom eID (elektronická identifikácia). Čip nahradí doteraz používaný občiansky preukaz a oficiálne sa zavádza prostredníctvom pilotného programu v roku 2021.

Výmenu občianskeho preukazu s čipom potrebuje v podstate každý občan, ktorý svoj pôvodný OP používal na elektronickú komunikáciu so štátom. Výmena OP s čipom za novší je dôležitá napríklad pre živnostníkov, ktorí podávajú elektronicky daňové priznanie.

Ak človek premýšľa, či sa ho výmena občianskeho preukazu týka, treba si skontrolovať dátum vydania občianskeho preukazu. Občiansky preukaz výmenu potrebuje, ak bol vydaný do 20. júna 2021. Po tomto dátume totiž štát začal vydávať OP s novým čipom.

Výmenu OP s čipom, ktorý už je zastaraný, by mali určite zvážiť občania, ktorý svoj občiansky preukaz používajú na elektronickú komunikáciu so štátom. Tá totiž so starým čipom nepôjde. Avšak občiansky preukaz, ak nevypršal dátum, je stále v platnosti.

Čip eID poskytuje občanom rozšírený prístup k službám, ako je online bankovníctvo, digitálne štátne služby, osvedčovanie veku a elektronický obchod. Možno ho využiť napríklad na vstup do Elektronického súdneho spisu.

Výmenu občianskeho preukazu – kde nahlásiť

Aby občania mohli získať čip eID, budú si musieť vymeniť svoje existujúce občianske preukazy za nové so zabudovaným čipom.

V prípade výmeny preukazu so starým čipom, štát doklad vymení bezplatne. Občiansky preukaz vymenia bezplatne v štandardnej lehote 30 dní, za skrátenú si aj pri výmene starého čipu treba priplatiť. Zrýchlený služba stojí 20 eur.

Výmena občianskeho preukazu – kde nahlásiť:

 • o výmenu OP treba požiadať fyzicky
 • starý občiansky preukaz s čipom možno vymeniť za nový na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku
 • nový doklad si možno nechať doručiť na pracovisku v mieste bydliska či zamestnania alebo kuriérom do vlastných rúk
 • pri výmene OP so starým čipom za nový nemožno žiadať elektronicky

Občiansky preukaz s novým čipom sa od toho zastaraného odlišuje tým, že v novom čipe sú už zapísané biometrické údaje a odtlačky prstov.

Technológia nových čipov navyše umožňuje bezkontaktné používanie čipov, možno ho teda použiť aj bez čítačky.

Neplatný občiansky preukaz treba vymeniť

Občiansky preukaz sa občanom od 15 rokov vydáva na 10 rokov. Potom stráca platnosť a treba si vybaviť nový. Avšak výmenu OP treba vykonať aj pri zmene údajov – napríklad pri zmene trvalého bydliska či pri zmene priezviska.

Každý občan je povinný podľa zákona o občianskych preukazoch požiadať o výmenu občianskeho preukazu, ktorý je neplatný, do 30 dní od neplatnosti starého preukazu.

O preukaz s novou platnosťou treba požiadať na príslušnom policajnom oddelení, kde sa vydávajú doklady. Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu treba ten neplatný odovzdať.

A výmenu občianskeho preukazu kde nahlásiť, ak ide o zmenu adresy či priezviska?

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu možno podať na policajnom oddelení, ktoré vydáva doklady alebo na zastupiteľskom úrade. Rovnako ako o vydanie, tak aj o výmenu občianskeho preukazu treba žiadať osobne.

Koľko trvá výmena občianskeho preukazu?

Ako už bolo vyššie spomenuté, žiadosť o výmenu občianskeho preukazu možno podať v prípade uplynutia jeho platnosti či pri zmene údajov. O nový občiansky preukaz treba požiadať aj v prípade straty či krádeže alebo poškodenia OP.

Koľko trvá výmena občianskeho preukazu?

 • občan môže podať žiadosť najskôr 180 dni pred uplynutím platnosti
 • občan je povinný podať žiadosť najneskôr do 30 dní od zmeny údajov (meno, priezvisko, adresa) alebo od straty občianskeho preukazu či odcudzenia
 • v prípade podania žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu treba o neho požiadať najneskôr v deň 15. narodenín, najskôr 30 dní pred dovŕšením 15. rokov; žiadateľ podáva žiadosť osobne

Nový občiansky preukaz vyhotovia do 30 dní od podania žiadosti. Možno požiadať aj o zrýchlené vybavenie žiadosti do 2 pracovných dní, avšak to je spoplatnené sumou 20 eur.

Informáciu o tom, že si môže občiansky preukaz prevziať dostane občan sms notifikáciou na telefónnom čísle, ktoré uvedie v žiadosti.

Na výmenu občianskeho preukazu napríklad v prípade uplynutia jeho platnosti netreba zabúdať. Ak totiž žiadateľ nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v zákonnej lehote, môže dostať pokutu za priestupok do 150 eur alebo v blokovom konaní do 50 eur.

Ako požiadať o vydanie alebo výmenu OP

Ako bolo už vyššie spomenuté, o vydanie či výmenu občianskeho preukazu treba požiadať na príslušnom policajnom oddelení, ktoré vydáva doklady.

Koľko trvá vybavenie občianskeho preukazu už bolo spomínané, aké však k vybaveniu alebo výmene OP treba doklady?

 • pri prvom vydaní občianskeho preukazu treba doložiť rodný list
 • pri výmene občianskeho preukazu – v prípade výmeny z dôvodu neplatnosti či zmeny údajov treba odovzdať starý OP

O výmenu občianskeho preukazu treba požiadať osobne pri okienku, kde občan odovzdá svoj pôvodný doklad, predloží potrebné dokumenty a eKolok potvrdzujúci zaplatenie správneho poplatku.

Potom pracovník oddelenia dokladov zosníma tvár žiadateľa. Občania vo veku od 15 do 65 rokov sú povinní zadať osobný bezpečnostný kód (BOK).

Vo vydanom občianskom preukaze potom možno aktivovať certifikát pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý sa využíva pri elektronickej komunikácii so štátom.

Pri žiadosti o vydanie občianskeho preukazu treba zaplatiť správny poplatok priamo v kiosku na oddelení dokladov.

Správne poplatky:

 • vydanie OP pri zápise nových údajov alebo zmene – 4,50 eur
 • vydanie OP pri strate alebo krádeži OP vydaného na menej ako 10 rokov – 9 eur
 • vydanie OP pri strate alebo krádeži OP vydaného na 10 rokov – 16,50 eur
 • vydanie OP do 2 pracovných dní – 20 eur (+4,50 ako základný poplatok)
 • doručenie poštou na území Slovenskej republiky – 7,50 eur

Správny poplatok nemusia platiť občiania, ktorým sa vydáva občiansky prvýkrát z dôvodu dosiahnutia veku 15 rokov a majú trvalý pobyt na Slovensku. Platiť nemusia ani tí, ktorí uskutočňujú výmenu OP z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

Od správneho poplatku sú oslobodení aj seniori nad 65 rokov či ťažko zdravotne postihnuté osoby.

Poplatok netreba platiť ani v prípade, ak boli doklady odcudzené násilím, avšak krádež treba ohlásiť na polícii.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang