Elektronická schránka – komunikácia s orgánmi verejnej moci

elektronicka-schranka

V dnešnom rýchlom svete sa komunikácia stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. S technologickým pokrokom sa vyvinul aj spôsob komunikácie. Jedným z takýchto technologických pokrokov, ktorý spôsobil revolúciu v spôsobe prijímania a odosielania správ, je elektronická schránka občana.

Elektronická schránka je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a prostredníctvom ktorého je možné elektronické správy prijímať aj odosielať. Cez e-schránky môžu navzájom oficiálnym spôsobom elektronicky komunikovať fyzické osoby alebo právnické osoby a orgány verejnej moci. Ako si aktivovať elekronickú schránku občana?

Čo je elektronická schránka?

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občana SR s orgánmi verejnej moci. Elektronická komunikácia predstavuje doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní.

Tento spôsob komunikácie plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. Aj pri elektronickej komunikácii je možné doručovať klasicky alebo do vlastných rúk.

Prostredníctvom e-schránky je ďalej možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

Elektronická schránka sa občanovi SR zriadi automaticky v deň dosiahnutia 18. roku života. Schránka sa zriaďuje každému občanovi bezodplatne a bez potreby o ňu žiadať.

Na čo slúži e-schránka?

E-schránku možno použiť na doručovanie a odosielanie:

 • návrhov na začatie konania
 • žalôb
 • žiadostí
 • sťažností
 • vyjadrení
 • stanovísk
 • ohlásení
 • alebo iných úradných dokumentov

Elektronickú schránku si možno zjednodušene predstaviť ako oficiálnu štátom zriadenú e-mailovú schránku, prostredníctvom ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby oficiálnym spôsobom komunikovať elektronicky so všetkými orgánmi verejnej moci.

Slovensko.sk – elektronická schránka

Elektronickú schránku majú na portáli slovensko.sk v súčasnosti zriadenú:

 • orgány verejnej moci (všetky ministerstvá, úrady, mestá, obce a pod.)
 • právnické osoby (napríklad obchodné spoločnosti, občianske združenia, nadácie)
 • zapísané organizačné zložky (napríklad organizačná zložka s. r. o.)
 • fyzické osoby – podnikatelia (napríklad živnostníci)
 • fyzické osoby, ktoré dosiahli 18 rokov veku a nie sú podnikateľmi

To, že má niekto zriadenú elektronickú schránku, ešte neznamená, že ju aj musí používať a že mu do nej budú úrady posielať elektronické dokumenty namiesto listov do poštovej schránky. Aby bolo možné oficiálnou cestou do e-schránky posielať úradné dokumenty, musí byť táto e-schránka aktivovaná na elektronické doručovanie.

Elektronická schránka občana

Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom. Elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ elektronickej schránky je oprávnený disponovať s ňou len spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente.

Hlavným účelom e-schránok je zrovnoprávnenie doručovania dokumentov elektronicky s doručovaním dokumentov písomne. Elektronické podanie urobené prostredníctvom elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako podanie, ktoré bolo doručené orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby je oprávnená fyzická osoba, pre ktorú bola schránka zriadená – jej majiteľ. Okrem neho je na prístup a disponovanie so schránkou fyzickej osoby oprávnená osoba, ktorú majiteľ splnomocní.

Elektronická schránka občana plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe.

Prihlásenie do elektronickej schránky

Do elektronickej schránky sa vstupuje cez portál verejnej správy www.slovensko.sk. cez funkciu „Prihlásiť sa na portál“ v pravom hornom rohu obrazovky. 

Pred samotným prihlásením je potrebné mať:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom (s týmto občianskym preukazom môže občan využívať viacero služieb, napríklad aj na vstup do elektronického súdneho spisu)
 • čítačku elektronických kariet
 • na počítači nainštalovaný softvér na prihlasovanie (eID klient) a ovládače k čítačke kariet

Prvým krokom na prihlásenie je úspešná autentifikácia na portáli, následne sa používateľ do svojej elektronickej schránky dostane kliknutím na ikonu obálky (Schránka) v prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky.

V prípade, že je užívateľ oprávnenou osobou a koná v mene iného subjektu (fyzickej osoby, právnickej osoby, orgánu verejnej moci), po úspešnej autentifikácii si vyberie z ponúkaného rozbaľovacieho menu tú identitu, v mene ktorej sa chce prihlásiť.

Aktivovanie e-schránky

Fyzická osoba – občan SR nemá svoju schránku automaticky aktivovanú na doručovanie pri jej zriadení. Na to, aby si schránku na doručovanie aktivoval, musí o to požiadať. Aktivačná funkcia je dostupná v schránke v pravom hornom rohu (tlačidlo „Aktivovať schránku“). Po zaslaní žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky bude schránka aktivovaná na doručovanie bezodkladne.

Odosielanie elektronických podaní prostredníctvom ústredného portálu nesúvisí s aktiváciou elektronickej schránky. To znamená, že elektronické podanie môže človek odoslať či už má e-schránku aktivovanú na doručovanie alebo nie.

Rozdiel je len v tom, že do aktivovanej schránky orgán verejnej moci môže doručiť elektronické úradné rozhodnutie, ale v prípade neaktivovanej e-schránky musí orgán doručiť rozhodnutie listinne.

Notifikácie na správy prichádzajúce do e-stránky

Na účel informovanosti o novej správe je vhodné nastaviť si e-mailové alebo SMS notifikácie na prichádzajúce správy.

Pri nastavovaní notifikácií sa možno rozhodnúť, či človek chce, aby mu upozornenia prichádzali:

 1. na e-mailovú adresu či telefónne číslo uvedené v profile
 2. na vlastné e-mailové adresy a telefónne čísla na doručovanie notifikácií

Pri prvej možnosti nie je možné doručovať notifikácie súčasne vo forme e-mailu aj SMS správy. Oznámenia budú doručované na e-mail alebo telefónne číslo podľa toho, aký prednostný tým doručovania oznámení má človek v profile.

Aby bolo možné oficiálnou cestou do e-schránky posielať úradné dokumenty, musí byť aktivovaná na elektronické doručovanie.

Deaktivácia elektronickej schránky

Deaktivácia je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné využívať na elektronické doručovanie. Prístup do elektronickej schránky bude aj naďalej možný a jej obsah bude zachovaný.

Fyzické osoby si môžu elektronickú schránku aj deaktivovať. Ak sa ale potom rozhodnú si opätovne deaktivovanú elektronickú schránku aktivovať, bude to možné až po šiestich mesiacoch a budú za to musieť zaplatiť poplatok 5 €.

Majiteľovi bude schránka deaktivovaná ku dňu uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení tejto žiadosti.

Elektronická schránka sa deaktivuje aj v prípadoch, keď dôjde k nasledujúcim udalostiam a to ku dňu:

 • smrti fyzickej osoby
 • uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby
 • právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovaním

K zrušeniu elektronickej schránky a k výmazu jej obsahu dôjde po uplynutí troch rokov od smrti majiteľa schránky alebo od vyhlásenia majiteľa schránky za mŕtveho.

Elektronická schránka pre právnické osoby

Právne subjekty nemajú možnosť rozhodnúť sa a ich e-schránka je povinne aktivovaná na elektronické doručovanie. Deaktivácia nie je možná.

V súčasnosti majú e-schránku povinne aktivovanú na elektronické doručovanie:

 • orgány verejnej moci
 • právnické osoby zapísané v obchodnom registri (od 1. júla 2017)
 • vybrané právnické osoby nezapísané v obchodnom registri (od 1. júna 2020)

Dnes môžu úrady do e-schránky doručovať dokumenty všetkým obchodným spoločnostiam, nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb.

Po dokončení aktualizácie údajov v ďalších registroch, štát postupne aktivuje na doručovanie aj elektronické schránky ostatných právnických osôb nezapisovaných do obchodného registra. Pôjde napríklad o pozemkové spoločenstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang