Elektronický súdny spis – vstup, nahliadanie

Modul Elektronický súdny spis (ESSp) predstavuje významný krok smerom k modernizácii a zjednodušeniu prístupu k súdnej dokumentácii a informáciám. Tento modul umožňuje zaregistrovaným používateľom portálu Elektronických služieb súdnictva viacero dôležitých funkcií a služieb.

Účastníci súdneho konania a ich právni zástupcovia môžu žiadať o prístup k obsahu súdneho spisu elektronicky cez tento modul. Používatelia majú zároveň možnosť prezerania a získavania informácií o svojich súdnych konaniach a archivovaných nahrávkach pojednávaní.

Modul umožňuje používateľom nahliadnutie do elektronického súdneho spisu, čo zjednodušuje prácu s dokumentáciou. Účastníci súdnych konaní a ich právni zástupcovia môžu do modulu nahrávať relevantné dokumenty a informácie.

Modul slúži aj na informovanie účastníkov súdnych konaní o dôležitých udalostiach a zmenách v ich prípadoch. Ako vyzerá vstup do elektronického súdneho spisu a pre koho je určený?

Čo je elektronický súdny spis

V súčasnej dobe je digitálna transformácia prítomná v každej oblasti našich životov, vrátane právneho systému. Jedným z významných prejavov tejto transformácie je elektronický súdny spis, inovatívny nástroj, ktorý mení spôsob, akým súdne systémy na celom svete spravujú a uchovávajú právne dokumenty. Čo presne je elektronický súdny spis a aké výhody a výzvy prináša?

Elektronický súdny spis (ES) je elektronický archív, ktorý obsahuje textové dokumenty, nahrávky pojednávaní a ďalšie dôležité materiály týkajúce sa súdnych konaní. Tieto elektronické spisy umožňujú súdom a právnikom ukladať, spravovať a zdieľať súdne dokumenty a dáta v digitálnej forme. Ide o dôležitý krok smerom k modernizácii súdnych systémov, ktorý prináša množstvo výhod, ale aj výzvy.

Elektronické súdne spisy umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu správu súdnych konaní. Súdy a právnici môžu jednoduchšie a rýchlejšie pristupovať k dokumentom a informáciám. Nahliadnuť sa dá aj do spisov exekučných konaní.

Sú ľahko dostupné z rôznych miest a cez rôzne zariadenia, čo zjednodušuje spoluprácu medzi právnikmi a zabezpečuje spravodlivý prístup k informáciám pre všetkých účastníkov konania. Digitalizácia eliminuje potrebu tlačiť, kopírovať a distribuovať fyzické dokumenty, čo vedie k úspore času a nákladov.

Redukcia používania papiera prispieva k ochrane životného prostredia a zníženiu množstva odpadu. Nahrávky pojednávaní a iné dôkazy môžu byť ľahko prehrávané a vyhľadávané, čo zjednodušuje proces vyšetrovania a rozhodovania.

Pre koho je modul určený elektronický spis

Elektronický súdny spis môže využívať osoba, ktorá je zapojená do súdneho konania a má oprávnený záujem o prístup k súdnym dokumentom a informáciám. Rovnako aj advokát, právny zástupca alebo právny zástupca účastníka súdneho konania, ktorý koná v mene klienta a potrebuje prístup k dokumentácii.

Do elektronického spisu má prístup aj notár, exekútor, znalec, tlmočník, prekladateľ, kolízny opatrovník alebo iná osoba, ktorá má povinnosti v súvislosti so súdnym konaním a potrebuje prístup k dokumentom.

Modul môže byť sprístupnený aj verejnosti, predovšetkým v prípade správnych konaní, kde je transparentnosť a verejný záujem dôležitý.

Čo je potrebné pre využívanie služieb modulu:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID): Pre overenie totožnosti a autorizáciu používateľa.
 • Čítačka eID a nainštalovaný software: Na čítanie informácií z eID karty.
 • Prístupový kód (pokiaľ osoba nemá občiansky preukaz s čipom): Pre bezpečný prístup k elektronickému súdnemu spisu.

Elektronický súdny spis poskytuje užívateľom efektívne a bezpečné nástroje pre získavanie informácií o súdnych konaniach a prístup k súdnej dokumentácii, čo výrazne prispieva k transparentnosti a efektívnosti súdnictva.

Výhody elektronického súdneho spisu

Ministerstvo spravodlivosti vytvorilo túto službu, aby zlepšilo a modernizovalo súdny systém. Projekt sa zameriava na vytvorenie a rozvoj elektronických služieb súdnictva, ktoré budú k dispozícii občanom, podnikateľom a verejným orgánom.

Tieto služby majú za úlohu zjednodušiť prístup k súdnym záležitostiam, zrýchliť súdne konania a zvýšiť vymožiteľnosť práva. Ide o projekt tzv. otvoreného súdu, čo znamená, že súdny systém je otvorený a prístupný pre všetkých.

Hlavné ciele projektu zahŕňajú:

 1. Elimináciu prieťahov v súdnych konaniach: Jedným z hlavných cieľov projektu je znížiť časovú náročnosť súdnych konaní. Elektronické služby by mali umožniť efektívnejšie spracovanie súdnych záležitostí a zrýchliť rozhodovací proces.
 2. Zvýšenie vymožiteľnosti práva: Projekt sa snaží zvýšiť efektívnosť právneho systému, čo by malo prispieť k väčšej dodržateľnosti práva a zlepšeniu vymožiteľnosti rozhodnutí súdov.
 3. Zníženie nákladov: Zavedenie elektronických služieb by malo prispieť k zníženiu nákladov na správu súdnictva a verejných služieb v tejto oblasti.
 4. Zvýšenie komfortu a prístupnosti: Nové a inovované služby majú za cieľ zvýšiť komfort pre občanov a zlepšiť prístup k súdnym záležitostiam. To zahŕňa aj zvláštnu starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny, aby im boli poskytované rovnaké príležitosti.

Projekt sa konkrétne zameriava na rozvoj rôznych elektronických služieb, vrátane služieb súvisiacich s elektronickými žalobami, elektronickými súdnymi spismi a informačným systémom súdnictva.

Elektronický súdny spis – vstup

Na vstup do elektronického súdneho spisu je potrebný občiansky preukaz s čipom. Pomocou neho sa užívateľ prihlási cez portál Ministerstva spravodlivosti. Prihlásiť sa dá aj bez neho, v tom prípade musí občan získať 12-miestny kód.

Tento špeciálny kód rozposielajú súdy účastníkom konania, vďaka ktorému sa môže človek do systému prihlásiť. Nemá však prístup k špecifickým službám a obsah spisu môže iba prezerať. O skenovanie dodatočných papierov alebo o prezeranie iných spisov nie je možné požiadať. Ide predovšetkým o nahliadnutie do elektronického súdneho spisu.

Elektronický súdny spis vstup má svoj návod na stránkach ministerstva. Pred použitím systému si môže užívateľ pozrieť:

 • podanie návrhu na začatie konania
 • podanie k existujúcemu konaniu
 • elektronické doručenie dokumentov
 • prezeranie žiadostí, účastníkov konania
 • prehliadanie obsahu dokumentov
 • opravné podanie a pod.

Návod zahŕňa aj vysvetlivky k použitým skratkám a základným pojmom. Elektronický súdny spis vstup, aj samotné využívanie systému tak používateľom uľahčí.

V elektronických spisoch sa nachádzajú nielen textové dokumenty, ale aj nahrávky pojednávaní. Nie všetky spisy sú prevedené do elektronickej podoby, a ak už sú elektronické, nemusia obsahovať všetky dokumenty. Zahrňujú iba tie, ktoré súdy previedli do elektronickej podoby skenovaním.

V prípade starších spisov sa často stáva, že aj keď sú formálne vedené elektronicky, neobsahujú všetky dokumenty, ktoré tvoria listinný súdny spis. Tento aspekt môže byť vnímaný ako nevýhoda elektronických súdnych spisov, najmä v prípade starších záležitostí.

Nevýhody elektronického spisu

Keďže elektronický súdny spis je pomerne novou službou, nezaobíde sa bez niektorých nevýhod. Tu je niekoľko problémov, na ktoré môže užívateľ naraziť:

 1. Technické problémy: Pri užívaní systému je potrebné rátať s poruchami alebo výpadkami, to vedie k oneskoreniu alebo strate informácií o prípade.
 2. Prístupnosť: Nie všetci účastníci súdnych konaní majú rovnaký prístup k elektronickým spisom, čo môže viesť k nerovnému zaobchádzaniu.
 3. Presnosť a pravosť dokumentov: Elektronické spisy sa nevyhnú ani ľudským chybám, čo môže ohroziť dôveryhodnosť informácií.
 4. Ochrana súkromia a údajov: Správa elektronických súdnych spisov vyžaduje zvýšenú pozornosť na ochranu citlivých osobných údajov a súkromia účastníkov.
 5. Závislosť na technológiách: Súdny systém sa môže stať príliš závislým od technológií, čo môže viesť k ťažkostiam pri správe prípadov v prípade technických porúch alebo výpadkov.
 6. Obavy o bezpečnosť: Elektronické služby sú zraniteľné voči hackerským alebo kybernetickým útokom, čo predstavuje riziko pre integritu a dôvernosť informácií.

Aj napriek týmto potenciálnym problémom sa v dôsledku technologického pokroku očakáva, že elektronický súdny spis sa stane normou. Ľudia sa tak dostanú jednoducho a ľahko k všetkým potrebným dokumentom a záležitostiam spojených so súdnym procesom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang