Ako predísť exekúcii a zbaviť sa dlhov

Exekúcia je pojem, ktorý vyčarí nejednému človeku vrásku na tvári. Aj mnohí tí, ktorí exekúciu nezažili, vedia, že keď na dvere zaklope exekútor, situácia má ďaleko od dobrej. Samotná exekúcia dokáže veľmi znepríjemniť život jednotlivca či život rodiny. Prináša so sebou obrovské finančné problémy, ktoré je náročné vyriešiť. Ako zistiť, či mám exekúciu? Ako sa zbaviť dlhov?

V dnešnej dobe, kedy nič nie je isté a najmä vo finančnej sfére, neočakávané situácie môžu narúšať finančnú stabilitu nejednému človeku. Preto sa odporúča dbať na svoje finančné skóre, pohyby na účte a taktiež sa vzdelávať v tejto oblasti, aby sa predišlo nepríjemnostiam, ktoré prináša exekúcia.

Čo je to exekúcia

Exekúcia je právny proces, prostredníctvom ktorého sa veriteľ zmocní nehnuteľnosti v dôsledku zlyhania dlžníka pri splácaní hypotéky, ako je dohodnuté v úverovej zmluve. Zvyčajne sa začína, keď je dlžník v omeškaní po určitú dobu, zvyčajne niekoľko mesiacov.

Veriteľ podá žalobu a na základe súdneho príkazu môže pristúpiť k predaju nehnuteľnosti v dražbe, aby vymohla nesplatený zostatok úveru. Zabavenie môže mať pre dlžníka vážne následky vrátane straty bývania a výrazne negatívneho vplyvu na jeho úverové skóre.

Okrem toho sa môže dlžník dostať do situácie, kedy exekúcia ohrozí jeho bonitu, čo ho môže poškodiť hlavne vtedy, keď si bude chcieť zažiadať o pôžičku. S exekúciou na krku a so zápisom v registri dlžníkov, je získanie pôžičky náročným úkonom. 

Exekúcia môže mať rôzne formy napríklad ako konfiškácia majetku, blokovanie bankových účtov alebo vykonanie zápisu exekučného titulu na nehnuteľnosti.

Kto je exekútor 

Exekútor je osoba, ktorá má zákonné oprávnenie zabaviť majetok dlžníka za účelom uspokojenia dlhu alebo pohľadávky. Často sú poverení súdom alebo veriteľom, aby vykonali proces exekúcie, ktorý zahŕňa prevzatie majetku dlžníka a jeho predaj s cieľom získať dlžné peniaze.

Exekútori musia dôkladne poznať právne postupy a predpisy súvisiace s procesom exekúcie, ako aj schopnosť posúdiť hodnotu majetku dlžníka. Musia sa tiež správať profesionálne a spravodlivo a zabezpečiť, aby sa počas celého procesu dodržiavali práva dlžníka.

Úlohou exekútora je vymáhať zákonné práva veriteľa a vymáhať dlžný dlh. Musia zabezpečiť získanie a predloženie všetkej potrebnej dokumentácie na podporu ich konania. To zahŕňa získanie súdnych príkazov alebo príkazov, poskytovanie oznámenia dlžníkovi a inventarizáciu a oceňovanie zaisteného majetku.

Exekútor zohráva kľúčovú úlohu v procese vymáhania pohľadávok, pričom pôsobí ako vymáhač zákonných práv veriteľa. Ich znalosť právnych postupov, ohodnotenia majetku a schopnosť efektívne vyjednávať a komunikovať sú nevyhnutné pre úspešné vymáhanie pohľadávok. Profesionálnym a etickým plnením svojich povinností zabezpečujú spravodlivý a zákonný proces pre všetky zúčastnené strany.

Exekúcia môže veľmi negatívne ovplyvniť bonitu dlžníka, čo potom môže viesť k problémom, keď bude chcieť žiadať o pôžičku.

Ako zistim, či mám exekúciu

V prípade, že chce človek zistiť či má exekúciu, odporúča sa mu podniknúť niekoľko krokov. Ľudia môžu urobiť nasledovné:

  • nahliadnuť do registra exekúcii
  • komunikovať s veriteľmi
  • skontrolovať bankové účty
  • situáciu konzultovať s právnym expertom

Každý človek má právo na požiadať o výpis z Centrálneho registra exekúcii. Tento register obsahuje všetky informácie o exekučných konaniach a taktiež exekučných tituloch. K výpisu sa môže človek dostať buď po osobnej návšteve súdu alebo o neho môže požiadať prostredníctvom internetovej stránky príslušného úradu.

Ďalšou možnosťou ako zistiť exekúciu je, obrátenie sa na svojho veriteľa, ktorý svojho klienta informuje o stave jeho záväzkov. Veritelia by spravidla mali poskytnúť informácie o možných exekučných konaniach, ktoré sú voči jeho klientovi zahájené.

Taktiež jednou z možností je konzultácia situácie s právnym expertom. V prípade, že má niekto podozrenie na exekúciu, mal by sa obrátiť na odborníka, ktorý sa veciam rozumie a dokáže mu v takejto situácii dať odbornú radu, ako postupovať ďalej. V prípade exekučného konanie môže človek nahliadnuť aj do elektronického súdneho spisu.

Treba mať na pamäti, že každý prípad exekúcie je iný a presné kroky a postupy sa môžu líšiť v závislosti od podmienok hypotéky. Ak chcete získať presné a prispôsobené rady, poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám môžu pomôcť zorientovať sa v tejto náročnej situácii.

Ako zistím všetky svoje dlhy

Zistenie všetkých vašich dlhov je dôležitým krokom k efektívnemu riadeniu vašej finančnej situácie. Či už si chce klient vytvoriť rozpočet alebo naplánovať splatenie dlhu, jasný obraz o všetkých dlhoch môže pomôcť urobiť informované rozhodnutia. 

Niektorí ľudia majú viac finančných záväzkov – úvery, pôžičky, hypotéky alebo záväzky voči iným inštitúciám. Je preto potrebné sledovať a kontrolovať všetky svoje dlhy, aby bol človek v obraze a vyhol sa možným nepríjemnostiam.

Jedným zo spôsobov ako zistiť svoje dlhy, je zhromaždenie všetkých dokumentov a ich následná kontrola. Treba začať zhromaždením všetkých svojich finančných dokumentov vrátane bankových výpisov, výpisov z kreditných kariet, výpisov z pôžičiek a akýchkoľvek iných dokumentov súvisiacich s dlhmi. To bude slúžiť ako východiskový bod pre identifikáciu a pochopenie dlhov.

Ďalej sa odporúča skontrolovať svoju úverovú/ kreditnú správu. Úverová/ kreditná správa poskytne komplexný prehľad dlhov, vrátane zostatkov na účte, zostatkov na kreditných kartách, hypotekárnych úverov, študentských pôžičiek, pôžičiek na autá a akýchkoľvek iných nesplatených dlhov. Tiež ukáže mená veriteľov alebo veriteľov, ktorým klient dlhuje peniaze.

Vytvorenie systému v papieroch a dokumentoch, je jedným z kľúčových bodov, ako zaistiť všetky svoje dlhy. V dnešnej modernej dobe existuje aj niekoľko online finančných nástrojov, ktoré vedia byť v takejto situácii veľmi nápomocné. Tiež existujú aj aplikácie, ktoré pomáhajú sledovať a spravovať dlhy používateľa. Takto sú všetky informácie o dlhoch zozbierané, uložené a priehľadné. 

V prípade, že si človek nevie dať rady s udržaním prehľadu o svojich finančných záväzkov, môže vyhľadať odbornú pomoc. Títo odborníci dokážu pomôcť s objasnením nejasností a taktiež môžu previesť svojho klienta procesom hľadania a správy dlhov a poskytnúť cenné poznatky a stratégie splácania dlhov.

Zistenie všetkých vašich dlhov je len prvým krokom. Ďalším zásadným krokom je vytvorenie rozpočtu a vypracovanie plánu na splatenie dlhov. Pochopením svojich finančných záväzkov môže klient prevziať kontrolu nad svojou dlhovou situáciou a pracovať na dosiahnutí finančnej stability.

V prípade, že si dlžník nevie pomôcť, môže požiadať o pomoc finančného odborníka.

Ako sa zbaviť dlhov

Zbaviť sa dlhov môže byť náročný proces, ale dodržaním niekoľkých kľúčových krokov je možné opäť získať kontrolu nad svojou finančnou situáciou a pracovať na tom, aby sa dlžník oddlžil.

Ľudia, ktorí majú niekoľko záväzkov sa zvyknú zacykliť v začarovanom kruhu požičiavania si peňazí. Väčšinou ide o splácanie starých dlhov novými dlhmi a takto stále dookola. Z tejto finančnej situácie je mnohokrát náročné dostať sa. Avšak zbaviť sa dlhov, je veľmi potrebný krok k tomu, aby dlžník našiel svoju stratenú finančnú stabilitu.

Tu je niekoľko stratégii, ktoré dokážu pomôcť na ceste za finančnou slobodou:

  1. Posúdenie dlhov – na začiatok treba zhromaždiť všetky finančné výkazy a vytvoriť dôkladny zoznamu svojich dlhov. Je potrebné zahrnúť nevyrovnané zostatky, úrokové sadzby, minimálne mesačné platby a dátumy splatnosti. Tento krok poskytne jasný prehľad o finančných záväzkoch.
  2. Vytvorenie rozpočtu – Vypracovanie rozpočtu je rozhodujúce pre efektívne spravovanie financií. Analyzáciou príjmov a výdavkov je možné idendifikovať oblasti, kde je možné znížiť výdavky, aby sa viac peňazí uvoľnilo na splácanie dlhov.
  3. Uprednostnenie dlhov – Je potrebné zvážiť strategické riešenie dlhov tak, že sa jednotlivým dlhom určia priority na základe ich úrokových sadzieb. Je lepšie najskôr splatiť dlhy s najvyššími úrokovými sadzbami, pretože to z dlhodobého hľadiska ušetrí viac peňazí.

Dostať sa z dlhov si vyžaduje obetavosť a dôsledné úsilie. Implementáciou týchto stratégií a vypracovaním solídneho plánu je možné opäť získať kontrolu nad svojimi financiami a pracovať na budúcnosti bez dlhov. Pamätajte, že finančnú slobodu je možné dosiahnuť trpezlivosťou a vytrvalosťou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang