ZŤP výhody a práva – od parkovacích preukazov po oslobodenie od dialničnej známky

V dnešnej uponáhľanej dobe, keď všetci cestujú, pracujú a žijú rýchlym tempom, je ľahké zabudnúť na dôležitosť ohľaduplnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých. Avšak, pre mnohých jednotlivcov so zdravotnými ťažkosťami (ZŤP) prináša každodenný život veľké výzvy a prekážky. O preukaz ZŤP je nevyhnutné požiadať ÚPSVaR na odbore sociálnych vecí a rodiny.


Obsah článku


Tento článok sa zameriava na ZŤP (zdravotne ťažko postihnuté) osoby a na to, ako spoločnosť prihliada na ich osobné potreby a práva. Tiež sa zaoberá niektorými dôležitými aspektami, ako sú parkovacie preukazy, oslobodenie od dialničnej známky, možnosti zamestnania a štátne príspevky. Okrem toho skúma proces schvaľovania ZŤP a kroky potrebné pre získanie tohto „označenia“.

Práva a výhody ZŤP osôb majú vplyv na ich každodenný život, a preto je dôležité, aby sa ľudia týmto témam venovali s pochopením a ohľadom.

Výhody pre ZŤP

Výhody pre ZŤP osoby predstavujú značnú pomoc pri zvládaní ich jedinečných potrieb a prispievajú k zabezpečeniu plnohodnotného života. Tieto výhody môžu byť rozdelené do niekoľkých kategórií, ktoré zahŕňajú:

Kategória výhodPopis výhod
Výhody od štátu
Peňažný príspevok na kompenzáciu ZŤPFinančná pomoc na pokrytie nákladov spojených so zdravotným postihnutím.
Zľavy na nákup, prevádzku a údržbu vozidlaZvýhodnenie pri nákupe a údržbe vozidiel.
Jazda bez diaľničnej známkyOslobodenie od platby diaľničných známok.
Zľavy na cestovnéZvýhodnené cestovné v hromadnej doprave.
Zľavy na vstupnéZľavy na vstup do múzeí, galérií, divadiel a ďalších kultúrnych a športových zariadení.
Výhody od zamestnávateľa
Prispôsobenie pracoviskaÚpravy pracovného miesta podľa potrieb.
Prispôsobenie pracovného časuFlexibilný pracovný čas.
Pracovné voľno na kompenzáciu zdravotného postihnutiaČas na zvládnutie postihnutia.
Príspevok na rehabilitáciuFinančná podpora na rehabilitáciu.
Príspevok na dopravuFinančná pomoc na dopravu.
Výhody od spoločnosti
Zľavy na produkty a službyZľavy na rôzne produkty a služby.
DobrovoľníctvoPríležitosti pre dobrovoľníctvo.
Sociálne aktivitySpoločenské aktivity pre osoby so ZŤP.
Výhody od neziskových organizácií
RehabilitáciaSlužby pre rehabilitáciu.
PoradenstvoPoradenské služby.
Práca s rodinou a blízkymiPodpora pre rodinu a blízkych.
Sociálne aktivitySpoločenské aktivity pre osoby so ZŤP.
Je dôležité, aby osoby so ZŤP poznali svoje práva a výhody a nebáli sa o nich požiadať. Môžu im výrazne uľahčiť každodenný život a prispieť k ich lepšej integrácii do spoločnosti.

Ako získať preukaz ZŤP?

Aby mohol človek získať preukaz ZŤP, je potrebné absolvovať niekoľko krokov. Prvým krokom je podanie žiadosti o vydanie preukazu ZŤP na miestnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne na sociálnom oddelení.

Pred podaním žiadosti je však nevyhnutné absolvovať lekársku prehliadku, ktorej výsledky budú dôležité pre posúdenie zdravotného stavu a následneho posúdenia statusu ako ťažko zdravotne postihnutého občana. Požaduje sa, aby človek predložil všetky vyšetrenia od odborných lekárov, vrátane ich zistení a dokumentácie.

Pri podaní žiadosti je potrebné tiež priložiť dve farebné fotografie vo veľkosti rovnakej ako pre staré občianske preukazy, teda 3×4 cm.

Následne bude žiadateľ o preukaz ZŤP pozvaný na lekársku prehliadku k posudkovému lekárovi, ktorý rozhodne o rozsahu invalidity a o možnosti poberania invalidného dôchodku. V priebehu 30 dní obdrží človek rozhodnutie, na ktoré je možné sa odvolať. Najprv sa dá podať odvolanie na Sociálnu poisťovňu, neskôr sa možno obrátiť na príslušný okresný súd.

Žiadosť o preukaz ZŤP

O získanie preukazu ZŤP je nevyhnutné požiadať ÚPSVaR na odbore sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého bydliska. ÚPSVaR poskytne potrebné tlačivá:

 • žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby so ZŤP (toto tlačivo je k dispozícii aj na webovej stránke ÚPSVaR)
 • tlačivo lekárskeho posudku

Tlačivo lekárskeho posudku vyplní obvodný lekár a žiadateľ ho musí predložiť spolu s kópiami všetkých potrebných posudkov od odborných lekárov. Vyplnené tlačivá odovzdá na odbore sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR. Má na to lehotu 30 dní od podania žiadosti.


Nárok na získanie preukazu ZŤP vzniká až po vydání posudku, v ktorom miera funkčnej poruchy musí byť minimálne 50%. V opačnom prípade preukaz ZŤP nie je vystavený a dotyčná osoba nie je považovaná za ťažko zdravotne postihnutého občana.


Funkčná porucha sa týka nedostatočnosti telesných schopností, zmyslových vnemov alebo duševných schopností jednotlivca, ktorá trvá dlhšie ako jeden rok, a je to výsledok predpokladateľného vývoja zdravotného postihnutia. Pri posudzovaní miery funkčnej poruchy sa zvažujú sociálne dôsledky v rôznych oblastiach, so zreteľom na rodinné a životné podmienky, ako aj individuálne predpoklady.

Na základe týchto dôsledkov sa môžu poskytnúť formy kompenzácie, ak človek spĺňa príslušné kritériá. Tieto kompenzácie sa týkajú mobility, komunikácie, nevyhnutných životných činností a domácich prác, a tiež výdavkov spojených s postihnutím.

Preukaz ZŤP osoby môže byť buď bez sprievodcu alebo so sprievodcom (s červeným pásom), v závislosti od toho, či je dotyčná osoba odkázaná na jeho pomoc.

Ako dlho trvá schválenie ZŤP?

Čas, ktorý je potrebný na schválenie ZŤP , závisí od viacerých faktorov, vrátane:

 • zložitosti zdravotného postihnutia
 • kvalifikácie posudkového lekára
 • vyťaženosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Všeobecne platí, že schválenie ZŤP môže trvať približne 2 až 3 mesiace. V prípade jednoduchých zdravotných postihnutí môže byť schválenie ZŤP rýchlejšie, približne do 1 mesiaca. V prípade zložitých zdravotných postihnutí môže schválenie trvať aj omnoho dlhšie, približne do 6 mesiacov.

To, ako dlho trvá schvlenie ZŤP, sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov. Ak ho chce človek urýchliť, mal by zhromaždiť všetky potrebné doklady vopred, pripraviť si žiadosť o ZŤP a starostlivo a pravdivo ju vyplniť. Ak má človek možnosť, mal by o to požiadať osobne na ÚPSVaR.

ZŤP príspevky a štátny príspevok pre ZŤP

Sociálne dôsledky postihnutia sa zvyčajne kompenzujú peňažným príspevkom. Pre jeho poskytnutie je nutné podať žiadosť na príslušnom Úrade práce a sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu poskytne ÚPSVaR, alebo si ju môže človek stiahnuť online. Výška a priznanie peňažného príspevku závisia od rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

ZŤP príspevky sa zmenili v niekoľkých oblastiach od augusta 2023. Tu je podrobnejší prehľad:

Kúpa motorového vozidlaOd 1. augusta štát pomáha ZŤP osobám pri kúpe vozidla s maximálnou sumou 13 277,58 €, ale pre vozidlá s automatickou prevodovkou môže dosiahnuť až 16 596,96 €. Pred novelou zákona boli tieto sumy stanovené na 6 638,79 € a 8 298,48 €. Pri tomto príspevku sa zohľadňuje maximálna suma 26 555,14 €.
Úprava nehnuteľnostiFinančná podpora je dostupná aj pre ZŤP osoby, ktoré potrebujú upraviť svoj dom, byt alebo garáž. Nová maximálna suma príspevku na úpravu bytu alebo domu je 13 277,58 €, zatiaľ čo príspevok na úpravu garáže zostáva 1 659,70 €. Oba tieto limity sa vzťahujú na súčet príspevkov v posledných 7 rokoch.

Výška štátneho príspevku pre ZŤP sa určuje individuálne na základe posúdenia potreby kompenzácie zvýšených výdavkov.

ZŤP príspevky bez zmeny

Niektoré príspevky pre ZŤP osoby zostávajú nezmenené a sú identické s predchádzajúcim zákonom. Sem patria:

 • Osobná asistencia: Sadzba za hodinu osobnej asistencie sa zvýšila na 5,52 €.
 • Kúpa, úprava alebo nácvik používania pomôcky: Príspevok na pomôcky môže dosiahnuť až 8 630,42 €.
 • Oprava pomôcky: Výška príspevku závisí od ceny opravy a príjmu ŤZP osoby.
 • Kúpa zdvíhacieho zariadenia: Maximálny príspevok je 11 617,88 €.
 • Úprava osobného motorového vozidla: Štát môže prispieť až 6 638,79 €.
 • Príspevok na prepravu: Výška príspevku závisí od životného minima.
 • Kompenzácia výdavkov na diétnu stravu: Výška príspevku závisí od špeciálnych požiadaviek na stravu.
 • Hygiena a opotrebované oblečenie: Príspevok sa vypočíta podľa konkrétnych nákladov.
 • Prevádzka motorového vozidla: Maximálna suma príspevku je 16,70 % životného minima.
 • Starostlivosť o psa: Štát môže poskytnúť príspevok vo výške 59,88 €.
 • Príspevok na opatrovanie: Výška príspevku závisí od počtu opatrovaných osôb a od príjmu žiadateľa.

Pri otázke kto je oslobodený od dane za psa, je odpoveďou práve ZŤP osoba, ktorá psa potrebuje. Aj to je istá forma pomoci od samosprávy.

Orange zľava pre ZŤP

Mobilný operátor Orange predstavuje špeciálnu ponuku pre ľudí so zdravotným hendikepom, ktorá zahŕňa výhody pre nedoslýchavých, nepočujúcich, slabozrakých a nevidiacich zákazníkov.

Nedoslýchaví zákazníci môžu získať až 50 % z ceny pomocného zariadenia k mobilnému telefónu, konkrétne indukčnej slučky, ak preukážu členstvo v Asociácii združení pre sluchovo postihnutých občanov. Táto zľava sa pripíše na fakturačný účet zákazníka.

Pre nepočujúcich zákazníkov je k dispozícii zľava z mesačného poplatku a v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska môžu zákazníci získať zľavu pri nákupe mobilného telefónu.

ZŤP a zľava na auto

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je určený pre zabezpečenie mobility ZŤP osôb, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu vozidlom. Ide o osobu so ZŤP, ktorá využíva osobné motorové vozidlo pravidelne na prepravu do určených miest a späť (napríklad do práce, školy alebo domova sociálnych služieb).

Žiadosť o príspevok sa podáva písomne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý závisí od miesta trvalého bydliska žiadateľa. Žiadosť je potrebné odôvodniť.


Maximálna výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je 13 277,58 €. V prípade vozidiel s automatickou prevodovkou môže dosiahnuť až 16 596,96 €, ak osoba so ZŤP potrebuje automatickú prevodovku a má oprávnenie na vedenie vozidla.


Výška zľavy na auto pre ZŤP sa stanovuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny vozidla a príjmu osoby. Cena vozidla môže byť zohľadnená najviac do výšky 26 555,14 €. Ak je cena vozidla vyššia, úrad bude brať do úvahy iba túto maximálnu sumu.

Ak viac osôb so ZŤP kupuje jedno vozidlo, ich peňažný príspevok sa stanovuje podľa ich podielu na nákladoch na vozidlo, maximálne však do výšky 26 555,14 €.

zťp zľava na auto
Pre získanie zľavy na auto pre ZŤP je potrebné splniť niekoľko podmienok, vrátane potvrdenia závislosti na individuálnej preprave do zamestnania, školy alebo služby. Taktiež je dôležité mať doklady o cene alebo kúpe vozidla.

Parkovací preukaz ZŤP – výhody

Získanie parkovacieho preukazu pre ZŤP prináša mnoho výhod, ktoré sú stanovené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Tento parkovací preukaz poskytuje držiteľovi možnosť parkovať vo vyhradených oblastiach a uľahčuje jeho pohyb v meste.

Držitelia parkovacieho preukazu ZŤP majú nasledujúce výhody:

 • Možnosť parkovania na vyhradených miestach: Osoba s parkovacím preukazom ZŤP môže parkovať na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby so ZŤP.
 • Oslobodenie od zákazu státia: Držitelia parkovacieho preukazu ZŤP nie sú povinní dodržiavať zákazy státia po nevyhnutne potrebný čas.
 • Prístup do ťažko prístupných zón: Ak je to nevyhnutné, držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP môže vchádzať aj do oblastí, kde je vjazd povolený len vymedzeným okruhom vozidiel a do pešej zóny, pričom musí dbať na bezpečnosť cestnej premávky.

Ako získať parkovací preukaz ZŤP?

Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa podáva priamo na oddelenie kompenzácií a posudkových činností Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné a tento preukza je prenosný, čiže sa vydáva na osobu, nie na evidenčné číslo vozidla.

Ako používať parkovací preukaz ZŤP?

Dôležité je umiestniť parkovací preukaz v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly. Držitelia parkovacieho preukazu si môžu nárokovať výhody, ktoré im umožňujú lepšie a pohodlnejšie parkovanie vo vyhradených oblastiach, prípadne aj zadarmo.

Kto má nárok na parkovací preukaz ZŤP?

Pre získanie parkovacieho preukazu ZŤP musí osoba splniť nasledujúce podmienky:

 • Osoba má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z.: „Zdravotné postihnutie na účely parkovacieho preukazu.“
 • Podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (napr. v prípade praktickej alebo úplnej slepoty oboch očí).

Držitelia preukazov ZŤP si nemusia kupovať elektronické diaľničné známky. Jazda po rýchlostných cestách a diaľniciach je pre nich bezplatná, ale musia mať vozidlo správne zaregistrované.

Oslobodenie od diaľničných známok pre ZŤP

Oslobodenie ťažko zdravotne postihnutých ľudí od platenia diaľničných známok je jedným z opatrení, ktoré na Slovensku využívajú ľudia so zdravotným znevýhodnením. V tomto prípade teda nie je dôležité vedieť, ako zistiť platnosť diaľničnej známky.

Aby mohol držiteľ takéhoto preukazu využívať slovenské diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne, musí na to používať výhradne tie automobily, ktoré sú zaregistrované práve na tento účel. Spoplatnené úseky pritom môžu po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP. Podmienkou je iba to, aby toto samotné vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady.

Postup pri registrácii auta – oslobodenie od diaľničnej známky ZŤP

Už od januára 2016 sa žiadosti o oslobodenie od úhrady podávajú priamo cez internetový portál eznamka.sk. Žiadosti sa už neposielajú poštou na adresu diaľničnej spoločnosti.

K registrácii je potrebná kópia parkovacieho preukazu ZŤP a kópia osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla. Tieto dokumenty v elektronickej podobe žiadateľ priloží k žiadosti na konci ako prílohy.

Aká je platnosť diaľničnej známky pre ZŤP?

Ak už človek v minulosti takúto žiadosť vyplnil a bolo mu vyhovené, pre aktuálny rok nemusí žiadosť podávať opäť. Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zaniká až dovtedy, kým sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP).

Práca pre ZŤP

Osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP) majú rovnaké práva na zamestnanie ako ostatné osoby. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v neskoršom znení (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“) zakazuje diskrimináciu pri zamestnaní na základe zdravotného postihnutia.

Zamestnávatelia môžu získať príspevky na zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím. Príspevky sa poskytujú na kompenzáciu zvýšených nákladov, ktoré vznikajú zamestnávateľom pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím.

Chránené dielne sú špecializované pracoviská, ktoré zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nie sú schopné pracovať na otvorenom trhu práce. V chránených dielňach sa vyrábajú rôzne produkty alebo sa poskytujú rôzne služby. ZŤP osoby, ktoré majú obmedzenia v pohyblivosti, môžu pracovať z domu. Práca z domu je vhodná pre rôzne profesie, napríklad IT, administratíva, marketing a podobne.

ZŤP osoby môžu získať podporu pri hľadaní práce od ÚPSVaR, ktorý poskytuje rôzne služby, ako napríklad:

 • poradenstvo pri hľadaní práce
 • kurzy a workshopy pre osoby so zdravotným postihnutím
 • príspevky na rekvalifikáciu
Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť, aby pracovné podmienky a pracovné prostredie boli také, aby ich mohli vykonávať aj ZŤP osoby.

Sprevádzanie rodinného príslušníka ZŤP

V súlade s ustanovením § 141 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, ak zamestnanec potrebuje sprevádzať svojho rodinného príslušníka ZŤP do zdravotníckeho zariadenia na plánované vyšetrenie, ošetrenie alebo liečbu.

Je dôležité poznamenať, že toto pracovné voľno sa poskytuje zamestnancovi bez akejkoľvek náhrady mzdy. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa môže poskytnúť zamestnancovi len v prípade, že sprevádzanie do zdravotníckeho zariadenia bolo nevyhnutné a bolo nemožné ho vykonať mimo pracovného času. Toto pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje iba po dobu, ktorá je nevyhnutná, a nesmie prekročiť 7 dní v priebehu jedného kalendárneho roku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang