Daň za psa na Slovensku: Ako a prečo sa platí

Daň za psa je daňová povinnosť, ktorú majitelia psov musia platiť vo viacerých krajinách, vrátane Slovenska. Táto daň sa vyberá na základe vlastníctva alebo držby psov a má rôzne kritériá, vrátane veľkosti psa, účelu jeho chovu a miesta, kde pes žije.

Daň za psa pomáha financovať miestne obce a samosprávu, aby mohli zabezpečiť rôzne služby a infraštruktúru pre občanov a zvieracie spoločenstvo.

Je dôležité poznamenať, že výška tejto dane, ako aj pravidlá týkajúce sa jej vymáhania, sa môžu líšiť v závislosti od miesta bydliska, takže je vhodné konzultovať s miestnou samosprávou alebo si overiť aktuálne zákony a predpisy týkajúce sa dane za psa na konkrétnom území.

Majitelia psov by mali mať na pamäti, že dodržiavanie povinnosti podávať daňové priznanie a platiť daň za psa je dôležité, a to nielen z právneho hľadiska, ale aj pre podporu verejných služieb a dobrej správy miest a obcí.

Náležité plnenie daňových povinností v tejto oblasti je preto nevyhnutné pre zachovanie harmonického vzťahu medzi majiteľmi psov a miestnymi samosprávami.

Koľko sa platí daň za psa?

Daň za psa na Slovensku sa určuje podľa viacerých kritérií. Prvým kritériom je veľkosť psa, pričom existujú rôzne kategórie podľa hmotnosti psa. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku dane, je účel, na ktorý je pes chovaný. Napríklad policajný pes alebo pes vedený na určitú prácu môže byť oslobodený od dane.

Daň za psa môže byť platená mesačne, štvrťročne alebo ročne, a výška dane sa líši podľa obce a okresu, v ktorom majiteľ žije. Preto je vhodné konzultovať s miestnou samosprávou alebo pozrieť si aktuálne sadzby na internete.

Kto má právo na správu dane za psa?

Dane za psa sú spravované obcami, ktoré ich zaviedli na svojom území. V Bratislave sa správu dane zabezpečujú mestské časti, zatiaľ čo v Košiciach túto úlohu vykonáva samotné mesto Košice.

Správca dane je oprávnený na začiatku každého zdaňovacieho obdobia, ktoré začína 1. januára, vykázať daň od majiteľov psov. Obec vydáva všeobecné záväzné nariadenie, ktoré určuje rôzne aspekty dane za psa.

Medzi týmito aspektmi patrí určenie sadzby dane za každého psa, kritériá viazané na predmet dane (napríklad veľkosť psa a druh jeho chovu, či pes žije v byte alebo v dome), rovnako ako možnosti oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

Sadzba dane, raz stanovená obcou, platí pre každého ďalšieho psa vlastneného alebo držaného rovnakým vlastníkom alebo držiteľom. Základom dane je počet psov. Koľko sa platí daň za psa závisí od obce.

Kedy vzniká a kedy končí povinnosť platiť daň za psa?

Daňová povinnosť sa objavuje v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom pes spadá pod zdaniteľný subjekt (tj. pes starší ako šesť mesiacov, držaný fyzickou alebo právnickou osobou).

Naopak, koniec daňovej povinnosti je spojený s posledným dňom mesiaca, v ktorom prestanete byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

Kedy a ako predkladať daňové priznanie?

Vlastník alebo držiteľ psa je povinný predložiť daňové priznanie na špeciálnom formulári do 30 dní odo dňa, keď sa daňová povinnosť objavila.

V situácii, kde sa daňová povinnosť mení po podaní daňového priznania (napríklad kvôli kúpe ďalšieho psa alebo úmrtiu psa), je povinný predložiť čiastkové daňové priznanie do 30 dní od zmeny situácie.

Toto čiastkové priznanie obsahuje iba nové informácie oproti pôvodnému priznaniu. V opačnom prípade, ak sa vaša daňová situácia nemení, nemusíte podávať ďalšie daňové priznanie v budúcich daňových obdobiach.

Daň za psa môže byť platená mesačne, štvrťročne alebo ročne, a výška dane sa líši podľa obce a okresu, v ktorom majiteľ žije.

Môže sa daňové priznanie predložiť elektronicky?

Podľa zákona nie je obec povinná zabezpečovať elektronické služby, čo zahŕňa aj možnosť predložiť daňové priznanie elektronickými prostriedkami. Avšak zákon stanovuje, že obec má možnosť tieto elektronické služby poskytovať.

Rozhodnutie o tom, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, závisí od obce, ktorá túto informáciu zverejní na svojej internetovej stránke vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Toto nariadenie obsahuje detaily o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Ako uhradiť daň ta psa?

Správca dane na základe daňového priznania vypočíta sumu dane, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Všeobecne záväzné nariadenie správcu dane môže povoliť platbu dane vo forme splátok s termínmi splatnosti stanovenými v rozhodnutí. V niektorých prípadoch, správca dane nemusí vyberať daň, ak suma nepresahuje 5 eur.

Ak daňová povinnosť vznikne uprostred daňového obdobia, správca dane vypočíta spravodlivý podiel dane za mesiace, kedy je povinnosť aktívna, a to až do konca daného obdobia.

Kto je oslobodený od dane za psa?

Nie všetci majitelia psov musia platiť daň za psa. Existujú určité výnimky a oslobodenia od tejto povinnosti. Medzi oslobodené osoby patria napríklad:

 • osoby so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú psa ako asistenta
 • psíci, ktorí sú vedení vo verejných službách, ako sú policajné psy, psovodi, alebo pes vedený na záchranné práce
 • osoby staršie ako 70 rokov
 • psy, ktorí sú v útulkoch a majú status opusteného alebo zvieratka hľadajúceho nový domov

Dôležité je, že výnimky sa môžu líšiť podľa miesta bydliska a miestnych predpisov, preto je vhodné skontrolovať aktuálne zákony v mieste vášho trvalého bydliska. Kto je oslobodený od dane za psa teda môže byť do istej miery individuálne.

Daň za psa na Slovensku je jednou z mnohých daní, ktoré majitelia psov musia brať do úvahy. Je dôležité byť informovaný o miestnych predpisoch a povinnostiach týkajúcich sa daní za psa, aby sa vyhli nepríjemným prekvapeniam.

Sankcie pri nezaplatení dane za psa

Za nedodržanie povinnosti podať daňové priznanie včas a v súlade s predpismi, môže hroziť pokuta. Obec má právo ukladať pokutu, ktorá však nesmie presiahnuť výšku dane, ktorú by mali zaplatiť, ale zároveň nemôže byť nižšia ako 5 eur. Pokuta nemôže presiahnuť sumu 3 000 eur.

Kúpu psa si treba dobre premyslieť

Vlastníctvo psa prináša so sebou rôzne náklady a zodpovednosti. Daň za psa je iba zlomok celkových nákladov, ktoré majitelia psov musia zohľadňovať. Tieto náklady zahŕňajú:

 • kúpa alebo adopcia psa: Prvým nákladom môže byť samotná kúpa alebo adopcia psa. Cena psa sa líši v závislosti od plemena, veku a ďalších faktorov.
 • veterinárna starostlivosť: Veterinárna starostlivosť je nevyhnutná pre zabezpečenie zdravia psa. Náklady na očkovanie, prevenciu proti parazitom, kastráciu/sterilizáciu a liečbu chorôb môžu byť významné.
 • strava: Kvalitná strava je dôležitá pre zdravie a pohodu psa. Cena krmiva sa líši podľa značky a typu krmiva.
 • výstroj a vybavenie: Kúpa výstroja pre psa, ako sú obojky, vodítka, posteľ, misky, hrnčeky a hračky, je nevyhnutná pre pohodlné a bezpečné životné prostredie psa, potrebná môže byť aj klietka na prepravu psa.
 • tréning a výchova: Niektorí majitelia sa rozhodnú investovať do tréningu pre svojho psa, aby sa zabezpečilo jeho poslušnosť a správanie.
 • poistenie: Poistenie pre psa môže pomôcť pokryť náklady na veterinárnu liečbu a nečakané výdavky spojené so zdravím psa.
 • denné náklady: Denné náklady na prechádzky, cvičenie, hračky a iné potreby psa môžu podpísať na financiách majiteľa.
 • penzión pre psa: Ak majitelia potrebujú odísť na dovolenku alebo služobnú cestu, môžu vzniknúť náklady na penzión alebo opatrovanie psa.
 • núdzové prípady: Treba si byť vedomý, že môžu vzniknúť nečakané náklady spojené s núdzovými situáciami alebo urgentnou veterinárnou starostlivosťou.

Majitelia psov by mali byť pripravení na tieto náklady a plánovať svoj rozpočet tak, aby sa postarali o zdravie a pohodu svojho psa. Je dôležité pamätať, že starostlivosť o psa prináša aj mnoho radostí a vzájomnej lásky.

Psy sú známi svojou oddanosťou a vernosťou svojim majiteľom. Majiteľ môže nájsť v psovi verného spoločníka, ktorý je vždy pri jeho boku a poskytuje emocionálnu podporu.

Prečo si kúpiť psa?

Existuje mnoho dôvodov, prečo si niekto môže kúpiť psa, a toto rozhodnutie môže mať rôzne motivácie a výhody pre jednotlivcov a rodiny. Niektoré z dôvodov zahŕňajú:

 • spoločník a priateľstvo: Psy sú známi svojou oddanosťou a vernosťou svojim majiteľom. Majiteľ môže nájsť v psovi verného spoločníka, ktorý je vždy pri jeho boku a poskytuje emocionálnu podporu.
 • fyzická aktivita: Chodenie na prechádzky s psom a hry s ním zvyšujú fyzickú aktivitu majiteľa. To môže prispieť k zdravému životnému štýlu a cvičeniu.
 • ochrana a bezpečnosť: Niektoré plemena psov sú prirodzene dobrí strážcovia a môžu poskytovať ochranu domova a svojich majiteľov.
 • deti a rodinná zábava: Psy sú často skvelí pre deti, ktoré môžu s nimi vytvárať silné väzby a učiť sa zodpovednosti. Hra s psom môže byť zábavná pre celú rodinu.
 • pomocný pes: Špeciálne plemená psov sú vyškolené na pomoc ľuďom so špecifickými potrebami, vrátane vodiacich psov pre nevidiacich, asistenčných psov a terapeutických psov.
 • láska a spokojnosť: Vlastníctvo psa môže prispieť k pocitu lásky, šťastia a spokojnosti. Psia prítomnosť môže zmierniť stres a osamelosť.
 • doplnok k rodine: Pes sa stáva súčasťou rodiny a často vytvára hlboké väzby s deťmi a dospelými.
 • rozvíjajúci sa vzťah: Vzťah medzi majiteľom a psom je jedinečný a môže pomôcť ľuďom rozvíjať zručnosti v starostlivosti, trpezlivosti a komunikácii.

Je však dôležité si uvedomiť, že vlastníctvo psa prináša so sebou zodpovednosť a záväzok. Treba sa postarať o zdravie, starostlivosť a tréning psa. Pred kúpou psa je dôležité zvážiť svoj životný štýl, rodinnú situáciu a finančné možnosti, aby bolo možné postarať o nového člena rodiny.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang