Civilný sobáš – čo všetko bude potrebné zvládnuť?

Manželstvo je jeden z dôležitých míľnikov v živote dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli spojiť svoje životy. Aj keď väčšina ľudí stále volí tradičnú cestu cez cirkevný sobáš, existuje aj iná možnosť – civilný sobáš. V tomto článku sa pozrieme na to, čo civilný sobáš znamená, aké sú jeho výhody a ako prebieha proces uzatvárania manželstva mimo cirkevnej slávnosti.

Ak ste sa rozhodli spojiť svoj život s partnerom mimo cirkvi, čaká vás niekoľko administratívnych úloh. Poďme sa bližšie pozrieť, aké sú tieto kroky, kedy je vhodné ich vykonať a či sú sprevádzané príslušnými poplatkami.

Čo je civilný sobáš?

Civilný sobáš, teda svadba na úrade, je právny akt, ktorým dva dospelé osoby uzatvárajú manželstvo pred príslušným úradom, bez prítomnosti duchovného alebo cirkevnej autority. Tento typ manželstva sa stáva stále populárnejším, pretože ponúka viac flexibility a menej formálnosti ako tradičný cirkevný sobáš.

Výhody civilného sobáša

Pre tých, ktorí nie sú aktívnymi členmi žiadnej cirkvi alebo majú rôzne náboženské presvedčenia, je civilný sobáš ideálnou voľbou, pretože je nábožensky neutrálny. Proces uzavretia civilného manželstva je obvykle jednoduchší a menej zdĺhavý než pri cirkevnom sobáši. Nevyžaduje sa napríklad predsobášny kurz alebo ďalšie cirkevné požiadavky.

Pár môže vybrať miesto a čas svojho sobáša podľa svojich preferencií. Môžu ho mať v matričnom úrade, v obľúbenom mieste alebo dokonca v zahraničí. Svadba na úrade obvykle nevyžaduje veľké finančné náklady na cirkevné poplatky a rituály.

Proces uzatvárania civilného manželstva

Pár sa musí najskôr obrátiť na miestny matričný úrad a dohodnúť sa na dátume a mieste sobáša. V niektorých prípadoch sa môže vyžadovať predloženie dokladov, ako sú rodné listy a potvrdenia o štátnom občianstve.

Na určený deň a miesto prídu snúbenci spolu so svedkami, ktorí musia byť prítomní pri sobášnom obrade. Samotný obrad prebieha pred kompetentným úradníkom, ktorý vykonáva manželský obrad.

Po sobáši sa vyhotoví zápisnica obsahujúca všetky dôležité informácie o manželstve, vrátane mená snúbencov, svedkov, dátumu a miesta sobáša. Túto zápisnicu je potrebné podpísať.

Civilný sobáš, teda svadba na úrade, je právny akt, ktorým dva dospelé osoby uzatvárajú manželstvo pred príslušným úradom, bez prítomnosti duchovného alebo cirkevnej autority.

Aktualizácia dokladov po sobáši

Zmena priezviska po svadbe a s tým súvisiace povinnosti sú už nemej príjemné ako svadba. Žiadosť o nový občiansky preukaz je potrebné podať do 30 dní od obradu sobáša. Ak sa ide o zmenu priezviska, musí sa táto zmena zaznamenať aj v cestovnom pase.

Na zmenu údajov vo vodičskom preukaze je len 7 kalendárnych dní. Okrem toho je dôležité túto zmenu zaznamenať aj v technickom preukaze vozidla.

Zdravotnú poisťovňu treba kontaktovať do 8 dní, aby sa aktualizovali údaje na karte poistenca. Zmenu je potrebné oznámiť aj zamestnávateľovi, a ten ju potom ohlási Sociálnej poisťovni.

Kontaktovať treba aj ďalšie inštitúcie a úrady, ako sú kataster, daňový úrad, živnostenský úrad, banka, mobilný operátor, ďalšie poisťovne a lekár, aby sa zabezpečila aktualizácia údajov v týchto inštitúciách.

Sobáš si vyžaduje predloženie viacerých dokladov

Pri požiadavke na sobáš bude potrebné predložiť viacero dokumentov. Predtým, ako sa snúbenci vyberú na matriku so žiadosťou o manželstvo, musia sa uistiť, že spĺňajú potrebné kritéria. Obaja snúbenci musia byť starší 18 rokov. Rozhodnutie o uzavretí manželstva musí byť dobrovoľné.

Okrem toho musia mať dohodu o priezvisku, ktoré budú používať po sobáši. Musia mať vzájomnú znalosť zdravotného stavu. Okrem toho môže osoba mladšia ako 18 rokov (vek od 16 rokov) uzavrieť manželstvo, ak predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Žiadosť spolu s potrebnými dokumentmi musí byť predložená matričnému úradu najmenej 7 dní pred dátumom sobášu.

Ak sú obaja snúbenci občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku, budú musieť predložiť nasledujúce dokumenty:

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve (môže byť nahradený platným občianskym preukazom)
 • potvrdenie o pobyte (môže byť nahradené platným občianskym preukazom)
 • úmrtný list pre zosnulého manžela/manželku a sobášny list pre manželov, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o žiadosti o rozvod manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 • doklad o rodnom čísle (môže byť nahradený platným občianskym preukazom)
 • doklad o totožnosti (môže byť nahradený platným občianskym preukazom)

Doklady súvisiace s matričnými záznamami, ako sobášny list a úmrtný list, ktoré sú súčasťou elektronickej matriky, nie je potrebné predkladať.

Ak ide o štátnych občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí, bude navyše nutné predložiť aj potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom cudzieho štátu a doklad o štátnom občianstve, ktorý môže byť nahradený platným cestovným pasom Slovenskej republiky.

Obaja snúbenci musia byť starší 18 rokov. Rozhodnutie o uzavretí manželstva musí byť dobrovoľné.

Svadba na úrade

Sobáš na úrade je spečatený slávnostným vyhlásením snúbencov, ktorí sa rozhodli pre manželstvo, v prítomnosti svedkov. Platnosť tohto vyhlásenia je potvrdená úradom matriky, alebo iným úradom, ktorý zaznamenáva manželstvá.

Snúbenci prečítajú svoj slávnostný manželský sľub pred vedúcim obce alebo mestskou časťou, pred primátorom, alebo pred povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára, ktorý odovzdá novomanželom sobášny list.

Po sobáši na úrade sa tiež vytvorí záznam, ktorý obsahuje:

 • mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy
 • mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy
 • dátum a miesto, kde sa manželstvo uzavrelo
 • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonal sobáš a matrikára
 • dohodu snúbencov o používaní priezviska
 • meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak je jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva požadovaná a bol ustanovený, spolu s odtlačkom jeho oficiálnej pečiatky
 • odtlačok oficiálnej pečiatky úradu, pred ktorým sa manželstvo uzavrelo

Po civilnom sobáši dostanú mladomanželia sobášny list.

Sobáš na úrade s cudzincom

Pokiaľ si občan Slovenskej republiky plánujete vziať cudzinca, možno bude potrebovať služby prekladateľa. Civilný sobáš medzi slovenským občanom a cudzincom môže prebiehať rôznymi spôsobmi, a to buď na území Slovenska alebo v zahraničí. Pravdepodobne bude nutné mať prekladateľa k dispozícii na požiadanie matriky.

Je dôležité poznamenať, že cudzinec môže byť aj svedkom na sobáši, a v tomto prípade nevyžaduje sa prítomnosť prekladateľa. V prípade sobáša v zahraničí je možné zvoliť možnosť sobášu na slovenskom veľvyslanectve alebo na generálnom konzuláte, pričom podmienky sa budú riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ďalšou alternatívou je uzavretie manželstva pred orgánmi konkrétneho cudzieho štátu, ktorého občanom je cudzinec. Ak sa snúbenci rozhodnú pre túto možnosť, je dôležité zistiť si, aké sú podmienky pre uzavretie manželstva v danom štáte, keďže všetky právne aspekty spadajú do jeho jurisdikcie. Po uzatvorení manželstva v cudzine má manželstvo platnosť aj na území Slovenskej republiky.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že sobáš s cudzincom vyžaduje väčšiu časovú rezervu na predloženie potrebných dokumentov na matrike. Cudzinec, ktorý si chce vziať slovenského občana, musí predložiť tieto dokumenty najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom sobáša:

 • rodný list
 • doklad o aktuálnom občianskom stave (nie starší ako 6 mesiacov)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o aktuálnom pobyte
 • v prípade vdovcov alebo vdov doklad o úmrtí predchádzajúceho manžela alebo iný verejný dokument potvrdzujúci, že manželstvo zaniklo
 • v prípade rozvedených cudzincov právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo iný verejný dokument potvrdzujúci, že manželstvo je právoplatne rozvedené
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Sobáš s cudzincom inak prebieha rovnako ako svadba slovenských občanov.

Civilný sobáš nemusí byť len na úrade

Miesto, kde sa uskutoční civilný sobáš sa dá zvoliť podľa preferencií budúcich manželov. V niektorých prípadoch si však za túto voľbu priplatia.

Tradičný civilný sobáš sa často koná na matrike. Ak sú obaja snúbenci slovenskí občania, miesto sobáša bude určené podľa toho, v ktorom matričnom obvode má trvalý pobyt aspoň jeden z nich.

Proces zahrňuje vyplnenie potrebného formulára, priloženie potrebných dokladov a dohodnutie si termínu sobášu. Tento administratívny proces je možný len za prítomnosti oboch snúbencov.

Ak je v pláne sobáš v inej lokalite, ako napríklad iný matričný úrad, kaštieľ, hotel atď., príslušný matričný úrad môže vystaviť povolenie na túto voľbu.

Okrem návštevy príslušného úradu podľa trvalého bydliska, bude potrebné navštíviť aj matričný úrad podľa miesta, kde sa koná sobáš. Matričný úrad v mieste trvalého bydliska vystaví tzv. delegačný list, ktorý bude prijatý na miestnom matričnom úrade v obvode, kde sa sobáš koná.

Treba rátať s dodatočnými poplatkami, ako sú poplatky za vystavenie a prijatie delegačného listu a príspevok miestnej matrike za vykonanie sobáša. Tieto poplatky sa môžu líšiť a dosahovať až stovky eur. Aktuálne výšky týchto poplatkov môžete zistiť priamo na úrade.

Ak je ohrozený život jedného z partnerov, sobáš je možné uskutočniť na akomkoľvek mieste a pred akýmkoľvek matričným úradom, aj bez povolenia príslušnej matriky.

Tradičný civilný sobáš sa často koná na matrike. Ak sú obaja snúbenci slovenskí občania, miesto sobáša bude určené podľa toho, v ktorom matričnom obvode má trvalý pobyt aspoň jeden z nich.

Záver

Civilný sobáš je modernou a praktickou voľbou pre tých, ktorí hľadajú menej formálny a nábožensky neutrálny spôsob, ako uzavrieť manželstvo. Svojou flexibilitou a jednoduchosťou ponúka snúbencom možnosť mať manželský obrad presne taký, aký si predstavujú.

Bez ohľadu na to, či sa snúbenci rozhodnú pre civilný alebo cirkevný sobáš, ide o významný krok na ceste k spoločnému životu a láske.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang