Zmena priezviska na Slovensku: Pravidlá a cena

Zmena priezviska je dôležitým a osobným rozhodnutím, ktoré môže nastať z rôznych dôvodov, ako je svadba, rozvod, alebo osobná preferencia. Na Slovensku je táto zmena úradne reglementovaná, a preto je dôležité poznať pravidlá a náklady spojené s touto procedúrou.

V súlade so zákonom NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov je v Slovenskej republike upravené používanie mena a priezviska. V praxi sa rozlišujú dve kategórie zmien mena alebo priezviska. Na jednu je potrebné povolenie a druhá je možná aj bez povolenia.

Koľko stojí zmena priezviska

Cena zmeny priezviska na Slovensku sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych okolností. Za zmenu priezviska na matrike sa zvyčajne platí poplatok, ktorý sa líši podľa miesta a konkrétnej procedúry. Rovnako treba zvážiť náklady na nové osobné doklady a iné dokumenty, ktoré bude potrebné obnoviť s novým priezviskom.

Zmena priezviska po svadbe

Zmena priezviska po svadbe je častým dôvodom pre zmenu priezviska na Slovensku. Po uzatvorení manželstva má žena možnosť zmeniť svoje priezvisko tak, že nahradí svoje dievčenské priezvisko priezviskom manžela. Táto zmena je možná bez veľkých nákladov, ale vyžaduje oficiálnu žiadosť na matrike a vyčkávanie na nový výpis z registra.

Zmena priezviska po rozvode

Rozvod môže byť ďalším dôvodom pre zmenu priezviska. Po žiadosti o rozvod má bývalá manželka možnosť vrátiť si svoje pôvodné priezvisko, ktoré nosila pred manželstvom. Zmena priezviska po rozvode je opäť možná po oficiálnej žiadosti na matrike a vystavení nového registra.

Zmena priezviska dieťaťa

Zmena priezviska dieťaťa môže nastať napríklad v prípade, že sa rodičia rozvedú a jeden z nich chce zmeniť priezvisko dieťaťa. Táto zmena sa musí schváliť súdnou cestou, pričom je potrebné preukázať, že táto zmena je v záujme dieťaťa.

Zmena priezviska v dospelosti

Zmena priezviska v dospelosti z osobných dôvodov je možná, ale opäť vyžaduje oficiálnu žiadosť na matrike. Pri zmene priezviska v dospelosti by sa mali zvážiť všetky náklady a procesy spojené s touto zmenou.

Matrika zmena priezviska

Matrika je úrad, kde sa vykonáva zmena priezviska. Na matrike budete musieť predložiť všetky potrebné dokumenty a absolvovať proces schvaľovania. Zmena priezviska na matrike sa oficiálne zaznamenáva a nové priezvisko sa objaví v registri.

Zmena priezviska, na ktoré nie je potrebné povolenie

Tieto zmeny nevyžadujú poplatok a sú vykonávané priamo na matričnom úrade, v ktorom je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana SR, a to na základe jeho písomného vyhlásenia. Tieto zmeny sú uvedené v § 7 zákona o mene a priezvisku.

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné:

 • ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 • meno dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • alebo mena z dôvodu zmeny pohlavia

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné:

 • ak ide o zmenu priezviska po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode)
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny
 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti, alebo maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

V týchto prípadoch je otázka, koľko stojí zmena priezviska bezpredmetná, pretože zmena sa robí bez poplatku.

V praxi sa rozlišujú dve kategórie zmien mena alebo priezviska. Na jednu je potrebné povolenie a druhá je možná aj bez povolenia.

Zmena priezviska, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu

Príslušný okresný úrad na udelenie povolenia na zmenu mena alebo priezviska sa určuje podľa trvalého pobytu, respektíve posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky.

Ak štátny občan Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, príslušný je Okresný úrad Bratislava. Ak sa jedná o zmenu mena alebo priezviska maloletého, príslušný okresný úrad sa určuje podľa trvalého pobytu jeho zákonného zástupcu, ktorý podáva žiadosť.

Okresné úrady môžu povoliť zmenu mena alebo priezviska v prípadoch, kedy je to oprávnené, napríklad ak ide o hanlivé meno alebo ak sú závažné dôvody, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.

Pokiaľ ide o zmenu priezviska, môže byť schválená len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov v nasledujúcich prípadoch:

 • Manželia majú spoločné priezvisko a žiadajú o zmenu na iné spoločné priezvisko. Táto zmena sa týka aj priezviska spoločných maloletých detí, aj keď neboli súčasťou žiadosti.
 • Jeden z manželov nemá spoločné priezvisko s partnerom, ale žiada o zmenu na partnerovo priezvisko. Táto zmena sa vzťahuje na partnera aj na spoločné deti, aj keď neboli súčasťou žiadosti.
 • Jeden z manželov má spoločné priezvisko a žiada o návrat k priezvisku, ktoré používal pred uzavretím manželstva.
 • Jeden z manželov prijal spoločné priezvisko pri uzavretí manželstva a neskôr žiada o návrat k priezvisku, ktoré používal pred manželstvom.
 • Jeden z manželov prijal spoločné priezvisko pri uzavretí manželstva a žiada o zmenu na partnerovo priezvisko.
 • Jeden z manželov prijal spoločné priezvisko pri uzavretí manželstva a žiada o návrat k svojmu pôvodnému priezvisku.

V prípade osoby, ktorá prechádza zmenou pohlavia, je povolené používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, kde prebieha liečba na zmenu pohlavia.

Netreba zabúdať, že všetky žiadosti o zmenu mena alebo priezviska musia byť písomné a obsahovať potrebné údaje a doklady. Taktiež sa vyžaduje zaplatenie správneho poplatku podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov. Koľko stojí zmena priezviska upravuje zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska

Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska musí byť vypracovaná písomne, pričom podrobnosti týkajúce sa tejto žiadosti sú upravené v § 11 zákona o mene a priezvisku.

Okresný úrad v Košiciach ponúka špeciálny formulár na zmenu mena alebo priezviska pre dospelých, deti a manželské páry. Tento formulár je k dispozícii na stiahnutie na oficiálnych webových stránkach úradu.

Samotná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo osoby, ktorá požaduje zmenu, a ak je príslušná osoba ženatý muž alebo vydatá žena, aj dátum a miesto uzavretia manželstva
 • trvalý pobyt v Slovenskej republike, posledný trvalý pobyt na území SR alebo miesto obvyklého pobytu osoby, ktorej sa zmena týka
 • zvolené nové meno alebo priezvisko osoby
 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa týka aj ich zmena priezviska
 • údaje o štátnom občianstve osoby, ktorá žiadosť podala
 • odôvodnenie žiadosti

K tejto žiadosti je potrebné priložiť originál alebo osvedčenú kópiu nasledujúcich dokladov:

 • občiansky preukaz osoby, ktorá požaduje zmenu, ak ho má
 • iný doklad totožnosti osoby, ktorá požaduje zmenu
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorá požaduje zmenu, ak ho má
 • verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve iného štátu, ak sa týka zmeny mena alebo priezviska osôb, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky a sú zároveň občanmi iného štátu a chcú dosiahnuť meno alebo priezvisko, ktoré je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu

Doklady je vhodné vopred pripraviť a skontrolovať ich platnosť, napríklad či nie je potrebná výmena občianskeho preukazu.

Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska maloletého dieťaťa

V prípade žiadosti o zmenu mena alebo priezviska maloletého dieťaťa, žiadajú o ňu jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak sa jedná o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Ak žiadosť o zmenu mena alebo priezviska maloletého podáva iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj:

 • písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak druhý rodič súhlas neudelil alebo nie je možné jeho súhlas získať
 • právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak takéto rozhodnutie bolo vydávate

Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo priezviska maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo priezviska maloletého podáva poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.

V prípade, že žiadosť podáva iná osoba než osoba, ktorej sa žiadosť týka, musí žiadosť obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka. Splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka, na konanie o zmenu mena alebo priezviska.

Pre zmenu mena a priezviska sa vyžaduje zaplatiť správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení platných predpisov. Poplatok sa môže uhradiť v kolkových známkach na základe platného Sadzobníka správnych poplatkov.

Doklady je vhodné vopred pripraviť a skontrolovať ich platnosť, napríklad či nie je potrebná výmen a občianskeho preukazu.

Cena za zmenu priezviska

Pre zmenu mena a priezviska sa vyžaduje zaplatiť správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení platných predpisov. Poplatok sa môže uhradiť v kolkových známkach na základe platného Sadzobníka správnych poplatkov.

 • zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska – 3 €
 • priezviska maloletých detí – 33 €
 • mena alebo priezviska v ostatných prípadoch – 100 €

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do výchovy na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené. V prípade adopcie na spoločné priezvisko adoptívnych rodičov, pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti. Ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang