Rekvalifikačné kurzy – ako získať nové zručnosti a šance na prácu

rekvalifikačné kurzy

V dnešnej konkurenčnej pracovnej sfére je neustála príprava a zlepšovanie svojich zručností nevyhnutnou súčasťou úspešnej kariéry. Rekvalifikačné kurzy predstavujú cennú možnosť, ako zdokonaľovať svoje schopnosti a otvoriť si nové dvere vo svete zamestnania. Tieto kurzy nielenže poskytujú príležitosť pre rekvalifikáciu, ale často sú aj financované, čo znamená, že človek môže získať nové zručnosti bez akýchkoľvek finančných obmedzení.


Obsah článku


Článok sa zameria na rôzne aspekty rekvalifikačných kurzov, ktoré sú k dispozícii, konkrétne sa bude venovať rekvalifikačným kurzom cez úrad práce. Vysvetlí, ako sa prihlásiť na tieto kurzy, aké možnosti vzdelávania ponúkajú a ako môžu človeku pomôcť posunúť sa v kariére.

Rekvalifikačné kurzy a ich význam pre kariéru

Rekvalifikačné kurzy predstavujú významnú príležitosť pre každého, kto sa chce zlepšiť vo svojej profesionálnej kariére alebo zmeniť pracovný smer. Tieto kurzy sú zamerané na poskytnutie nových zručností a vedomostí, ktoré môžu pomôcť stať sa konkurencieschopnejším na trhu práce.

Prečo vyskúšať rekvalifikačné kurzy a ako môžu pomôcť?

 • Zlepšenie kariéry a zvýšenie zamestnateľnosti: Rekvalifikačné kurzy umožnia zdokonalovať svoje schopnosti a pridávať nové zručnosti do svojho portfólia. To môže znamenať zvýšenie šancí na získanie žiadanej pracovnej pozície alebo povýšenie v súčasnej práci.
 • Prispôsobenie zmenám na trhu práce: Trh práce sa neustále mení. S rekvalifikačnými kurzmi môže človek rýchlo reagovať na nové trendy a požiadavky odvetvia, čím si zachová svoju konkurencieschopnosť.
 • Presmerovanie kariéry: Ak človek zvažuje zmenu pracovného smeru, rekvalifikačné kurzy mu umožnia získať potrebné kvalifikácie pre novú oblasť bez potreby dlhodobého formálneho štúdia.
 • Osobný rast: Okrem profesionálneho rastu môžu pomôcť aj v osobnom rozvoji. Človek získa nové skúsenosti a sebavedomie, čo môže mať pozitívny vplyv na jeho osobný život.

Bez ohľadu na vzdelanie, skúsenosti alebo profesijné ciele, rekvalifikačné kurzy predstavujú skvelú príležitosť pre všetkých, ktorí sa chcú posunúť vpred na svojej kariérnej ceste.

Typy rekvalifikačných kurzov

Niektoré z najbežnejších typov kurzov sú:

 • IT a technické kurzy: Zahrňujú programovanie, správu sietí, webové dizajny a iné technické zručnosti.
 • Jazykové kurzy: Pomáhajú vylepšiť jazykové schopnosti, čo je užitočné pre medzinárodné pracovné príležitosti.
 • Manažérske a líderské kurzy: Zamerané na rozvoj manažérskych zručností a vedenie tímov.
 • Finančné kurzy: Zaoberajú sa oblasťami ako finančný riaditeľ, účtovníctvo a investovanie.
 • Zdravotnícke kurzy: Zahrňujú odborné kurzy pre zdravotné sestry, lekárov a iných odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Rekvalifikačné kurzy sa delia na rôzne kategórie a môžu sa zaoberať rôznymi oblasťami.

Je dôležité nájsť taký kurz, ktorý bude človeka aj baviť a motivovať. Rekvalifikačné kurzy sú investíciou do budúceho úspechu a rastu a môžu otvoriť dvere k novým príležitostiam.

Rekvalifikačné kurzy ÚPSVaR pre uchádzača o zamestnanie (UoZ)

Samotné uchádzanie sa o príspevok na rekvalifikačný kurz cez Úrad práce je pre uchádzačov o zamestnanie kľúčovým krokom v procese získania nových zručností a perspektívy na trhu práce. Pred začatím rekvalifikácie existujú isté kroky a kritériá, ktoré je potrebné splniť.

Krok 1: Výber rekvalifikačného kurzu

Predtým, než človek začne proces rekvalifikácie, bude si musieť vybrať konkrétny rekvalifikačný kurz, ktorý je pre neho relevantný a má záujem o jeho absolvovanie.

Dôležité je, že nárok na príspevok na rekvalifikáciu cez Úrad práce má iba vtedy, ak za posledných 5 rokov nebola ÚPSVaR-om uhradená finančná podpora na rekvalifikáciu alebo vzdelávanie s rovnakým zameraním, ktoré v súčasnosti plánuje absolvovať.

Okrem toho Úrad práce neposkytuje podporu pre rekvalifikácie zamerané na špeciálne manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, získanie vodičského oprávnenia typu B alebo rekvalifikácie realizované v dištančnej forme.

Krok 2: Podanie požiadavky na rekvalifikáciu

Po výbere konkrétneho rekvalifikačného kurzu na Úrade práce, musí človek podať požiadavku na ÚPSVaR, kde je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Požiadavku podá na predpísanom formulári v dostatočnom časovom predstihu pred predpokladaným začiatkom rekvalifikácie.

Krok 3: Schválenie a uzatvorenie dohody

V prípade, že požiadavku na rekvalifikáciu ÚPSVaR schváli, uzavrie s dotyčným dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu. Súčasťou tejto dohody je vystavenie RE-PAS, ktorým sa potvrdí, že v prípade splnenia všetkých podmienok, bude poskytnutý príspevok v hodnote kurzovného. Pred začiatkom kurzu cez Úrad práce bude človek povinný odovzdať RE-PAS poskytovateľovi kurzu.

Je však dôležité poznamenať, že Úrad práce neprepláca náklady na cestovné, stravovanie a ubytovanie.

Krok 4: Počas a po ukončení rekvalifikácie

Počas trvania rekvalifikačného kurzu cez ÚPSVar človek nastúpi na kurz podľa dohodnutého termínu. V prípade, že z vážnych dôvodov nebude možné nastúpiť na kurzy v stanovenom termíne, je povolené nastúpiť na rekvalifikáciu najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia.

Krok 5: Po ukončení rekvalifikácie

Po úspešnom ukončení kurzu preplácaného Úradom práce bude človek povinný do 15 kalendárnych dní doručiť nasledujúce dokumenty:

 • doklad preukazujúci absolvovanie rekvalifikácie
 • faktúru od poskytovateľa rekvalifikácie
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
 • splnomocnenie na uhradenie rekvalifikácie

Dôležité je, aby človek kurz na Úrade práce úspešne absolvoval v jeho celom rozsahu. Predčasné ukončenie rekvalifikácie je možné iba z vážnych dôvodov, ktoré bude posudzovať ÚPSVaR.

Kurzy na Úrade práce – program Kompas

S využitím KOMPAS+ kurzov, ktoré poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, má človek príležitosť absolvovať tzv. kompetenčné kurzy.

KOMPAS+ je kurz, ktorý pripravuje uchádzačov o zamestnanie na trh práce tým, že im pomáha nadobudnúť kľúčové kompetencie. Kompetenčné kurzy sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, osobnostného rastu (vrátane manažérskeho a podnikateľského vzdelávania), počítačových a jazykových zručností.

Ako funguje prihlásenie na Kompas kurzy

 1. Výber kurzu: Uchádzač si vyberie kurz a poskytovateľa kurzu, ktorý ho realizuje.
 2. Podanie požiadavky: Uchádzač podá požiadavku na kompetenčný kurz na ÚPSVaR, kde je evidovaný, v dostatočnom predstihu pred začiatkom kurzu.
 3. Schválenie požiadavky: Ak je požiadavka schválená, uzatvorí sa dohoda s uchádzačom o zamestnanie a príspevok na kurzovné a cestovné bude uhradený.
 4. Absolvovanie kurzu: Uchádzač nastúpi na vybraný kompetenčný kurz.
 5. Podanie žiadosti o úhradu: Po absolvovaní kurzu uchádzač podá žiadosť o úhradu príspevkov.

Benefity Kompas kurzov

 • finančná podpora na kurzovné
 • príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64 eur za každý deň kurzu
 • osvedčenie alebo certifikát po absolvovaní kurzu

KOMPAS+ program je dostupný iba mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Nestrať prácu vzdelávaj sa cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Tieto kurzy preplácané Úradom práce sú pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), nie pre UoZ. Samotné kurzy prostredníctvom Úradu práce majú svoje výhody, a tu je dôležitý prehľad o tom, ako môže ZoZ získať tieto vzdelávacie príležitosti.

Ako získať výhody z projektu „Nestrať prácu vzdelávaj sa“:

1. Registrácia na Úrade prácePrvým krokom je zaregistrovať sa na Úrade práce ako záujemca o zamestnanie (ZoZ) v meste svojho trvalého bydliska.
2. Výber kurzuPo získaní statusu ZoZ sa záujemca môže prihlásiť na konkrétny ÚPSVaR kurz, ktorý ho zaujíma.
3. Podanie žiadosti o kurz na Úrade práceNa základe výberu kurzu budú záujemcovi zaslané poštou alebo elektronicky všetky potrebné dokumenty, ktoré je potrebné predložiť na Úrade.
4. Podmienky účastiNeexistuje právny nárok na rekvalifikačné kurzy a schválenie kurzu nie je automatické. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny musí požiadavku schváliť, až potom môže človek požiadať o preplatenie kurzu.
5. Počet kurzovV súčasnosti je povolený iba jeden rekvalifikačný kurz v rámci projektu.
6. Nestrať prácu, vzdelávaj saRekvalifikačné kurzy na ÚPSVaR sú dostupné na celom Slovensku a mnohé z nich môže človek absolvovať online.

Za kurzy cez Úrad práce záujemca neplatí žiadnu zálohu. Môže dokonca získať 10% zľavu na absolvovanie, aj keď jeho kurz nie je preplácaný Úradom práce, čo mu pomôže rozvíjať svoje zručnosti a prispôsobiť sa na trhu práce.

Získanie rekvalifikačných kurzov cez ÚPSVaR zo zahraničia nie je možné. Vzdelávanie môže byť absolvované len vtedy, ak má človek trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a kurz musí byť taktiež uskutočnený na území Slovenska.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je teda dokument, ktorým záujemca o zamestnanie žiada o finančnú podporu na absolvovanie vzdelávacieho kurzu.

Žiadosť sa podáva na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Samotná žiadosť je k dispozícii na webovej stránke ÚPSVaR, osobne na pobočke alebo priamo TU.

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt záujemcu o zamestnanie
 • zameranie a názov vzdelávacieho kurzu
 • termín a miesto konania vzdelávacieho kurzu
 • cena vzdelávacieho kurzu
 • zdôvodnenie potreby vzdelávania

Žiadosť musí byť podpísaná záujemcom o zamestnanie. Ak je žiadosť schválená, Úrad práce poskytne záujemcovi o zamestnanie príspevok vo výške 100 % oprávnených nákladov, najviac však do výšky 600 eur.

Nestrať prácu vzdelávaj sa – zoznam kurzov

ÚPSVaR rozširuje možnosti vzdelávania. V spolupráci s rôznymi spoločnosťami ponúka rôznorodé rekvalifikačné kurzy, ktoré umožnia prispôsobiť si svoj vzdelávací plán podľa vlastných potrieb. Človek má možnosť vybrať si z nasledujúcich kategórií:

 • Rekvalifikácie: Zamerané na konkrétne odborné oblasti
 • Jazykové kurzy s AVS: Zlepšenie jazykových schopností
 • Počítačové kurzy: Získanie digitálnych zručností
 • Soft skills kurzy: Vyvíjanie soft skills

Záujemca si môže zvoliť zo zoznamu kurzov z projektu Nestrať prácu vzdelávaj sa, či preferuje prezenčnú alebo online formu výučby, splátkovú formu platby a frekvenciu vzdelávania (intenzívne alebo cez víkend).

rekvalifikačné kurzy
ÚPSVaR ponúka kurzy zadarmo pre uchádzačov o zamestnanie aj zamestnaných.

Kurzy pre ženy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka širokú škálu vzdelávacích možností, ktoré sú prístupné všetkým – nezamestnaným, zamestnaným, podnikateľkám, matkám na materskej alebo rodičovskej dovolenke a ďalším záujemcom. Kurzy KOMPAS+ a Nestrať prácu vzdelávaj sa umožňujú zlepšiť svoje schopnosti a posilniť svoj postavenie na trhu práce.

Úrad práce hradí náklady na vzdelávacie kurzy pre ženy bez ohľadu na ich zamestnaný, nezamestnaný, podnikateľský alebo rodičovský status. Úspešnosť je vysoká, preto povzbudzujú (nielen) ženy, aby si to vyskúšali.

Kurzy pre ženy cez ÚPSVaR organizuje napíklad organizácia ezeny.sk. Tieto vzdelávacie kurzy pre ženy umožňujú aj získanie, rozšírenie alebo zmenu digitálnych zručností.

Úrad práce preplatí kurz priamo organizácii. Daná osoba nemusí platiť žiadne poplatky pred alebo po skončení kurzu. Úrad práce podporuje kurzy realizované osobne, online alebo kombinovaným spôsobom. Neposkytuje však kurzovým účastníkom informácie o kurzoch ani nekomunikuje s poskytovateľmi kurzov.

Od 1. augusta 2023 budú niektoré kurzy ponúkané za priamu platbu, nie s podporou ÚPSVaR. Avšak nové projekty s podobnými príspevkami sa pripravujú v rámci novej programovej oblasti Úradu práce.

Tipy pre výber rekvalifikačných kurzov cez Úrad práce

Ako si vybrať ten správny rekvalifikačný kurz úrad práce a vyťažiť z neho čo najviac:

 • Vybrať si taký kurz, ktorý je relevantný pre trh práce.
 • Prečítať si recenzie kurzu predtým, ako sa ho človek rozhodne absolvovať.
 • Byť aktívny počas kurzu a zapájať sa do diskusií.
 • Po absolvovaní kurzu získať osvedčenie o absolvovaní.

Príklady kurzov, ktoré sú podporované Úradom práce:

ZameranieNázov kurzuDĺžka kurzu
Nové povolaniaKontrolór bezpečnosti práce3 mesiace
Recepčná2 mesiace
Kuchár3 mesiace
Obchodník3 mesiace
Staviteľ6 mesiacov
Zlepšenie pracovných zručnostíStrojný mechanik3 mesiace
Elektrikár3 mesiace
Automechanik3 mesiace
Zvárač3 mesiace

Rekvalifikačné kurzy cez Úrad práce sú skvelou príležitosťou na získanie nových zručností a vedomostí, ktoré pomôžu nájsť si prácu alebo si udržať existujúce zamestnanie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang