Zbrojný preukaz – cena, skupiny, príprava na testy

zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je oficiálnym dokladom, ktorý oprávňuje jeho držiteľa k držaniu, používaniu a prenášaniu strelných zbraní. Tento doklad slúži ako dôležitý nástroj pre kontrolu a reguláciu vlastníctva zbraní a zabezpečuje bezpečnosť a ochranu občanov. Získanie zbrojného preukazu vyžaduje splnenie určitých podmienok a preukázanie dôvodu vlastníctva zbrane.

Pretože strelné zbrane predstavujú potenciálnu hrozbu pre spoločnosť, je nevyhnutné, aby boli vlastnené a používané bezpečne a zodpovedne. Zároveň musí byť zaistená aj ochrana proti nezákonnému držaniu a obchodovaniu so zbraňami. Preto je dôležité, aby každá osoba, ktorá si žiada o zbrojný preukaz, prešla dôkladnou kontrolou a splnila potrebné kritériá.

Zbrojný preukaz je teda nielen právom, ale zahŕňa aj množstvo povinností, pretože jeho držiteľ nesie zodpovednosť za bezpečné a zákonné používanie svojej zbrane.

HLAVNÉ MYŠLIENKY ČLÁNKU

Zbrojný preukaz je oficiálny dokument, ktorý oprávňuje jeho držiteľa na držanie, používanie a prenášanie strelných zbraní.

Na získanie zbrojného preukazu je potrebné splniť určité podmienky, preukázať dôvod vlastníctva zbrane a prejsť dôkladnou kontrolou.

Existuje šesť skupín zbrojného preukazu (A-F), ktoré sa odlišujú podľa účelu používania zbrane a streliva, ako aj podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň.

Držiteľ zbrojného preukazu musí byť vyškolený a zodpovedný, pričom zbraň môže používať len v zákonne oprávnených prípadoch a musí dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia.

Koľko stojí zbrojný preukaz – zbrojný preukaz cena

Cena zbrojného preukazu na Slovensku sa líši v závislosti od toho, či ide o prvú alebo opakovanú skúšku. Pri prvej skúške je cena zbrojného preukazu 50 eur. Ak ide o opakovanú skúšku, je to 30 eur. Okrem toho je potrebné zaplatiť poplatok za žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, ktorý je 30 eur.

Cena zbrojného preukazu zahŕňa aj iné poplatky, napríklad žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu – 20 eur, o vydanie nového preukazu – 30 eur a podobne.

Pri zisťovaní, koľko stojí zbrojný preukaz, je vhodné sledovať webovú stránku ministerstva vnútra, kde sú všetky tieto poplatky aktualizované.

Žiadosť o zbrojný preukaz

Získanie zbrojného preukazu v Slovenskej republike je regulovaný proces, ktorý si vyžaduje splnenie viacerých podmienok a absolvovanie administratívnych krokov. Cieľom je zaistiť, aby zbrane a strelivo boli držané len zodpovednými a spoľahlivými osobami, a znížiť tak riziko zneužitia.

Kroky k žiadosti o zbrojný pas sú nasledovné:

 • Vyplnenie žiadosti: Tlačivo žiadosti o zbrojný preukaz je k maniu na polícii alebo online na stránkach Ministerstva vnútra SR.
 • Doklady: Lekárske potvrdenie, výpis z registra trestov, potvrdenie od polície, doklad o zaplatení poplatku, doklad o absolvovaní skúšok a doklad o zabezpečení priestoru.
 • Predloženie žiadosti: Žiadosť s dokladmi je potrebné predložiť na príslušnom oddelení polície v mieste trvalého bydliska.
 • Osobný pohovor: Policajný orgán preskúma žiadosť a doklady a pozve žiadateľa na pohovor.
 • Vydanie zbrojného preukazu: V prípade úspešného absolvovania pohovoru bude zbrojný preukaz vydaný žiadateľovi o zbrojný pas.

Existuje viacero typov zbrojných preukazov, ktoré oprávňujú držanie rôznych kategórií zbraní a streliva. Typ preukazu závisí od potrieb a účelu použitia zbrane.

Skupiny zbrojného preukazu

Existuje 6 rozličných skupín zbrojného preukazu. Odlišujú sa od seba podľa účelu používania zbrane či streliva, ako aj podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň. Na základe toho sa rozlišujú nasledujúce skupiny zbrojného preukazu:

Skupina APreukazy pre osoby, ktoré potrebujú zbraň a strelivo na ochranu seba a svojho majetku. Tieto povolenia môžu byť vydávané napríklad pre bezpečnostné služby, záchranné útvary alebo ochranky
Skupina BPreukazy pre držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku, avšak bez možnosti nosiť ich so sebou. Vydávajú sa pre prípady, keď je zbraň potrebná pre zabezpečenie bezpečnosti domova alebo firmy.
Skupina C Preukazy pre držanie zbrane a streliva v súvislosti s výkonom zamestnania alebo v rámci osobitného predpisu. Tieto môžu byť napríklad pre pracovníkov na ochranu alebo pre osoby vykonávajúce špeciálne právomoci určené zákonom.
Skupina DPreukazy pre účely poľovníctva. Držitelia potrebujú špeciálne trénovanie a oprávnenia na lov obmedzených druhov zvierat na určených územiach.
Skupina EPreukazy pre držanie zbrane a streliva na športové účely. Držitelia musia tiež absolvovať špeciálne trénovanie a môžu sa zúčastňovať na športových súťažiach alebo tréningoch.
Skupina FPreukazy pre držiteľov zbraní a streliva pre múzejné alebo zberateľské účely. Ľudia môžu držať a zbierať históriou významné alebo vzácne zbrane, avšak nemajú ako cieľ ich používanie.

Je dôležité, aby držitelia zbrojných preukazov boli vyškolení a zodpovední. Zbraň by mala byť používaná iba v zákonne oprávnených prípadoch a so zvýšenou opatrnosťou.

Psychotesty na zbrojný preukaz

Psychotesty sú neoddeliteľnou súčasťou procesu žiadosti o zbrojný preukaz v Slovenskej republike. Cieľom týchto testov je posúdiť psychickú spôsobilosť uchádzača na držanie zbrane a streliva a znížiť tak riziko zneužitia zbraní.

Obsah psychotestov:

Psychotesty prebiehajú pod vedením licencovaného psychológa a pozostávajú z rôznych častí:

 • Osobnostné testy: Tieto testy slúžia na zistenie osobnostných charakteristík uchádzača, ako sú jeho stabilita, impulzivita, agresivita, odolnosť voči stresu a zodpovednosť.
 • Výkonové testy: Testujú kognitívne funkcie uchádzača, ako sú inteligencia, koncentrácia, pamäť, reakčný čas a koordinácia.
 • Klinický rozhovor: Psychológ vedie s uchádzačom rozhovor, v ktorom preberá jeho motiváciu na držanie zbrane, skúsenosti so zbraňami, postoje k násiliu a celkový psychický stav.

Na základe výsledkov psychotestov psychológ vypracuje posudok, v ktorom odporučí alebo neodporučí vydanie zbrojného preukazu. Posudok je súčasťou dokumentácie, ktorú uchádzač predkladá polícii.

Pretože strelné zbrane predstavujú potenciálnu hrozbu pre spoločnosť, je nevyhnutné, aby boli vlastnené a používané bezpečne a zodpovedne.

Zbrojný preukaz skupina A

Zbrojný preukaz skupiny A je dôležitý dokument, ktorý oprávňuje držiteľa k legálnemu vlastneniu, noseniu a používaniu zbraní. Tento preukaz je platný iba v rámci Slovenskej republiky a dáva možnosť vlastniť a používať iba zbrane zo skupiny A.


Pod skupinu A spadajú streľby s pištoľami, revolvery a samonabíjacími puškami určenými pre športovú alebo loveckú činnosť. Tieto zbrane môžu byť používané len na určených strelných a loveckých plochách, kde sa musia dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia.


Na získanie zbrojného preukazu skupiny A je potrebné splniť niekoľko podmienok:

 • minimálny vek 21 rokov
 • absolvovať kurz základnej odbornej prípravy na správne a bezpečné zaobchádzanie s touto skupinou zbraní

Tento kurz môže byť absolvovaný na území SR aj v zahraničí, avšak musí byť uznaný Ministerstvom vnútra SR. Po úspešnom absolvovaní kurzu sa podáva žiadosť o vydanie zbrojného preukazu skupiny A na príslušný orgán Polície.

Zbrojný preukaz skupiny A má obmedzenú platnosť, preto je potrebné ho obnovovať v pravidelných intervaloch. Tento proces zabezpečuje, že držiteľ preukazu je stále spôsobilý a zodpovedný na to, aby vlastnil a používal zbrane zodpovedne a v súlade s platnými zákonmi.

Získanie zbrojného preukazu skupina A prináša so sebou aj určité povinnosti a zodpovednosti:

 • držiteľ musí mať zbrane uložené na bezpečnom mieste a zabezpečiť, aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby
 • pri používaní zbraní je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia a zbraň nesmie byť použitá na účely iné, ako legálne

V prípade, že držiteľ zbrojného preukazu skupiny A poruší zákony alebo si neplní svoje povinnosti, môže mu byť tento preukaz odobratý a stratí právo vlastniť a používať zbrane. Preto je dôležité, aby si každý držiteľ uvedomoval vážnosť a zodpovednosť spojenú s touto skupinou zbraní.

Zbrojný preukaz D

Zbrojný preukaz skupiny D je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje držiteľovi legalizovať a používať zbrane a strelivo pre poľovné účely. Tento dokument určuje, že držiteľ je zodpovednou a kvalifikovanou osobou na manipuláciu so zbraňami a strelivom a bol získaný po splnení určitých kritérií.

V prípade použitia zbraní na poľovné účely sa zbrojný preukaz skupiny D vyžaduje z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti. Poľovačka je považovaná za obľúbenú aktivitu mnohých ľudí, no nie je to len jednoduchý šport. Je to zodpovednosť, ktorú poľovníci cítia voči životu zvierat a ochrane okolitej prírody.

Preto je nevyhnutné, aby sa osoby zúčastňujúce na poľovačke riadili prísnymi pravidlami a bezpečnostnými opatreniami.

Držiteľ zbrojného preukazu skupiny D musí preukázať zodpovedný prístup k manipulácii so zbraňami a zároveň splniť podmienky týkajúce sa kvalifikácie ako poľovník. Okrem toho, zbrojný preukaz skupiny D umožňuje držiteľovi aj vlastniť a používať zbrane pre športové účely, ako napríklad pri streľbe na terč alebo účasti na športových streleckých súťažiach.

Príprava na testy na európsky zbrojný preukaz

Príprava na testy na získanie európskeho zbrojného preukazu je dôležitým krokom v procese získavania tejto dôležitej kvalifikácie. Európsky zbrojný preukaz umožňuje držiteľovi legálne držať a prenášať zbrane v rámci celej Európskej únie, čo je veľkou výhodou pre športovcov, lovecké alebo dobrovoľné organizácie a aj pre jednotlivcov, ktorí potrebujú zbrane pre osobnú bezpečnosť.

Preto je potrebné sa riadne a dôkladne pripraviť na testy, ktoré sú súčasťou procesu získania tohto preukazu.

Prvým krokom pri príprave na testy na európsky zbrojný preukaz je zistiť si požiadavky konkrétnej krajiny, v ktorej sa bude preukaz vydávať. Tieto požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a môžu sa týkať napríklad vekového obmedzenia, požadovaného vzdelania, preukázania morálnej bezúhonnosti alebo absolvovania školenia.

Po zozbieraní informácií o požiadavkách krajiny, v ktorej chce záujemca získať európsky zbrojný preukaz, je dôležité naštudovať si a pochopiť základné pravidlá pre manipuláciu so zbraňami. To zahŕňa:

 • znalosť základných bezpečnostných opatrení
 • prevenciu neúmyselných výstrelov
 • správnu údržbu zbrane

Rovnako dôležité je absolvovať školenie zamerané na teoretickú a praktickú prípravu na manipuláciu so zbraňami. Tieto školenia sú ponúkané v mnohých krajinách a sú zamerané na získanie potrebných zručností a znalostí ohľadom správnej manipulácie so zbraňami. Môžu tiež zahŕňať testy, ktoré pomôžu overiť schopnosti a správne pochopenie pravidiel a bezpečnostných opatrení.

Pri príprave na testy by sa mala venovať pozornosť aj regionálnym a miestnym zákonodarcom, ktorí môžu mať vlastné požiadavky pre držiteľov európskeho zbrojného preukazu.

Okrem školení a získania potrebných dokumentov, je dôležité aj pravidelne trénovať svoje zručnosti. K tomu je možné využiť zbraň, s ktorou sa bude manipulovať a cvičiť s ňou pre správne zaobchádzanie a ovládanie.

Zbrojný preukaz skupiny D je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje držiteľovi legalizovať a používať zbrane a strelivo pre poľovné účely.

Príprava na získanie zbrojného pasu

Získať zbrojný preukaz je dôležitým krokom pre každého, kto má záujem vlastniť a používať strelnú zbraň. Povinnosťou každého majiteľa zbrojného preukazu je dôkladne sa oboznámiť s legislatívou a pravidlami, ktoré sú súčasťou vlastnenia zbraní v našej krajine. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné splniť niekoľko krokov, ktoré sú súčasťou procesu získavania zbrojného preukazu.

Prvým krokom je absolvovanie školenia v oblasti zbraní. Toto školenie zahŕňa teoretické a praktické časti, kde sa záujemcovia musia naučiť ako manipulovať so zbraňou, poznať jej bezpečnostné pravidlá a základné školenie strieľania. Na túto časť sa môže človek dobre pripraviť vypracovaním otázok na skúšky zbrojného preukazu. Prípadne vyplniť testy na zbrojný preukaz online. 

Otázky sa zameriavajú na právne predpisy týkajúce sa vlastnenia a používania zbraní, ako aj na technické znalosti o konkrétnej zbrani. V tejto fáze je potrebné splniť požiadavky na vek a zdravotnú spôsobilosť. V prípade, že sú splnené všetky podmienky a úspešne sa absolvovalo školenie, je možné prihlásiť sa na skúšku zbrojného preukazu.

Vypracované otázky na skúšky zbrojného preukazu môžu záujemcovi pomôcť v tom, aby sa pripravil na tento zodpovedný krok.

Je možné získať zbrane bez zbrojného preukazu?

V Slovenskej republike nie je možné legálne nadobudnúť do vlastníctva zbraň bez zbrojného preukazu. Zbrane a strelivo sú regulované zákonom o zbraniach a strelive a ich držba je povolená len osobám, ktoré spĺňajú prísne podmienky a absolvujú administratívny proces.

Existuje veľmi obmedzený počet výnimiek, kedy je možné zbraň držať bez zbrojného preukazu. Patria sem napríklad:

 • Zberateľské zbrane
 • Divadelné a filmové rekvizity
 • Signálne a pyrotechnické zbrane
 • Zbrane na ochranu života a zdravia

 Neoprávnené držanie zbrane je trestným činom a môže mať vážne právne následky.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang