Rozvod manželstva – vzor žiadosti, postup, poplatky

Rozvody sú na Slovensku čoraz častejším problémom. Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že počet rozvodov sa za posledné desaťročie neustále zvyšuje a v roku 2019 dosiahol rekordných 18 739 rozvodov. Počet rozvodov na Slovensku rastie od roku 2015, pričom najvyšší počet rozvodov bol zaznamenaný za posledných päť rokov.

Tento trend sa vo veľkej miere pripisuje faktorom, ako je zvýšený individualizmus, vyššie očakávania od manželstva a nárast ekonomickej nezávislosti žien. Okrem toho zavedenie zákonov o rozvodoch bez zavinenia v roku 2014 uľahčilo párom ukončenie manželstva.

Najčastejšie dôvody na rozvod

Dôvody na rozvod na Slovensku sú rôzne, ale medzi najčastejšie príčiny patrí nevera, finančné ťažkosti a neprekonateľné rozdiely. Rozvod môže byť pre oboch manželov emocionálne a finančne náročný. Okrem právnych nákladov a súdnych poplatkov sú tu aj emocionálne straty spojené s odlúčením od manžela/manželky a psychologické dôsledky života oddelene.

Rozvod môže mať trvalý vplyv aj na deti. Štúdie ukázali, že deti rozvedených rodičov majú častejšie emocionálne problémy a problémy so správaním, ako aj horšie študijné výsledky. V reakcii na zvyšujúci sa počet rozvodov na Slovensku vláda zaviedla niekoľko iniciatív zameraných na pomoc párom, aby zostali spolu.

Patrí medzi nich program manželského poradenstva, ktorý poskytuje bezplatné poradenské služby párom, ktoré zvažujú rozvod. Vláda tiež zaviedla program predrozvodovej mediácie, ktorý podporuje páry v hľadaní riešení ich manželských problémov pred prijatím rozhodnutia o rozvode.

Napriek týmto iniciatívam počet rozvodov na Slovensku naďalej rastie. Je dôležité, aby páry dostali podporu a zdroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o svojom manželstve a chrániť seba a svoje deti pred negatívnymi dôsledkami rozvodu. Rozvodové papiere sú však veľa krát najlepšou cestou ako sa dostať z nefunkčného vzťahu.

Dôvody na rozvod na Slovensku sú rôzne, ale medzi najčastejšie príčiny patrí nevera, finančné ťažkosti a neprekonateľné rozdiely.

Ako požiadať o rozvod

Ako požiadať o rozvod na Slovensku je zložitý proces, ktorý si vyžaduje pomoc kvalifikovaného právnika. Cena za rozvodového právnika sa môže líšiť v závislosti od jeho skúseností, lokality a samozrejme zložitosti prípadu. Pred začatím procesu je dôležité pochopiť všetky právne požiadavky a kroky. Až potom treba podať rozvodové papiere.

Prvým krokom pri podávaní žiadosti o rozvod na Slovensku je uistiť sa, že sú splnené požiadavky na pobyt. Podľa zákona musí mať osoba pobyt na Slovensku najmenej šesť mesiacov, aby mohla požiadať o rozvod. To znamená, že ak manžela nemajú trvalý pobyt na Slovensku, musia oň najskôr požiadať. Až potom bude môcť začať proces rozvodu.

Po splnení požiadaviek na pobyt je ďalším krokom podanie žiadosti o rozvod na súd. Ide o úradný list. Tento návrh by mal obsahovať informácie o manželstve, dôvody rozvodu a všetky ďalšie dôležité informácie. Ak má pár deti, žiadosť by mala obsahovať aj informácie týkajúce sa úpravy ich starostlivosti. Súd potom žiadosť preskúma a rozhodne, či žiadosť o rozvod prijme alebo nie.

Ak súd žiadosť prijme, ďalším krokom je účasť na súdnom pojednávaní. Počas týchto pojednávaní budú mať obe strany možnosť predložiť svoje argumenty a pokúsiť sa dosiahnuť dohodu. Po dosiahnutí dohody súd vydá rozhodnutie o rozvode. Toto rozhodnutie bude právne záväzné a stane sa oficiálnym dokumentom o rozvode.

Po vydaní rozhodnutia o rozvode je posledným krokom oznámenie to príslušným štátnym úradom. Patria sem miestne úrady, úrad práce a všetky ostatné príslušné agentúry. Je to potrebné na to, aby sa rozvod mohol spracovať a manželstvo oficiálne rozviesť.

Podanie žiadosti o rozvod na Slovensku je zložitý a časovo náročný proces. Pred začatím procesu je dôležité uistiť sa, že žiadateľ rozumie všetkým požiadavkám a krokom. Je tiež nevyhnutné vyhľadať radu kvalifikovaného právnika, aby sa zabezpečilo správne dokončenie procesu. Dodržiavanie uvedených krokov uvedených pomôže výrazne uľahčiť rozvodový proces na Slovensku.

Žiadosť o rozvod – vzor 

Uvedený vzor návrhu na rozvod je iba príklad, ako môže žiadosť vyzerať. Vyhľadať sa dá aj iný vzor návrhu na rozvod, napríklad pre bezdetné manželstvo alebo pre iné dôvody na rozvod.

Okresnému súdu presný názov a adresa príslušného súdu

Navrhovateľka (manželka)/Navrhovateľ (manžel): meno, priezvisko   

rodená/rodený: pôvodné priezvisko
narodená/narodený: dátum narodenia
bytom: adresa bydliska

občan SR

mail, tel.:…

Účastník konania (manžel/manželka): meno, priezvisko
narodený/narodená: dátum narodenia
bytom: adresa bydliska

občan SR

mail, tel….

O rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu

I.

Manželstvo bolo uzavreté dňa …. pred Miestnym úradom …….. U obidvoch účastníkov ide o prvé (druhé, tretie, …uviesť podľa situácie) manželstvo. Z manželstva sa dňa ….. narodil syn …… Obidvaja účastníci sú slovenskí štátni občania a spoločné posledné bydlisko bolo v ……

Dôkaz:

  • sobášny list
  • rodný list maloletého

II. (popísať priebeh manželstva a vzniknuté problémy, nižšie uvedené je IBA PRÍKLAD)

Zoznámenie bolo …(dátum, obdobie)………. Manželstvo bolo uzavreté po ….(dĺžka chodenia)……… známosti. Okrem menších nedorozumení bolo manželstvo harmonické až do roku ……… K vážnemu narušeniu manželských vzťahov došlo ………., keď manžel nadviazal dôvernú známosť s ……….. Od uvedenej doby sa manžel práva agresívne a viackrát ma aj udrel. Začal požívať alkoholické nápoje a nedáva mi peniaze na vedenie domácnosti. Často sa zdržiava mimo našej domácnosti.

Dôvod rozvratu manželstva vidím v rozdielnosti pováh, rozdielnych názoroch na život a jeho spoločné trávenie, nezáujem o rodinný život a v psychickom utrpení, pretože ďalšie trvanie manželstva na nás oboch zle vplýva.

Dôkaz:

  • výsluch účastníkov

III.

So zreteľom na nášho maloletého syna som mala záujem udržať naše manželstvo za predpokladu, že manžel ukončí svoju známosť s ……… Keďže naďalej udržiava dôvernú známosť s uvedenou ženou, moje city k nemu ochladli. Ako manželia sa nestýkame od ………….  

Navrhujem, aby syn ostal v mojej starostlivosti, manžel sa s ním môže stretávať po našej vzájomnej dohode. Náklady na dieťa sú ……, preto žiadam výživné vo výške …… € mesačne.

Dôkaz:

  • výsluch účastníkov
  • potvrdenia o zárobkoch účastníkov

VI. Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

r o z s u d o k:

Manželstvo ……., rod. ………. a ………….,  uzavreté dňa ……… pred Miestnym úradom……….., sa rozvádza. Maloletý ………, nar. ………. sa na čas po rozvode zveruje do výchovy matky. Otec je povinný počnúc dňom právoplatnosti výroku o rozvode manželstva prispievať na výživu maloletého ………… sumou ……….. Sk vždy do desiateho dňa v tom-ktorom mesiaci vopred k rukám matky. Styk otca s maloletým dieťaťom sa neupravuje.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V ………., dňa………..

…………………………………………

(meno a podpis navrhovateľa/navrhovateľky)

Vzor žiadosti o rozvod sa dá stiahnu z rôznych webových stránok. Najlepšie je, ak ho vypracuje priamo právnik.

Možná je zmena priezviska po rozvode ak sa chce žena vrátiť k svojmu priezvisku za slobodna, prípadne používať obe.

Podanie žiadosti o rozvod na Slovensku je zložitý a časovo náročný proces. Pred začatím procesu je dôležité uistiť sa, že žiadateľ rozumie všetkým požiadavkám a krokom.

Rozvodový právnik – cena

Rozvod môže byť bolestivý a nákladný proces. Na Slovensku náklady na rozvod závisia od zložitosti prípadu a služieb poskytnutých advokátom. Súdny poplatok (kolok) za návrh na rozvod manželstva je v súčasnosti 66 eur (33 eur pri elektronickom podaní). 

Okrem súdnych poplatkov budú musieť páry zohľadniť aj náklady na rozvodových právnikov. Náklady na prenájom advokáta na Slovensku závisia od zložitosti prípadu, ako aj od služieb, ktoré poskytuje. Vo všeobecnosti si rozvodový advokát môže účtovať od 50 do 250 eur za hodinu.

Na získanie rozvodu na Slovensku musia páry zaplatiť aj poplatok za znalecký posudok. Tento poplatok slúži na zaplatenie psychologickej alebo súdnoznaleckej analýzy manželstva páru. Tento posudok môže byť súdu nápomocný pri rozhodovaní o rozdelení majetku a starostlivosti o deti.

Nakoniec musia páry uhradiť všetky ostatné výdavky súvisiace s rozvodom, ako sú cestovné náklady na súdne vystúpenia a náklady na mediátora. Náklady na mediátora sa môžu pohybovať od 50 do 200 eur za hodinu.

Celkovo sa náklady na rozvod na Slovensku môžu výrazne líšiť v závislosti od zložitosti prípadu. Páry by mali zohľadniť náklady na súdne poplatky, odmeny advokátov, znalecké posudky a akékoľvek iné náklady, ktoré môžu byť spojené s rozvodovým konaním.

Vysporiadanie majetku po rozvode

Rozvod je náročný a často emocionálne vypätý proces, vysporiadanie majetku po rozvode môže byť obzvlášť komplikované. Proces delenia majetku a aktív po rozvode sa riadi slovenským právom a existujú osobitné pravidlá a predpisy, ktoré je potrebné dodržiavať.

Ak ide o spoločnú hypotéku, súd zvyčajne určí, ako sa má úver rozdeliť medzi obe strany. Zvyčajne sa to robí individuálne, pričom sa zohľadňujú okolnosti každého jednotlivého prípadu. Vo všeobecnosti súd zváži faktory, ako je dĺžka trvania manželstva, výška úveru a finančné zdroje každej strany.

Súd môže nariadiť, aby jedna strana prevzala celú pôžičku, alebo môže nariadiť rozdelenie pôžičky medzi obe strany.

Na Slovensku sa všetok majetok vo vlastníctve manželov považuje za spoločné vlastníctvo. To znamená, že akýkoľvek majetok nadobudnutý počas manželstva, ako napríklad dom, auto alebo dokonca bankový účet, podlieha pri rozvode rozdeleniu.

Súd určí, na akú časť spoločného majetku má každá zo strán nárok, pričom rozdelenie bude vychádzať z faktorov, ako je dĺžka trvania manželstva, prínos každej zo strán do manželstva a majetok každej zo strán.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže vzniknúť len medzi manželmi. Vzniká priamo zo zákona, uzavretím manželstva a zanikne zánikom manželstva. Rozdelenie BSM po rozvode môže byť zložité.

Pokiaľ ide o rozdelenie BSM po rozvode, súd môže jednej strane priznať určitý percentuálny podiel zo spoločného majetku alebo môže nariadiť, aby strany majetok predali a rozdelili si výnosy. Ak sa strany dohodnú, že si majetok ponechajú, súd môže nariadiť, aby jedna strana vykúpila druhú.

Súd môže tiež nariadiť, aby jedna strana platila druhej strane výživné vo forme jednorazovej sumy alebo pravidelných platieb. Pozor treba dávať nielen na majetok, ale aj na dlhy alebo osobný bankrot jedného či oboch manželov.

Celkovo môže byť proces majetkového vyrovnania na Slovensku po rozvode komplikovaný. Je dôležité vyhľadať radu skúseného advokáta v oblasti rodinného práva, aby sa zabezpečila ochrana práv a aby bolo majetkové vyrovnanie spravodlivé a nestranné.

Aj keď pred svadbou málokto uvažuje o rozvode, celú žiadosť o rozvod aj delenie majetku môže uľahčiť predmanželská zmluva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže vzniknúť len medzi manželmi. Vzniká priamo zo zákona, uzavretím manželstva a zanikne zánikom manželstva. Rozdelenie BSM po rozvode môže byť zložité.

Anulovanie manželstva

Zrušenie manželstva, niekedy označované ako anulovanie manželstva, je vyhlásenie súdu, že manželstvo je neplatné. To znamená, že manželstvo sa považuje za nikdy neexistujúce a nie je právne platné. Anulovanie manželstva sa líši od rozvodu, ktorým sa ukončuje právne platné manželstvo.

Anulovanie manželstva je možné, ak sa manželstvo považuje za právne neplatné z dôvodu podvodu, bigamie alebo nedostatku právnej spôsobilosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang