Výživné na dieťa – minimálne, náhradné, tabuľkové

vyzivne-na-dieta

Situácia, v ktorej sa mnohé mamičky ocitnú, je náročná a môže viesť k finančným problémom vzhľadom na potreby dieťaťa. Preto sa často zaujímajú aj o vyživovacie povinnosti druhého rodiča voči dieťaťu. Zaujíma ich napríklad výška minimálneho výživného pre dieťa a aj to, ako sa stanovuje tabuľkové výživné.

Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. V tomto článku sa možno dočítať, ako je to v prípade výživného na plnoleté dieťa a kto môže požiadať o náhradné výživné.


Obsah článku


Výživné na dieťa

Zákon o rodine stanovuje, kto má voči komu nárok na výživné a za splnenia akých podmienok. Túto povinnosť si plnia rodičia k svojim vlastným a k osvojeným deťom najčastejšie v naturálnej forme (zabezpečenie bývania, stravy…). 

Povinnosť rodiča poskytovať výživu dieťaťu vzniká pri narodení dieťaťa a neskončí až v okamihu súdneho rozhodnutia. Naopak, trvá až do doby, kým sa dieťa stane schopným samo sa živiť, a nie je viazaná na jeho vek.

Rodičia zo zákona plnia svoju vyživovaciu povinnosť prostredníctvom poskytovania starostlivosti a zabezpečovania základných potrieb pre svoje deti, aj v prípade, že došlo k odlúčeniu, rozvodu alebo rozchodu.

V minulosti sa žiadosť o výživné na dieťa riešila prostredníctvom Úradov sociálnych vecí a rodiny. Teraz je táto záležitosť vyriešená priamo cez súd, čo má za cieľ urýchliť celý proces. Povinnosť platiť výživné sa však nezrušuje automaticky a vždy je potrebné požiadať o to súdne.

Koľko je minimálne výživné na dieťa?

Výška výživného je stanovená zákonom o rodine a v prvom rade musí byť každým rodičom splnená, bez ohľadu na ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery.

Ide o 30 % zo sumy životného minima na deti, ktoré nie sú zaopatrené alebo ešte nedosiahli plnoletosť.

Výška sumy životného minima, od ktorej je závislá výška minimálneho výživného, sa zvyčajne mení každý 1. júl v bežnom kalendárnom roku. Od 1. 7. 2023 bude relevantná suma životného minima 122,77 € a minimálne výživné na dieťa bude 36,80 €.

V prípade, keď je výživné na maloleté dieťa určené, môže byť určené aj spätne, avšak to môže byť najviac 3 roky odo dňa začatia konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. Výživné na plnoleté dieťa môže byť určené aj spätne, ale iba odo dňa začatia súdneho konania.

Podľa zákona o rodine si musia rodičia plniť vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu od jeho narodenia.

Výživné na plnoleté dieťa

V dávnych časoch sa plnoletí potomkovia často podieľali na financovaní rodiny, avšak v dnešnej dobe im môže byť odoberaných viac peňazí ako ich mladším súrodencom, najmä ak sa rozhodnú venovať vysokoškolskému štúdiu.

Niektorí rodičia sa mýlia, pretože si myslia, že ich povinnosť uživiť svoje deti končí v okamihu, keď dieťa dosiahne plnoletosť. Avšak dieťa, ktoré sa učí dennou formou na vysokej škole, stále platí za neplnoletého a závislého na svojich rodičoch.

Rodičia sú vo všeobecnosti vyživovacou povinnosťou voči deťom nezávislí od výšky ich veku. Platí však pravidlo, že sú povinní platiť výživné až do momentu, kým ich dieťa nie je schopné uspokojiť svoje životné potreby samostatne.

Súdy prijali stanovisko, že rodič by mal platiť výživné na plnoleté dieťa až dovtedy, kým dieťa neukončí prípravu na budúce povolanie. Pokiaľ teda plánuje štúdium na vysokej škole, má právo na to, aby mu ho rodič zafinancoval. 

Aká je výška výživného na plnoleté dieťa?

Pravidlá pre určenie konkrétnej výšky výživného sa v prípade plnoletých a maloletých detí významne neodlišujú. Možno teda vychádzať z toho, že:

 • minimálna suma, ktorú musí povinný rodič bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery hradiť, je 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa 
 • maximálna suma je limitovaná najmä majetkovými pomermi rodiča, pretože platí, že dieťa (aj plnoleté) by malo mať rovnakú životnú úroveň ako rodič

U vysokoškolákov sa v súvislosti s určovaním výživného pomerne často dostáva na pretras otázka ich zárobkov z brigád. Z dostupnej judikatúry sa javí, že ak je odmena z brigád použitá na mimoriadny výdavok, príp. nejde o pravidelný príjem, nemala by mať na výšku výživného vplyv.

Aké je tabuľkové výživné na Slovensku?

Tabuľkové výživné na Slovensku predstavuje jednotný postup pri určení výživného na dieťa, zavedený Ministerstvom spravodlivosti. Metodika stanovuje percentá z príjmu povinného rodiča, pričom zohľadňuje príjmy rodičov a odôvodnené potreby detí. Výživné sa takto určuje, aby deti podieľali sa na životnej úrovni svojich rodičov.

Kategórie veku detí a percentá výživného:

 1. Predškolský vek (0-6 rokov): 11% – 13% z príjmu
 2. Prvý stupeň základnej školy (6-10 rokov): 14% – 16%
 3. Druhý stupeň základnej školy (10-15 rokov): 17% – 19%
 4. Stredná škola (15-18 rokov): 20% – 23%
 5. Vysoká škola (19 a viac rokov): 15% – 26%

Minimálne výživné na dieťa zabezpečuje základné potreby dieťaťa a stanovuje sa v súlade s touto metodikou. Pri výpočte výživného sa zohľadňuje počet vyživovacích povinností rodiča, čo znamená, že ak má rodič viac detí, celková suma výživného sa primerane rozdelí medzi všetky deti.

Metodika pomáha rodičom predvídať súdne rozhodnutia a uľahčuje dosiahnutie mimosúdnych dohôd. Tabuľkové výživné zohľadňuje aj životnú etapu dieťaťa, pričom staršie deti majú vyššie odôvodnené potreby. Sudcovia používajú metodiku ako orientačný nástroj, ktorý prispieva k férovejším a jednotnejším rozhodnutiam.

Výhody tabuľkového výživného:

 • Predvídateľnosť rozhodnutí: Rodičia vedia odhadnúť približnú výšku výživného.
 • Jednotnosť: Súdy používajú rovnaký postup, čo znižuje rozdiely v rozhodnutiach.
 • Podpora mimosúdnych dohôd: Rodičia sa môžu ľahšie dohodnúť bez súdneho sporu.
 • Zohľadnenie veku a potrieb dieťaťa: Výživné reflektuje potreby dieťaťa v závislosti od jeho veku.

Tabuľkové výživné tak prináša systém, ktorý zlepšuje proces určovania výživného a znižuje nepredvídateľnosť súdnych rozhodnutí. Sudcovia môžu túto metodiku využiť na rýchle a efektívne rozhodovanie, čo prispieva k spokojnosti oboch rodičov aj detí.

Čo je náhradné výživné?

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Náhradné výživné sa poskytuje aj sirote, ktorej nevznikol nárok na sirotský alebo sirotský výsluhový dôchodok.

Žiadateľom o náhradné výživné môže byť: 

 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté
 • rodič dieťaťa
 • iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu platiť výživné pre oprávnenú osobu
 • zariadenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je oprávnenej osobe poskytovaná starostlivosť v zariadení SPOaSK

Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou.

Žiadosť o náhradné výživné na dieťa možno zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. Možno ju podať aj listinne – poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Minimálny rozsah vyživovacej povinnosti na dieťa je 30 percent zo životného minima na dieťa.

Žiadosť o náhradné výživné na dieťa

Žiadosť o náhradné výživné musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt vrátane týchto informácií u oprávnenej osoby. Ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnenou osobou, žiadosť musí obsahovať aj osobné údaje tohto žiadateľa. V prípade, že ide o zariadenie SPOaSK, musia byť uvedené aj názov, identifikačné číslo organizácie a sídlo daného zariadenia SPOaSK.

K písomnej žiadosti sa prikladá:    

 • potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu súdu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom
 • potvrdenie Centra o postúpení návrhu na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné
 • potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
 • potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • v prípade, ak si povinná osoba čiastočne plní vyživovaciu povinnosť – doklad o úhrade výživného v mesiaci podania žiadosti

Zároveň v žiadosti žiadateľ uvedie údaje z posledného rozhodnutia súdu, ktorým súd určil dieťaťu výživné.

Ak sú deti zverené do NRS, úrad začína konanie o náhradnom výživnom na základe pôvodného podnetu a to odo dňa doručenia úradu vykonateľného rozhodnutia súdu, ktorý ukladá povinnosť povinnej osobe platiť výživné pre oprávnenú osobu.

Náhradné výživné po novom

Náhradné výživné na Slovensku zabezpečuje finančnú pomoc nezaopatreným deťom, ktorých rodičia si neplnia vyživovaciu povinnosť. Náhradné výživné po novom sa stalo dostupnejším a rýchlejšie získateľným pre oprávnené osoby.

Hlavné body náhradného výživného po novom:

 1. Žiadosť o náhradné výživné: Oprávnené osoby môžu podať žiadosť o náhradné výživné hneď po podaní návrhu na exekúciu. Táto zmena odstraňuje nutnosť čakať dva mesiace, čo urýchľuje získanie finančnej podpory.
 2. Výška náhradného výživného: Náhradné výživné sa poskytuje v plnej výške určenej súdom. Zrušila sa maximálna výška náhradného výživného, ktorá predtým bola 368 eur. Po novom sa náhradné výživné poskytuje bez ohľadu na príjmovú hranicu oprávnenej osoby.
 3. Povinnosti poberateľa: Poberateľ náhradného výživného musí bezodkladne informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene, ktorá ovplyvňuje nárok na náhradné výživné. Tieto informácie zahŕňajú napríklad uhradenie výživného povinnou osobou alebo zmenu výšky sirotského dôchodku.
 4. Podmienky na náhradné výživné:
  • Oprávnené osoby nemajú nárok na sirotský dôchodok alebo ich suma je nižšia ako minimálne výživné.
  • Povinná osoba čiastočne plní vyživovaciu povinnosť. V takom prípade sa náhradné výživné poskytuje vo výške rozdielu medzi určeným a zaplateným výživným, maximálne do výšky 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Tieto zmeny prinášajú rýchlejší a efektívnejší proces získavania náhradného výživného, čím zabezpečujú lepšiu finančnú podporu pre nezaopatrené deti na Slovensku. Náhradné výživné po novom pomáha zjednodušiť život mnohým rodinám a poskytuje jasnejšie pravidlá a postupy.

Výpočet výživného na dieťa – kalkulačka 

Výpočet výživného na dieťa v kalkulačke na Slovensku pomáha rodičom určiť výšku výživného na základe viacerých faktorov. Tento nástroj poskytuje presné a rýchle výsledky, čo uľahčuje plánovanie finančných povinností.

Kľúčové faktory pre výpočet:

 1. Príjem rodiča: Kalkulačka zohľadňuje čistý mesačný príjem rodiča, ktorý má vyživovaciu povinnosť.
 2. Počet detí: Počet detí, na ktoré sa výživné platí, ovplyvňuje celkovú výšku výživného.
 3. Vek dieťaťa: Staršie deti majú často vyššie finančné potreby.
 4. Životné náklady: Kalkulačka berie do úvahy aj základné životné náklady dieťaťa, ako sú strava, bývanie a vzdelanie.
 5. Ďalšie povinnosti: Prípadné ďalšie vyživovacie povinnosti rodiča sa tiež zohľadňujú.

Postup použitia kalkulačky:

 1. Zadať príjem: Uviesť čistý mesačný príjem povinného rodiča.
 2. Zadať počet detí: Zadať počet detí, na ktoré sa výživné platí.
 3. Zadať vek dieťaťa: Vybrať vekovú kategóriu dieťaťa.
 4. Vypočítať: Kalkulačka poskytne odporúčanú výšku výživného na dieťa.

Použitie výpočetu výživného na dieťa v kalkulačke uľahčuje finančné plánovanie a pomáha rodičom predvídať súdne rozhodnutia. Tento nástroj zjednodušuje celý proces a zaisťuje, že výživné reflektuje skutočné potreby dieťaťa a možnosti rodičov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang