Výživné na dieťa – minimálne, náhradné, tabuľkové

vyzivne-na-dieta

Veľa mamičiek sa ocitne v situácii, keď ostanú samy s dieťaťom. Ich finančná situácia vzhľadom na potreby dieťaťa nie je ľahká, a tak ich začne zaujímať, aké má druhý rodič vyživovacie povinnosti voči svojmu dieťaťu. Aká je výška minimálneho výživného na dieťa a ako vyzerá tabuľkové výživné?

Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. V tomto článku sa možno dočítať, ako je to v prípade výživného na plnoleté dieťa a kto môže požiadať o náhradné výživné.

Výživné na dieťa

Zákon o rodine stanovuje, kto má voči komu nárok na výživné a za splnenia akých podmienok. Túto povinnosť si plnia rodičia k svojim vlastným a k osvojeným deťom najčastejšie v naturálnej forme (zabezpečenie bývania, stravy…). 

Vyživovacia povinnosť rodiča k deťom vzniká narodením dieťaťa, a nie až v momente, ak o tom súd rozhodne. Vyživovacia povinnosť naopak trvá do momentu, kedy je dieťa schopné samo sa živiť, nie je určená vekom dieťaťa. 

Rodičia teda plnia vyživovaciu povinnosť automaticky – naturálne, poskytovaním starostlivosti a zabezpečovaním základných potrieb detí. A to aj v prípade odlúčenia, rozvodu alebo rozchodu.

Žiadosť o výživné na dieťa v minulosti vybavovali v prvom kontakte Úrady sociálnych vecí a rodiny. V súčastnosti sa už však rieši všetko priamo cez súd, čo má za cieľ urýchlenie tohto procesu. Povinnosť platiť výživné nezaniká automaticky. Vždy je nutné požiadať o to súdnou cestou.

Koľko je minimálne výživné na dieťa?

Zákon o rodine stanovuje aj minimálnu výšku výživného, ktoré je každý rodič povinný hradiť, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery.

Táto výška predstavuje sumu 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Sumy životného minima, od ktorých sa odvíja výška minimálneho výživného sa upravujú spravidla vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Od 1. 7. 2023 je výška relevantného životného minima 122,77 € a výška minimálneho výživného na dieťa 36,80 €.

Výživné na maloleté dieťa možno určiť aj spätne, najviac 3 roky odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Spätne možno priznať aj výživné na plnoleté dieťa. To je však možné priznať len odo dňa začatia súdneho konania.

Podľa zákona o rodine si musia rodičia plniť vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu od jeho narodenia.

Výživné na plnoleté dieťa

V minulosti plnoleté deti skôr prispievali do rodinného rozpočtu, dnes z neho neraz ukrajujú viac než ich mladší súrodenci – a to najmä vtedy, keď sa rozhodnú pre štúdium na vysokej škole.

Mnohí rodičia sa mylne domnievajú, že vyživovacia povinnosť voči ich deťom skončí dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Pritom dieťa, ktoré študuje na vysokej škole dennou formou, je taktiež považované za dieťa, ktoré nie je schopné samo sa živiť.

Trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom v podstate vôbec nezávisí od veku potomka. Zákon stanovuje, že rodičia musia platiť výživné dovtedy, kým dieťa nie je schopné živiť sa samo.

Súdy prijali stanovisko, že rodič by mal platiť výživné na plnoleté dieťa až dovtedy, kým dieťa neukončí prípravu na budúce povolanie. Pokiaľ teda plánuje štúdium na vysokej škole, má právo na to, aby mu ho rodič zafinancoval. 

Aká je výška výživného na plnoleté dieťa?

Pravidlá pre určenie konkrétnej výšky výživného sa v prípade plnoletých a maloletých detí významne neodlišujú. Možno teda vychádzať z toho, že:

 • minimálna suma, ktorú musí povinný rodič bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery hradiť, je 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa 
 • maximálna suma je limitovaná najmä majetkovými pomermi rodiča, pretože platí, že dieťa (aj plnoleté) by malo mať rovnakú životnú úroveň ako rodič

U vysokoškolákov sa v súvislosti s určovaním výživného pomerne často dostáva na pretras otázka ich zárobkov z brigád. Z dostupnej judikatúry sa javí, že ak je odmena z brigád použitá na mimoriadny výdavok, príp. nejde o pravidelný príjem, nemala by mať na výšku výživného vplyv.

Aké je tabuľkové výživné na Slovensku?

Výšku výživného na dieťa po rozvode rodičov určujú sudcovia na Slovensku individuálne. Neexistuje teda žiadne tabuľkové výživné, podľa ktorého by sa bolo možné riadiť, ako je to napr. v Česku.

Podľa zákona o rodine musí slovenský sudca pri stanovení výšky výživného na dieťa po rozvode prihliadať na schopnosti rodiča. Tie zahŕňajú jeho vzdelanie, intelekt, fyzické možnosti, zdravotný stav, príležitosti na trhu práce, jeho vek či platový priemer.

Minimálny rozsah vyživovacej povinnosti na dieťa je 30 percent zo životného minima na dieťa. To je povinný plniť každý rodič, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti či majetkové pomery. Výška výživného by však mala zabezpečiť, aby deti mali rovnakú životnú úroveň ako samotný rodič.

Čo je náhradné výživné?

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Náhradné výživné sa poskytuje aj sirote, ktorej nevznikol nárok na sirotský alebo sirotský výsluhový dôchodok.

Žiadateľom o náhradné výživné môže byť: 

 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté
 • rodič dieťaťa
 • iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu platiť výživné pre oprávnenú osobu
 • zariadenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je oprávnenej osobe poskytovaná starostlivosť v zariadení SPOaSK

Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou.

Žiadosť o náhradné výživné na dieťa možno zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. Možno ju podať aj listinne – poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Minimálny rozsah vyživovacej povinnosti na dieťa je 30 percent zo životného minima na dieťa.

Žiadosť o náhradné výživné na dieťa

Žiadosť o náhradné výživné na dieťa obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby. Ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnená osoba, žiadosť obsahuje aj osobné údaje žiadateľa o náhradné výživné. V prípade zariadenia SPOaSK názov, identifikačné číslo organizácie a sídlo zariadenia SPOaSK.

K písomnej žiadosti sa prikladá:    

 • potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu súdu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom
 • potvrdenie Centra o postúpení návrhu na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné
 • potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
 • potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • v prípade, ak si povinná osoba čiastočne plní vyživovaciu povinnosť – doklad o úhrade výživného v mesiaci podania žiadosti

Zároveň v žiadosti žiadateľ uvedie údaje z posledného rozhodnutia súdu, ktorým súd určil dieťaťu výživné.

V prípade detí zverených do NRS, konanie o náhradnom výživnom začína z podnetu úradu a to dňom, v ktorom bolo úradu doručené vykonávateľné rozhodnutie súdu, ktorým je povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu.

Náhradné výživné po novom

Dňa 1. 1. 2022 nadobudol platnosť nový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov.

Po novom možno podať žiadosť o náhradné výživné hneď, ako povinný riadne nezaplatí splátku výživného do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý je výživné hradené.

Taktiež sa po novom ruší maximálna výška náhradného výživného a to je poskytované v plnej výške, v akej bolo priznané súdom.

Náhradné výživné po novom prináša zlepšenie aj pre siroty. Nárok na náhradné výživné za sirotský dôchodok možno uplatniť odo dňa úmrtia rodiča a nie od mesiaca podania žiadosti. Suma náhradného výživného poskytovaného ako náhrada za absentujúci alebo príliš nízky sirotský dôchodok sa zvýšila na 0,7-násobok sumy životného minima. 

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang