Darovacia zmluva: Vzor, cena a zrušenie

darovacia zmluva

Darovacia zmluva je právny dokument, ktorým sa majiteľ majetku rozhodne bezplatne odovzdať tento majetok inému subjektu, často blízkemu rodinnému príslušníkovi či priateľovi. Táto dohoda môže byť veľmi užitočným nástrojom na prenos majetku a aktív medzi jednotlivcami.

Článok sa zameriava na rôzne aspekty darovacej zmluvy, od vzoru a ceny tejto zmluvy po možnosti jej zrušenia. Ako správne uzavrieť darovaciu zmluvu a aké sú jej potenciálne nevýhody?

Zaujímavosti o darovacej zmluve

Darovacia zmluva, často označovaná ako jeden z najšlachetnejších právnych úkonov, predstavuje dôležitý nástroj, ktorým darca nezištne prenecháva majetok obdarovanému. Je to dohoda, ktorá môže zohrať kľúčovú úlohu pri dedení majetku alebo pri darovaní aktív blízkym osobám. Darovacia zmluva musí byť písomná a musí byť podpísaná darcom a obdarovaným.

Základné pojmy darovacej zmluvy

 • Darca: Toto je osoba, ktorá prenecháva majetok alebo práva obdarovanému.
 • Obdarovaný: Obdarovaný je ten, kto prijíma dar od darcu.
 • Dar: Dar môže byť akákoľvek vec, právo alebo iná majetková hodnota, ktorú darca bezplatne odovzdáva obdarovanému.
 • Darovacia zmluva: Je písomný právny dokument, ktorý formálne dokumentuje a reguluje tento proces darovania.

Podmienky platnosti darovacej zmluvy:

Darovacia zmluva je platná iba vtedy, ak spĺňa tieto kritériá:

 • je písomná
 • je podpísaná darcom a obdarovaným
 • darca aj obdarovaný sú právne spôsobilí na uzatváranie právnych dohôd
 • dar nie je v rozpore s dobrými mravmi

Druhy darovacej zmluvy

 • Bežné darovacie zmluvy: Týkajú sa akýchkoľvek aktív a hodnôt.
 • Darovacie zmluvy týkajúce sa nehnuteľností: Tieto musia byť spísané pred notárom.
 • Darovacie zmluvy o motorových vozidlách: Tieto musia byť zapísané do evidencie vozidiel.

Darovacia zmluva zabezpečuje, že vlastnícke právo k daru sa prenáša na obdarovaného. Darca je povinný dar odovzdať, a obdarovaný je povinný dar prijať. Je dôležité poznamenať, že darovacia zmluva môže mať aj daňové dôsledky:

 • Pre darcu: Ak hodnota daru presahuje určitý limit, darca môže byť povinný platiť daň z darovania.
 • Pre obdarovaného: Ak hodnota daru prekročí určitý limit, obdarovaný môže byť povinný platiť daň z príjmu.

Darovacia zmluva na dom

Darovacia zmluva na dom je jedinečným typom dohody, ktorá sa týka nehnuteľností. Tento právny úkon je záväzný a obvykle vyžaduje spísanie pred notárom, čo pridáva do procesu istotu a zákonitosť.

Podmienky platnosti darovacej zmluvy na dom

 • Písomný dokument pred notárom: Darovacia zmluva na dom musí byť verejne spísaná pred notárom, čo zabezpečuje jej právnu platnosť.
 • Podpisy darcu a obdarovaného: Dôležité je, aby darca a obdarovaný podpísali dokument osobne, čím prejavujú svoj súhlas s darovaním.
 • Právna spôsobilosť: Obaja zúčastnení, darca aj obdarovaný, musia byť právne spôsobilí uzatvárať dohody.
 • V súlade s dobrými mravmi: Dôležité je, aby dar nebol v rozpore s etickými alebo právnymi normami.

Darovacia zmluva na dom ponúka niekoľko výhod oproti predaju nehnuteľnosti.

Jednoduchosť a nízke náklady: Darovacia zmluva na dom je často jednoduchšia a lacnejšia na vybavenie než klasický predaj.
Bez potreby realitnej kancelárie: Nevyžaduje sa účasť realitnej kancelárie, čo znižuje náklady.
Výhodné daňové aspekty:Môže mať výhodnejšie daňové dôsledky.
darovacia zmluva
Darovacia zmluva na dom prenáša vlastnícke právo na obdarovaného. Darca je povinný odovzdať dom obdarovanému, a obdarovaný je povinný dar prijať.

Nevýhody darovacej zmluvy

Hoci darovacia zmluva môže byť užitočným nástrojom, ktorý umožňuje darcom prenechať majetok obdarovanému, existujú aj niektoré nevýhody, ktoré by mali byť zvážené pred uzatvorením tejto dohody.

Nevratnosť:Keď sa raz majetok prenesie obdarovanému, darca stratí kontrolu nad ním. Tento fakt môže v budúcnosti viesť k nedorozumeniam alebo nespokojnosti, ak sa okolnosti zmenia.
Súdne spory:Darovacia zmluva sa môže stať predmetom súdnych sporov, obzvlášť vtedy, ak sa niektorí potenciálni dediči necítia spravodlivo vyplatení. Toto môže viesť k dlhým a nákladným právnym konfliktom.
Daňové dôsledky:Aj keď daňové povinnosti súčasne môžu byť výhodou a nevýhodou darovacej zmluvy, záleží to na konkrétnych okolnostiach a hodnote darovaného majetku. Pre darcu aj obdarovaného môžu vzniknúť daňové povinnosti, ak je hodnota majetku nad určitým limitom.
Dedičské záležitosti: Darovacia zmluva môže mať komplikácie v súvislosti s dedičskými vecami. Iní potenciálni dediči môžu namietať a tvrdiť, že darca nedodržal svoje povinnosti voči nim, čo môže viesť k právnym problémom.
Finančná neistota:Darovacia zmluva môže vytvoriť finančnú neistotu pre darcu, pretože sa zbavuje majetku, ktorý mohol v budúcnosti potrebovať na svoje potreby alebo pre preniesenie na iných dedičov.

Je dôležité, aby potenciálni darci a obdarovaní dôkladne zvážili tieto nevýhody a zvážili všetky možnosti pred uzatvorením darovacej zmluvy. Poradenstvo od právnikov alebo finančných expertov môže byť užitočné na zabezpečenie najlepšieho rozhodnutia.

Cena darovacej zmluvy

Cena darovacej zmluvy nie je stanovená pevne a môže sa líšiť v závislosti od niekoľkých dôležitých faktorov. Pre záujemcov o túto dohodu je dôležité poznať tieto faktory, ktoré ovplyvňujú náklady:

 1. Zložitosť zmluvy: Ak je darovacia zmluva komplikovaná a obsahuje viacero špecifických podmienok, môže to viesť k vyššej cene.
 2. Druh daru: Cena sa líši podľa toho, či je darom nehnuteľnosť alebo iný majetok s vyššou hodnotou. Darovacia zmluva na nehnuteľnosť bude pravdepodobne nákladnejšia.
 3. Miesto spísania zmluvy: Cena darovacej zmluvy sa môže líšiť v závislosti od toho, kde je zmluva spísaná. Zmluva, ktorá je spísaná v inom meste ako mieste bydliska darcu alebo obdarovaného, môže byť drahšia.

Priemerná cena darovacej zmluvy na Slovensku sa pohybuje okolo 50 €, ale tento odhad môže byť vyšší alebo nižší v závislosti od konkrétnych okolností.

Výpočet ceny darovacej zmluvy

Cena darovacej zmluvy sa často vypočítava na základe nasledujúceho vzorca:

Cena darovacej zmluvy = Základná sadzba + Sadzba za zložitosť + Sadzba za druh daru

 • Základná sadzba sa pohybuje v rozmedzí 20 až 50 €.
 • Sadzba za zložitosť obvykle osciluje medzi 10 až 50 €.
 • Sadzba za druh daru sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 10 až 50 €.
darovacia zmluva cena
Darovacia zmluva musí byť spísaná pred notárom. Notár overí totožnosť darcu a obdarovaného a zabezpečí, aby bola zmluva platná a účinná.

Dokumenty potrebné na spísanie darovacej zmluvy

Na spísanie darovacej zmluvy človek potrebuje nasledujúce dokumenty:

 • Identifikačné doklady darcu a obdarovaného.
 • Doklad o vlastníctve daru (ak ide o nehnuteľnosť).
 • Doklad o hodnote daru (ak je to potrebné).

Zrušenie darovacej zmluvy

Zrušenie darovacej zmluvy je právny postup, ktorý môže nastať v určitých situáciách. Je dôležité poznať, kedy a ako je možné zrušiť túto dohodu. Nižšie sú uvedené situácie, v ktorých môže dôjsť k zrušeniu darovacej zmluvy:

Súhlasom oboch zmluvných strán:Darovacia zmluva môže byť zrušená, ak sa darca a obdarovaný dohodnú na jej zrušení. Obojstranný súhlas je kľúčový.
Hrubé porušenie dobrých mravov:Darca má právo na zrušenie darovacej zmluvy, ak obdarovaný svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy voči darcovi alebo jeho rodine.
Nemožnosť vrátenia daru:Ak je dar zničený alebo stratený a nie je možné ho vrátiť, darovacia zmluva sa zruší automaticky.
Porušenie podmienok darovacej zmluvy:Ak darca poruší podmienky ustanovené v darovacej zmluve, obdarovaný môže žiadať o jej zrušenie.

Zrušenie darovacej zmluvy súdnym rozhodnutím

V prípade, že darca alebo obdarovaný požadujú zrušenie darovacej zmluvy súdnym rozhodnutím, musia podať žalobu na príslušnom súde. Súd potom preskúma dôkazy predložené oboma stranami sporu a rozhodne o osude zmluvy.

Zrušenie darovacej zmluvy je závažným právnym krokom a vyžaduje si podporu dôkazov pred súdom. Je dôležité, aby sa obe strany dohodli na postupe a dôkazoch predtým, než podajú žalobu na súde.

zrušenie darovacej zmluvy
Ak je darovacia zmluva zrušená, dar sa vráti darcovi. V prípade, že dar nie je možné vrátiť (napríklad ak je zničený), darca má nárok na náhradu škody.

Vzor darovacej zmluvy

Darca: [Meno a priezvisko darcu] [Bydlisko darcu]
Obdarovaný: [Meno a priezvisko obdarovaného] [Bydlisko obdarovaného]
Predmet darovania: [Popis daru]
Cena daru: [Hodnota daru]
Dátum darovania: [Dátum darovania]

Článok 1

Darca týmto daruje obdarovanému dar, ktorý je uvedený v článku 2 tejto zmluvy.

Článok 2

Darom je [popis daru]. Dar je v hodnote [hodnota daru].

Článok 3

Darovací vzťah vzniká dňom podpisu tejto zmluvy.

Článok 4

Darca sa zaväzuje odovzdať dar obdarovanému najneskôr do [dátum].

Článok 5

Obdarovaný sa zaväzuje prijať dar a užívať ho podľa jeho účelu.

Článok 6

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží darca a druhý obdarovaný.

[Podpis darcu]
[Podpis obdarovaného]
[Dátum]

Vysvetlivky:

 • V článku 1 je potrebné uviesť meno a priezvisko darcu a obdarovaného, ako aj ich bydlisko.
 • V článku 2 je potrebné uviesť presný popis daru a jeho hodnotu.
 • V článku 3 je potrebné uviesť dátum, kedy darovací vzťah vzniká.
 • V článku 4 je potrebné uviesť termín, do ktorého darca odovzdá dar obdarovanému.
 • V článku 5 je potrebné uviesť, že obdarovaný sa zaväzuje prijať dar a užívať ho podľa jeho účelu.
 • V článku 6 je potrebné uviesť počet rovnopisov zmluvy a to, že každý z nich obdrží jedna zo zmluvných strán.

Tento vzor darovacej zmluvy je len orientačný. Ak sa človek chystá darovať, je potrebné spísať darovaciu zmluvu pred notárom. Notár zabezpečí, aby zmluva bola platná a účinná.

Vzor darovacej zmluvy na 1/2 domu

Vzor darovacej zmluvy je v zásade podobný ako vzor darovacej zmluvy vyššie. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma vzormi je v tom, že prvý vzor je všeobecný a môže sa použiť na darovanie akejkoľvek veci alebo práva. Druhý vzor je špecifický pre darovanie 1/2 domu.

Dodatočné podmienky, ktoré je možné do darovacej zmluvy na 1/2 domu zahrnúť:

 • Podmienka, že obdarovaný sa zaväzuje dokončiť určité stavebné úpravy na dome.
 • Podmienka, že obdarovaný sa zaväzuje užívať dom na určitý účel, napríklad na bývanie alebo na podnikanie.
 • Podmienka, že obdarovaný sa zaväzuje platiť darcovi určitý mesačný alebo ročný poplatok.

V prvom vzore je v článku 2 potrebné uviesť presný popis daru a jeho hodnotu. V druhom vzore je v článku 2 potrebné uviesť aj adresu domu a jeho hodnotu.

Darovacia zmluva vzor zadarmo a vo formáte .doc

Ak človek hľadá vzor darovacej zmluvy na nehnuteľnosť, finančné prostriedky alebo iný majetok, na internete môže nájsť viacero zdrojov. Tie poskytujú vzory darovacích zmlúv, ktoré si môže stiahnuť a použiť pre svoje potreby.

Vzor darovacej zmluvy zadarmo vo formáte .doc si vie človek stiahnuť na onlinepoistenie.sk, onlinezmluvy.sk alebo vzory-zmluv-zadarmo.sk. Niektoré webové stránky ponúkajú vzory darovacích zmlúv za poplatok. Napríklad legito.com/sk a tlaciva-online.sk.

Ak človek hľadá vzor darovacej zmluvy, priamo z Centrálneho registra zmlúv, si ho môže stiahnuť priamotu TU.

Netreba zabúdať, že aj keď môže človek nájsť vzory darovacích zmlúv online aj v .doc formáte, vždy je dobré konzultovať to so svojím právnym poradcom alebo notárom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang