Ľudské práva – ich zachovanie je základom demokratickej spoločnosti

ľudské práva

Ľudské práva sú základnými súčasťami každého demokratického a civilizovaného spoločenstva. Predstavujú slobody a práva, ktoré pripadajú každému jednotlivcovi bez ohľadu na jeho pohlavie, národnosť, vieru, rasu či socio-ekonomický status. Tieto práva chránia dôstojnosť a slobodu každého jednotlivca a sú základom pre spravodlivé a rovnocenné fungovanie spoločnosti.

Ľudské práva zahŕňajú celý rad slobôd a práv, ako napríklad právo na život, slobodu prejavu a zhromažďovania, slobodu myslenia a náboženského vyznania, právo na prácu, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť.

Základné ľudské práva a slobody

Základné ľudské práva a slobody sú neoddeliteľnou súčasťou každého jednotlivca na svete. Sú to univerzálne práva a slobody, ktoré sú základom každého zdravého a prosperujúceho spoločenstva. Bez nich by život nebol možný a jedine vďaka nim je možné žiť slobodne a dôstojne.

V súčasnej dobe je dôležité pripomenúť si, že základných ľudských práv a slobôd sa musíme držať a ochraňovať ich pre seba aj pre ostatných. Každý človek má právo na život, slobodu a bezpečnosť. Má právo na slobodu vyjadrovania, zhromažďovania a na ochranu svojej súkromnej a rodinnej sféry. Má právo na slobodu myslenia a náboženského vyznania.

 • Tieto práva sú nenahraditeľné a nerozdeliteľné. Je dôležité si uvedomiť, že tieto práva a slobody neplatia len pre niektorých ľudí, avšak pre každého bez ohľadu na jeho pôvod, náboženské vyznanie, pohlavie alebo sociálnu vrstvu.
 • Sú neodňateľné a nedeliteľné a každý ich má právo dôrazne a zodpovedne presadzovať. Bohužiaľ však existujú krajiny a spoločnosti, kde základné ľudské práva a slobody nie sú dodržiavané. Práva jednotlivcov sú utláčané a ich sloboda obmedzená. Kriminalita a násilie sa stávajú dennou realitou a právo na spravodlivý súdny proces je porušované.
 • Aj napriek tomu, že základné ľudské práva a slobody sú zakotvené v mnohých medzinárodných dokumentoch a právnych predpisoch, stále je veľa práce, ktorú treba urobiť, aby boli dodržiavané vo všetkých častiach sveta.

Je potrebné rozvíjať informovanosť a vzdelávanie o týchto právach a slobodách, a podporovať ich dodržiavanie a rešpektovanie všade, kde sa nedodržiavajú. V súčasnej dobe je tiež dôležité zaistiť udržateľnosť a ochranu základných ľudských práv a slobôd v súvislosti s priemyselným rozvojom a technologickým pokrokom.

Je nevyhnutné zachovať rovnováhu a nezabúdať na dôležitosť týchto práv v procese globalizácie a rastúcej digitalizácie sveta.

Základné ľudské práva a slobody patria medzi najviac cenené hodnoty. Je úlohou každého človeka udržiavať ich, brániť ich a chrániť ich pre budúce generácie. Len tak je možné zabezpečiť spravodlivú a dôstojnú spoločnosť pre každého jednotlivca na svete.

Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva je právny orgán, ktorý sa zaoberá ochranou základných práv a slobôd v rámci Európskej únie. Tento súd vznikol v roku 1958 a má sídlo vo francúzskom meste Štrasburg. Jeho úlohou je riešiť a posudzovať sťažnosti jednotlivcov, ktorí tvrdia, že im boli narušené ich základné práva stanovené v Európskom dohovore o ľudských právach.

V súčasnosti má Európsky súd pre ľudské práva jurisdikciu nad 47 členskými štátmi Rady Európy, vrátane všetkých krajín Európskej únie. Jeho rozhodnutia majú záväznú platnosť pre všetky tieto štáty a sú súčasťou európskeho systému ochrany základných práv.

 • Najdôležitejšou úlohou tohto súdu je zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali svoje záväzky voči ľudským právam a základným slobodám daným v Európskom dohovore. Jednou z hlavných činností súdu je posudzovanie individuálnych sťažností. Ak jednotlivec tvrdí, že mu boli porušené jeho základné práva alebo slobody, má možnosť podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.
 • Tento súd potom rozhoduje o existencii porušenia ľudských práv a môže na členské štáty uvaliť sankcie, aby zabezpečil ich dodržiavanie. Týmto spôsobom sa zaručuje, že jednotlivci majú možnosť účinne uplatniť svoje práva aj proti vládam a iným orgánom.
 • Okrem riešenia individuálnych sťažností má Európsky súd pre ľudské práva aj dôležitú úlohu v tvorbe právnych noriem. Jeho rozhodnutia a stanoviská majú vplyv na rozvoj ochrany ľudských práv a základných slobôd v Európe. Súd vykonáva aj štúdie a vydáva odporúčania týkajúce sa rôznych otázok týkajúcich sa ľudských práv a plní tak vzdelávaciu funkciu.
 • Dôležitou charakteristikou Európskeho súdu pre ľudské práva je jeho nezávislosť a nestrannosť. Súd nie je závislý od žiadnej vlády alebo politickej strany a jeho rozhodnutia sú založené na práve a dôkazoch. To z neho robí dôležitý nástroj ochrany základných práv a slobôd pre všetkých občanov Európy.

V súčasnosti je Európsky súd pre ľudské práva jedným z najvýznamnejších právnych orgánov na svete, ktorého vplyv siaha aj za hranice Európy. Jeho rozhodnutia v oblastiach ako sloboda prejavu, právo na súdne konanie a ochrana osobných údajov majú dôsledky nielen pre jednotlivcov, avšak aj pre celú spoločnosť a demokratické hodnoty, ktoré z nich vyplynuli.

Európsky súd pre ľudské práva je dôležitým pilierom ochrany ľudských práv v Európe a jeho význam bude určite stúpať v súlade s potrebami a vývojom spoločnosti. Bezpečie a ochrana základných práv a slobôd jednotlivcov sú neodmysliteľnou súčasťou demokratickej spoločnosti a Európsky súd pre ľudské práva hrá v tomto procese nezastupiteľnú úlohu.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislá organizácia, ktorá sa zaoberá sledovaním a ochranou ľudských práv na Slovensku. Vytvorené bolo v roku 1994 s cieľom presadzovať práva všetkých občanov bez ohľadu na ich etnický pôvod, náboženské vyznanie, rasu alebo pohlavie.

 • Hlavnou úlohou Slovenského národného strediska pre ľudské práva je monitorovanie dodržiavania ľudských práv na Slovensku a upozorňovanie na eventuálne porušenia. Spolupracuje s inými štátnymi a neštátnymi organizáciami, ako aj s medzinárodnými inštitúciami, aby zabezpečilo primeranú ochranu a podporu pre občanov Slovenska.
 • Stredisko sa zameriava najmä na oblasti, kde sa najčastejšie vyskytujú porušenia ľudských práv, ako sú práva žien a detí, práva menšín, ochrana slobody prejavu a združovania, ochrana pred diskrimináciou a práva utečencov.
 • Poskytuje všeobecné informácie o právach, ako aj konkrétne poradenstvo a právnu pomoc postihnutým osobám. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva tiež organizuje vzdelávacie a informačné aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti dodržiavania ľudských práv a povinnostiach jednotlivcov voči nim.
 • Snaží sa tiež napomáhať diskusiami o témach týkajúcich sa ľudských práv a bojovať proti stereotypom a predsudkom. Je dôležité, aby existovalo nezávislé stredisko, ktoré sa venuje ochrane ľudských práv, pretože práve ľudské práva sú základnými súčasťami demokratickej a spravodlivej spoločnosti.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva stojí na strane slabších a bojuje za ich právo na dôstojný život a rovnaké zaobchádzanie.

V súčasnosti sa Slovenské národné stredisko pre ľudské práva stretáva s mnohými výzvami a problémami, ako je rastúci počet prejavov xenofóbie a rasizmu, nízka informovanosť občanov o svojich právach a ich ochrane, avšak aj nedostatočné financovanie a podpora zo strany štátu.

Preto je dôležité poskytnúť stredisku dostatočné zdroje a podporu, aby mohlo účinne plniť svoju úlohu v ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je kľúčovým hráčom v zabezpečovaní dodržiavania ľudských práv na Slovensku a jeho práca má vplyv na každého občana.

Ktoré ľudské práva sú najčastejšie porušované?

Najčastejšie porušovaným právom je právo na slobodu prejavu a vyjadrenia. V mnohých krajinách sa obmedzujú práva novinárov, aktivistov a občanov na slobodné vyjadrenie svojho názoru a kritiku vlády. Často dochádza k cenzúre médií alebo dokonca k ich úplnému zatvoreniu. Toto porušenie práva môže mať vážne dôsledky pre demokratický rozvoj spoločnosti a zabrániť diskusii o dôležitých témach.

 • Práva žien sú tiež často porušované. Napriek mnohým úspechom v boji za rovnosť pohlaví sa ženy stále stretávajú s diskrimináciou a násilím na základe svojho pohlavia. Mnohé krajiny stále uplatňujú diskriminačné zákony, ktoré obmedzujú ženám prístup k vzdelaniu či práci.
 • Násilie páchané na ženách a dievčatách, ako napríklad domáce násilie alebo nútené manželstvá, je rozšíreným problémom, ktorý má vážne následky nielen pre jednotlivcov, avšak aj pre celú spoločnosť.
 • Práva menšín sú ďalším často porušovaným aspektom. Menšiny, či už na základe etnického, náboženského alebo sexuálneho zamerania, sa často stretávajú s diskrimináciou a neprijateľným zaobchádzaním zo strany väčšinovej spoločnosti.

Všetky ľudské práva majú rovnakú hodnotu a dôležitosť a našou spoločnou úlohou by malo byť zabezpečiť, aby každý jednotlivec mohol žiť v spoločnosti, kde sú rešpektované a dodržiavané všetky práva bez ohľadu na ich pôvod, pohlavie, rasu alebo vieru.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang