Odpisy majetku – daňové, účtovné

odpisy majetku

Odpisy majetku sú časťou nákladov, ktoré vznikajú v priebehu životnosti majetku (napríklad budova, stroj alebo vozidlo) a sú využívané pri podnikateľskej činnosti. Majetok má tendenciu strácať svoju hodnotu v dôsledku opotrebenia, technologických zmien alebo aj vplyvu vonkajších faktorov (napríklad poškodenie).

Odpisy majetku slúžia na zaznamenanie tejto stratenej hodnoty v účtovníctve a umožňujú rozdeliť náklady na majetok rovnomerne do každého zdaňovacieho obdobia. Tým sa zabezpečí, že prevádzka má účinne zobrazené náklady a zisk. Odpisy majetku sú teda dôležitým nástrojom pre správu finančných zdrojov podniku a zohrávajú kľúčovú úlohu v účtovníctve a plánovaní podnikateľských aktivít.

Čo sú to daňové odpisy

Daňové odpisy sú jednou z možností zníženia základu dane pre daňové účely. Tieto odpisy sa týkajú majetku, ktorý bol zakúpený alebo vyrobený pre podnikateľské účely a je potrebný na dosiahnutie príjmu. Pomocou daňových odpisov je možné znížiť základ dane a tým aj celkovú daňovú povinnosť.

Ako fungujú daňové odpisy?

 • Zakúpený alebo vyrobený majetok pre podnikateľské účely sa v daňovom zákone zahŕňa do kategórie „materiálneho majetku“. Ten je považovaný za dlhodobý a využíva sa na získanie príjmu. Jeho hodnota sa však postupne znižuje v dôsledku opotrebenia alebo technickej zastaranosti.
 • Môže použiť princíp odpisovania, ktorý umožňuje rovnomerné rozloženie hodnoty majetku na celú dobu jeho využívania. Daňové odpisy sa stanovujú podľa legislatívnych a metodických predpisov a zohľadňujú sa v daňovom priznaní podnikateľa.
 • Väčšinou sa využíva lineárne odpisovanie, kedy sa hodnota majetku rozdelí počas jeho životnosti na rovnaké čiastky. Existujú však aj iné spôsoby odpisovania, napríklad zrýchlené odpisovanie pre určité druhy aktív alebo degresívne odpisovanie, kedy sa odpisuje vyššia časť v počiatočných rokoch používania majetku.

Daňové odpisy sú dôležitým daňovým nástrojom, ktorý umožňuje spoločnostiam znížiť zdaniteľný príjem. Tu je päť dôležitých faktov, ktoré je dobré vedieť o daňových odpisoch:

 • Daňové odpisy sú výdavky, ktoré podnik vynaloží na obstaranie majetku, ako sú budovy, zariadenia, vozidlá a iné.
 • Tieto nákupy je možné zaradiť do daňových odpisov a znížiť tak sumu dane, ktorú musí podnik zaplatiť.
 • Doba, počas ktorej možno majetok odpisovať, sa líši v závislosti od typu majetku a krajiny, v ktorej je podnik zdanený.
 • Je dôležité dôkladne si preštudovať daňové zákony a predpisy, aby sa mohli využiť všetky možnosti daňového odpisovania a maximalizovať tak daňové úspory.

Možno teda povedať, že daňové odpisy sú pre podnikateľov veľmi dôležitým nástrojom, ktorý im môže pomôcť znížiť zdaniteľný príjem, a tým aj výšku dane. Preto je dôležité byť dobre informovaný o možnostiach a obmedzeniach týkajúcich sa daňových odpisov.

Využitie daňových odpisov prináša podnikateľom finančnú úsporu v podobe zníženia daňového základu.

Čo sú to účtovné odpisy

Účtovné odpisy sú účtovným termínom, ktorý označuje postupné znižovanie hodnoty dlhodobo užívaných nehmotných a hmotných prostriedkov v podniku. Tieto prostriedky majú obmedzenú životnosť a ich hodnota sa s plynutím času znižuje. Preto sa musia v účtovníctve zahrnúť do nákladov v podobe tzv. účtovných odpisov.

Cieľom účtovných odpisov je správne zaznamenávať a rozložiť náklady na dlhodobo užívané aktíva v čase ich používania. Tým sa znižuje záťaž na výsledok podniku v jednotlivých rokoch a znižuje sa aj daňová povinnosť, pretože účtovný odpis sa berie ako daňové zaťaženie.

 • Účtovné odpisy sú systematickým postupom, ktorým sa rozkladá hodnota aktíva s priebehom času.
 • Odpisy hmotného majetku sa priamo odpočítavajú z daného aktíva, zatiaľ čo odpisy nehmotného majetku sa zaznamenávajú ako samostatný účet v účtovnom zápise.
 • Účtovné odpisy slúžia na zníženie účtovnej hodnoty aktíva v súlade s jeho účtovnou odpisovou sadzbou
 • Odpisy nehmotného majetku majú svoje vlastné účtovné pravidlá a súvisia s nehmotnými aktívami, ako sú patenty, licencie, obchodné značky alebo softvér.
 • Účtovné odpisy sú dôležité pre zostavenie finančných výkazov, pretože zníženie hodnoty aktív výrazne ovplyvňuje zisk a stratu podniku.

Účtovné odpisy sa počítajú podľa výšky odpisu, ktoré určuje podnik alebo štát. Za účelom lepšej prehľadnosti a súladu s reálnou ekonomickou situáciou sa v niektorých prípadoch môžu stanovené výšky odpisov upravovať aj v súlade so všeobecnými pravidlami pre účtovníctvo.

V praxi sa účtovné odpisy najčastejšie uplatňujú pri nehnuteľnostiach, napríklad pri budovách, pozemkoch alebo strojoch a zariadeniach. Hodnota týchto aktív sa rozdelí do určitého obdobia užívania a každý rok sa zaznamenáva odpis v čiastke, ktorá je určená výškou odpisu.

Odpisy auta

Odpisy auta sú výdavky, ktoré majú firmy alebo jednotlivci započítané vo svojich daňových priznaniach a sú spojené so znížením hodnoty auta. Odpisy auta sa počítajú formou lineárnej amortizácie, čo znamená, že sa odpisujú rovnomerne počas celého obdobia jeho životnosti.

Hlavným dôvodom pre odpisovanie auta je to, že ide o majetok, ktorý sa v čase používanie znehodnocuje a stratí na hodnote. Odpisovanie auta umožňuje firmám a jednotlivcom znížiť svoje daňové záväzky a tým pádom aj celkové náklady na vlastnenie auta.

Odpisy sa počítajú zo skutočnej ceny auta vrátane dopravných a iných poplatkov, ktoré sú spojené s jeho nákupom. Dĺžka životnosti auta závisí od rôznych faktorov, ako je jeho model, stav a intenzita používania.

Pri výpočte odpisov auta sa vždy odporúča konzultovať s odborníkom na dane, aby boli zohľadnené všetky potrebné aspekty a suma odpisov bola presne určená.

Odpisové skupiny podľa prílohy č.1

Zákon o dani z príjmov vo svojej prílohe číslo 1 vymedzuje 7 odpisových skupín. Podľa nich sa následne zaraďuje hmotný majetok. Počas prvého roka sa majetok zaraďuje do príslušnej skupiny podľa klasifikácie. Daná skupina vymedzuje počet rokov, počas ktorých sa tento majetok bude odpisovať.

Podľa prílohy č.1 každá odpisová skupina vymedzuje dobu odpisovania, ktorá sa pohybuje od 2 do 40 rokov. Ak nie je možné zaradiť majetok do niektorej z daných odpisových skupín, zaradí sa do 2. skupiny a daňovník bude takýto majetok odpisovať 6 rokov.

Zaradenie majetku do odpisových skupín

Zaradenie majetku do odpisových skupín je proces, v rámci ktorého sa majetok spoločnosti delí do skupín podľa jeho životnosti a funkčnosti. Týmto rozdelením sa určí doba jeho využiteľnosti, počas ktorej bude majetok slúžiť a vytvárať hodnotu pre spoločnosť.

 • Každý majetok má určenú odpisovú skupinu, do ktorej patrí na základe legislatívy. Tieto skupiny sú rozdelené podľa druhu majetku, ako napríklad budovy, zariadenia, vozidlá alebo softvér. Každá skupina má svoj vlastný odpisový kľúč, ktorý určuje, akou rýchlosťou sa majetok odpisuje.
 • Zaradením majetku do odpisových skupín sa zabezpečuje správna účtovná evidencia a zohľadňuje sa aj daňová legislatíva. Výsledkom je presná účtovná hodnota majetku a spravodlivejší rozpočet. Okrem toho umožňuje tento proces lepšiu kontrolu a riadenie majetkových hodnôt spoločnosti.
 • Je dôležité, aby sa majetok zaradil správnou skupinou a dodržali sa stanovené pravidlá pre jeho odpisovanie. To zabezpečí správne zahrnutie nákladov na majetok do výpočtu výsledku hospodárenia a presné určenie výšky jeho hodnoty v účtovníctve.

Správne zaradenie majetku do odpisových skupín je dôležité pre správne vykazovanie odpisov v účtovníctve a zároveň ovplyvňuje výsledok hospodárenia podniku.

Zaradenie majetku do užívania

Zaradenie majetku do užívania je proces, v ktorom sa určitý majetok stáva súčasťou majetku spoločnosti, organizácie alebo jednotlivca a je používaný na splnenie jeho účelu. Týmto spôsobom majiteľ daného majetku prenáša jeho právo vlastníctva na inú osobu alebo subjekt, ktorý ho bude využívať.

Zaradenie majetku do užívania môže prebiehať rôznymi spôsobmi, napríklad nájmom alebo darovaním. V každom prípade sa majetok dostáva do používania nového užívateľa, pričom môže byť vlastníkom stále pôvodný majiteľ alebo sa majetok aj vlastníctvo naň prenáša úplne.

Tento proces môže byť jednoduchý, ako napríklad pri nájme bytu, kde sa majetok prenáša na dobu určitú a nájomca sa stáva jeho užívateľom. Avšak v iných prípadoch, ako napríklad pri zákupnom procese, môže byť viac úkonov a podmienok, ktoré treba splniť, ako napríklad podpísanie kúpnej zmluvy, vykonanie technického skúšobného náhľadu alebo splnenie finančných povinností.

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok je súčasťou majetku podniku a sú to všetky prostriedky, ktoré slúžia na dlhodobé využívanie v podnikaní. Medzi ne patria napríklad budovy, pozemky, stroje, vybavenie alebo automobily.

Tieto prostriedky podnik vlastní dlhodobo a nie sú určené na predaj ani spotrebu v krátkom časovom horizonte. Ich hodnota sa amortizuje, teda postupne odpisuje v priebehu ich životnosti.

Dlhodobý hmotný majetok je dôležitou súčasťou podnikovej bilancie a predstavuje zdroj, ktorý pomáha podniku generovať príjmy a zisky. Jeho kvalita, účinnosť a využitie majú preto veľký vplyv na hospodárenie a výkonnosť podniku.

Odpisovanie dlhodobého majetku

Odpisovanie dlhodobého majetku je dôležitým procesom pre každú spoločnosť alebo podnik, ktorý vlastní dlhodobé aktíva. Tento proces zahŕňa vyčlenenie nákladov spojených s dlhodobým majetkom a ich zaznamenanie v účtovníctve spoločnosti.

 • Cieľom odpisovania dlhodobého majetku je zníženie hodnoty aktív v dôsledku ich opotrebenia alebo technologického zastarávania. Tento postup umožňuje spoločnosti zaznamenať reálne náklady spojené s využívaním dlhodobých aktív a zlepšiť presnosť finančných výkazov.
 • Proces odpisovania začína po zakúpení alebo vyrobení dlhodobého majetku a jeho uvedení do prevádzky. Náklady spojené s výrobou alebo nákupom majetku sú potom priradené ku konkrétnym aktívam, ktoré majú rovnakú životnosť a ekonomickú hodnotu.

Dlhodobý majetok je následne odpisovaný počas jeho ekonomického životného cyklu v závislosti od jeho depreciačného plánu. Tento plán určuje rôzne metódy odpisovania, ako napríklad lineárne, zrýchlené, alebo objemovo závislé odpisovanie.

Krátkodobý majetok

Krátkodobý majetok je súhrn aktív, ktoré majú krátkodobý charakter a spĺňajú tri základné kritériá. Sú určené na spotrebu do jedného roka, nemajú trvalú hodnotu a sú určené na premenu na hotovosť.

 • Medzi najčastejšie príklady krátkodobého majetku patria hotovosť, krátkodobé investície, pohľadávky od zákazníkov, zásoby, krátkodobé úvery a predplatené náklady.
 • Tento typ majetku pomáha firmám zabezpečiť likviditu a plynulosť svojho podnikania a môže plniť aj úlohu finančného vankúša, ktorý im umožňuje čeliť neočakávaným výdavkom a neistotám na trhu.
 • Vedenie krátkodobého majetku je dôležitou súčasťou finančného plánovania a riadenia podniku, pretože môže ovplyvniť jeho schopnosť splniť svoje záväzky voči veriteľom a zabezpečiť si prostriedky pre ďalšie investície.

Preto je potrebné starostlivo rozvrhnúť a kontrolovať tento typ aktív, aby sa minimalizovali riziká a zabezpečila stabilita podnikania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang