Odvolanie plnej moci: Kedy a ako to urobiť správne

odvolanie plnej moci

Plná moc je právny nástroj, ktorý umožňuje jednej osobe (splnomocnenec) konať v mene inej osoby (splnomocniteľ) v rôznych právnych alebo osobných záležitostiach. Táto moc môže byť udeľovaná z rôznych dôvodov, ako napr. neschopnosti zainteresovanej osoby vykonať určité činnosti osobne alebo z dôvodu pohodlnosti pri vybavovaní rôznych záležitostí.

Avšak, životné situácie sa môžu meniť a môže nastať čas, keď si splnomocniteľ začne klásť otázku: „Chcem ešte stále udeľovať túto plnú moc?“ alebo dokonca „Ako môžem odvolať túto plnú moc?“ Článok sa zameriava na proces odvolania plnej moci a poskytne vzor tohto odvolania.

Odvolanie plnej moci: Právne aspekty a postup

Odvolanie plnomocenstva je jednostranný právny úkon, ktorým splnomocniteľ odvoláva splnomocnenca z plnenia jeho úloh. Je účinné voči tretím osobám až od jeho doručenia splnomocnencovi.

Odvolanie plnomocenstva musí byť písomné a musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • meno a adresa splnomocniteľa
 • meno a adresa splnomocnenca
 • predmet splnomocnenia – na aký úkon splnomocniteľ splnomocnil splnomocnenca
 • dátum odvolania
 • potvrdenie, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa odvolávajú
 • podpis splnomocniteľa, a ak je to potrebné, aj splnomocnenca

Hoci môže byť odvolanie plnej moci zaregistrované vo verejnej evidencii, pre tretie strany, ktoré nemusia byť informované o odvolaní, zostáva slnomocnenec stále oprávnený konať v mene splnomocniteľa, kým mu odvolanie nebolo doručené.

odvolanie plnej moci
Odvolanie plnej moci môže byť adresované splnomocnencovi osobne alebo poštou. Je dôležité, aby odvolanie obsahovalo všetky tieto náležitosti, aby bolo právne platné.

Dôsledky odvolania plnej moci

Odvolaním plnomocenstva zanikajú všetky práva a povinnosti splnomocnenca vyplývajúce z plnomocenstva. Je povinný vrátiť splnomocniteľovi všetky doklady a veci, ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením plnomocenstva. Týmto sa zabezpečuje ukončenie právneho vzťahu medzi splnmocniteľom a splnomocnencom.

Osobitné prípady odvolania plnej moci

V niektorých prípadoch je odvolanie plnomocenstva obmedzené alebo vylúčené. Napríklad, splnomocnenec, ktorý bol splnomocnený na zastupovanie splnomocniteľa v konaní pred súdom, nemôže byť odvolaný bez súhlasu súdu. V takýchto prípadoch sa odvolanie plnomocenstva môže riadiť špecifickými právnymi predpismi.

Zánik plnomocenstva

Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v jeho neskorších úpravách, v § 33b podrobne upravuje okolnosti, za ktorých môže plnomocenstvo zaniknúť.

 • vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené
 • ak ho zastúpený odvolal
 • ak ho vypovedal zástupca
 • smrťou zástupcu
 • smrťou zastúpeného
 • uplynutím doby, na ktorú bolo plnomocenstvo udelené
 • na základe dohody zástupcu a zastúpeného o zániku plnomocenstva
 • zánikom právnickej osoby, ktorá je zástupcom alebo zastúpeným len vtedy, ak jej  práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu

Plnomocenstvo môže byť odvolané iba z dôvodov stanovených zákonom. Zánik právnickej osoby ako zástupcu alebo zastúpeného neovplyvňuje platnosť plnomocenstva, pokiaľ sa nevyskytne ďalší relevantný dôvod na jeho zánik.

Vzor odvolania plnej moci

Nižšie je vzor odvolania plnej moci, ktorý umožní formálne, právne a záväzne ukončiť plnomocenský vzťah, ktorý splnomocniteľ udelil iným osobám. Tento vzor odvolania obsahuje kľúčové informácie a náležitosti, ktoré by mali byť zahrnuté.

Je dôležité poznamenať, že odvolanie plnej moci je právny úkon a mal by byť vykonaný s rovnakou starostlivosťou a presnosťou ako samotné udeľovanie plnej moci.

Pred použitím tohto vzoru alebo vykonaním odvolania plnej moci je vhodná konzultácia s právnym odborníkom, ktorý môže poskytnúť osobnú právnu radu, týkajúcu sa konkrétnej situácie.

Vzor odvolania plnej moci.

Musí byť plná moc overená notárom?

Nie, plná moc nemusí byť overená notárom. Plnú moc môže podpísať splnomocniteľ aj sám. Overenie podpisu splnomocniteľa notárom je však v niektorých prípadoch potrebné.

Plná moc musí byť overená notárom v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak sa plnomocenstvo týka nehnuteľností: V prípade, že plnomocenstvo súvisí s prevodom nehnuteľnosti, zriadením vecného bremena na nehnuteľnosti alebo inými právami k nehnuteľnostiam, vyžaduje sa overenie notárom.
 • Ak sa plnomocenstvo týka významných právnych úkonov: Plná moc, ktorá je udelená na vykonanie právnych úkonov, ktorých hodnota presahuje určitú sumu (často 1000 eur), musí byť overená notárom.
 • Ak sa plnomocenstvo týka zastupovania pred súdom alebo orgánmi verejnej správy: V prípadoch, keď sa plnomocenstvo týka zastupovania v konaní pred súdom alebo orgánmi verejnej správy, je overenie notárom povinné.

V ostatných prípadoch, kedy plnomocenstvo zahŕňa bežné životné záležitosti, ako je nákup tovaru alebo služieb, notárske overenie nie je povinné.

Vzor všeobecného splnomocnenia

Ako už bolo spomenuté, splnomocnenie je právny dokument, ktorým udeľuje splnomocniteľ, právo konať v mene splnomocnenca. Či už ide o rôzne právne alebo osobné záležitosti. Tento dokument je dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje jednej osobe delegovať právomoci alebo zastupovať inú osobu v konkrétnych situáciách.

Splnomocnenie môže byť širokého zamerania, umožňujúc splnomocnencovi vykonávať rôzne úkony, ale môže byť aj obmedzené na špecifické účely.

Tento dokument je užitočný pre situácie, keď splnomocniteľ:

 • potrebuje niekoho poveriť spravovaním financií, ak je dočasne nedostupný
 • potrebuje, aby niekto viedol právne kroky alebo uzatváral zmluvy v jeho mene
 • chce, aby niekto konal v mene jeho podniku alebo firmy
 • potrebuje niekoho, kto zastúpi jeho záujmy v konkrétnych osobných alebo právnych veciach

Vzor splnomocnenia je určený na to, aby poskytol základný rámec pre vytvorenie takéhoto právneho dokumentu. Je dôležité mať na pamäti, že splnomocnenie je právny záväzok a môže mať významné právne následky, preto je vhodné starostlivo zvážiť jeho obsah a konzultovať to s právnym odborníkom, ak má človek nejasnosti.

Tento dokument umožňuje splnomocnenému zastupovať splnomocniteľa v dobre definovaných situáciách, čím umožňuje plynulý priebeh právnych alebo osobných záležitostí.

Vzor všeobecného splnomocnenia.

Vzor ako postupovať pri odvolaní plnej moci

Predchádzajúce časti hovorili o tom, ako formálne odvolať plnú moc pomocou písomného odvolania. Avšak, existujú aj iné spôsoby, ako môže splnomocniteľ ukončiť plnomocenstvo v závislosti od svojich potrieb a konkrétnej situácie.

Ústne odvolanie:V niektorých prípadoch, keď so splnomocnencom existuje dôverný a osobný vzťah, môže byť plná moc ústne odvolaná. Avšak, ústne odvolanie je ťažšie dokázateľné, a preto sa odporúča písomné odvolanie, aby sa zabránilo nedorozumeniam.
Odvolanie cez notára:Okrem písomného odvolania môže splnomocniteľ plnú moc odvolať alebo zmeniť aj prostredníctvom notára. Tento spôsob zabezpečuje dodržanie všetkých právnych formalít a zvýšenú právnu istotu.
Dohoda so splnomocnencom:V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť dohodu so splnomocnencom o dobrovoľnom ukončení plnomocenstva. Táto možnosť môže byť vhodná, ak je medzi nimi dôverný a spolupracujúci vzťah.

Rôzne typy odvolania všeobecne

Odvolanie je právny akt, ktorý umožňuje jednej strane napadnúť rozhodnutie orgánu verejnej moci. Tento právny úkon je nástrojom, ktorý dáva občanom možnosť brániť svoje práva a záujmy, a to najmä v prípadoch, keď sa cítia nespravodlivo postihnutí.

Odvolanie možno rozdeliť do rôznych kategórií v závislosti od toho, proti akému rozhodnutiu sa vzťahuje:

 • Odvolanie proti rozhodnutiu súdu: V tomto prípade ide o kasačnú sťažnosť, ktorá sa podáva vtedy, keď rozhodnutie súdu prvej inštancie nie je konečné. Kasačná sťažnosť je podaná na súd vyššieho stupňa.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu: Tento typ odvolania sa nazýva opravný prostriedok a podáva sa na orgán, ktorý vydal rozhodnutie.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu orgánu územnej samosprávy: Aj tu ide o opravný prostriedok, ktorý slúži na odpor proti rozhodnutiam orgánov územnej samosprávy. Odvolanie sa podáva na príslušný orgán.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu iného orgánu verejnej moci: V prípade, že odvolanie smeruje proti rozhodnutiu iného verejnoprávneho orgánu, opäť sa jedná o opravný prostriedok, ktorý sa podáva na orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

Odvolanie, ako aj jeho náležitý vzor, je dôležitým právnym nástrojom, ktorý umožňuje jednotlivcom a subjektom brániť svoje práva a záujmy voči rozhodnutiam verejných orgánov. Je nevyhnutné dodržiavať predpísané postupy a termíny pri podávaní odvolania, aby bolo účinné a mohlo napomôcť k preskúmaniu nesprávnych rozhodnutí.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang