Offshore firmy – čo to je a ako fungujú?

Offshore

Offshore firma, nazývaná aj ako „daňový raj“ je legálna spoločnosť založená v krajine s nízkym zdanením alebo žiadnym zdanením. Tieto krajiny, známe aj ako „jurisdikcie“, ponúkajú podnikom a jednotlivcom rôzne daňové a regulačné výhody, ktoré ich robia atraktívnymi pre investície a obchodné aktivity.

Je dôležité poznamenať, že offshore firmy nie sú automaticky nelegálne. Avšak ich používanie musí byť v súlade so všetkými platnými zákonmi a regulačnými predpismi v krajine trvalého pobytu vlastníka a v krajine, v ktorej pôsobí firma.


Obsah článku


Preklad slova offshore

Preklad slova offshore závisí od kontextu, v ktorom sa používa.

Všeobecný preklad slova offshore:

 • v zahraničí (prekladá sa takto, ak ide o všeobecnú polohu niečoho mimo pevniny)

V prípade financií a ekonomiky sa slovo offshore prekladá ako:

 • umiestnený v zahraničí (najčastejší preklad v tomto kontexte) – napríklad „offshore investícia“ = „investícia umiestnená v zahraničí“

Špecifické výrazy:

 • offshore spoločnosť/firma = „offshore spoločnosť/firma“ (prekladá sa ponechaním anglického termínu, keďže ide o ustálený pojem)
 • offshore bankovníctvo = „offshore bankovníctvo“ (prekladá sa ponechaním anglického termínu)

Pre zvolenie toho najvhodnejšieho prekladu slova offshore je veľmi dôležité zvážiť samotný kontext.

Čo je offshore firma a ako funguje?

Offshore firma sa zvyčajne označuje ako spoločnosť založená v zahraničí v krajine s nízkou daňovou záťažou a flexibilnými právnymi predpismi pre podnikanie. Táto firma často nemá skutočné podnikateľské aktivity v krajine svojho založenia, avšak slúži ako nástroj pre minimalizáciu daní alebo ochranu majetku.

Výraz „offshore“ v tomto kontexte znamená „mimo pobrežia“ a odkazuje na fakt, že takáto firma sa nachádza mimo krajiny jej zakladateľa.

Základné princípy fungovania offshore firiem:

 • Založenie: Offshore firma sa zakladá v súlade s právnymi predpismi jurisdikcie, v ktorej sídli. Zvyčajne je to jednoduchý a rýchly proces s minimálnymi požiadavkami na administratívu.
 • Vedenie účtovníctva a zdaňovanie: Offshore firmy sú povinné viesť účtovníctvo a platiť dane v súlade s predpismi jurisdikcie, v ktorej sídlia. Daňové sadzby sú však v týchto jurisdikciách nízke alebo nulové, čím sa znižuje daňové zaťaženie firmy.
 • Bankové účty: Offshore firmy si môžu otvoriť bankové účty v rôznych krajinách sveta. To im umožňuje ľahko prijímať a uskutočňovať platby v rôznych menách.
 • Vlastníctvo a manažment: Vlastníci offshore firiem môžu zostať anonymní, ak si to želajú. Manažment firmy môžu vykonávať nominovaní riaditelia a správcovia, čím sa zaisťuje dodatočná anonymita a ochrana súkromia.

Dôležité aspekty:

 • Dodržiavanie zákonov: Offshore firmy musia dodržiavať všetky platné zákony a regulačné predpisy v krajine trvalého pobytu vlastníka a v krajine, v ktorej pôsobí firma. Nesprávne používanie offshore firiem na daňové úniky alebo nelegálne aktivity môže viesť k vážnym sankciám.
 • Transparentnosť: V súčasnosti existuje trend k zvyšovaniu transparentnosti offshore jurisdikcií. To znamená, že dochádza k výmene informácií o vlastníkoch a aktivitách offshore firiem medzi krajinami.
 • Odporúčanie: Pred založením offshore firmy je dôležité dôkladne zvážiť všetky aspekty a poradiť sa s daňovým a právnym expertom, aby sa ubezpečilo, že sa koná legálne a v súlade s cieľmi.

Offshore firmy ponúkajú podnikom a jednotlivcom rôzne výhody, ako sú nízke dane, ochrana súkromia a flexibilita. Je však dôležité používať offshore firmy legálne a zodpovedne a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.

Výhody offshore spoločností: Prečo ich ľudia využívajú?

Offshore spoločnosti ponúkajú podnikom a jednotlivcom rôzne daňové výhody. Tu je prehľad niektorých z najvýznamnejších výhod:

1. Daňové úspory:

 • Nízke alebo nulové dane z príjmu právnických osôb, dividend, kapitálových ziskov a dedičstva.
 • Možnosť presunúť zisky do jurisdikcie s nízkym zdanením, čím sa znižuje celkové daňové zaťaženie.
 • Legálne zníženie daňových povinností v súlade s platnými zákonmi.

2. Ochrana majetku a zvýšenie dôvernosti:

 • Ochrana majetku pred súdnymi spormi, veriteľmi a konfiškáciou.
 • Anonymita vlastníkov a ich finančných informácií.
 • Zvýšená ochrana súkromia vďaka prísnym zákonom o ochrane osobných údajov v niektorých jurisdikciách.

3. Vstup na medzinárodné trhy:

 • Uľahčenie obchodu a investícií v zahraničí.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti a imidžu firmy vďaka sídlu v renomovanej offshore jurisdikcii.
 • Možnosť otvoriť si bankové účty v rôznych krajinách sveta.

4. Flexibilita a znížená regulácia:

 • Menej prísne regulačné prostredie a menej byrokracie v porovnaní s onshore jurisdikciami (krajiny s vysokým zdanením).
 • Väčšia flexibilita pri riadení a prevádzke firmy.
 • Rýchle a jednoduché založenie firmy s minimálnymi požiadavkami.

5. Ďalšie benefity:

 • Zníženie administratívnych nákladov.
 • Možnosť zamestnať zahraničných pracovníkov s nižšími mzdovými nákladmi.
 • Prístup k špecializovaným finančným produktom a službám.

Nesprávne používanie offshore firiem na daňové úniky alebo nelegálne aktivity môže viesť k vážnym sankciám.

Offshore spoločnosti ponúkajú podnikom a jednotlivcom rôzne daňové výhody.

Kedy má zmysel založiť offshore firmu?

Založenie offshore firmy môže mať zmysel v rôznych situáciách, avšak je dôležité zvážiť všetky aspekty a uistiť sa, že sa to robí legálne a v súlade s danými cieľmi.

Tu je niekoľko prípadov, kedy môže byť založenie offshore firmy vhodné:

 • Plánuje sa podnikať v zahraničí: Offshore firmy umožňujú ľahšie podnikať v zahraničí a otvoriť si bankové účty v rôznych krajinách. Môžu tiež pomôcť znížiť daňové zaťaženie a ochrániť majetok.
 • Chce sa chrániť súkromie: Offshore firmy ponúkajú vysokú mieru anonymity a dôvernosti, čím chránia finančné informácie a identitu.
 • Chce sa investovať do zahraničných aktív: Offshore firmy umožňujú ľahšie investovať do zahraničných aktív, ako sú nehnuteľnosti, akcie a cenné papiere.
 • Dedičské plánovanie: Offshore firmy môžu byť užitočné pri dedičskom plánovaní a ochrane majetku pred dedičskými daňami a sporami.

Pred založením offshore firmy je dôležité zvážiť nasledovné:

 • Ciele a potreby: Dôkladne si treba premyslieť, prečo založiť offshore firmu a aké ciele sa chcú dosiahnuť.
 • Daňové a regulačné aspekty: Uistiť sa, že sa rozumie daňovým a regulačným predpisom v krajine trvalého pobytu a v krajine, v ktorej sa chce pôsobiť.
 • Náklady: Zvážiť počiatočné a prebiehajúce náklady spojené so založením a prevádzkou offshore firmy.
 • Reputácia jurisdikcie: Vybrať si renomovanú offshore jurisdikciu s dobrou povesťou a stabilným politickým a ekonomickým prostredím.
 • Profesionálne poradenstvo: Odporúča sa poradiť sa s daňovým a právnym expertom pre ubezpečenie, že sa koná legálne.

Význam pojmu outsourcing

Outsourcing v slovenskom kontexte označuje externé zabezpečovanie služieb, ktoré by firma mohla vykonávať interne. Inými slovami, ide o prenesenie vybraných činností alebo procesov z vnútra firmy na externého dodávateľa.

Zjednodušene povedané: Firma namiesto toho, aby si sama zamestnala ľudí a vybudovala si infraštruktúru na vykonávanie určitých úloh, využije na tieto úlohy služby externých firiem, ktoré sa na ne špecializujú.

Príklady outsourcingu:

 • IT outsourcing: Firma si namiesto vlastného IT oddelenia najme externú firmu na správu počítačových systémov, siete a softvéru.
 • Účtovníctvo a mzdy: Firma si namiesto vlastného účtovníckeho oddelenia najme externú firmu na vedenie účtovníctva a výpočet miezd.
 • Zákaznícky servis: Firma si namiesto vlastného call centra najme externú firmu na vybavovanie telefonických hovorov a e-mailov od zákazníkov.
 • Marketing a reklama: Firma si namiesto vlastného marketingového oddelenia najme externú firmu na tvorbu reklamných kampaní a propagáciu svojej značky.
 • Doprava a logistika: Firma si namiesto vlastného vozového parku a logistického oddelenia najme externú firmu na prepravu tovaru a skladovanie.

Výhody outsourcingu:

 • Zníženie nákladov: Outsourcing môže firme ušetriť peniaze, pretože externé firmy dokážu často ponúknuť nižšie ceny ako interné riešenia.
 • Zvýšenie efektivity: Externé firmy sa špecializujú na určité činnosti a dokážu ich vykonávať efektívnejšie a rýchlejšie ako interné tímy.
 • Prístup k odborným znalostiam: Outsourcing umožňuje firme využiť odborné znalosti a skúsenosti externých firiem, ktoré by si inak musela vybudovať sama.
 • Zvýšenie flexibility: Outsourcing umožňuje firme ľahšie a rýchlejšie reagovať na meniace sa potreby trhu a požiadavky zákazníkov.
 • Uvoľnenie zdrojov: Outsourcing umožňuje firme uvoľniť interné zdroje, ktoré môže venovať svojim kľúčovým aktivitám.

Nevýhody outsourcingu:

 • Strata kontroly: Outsourcing môže viesť k strate kontroly nad určitými činnosťami a procesmi.
 • Nedostatok transparentnosti: Môže byť ťažké sledovať a kontrolovať výkonnosť externých dodávateľov.
 • Riziko závislosti: Firma sa môže stať príliš závislou od externých dodávateľov, čo môže byť problematické v prípade, ak sa dodávateľ stretne s problémami.
 • Kultúrne rozdiely: Môže dochádzať k problémom s komunikáciou a spoluprácou medzi firmou a externým dodávateľom v dôsledku kultúrnych rozdielov.
 • Náklady na implementáciu: Implementácia outsourcingu môže byť spočiatku nákladná a časovo náročná.

Pred rozhodnutím či uskutočňovať outsourcing alebo nie je dôležité dôkladne analyzovať potreby firmy a vybrať si spoľahlivého a renomovaného externého dodávateľa.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang