Ako vybaviť pohreb – cena, úmrtný list, kar, sirotský dôchodok

pohreb co vybavit

Strata blízkej osoby je jednou z najťažších životných udalostí, s ktorými sa človek môže stretnúť. Prirodzene sa v takomto okamihu mnoho ľudí cíti zmätene a bezradne. Organizácia pohrebu je náročný proces, ktorý si vyžaduje čas, úsilie a pozornosť vo viacerých oblastiach.

Tento článok sa zameriaca na kroky a informácie, ktoré pomôžu zvládnuť toto náročné obdobie. Od zabezpečenia potrebných dokumentov ako umrtný list a potvrdenie o pohrebe až po praktické záležitosti. To zahŕňa výber rakvy, cena pohrebu a kroky na zrušenie pohrebného poistenia. Taktiež prináša informácie týkajúce sa oblečenia a nároku na voľno zamestnancov.

Úmrtie a úmrtný list

Úmrtie blízkej osoby je moment, keď sa človek nachádza v mimoriadne náročnej situácii. Napriek tomu, že sa snaží udržať si racionálne myslenie, nejde to bez veľkého emocionálneho zaťaženia.

Okrem osobného smútku sa musí zároveň starať o zabezpečenie pohrebu a vybavenie neodkladných náležitostí na úradoch. V tejto chvíli sa mnohí cítia stratený a neistý ohľadom toho, ako začať, kde získať potrebné informácie a ako postupovať.

Ako postupovať pri úmrtí blízkeho?

Jednou z prvých povinností, ktoré pozostalých bezprostredne po úmrtí blízkeho čakajú, je informovať o úmrtíe nielen rodinu, ale aj inštitúcie. Oznamovacie povinnosti po smrti blízkeho závisia od miesta jeho úmrtia.

 • Mimo zdravotníckeho zariadenia: Ak blízky umrie mimo zdravotníckeho zariadenia, pozostalý musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. Tento kritický moment vyžaduje zavolať na tiesňovú linku 112, ktorá na miesto vyšle obhliadajúceho lekára. Privolaný lekár vykoná obhliadku a vystaví list o prehliadke mŕtveho v troch vyhotoveniach. Tieto dokumenty budú neskôr potrebné, preto si ich treba starostlivo uložiť. Lekár tiež vystaví štatistické hlásenie o úmrtí.
 • V nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení: Ak dôjde k úmrtiu blízkeho v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení, personál toto podozrenie o úmrtí oznámi lekárom a samozrejme pozostalým.

Kde nahlásiť úmrtie blízkej osoby a získať úmrtný list?

Prvým krokom je nahlásiť úmrtie blízkeho na matrike. Táto oznamovacia povinnosť sa uplatňuje v obci alebo v mestskej časti, kde úmrtie nastalo. Vydanie úmrtného listu je zodpovednosťou matriky, ktorá tiež zaznamená túto skutočnosť do knihy úmrtí.

Jedno vyhotovenie úmrtného listu je bezplatné, avšak každá ďalšia úradne overená kópia je spoplatnená sumou 5 eur. V prípade, že oprávnená osoba potrebuje duplikát úmrtného listu, môže o neho požiadať aj elektronicky, ak má občiansky preukaz s čipom. Pri elektronickom podaní je poplatok len 2,50 eura.

Na matrike sú dôležité tieto dôležité doklady:

 • listy o prehliadke mŕtveho v troch kópiách, ktoré vystavil obhliadajúci lekár
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz ako osoby, ktorá vybavuje pohreb (obstarávateľ pohrebu)

Je dôležité spomenúť, že obstarávateľ pohrebu je povinný priniesť na matričný úrad listy o prehliadke mŕtveho najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedel o úmrtí.

Ak bol zosnulý veriaci a členom cirkevnej spoločnosti, k povinnosti pozostalého po smrti patrí aj informovanie príslušného farského úradu.

Pri zápise do cirkevnej matriky vyžadujú:

 • predloženie originál listu o prehliadke mŕtveho
 • štatistické hlásenie o úmrtí s úradnou pečiatkou štátnej matriky

Zápis do cirkevnej matriky je povinné vykonať osobne, pretože do nej je potrebné uviesť informácie, ktoré nie sú uvedené v žiadnom dokumente, ako napríklad sviatostné zaopatrenia. Pri tejto návšteve farského úradu sa dohodnú aj podrobnosti a náležitosti cirkevného pohrebného obradu.

úmrtný list
Po úmrtí blízkeho človeka je potrebné okamžite informovať príslušné inštitúcie. Toto oznamovanie závisí od miesta úmrtia. Následne je dôležité nahlásiť úmrtie na matrike a získať úmrtný list, pričom jedno vyhotovenie je bezplatné.

Ďaľšie povinnosti po úmrtí

Matrika má povinnosť informovať aj ďalšie úrady o úmrtí. Je dôležité si však uvedomiť, že matričný úrad vykonáva oznamovaciu povinnosť len raz mesačne, takže mnohým inštitúciám by úmrtie mali oznámiť sami pozostalí. Ide o nasledovné:

Inštitúcia/úlohaPostup po úmrtí blízkeho
Matričný úradNahlásiť úmrtie.
Sociálna poisťovňaOdporúča sa nahlásiť úmrtie, najmä ak bol zosnulý príjemcom dôchodku alebo iných dávok.
Dôchodková správcovská spoločnosťInformovať príslušnú Dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak bol zosnulý sporiteľom na dôchodok.
ZamestnávateľZamestnávateľ má povinnosť vykonať potrebné kroky súvisiace s poisťovňou.
BankaBanka zablokuje bežný účet zosnulého a umožní nakladať s finančnými prostriedkami až po ukončení dedičského konania.
Telekomunikační poskytovateliaOznámiť úmrtie telekomunikačným poskytovateľom. Postupy môžu byť špecifické a závisia od konkrétneho poskytovateľa.
Dodávatelia energiíInformovať dodávateľov energií o úmrtí. Každý poskytovateľ môže mať vlastné postupy.
Úvery a hypotékyKomunikovať s bankou ohľadom úverov a hypoték, aby sa zabezpečilo správne splácanie a úročenie.

Dátum nahlásenia úmrtia zastaví úročenie spotrebného úveru, avšak pri hypotékach sa úročenie nezastavuje, a preto je dôležité pokračovať v platení úveru alebo zabezpečiť jeho splácanie.

Disponent účtu po smrti

Disponent účtu je osoba, ktorej zosnulý udelil písomné splnomocnenie na disponovanie s jeho účtom v banke po jeho smrti. Disponent účtu má právo nakladať s prostriedkami na účte, napríklad ich vybrať, previesť alebo použiť na úhradu pohrebných nákladov.

Disponentom účtu sa stáva osoba na základe písomného splnomocnenia od zosnulého. Splnomocnenie musí byť podpísané zosnulým a overené notárom. V splnomocnení musí byť uvedené, ktoré úkony disponent účtu môže vykonávať.

Ak zosnulý určil disponenta účtu, pozostalí musia túto skutočnosť oznámiť banke. Oznámenie je možné podať osobne na pobočke banky alebo poštou.

Čo sa stane, ak nie je určený disponent účtu po smrti?

Ak zosnulý neurčil disponenta účtu, môžu pozostalí požiadať súd o vymenovanie opatrovníka majetku zosnulého. Opatrovník majetku zosnulého má rovnaké práva ako disponent účtu.

Postup ako vybaviť pohreb

Organizácia pohrebu a to, ako vybaviť pohreb je komplexný proces, ktorý zahŕňa administratívne úkony a rozhodnutia v náročnom čase straty. Tu je postup, ktorý môže pomôcť pri vybavovaní pohrebu blízkej osoby:

 1. Kontaktovať pohrebnú službu: Pracovníci pohrebných služieb majú skúsenosti s takýmito situáciami a budú schopní poskytnúť potrebnú pomoc a usmernenie.
 2. Zabezpečiť náležitosti: Pracovníci pohrebnej služby zabezpečia prepravu tela zosnulého a, ak ich pozostalý splnomocní, môžu vykonať aj ďalšie úkony spojené s úmrtím. Pri prvom kontakte s pohrebnou službou je vhodné poskytnúť oblečenie pre zosnulého, ktoré bude mať oblečené na pohrebe. Vzhľad zosnulého a ďalšie podrobnosti by sa mali dohodnúť.
 3. Spôsob pohrebu: Je dôležité vybrať si spôsob pochovania a typ pohrebného obradu. Je možné vybrať medzi klasickým pochovaním do hrobového miesta alebo kremáciou. Následne sa urna s popolom uloží do hrobového/urnového miesta alebo kolumbária. Typ obradu bude závisieť od presvedčenia zosnulého a preferencii pozostalých.
 4. Pohrebné obrady a kar: Pohrebný obrad môže byť cirkevný alebo občiansky. Väčšina pohrebov zahŕňa kondolovanie najbližším pozostalým a čítanie nekrológu. Po obrade sa často koná kar, ktorý je určený pre najbližšiu rodinu.
 5. Pravidlá na pohrebe: Pohrebný obrad je citlivou udalosťou, a preto je dôležité dodržiavať určité pravidlá. Oblečenie by malo byť konzervatívne, a to najmä čierna farba pre najbližšiu rodinu a tmavomodrá alebo sivá pre ostatných. Správanie by malo byť konzervatívne a dôstojné, s ohľadom na situáciu. Kondolovanie najbližším sú bežné prejavy sústrasti na pohrebe. Kvety pre zosnulého by mali byť umiernené a v tlmených farbách.
Je dôležité rozhodnúť sa o type pohrebu a pohrebnom obrade, pričom dodržiavanie pravidiel a konzervatívneho správania je na pohrebe nevyhnutné.

Nárok na voľno na pohreb a paragraf

Podľa zákonníka práce má pozostalý nárok na pracovné voľno na pohreb s náhradou mzdy.

Na potvrdenie tohto nároku od pohrebných služieb alebo príslušnej matriky je potrebné potvrdenie o pohrebe a jeho organizovaní. Samotný zákon nešpecifikuje jednotný vzor tlačiva pre toto potvrdenie. Nárok na pracovné voľno na pohreb je podmienený tým, že:

 • je pozostalý v pracovnom pomere
 • má blízkeho príbuzného, ktorý zomrel
 • je informovaný o pohrebe včas

Dĺžka pracovného voľna na pohreb závisí od toho, o akého príbuzného ide:

Nárok na jednodňové voľno má človek aj pri úmrtí rodiča a súrodenca, rodiča a súrodenca manžela/manželky, a tiež manžela/manželky súrodenca. Pri vybavovaní pohrebu týchto osôb je nárok na ďalší deň voľna.

 • Na pohrebe manžela alebo dieťaťa má nárok na dvojdňové voľno. Pri vybavovaní pohrebu týchto osôb je nárok na ďalší deň voľna.
 • Na pohrebe rodiča alebo súrodenca má nárok na jednodňové voľno. Do tejto kategórie spadajú aj rodič a súrodenec manžela/manželky, a tiež manžela/manželky vlastného súrodenca.

Je dôležité informovať zamestnávateľa o úmrtí blízkeho príbuzného najneskôr v deň pohrebu, pričom môže byť toto oznámenie podané písomne alebo ústne.

Vzor potvrdenia o pohrebe

To, že má zamestnanec nárok na voľno na pohreb, musí zo zákona zamestnávateľovi preukázať potvrdením. Potvrdenie o pohrebe a jeho organizovaní vydá pohrebná služba alebo príslušná matrika. Nie je zákonom definované, že existuje jednotný vzor tlačiva potvrdenia o pohrebe.

V potvrdení o pohrebe je potrebné uviesť nasledujúce informácie:

 • dátum pohrebu
 • miesto pohrebu
 • meno zosnulého/ej
 • dátum smrti

Potvrdenie o pohrebe môže byť vystavené pohrebnou službou, ktorá pohreb vykonala. Môžu tam byť uvedené aj: čas pohrebu, miesto obradu, miesto pochovania a pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. Toto potvrdenie je užitočné pre zamestnanca, ktorý si chce uplatniť nárok na pracovné voľno na pohreb.

Príklad vzoru potrvdenia o pohrebe

Potvrdzujem, že dňa 20. 7. 2023 bol v Košiciach vykonaný pohreb Jána Nováka, ktorý zomrel dňa 18. 7. 2023.

[Meno a podpis pohrebnej služby]

Cena pohrebu

Tieto náklady začínajú od okamihu, keď sa zosnulý odváža do priestorov pohrebnej služby a končia úpravou hrobového miesta po pohrebnom obrade. Bez ohľadu na to, či sa pozostalý rozhodne pre civilný alebo cirkevný pohreb, pohrebné služby poskytujú širokú škálu služieb, ktorých konečná cena môže presiahnuť tisíce eur.

V rámci rozpočtu by človek mal vziať do úvahy aj náklady na prenájom hrobového miesta, ktoré sú stanovené na desať rokov vopred, ako aj náklady na náhrobný kameň, ktorý sa pohybuje v stovkách eur, najmä v mestách.

Nepochybne najnákladnejším prvkom v zozname je rakva. Náklady súvisiace s vykopaním hrobu a následnou úpravou hrobového miesta tiež prispievajú k finančným záväzkom. Zákony presne určujú, kedy a za akých podmienok je možné pochovať do zeme, a celý pohrebný obrad musí dodržiavať určitý protokol. Týka sa to aj pohrebnej urny, pre ktorú však zákon neurčuje konkrétny postup.

Priemerné náklady na pohreb

Rozdiely v sume, ktorú si pohrebné služby účtujú za prepravu tela zosnulého z miesta úmrtia a následnú prepravu do domu smútku sú pomerne výrazné. Dôležité je tiež zahrnúť náklady na oblečenie a úpravu tela zosnulého, kvetinovú výzdobu a vence, účasť obradníka a poplatky na matrike.

Náklady na kar sú individuálne. Hrobové miesto môže byť bezplatné, najmä na dedinských cintorínoch pri kostoloch, ale nájomné cien sa môže pohybovať až do stoviek eur, najmä v mestách, ako sú Bratislava a Košice.

PoložkaCena (v eur)
Preprava pohrebným vozidlom130
Prevoz rakvy do márnice50
Oblečenie zosnulého, holenie, kozmetické úpravy60
Výkop hrobu95
Uloženie v chladiacom zariadení (do 5 dní)35
Vybavenie matriky20
Kópia úmrtného listu5
Rakva300
Veľký veniec na obrad130
Nájom hrobového miesta na 10 rokov (Bratislava)135
Účasť obradníka30
Spolu990
cena pohrebu
Uvedené náklady sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej pohrebnej služby a miesta pohrebu. Niektoré ďalšie poplatky môžu zahŕňať obrad cez víkend, prenájom obradnej siene, alebo povolenie na výstavbu pomníka. Poplatok za kremáciu je približne 170 eur.

Cena cirkevného pohrebu

Cena cirkevneho obradu zahŕňa nasledujúce položky:

 • služby duchovného
 • náklady na bohoslužobné priestory
 • náklady na spev a hudbu

Cena cirkevneho pohrebu sa líši v závislosti od cirkvi, v ktorej sa obrad koná. V rímskokatolíckej cirkvi sa cena obradu zvyčajne pohybuje od 50 do 100 eur. V evanjelickej cirkvi sa cena pohrebu zvyčajne pohybuje od 30 do 50 eur. V iných cirkvách sa cena obradu môže líšiť.

Cena rakvy na kremáciu

Okrem ceny samotnej rakvy je potrebné počítať aj s nákladmi na príslušenstvo, ako je napríklad:

 • obal rakvy
 • ozdoby rakvy
 • kremačná urna

Cena rakvy na kremáciu sa líši v závislosti od materiálu, z ktorého je vyrobená, a od jej veľkosti. Ceny rakví na kremáciu sa zvyčajne pohybujú od 100 do 1 000 eur. Najlacnejšie rakvy na kremáciu sú vyrobené z dreva, ako je smrek alebo borovica. Nákladnejšie rakvy sú vyrobené z tvrdého dreva, ako je dub alebo buk.

Poistenie pohrebných nákladov

Na trhu existuje viacero finančných inštitúcií, ktoré poskytujú poistenie pohrebných nákladov a účty spojené s pohrebom. Poistné plnenie nie je viazané na dedičské konanie. Pri založení tohto poistenia môže človek určiť akúkoľvek oprávnenú osobu, ktorá bude v prípade jeho úmrtia prijímať poistné plnenie.

Sociálna dávka od štátu, tzv. príspevok na pohreb, už niekoľko rokov zostáva nezmenený na sume 79,67 eur. Táto suma má kryť základné náklady spojené s pohrebom, vrátane prepravy tela zosnulého, pohrebnej služby a pohrebných služieb.

Žiadosť o príspevok na pohreb vystaví príslušná matrika a potvrdí pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. Následne ju pozostalý odovzdá na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska zosnulého. Tiež je možné poslať žiadosť poštou, elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo e-mailom.

Súvisiace náklady s pohrebom sa však v súčasnosti pohybujú od stoviek do tisícov eur, a to v závislosti od miesta, regiónu a miestnych zvyklostí. Napríklad v Bratislave sú priemerne náklady spojené s pohrebom okolo 2 000 eur.

Nezvýšenie sumy príspevku na pohreb viedlo k tomu, že pre mnohých ľudí nie je dostatočný na pokrytie všetkých nákladov spojených s pohrebom. Preto si niektorí ľudia musia požičiavať peniaze alebo sa spoliehať na finančnú pomoc od rodiny a priateľov.

Poistenie pohrebných nákladov ponúka napríklad Komunálna poisťovňa, UNIQA a Kooperativa.

Samozrejme, môžem vám to zobraziť v tabuľke:

PoisťovňaPoisteniePoistná sumaVstupný vekČakacia dobaDoba platenia poistného
Komunálna poisťovňaPoistenie pohrebných nákladov Pietaod 1 000 do 5 000 eurod 20 do 70 rokov2 roky10 rokov
UNIQAPohrebné poisteniedo 10 000 eurod 18 do 85 rokov2 roky10 rokov, alebo jednorazovo
KooperatívaPohrebné poistenie Silenciumod 2 000 eur do 10 000 eurod 18 do 70 rokov1,5 roka15 rokov

Zrušenie pohrebného poistenia

V roku 2023 bola na Slovensku zrušená povinnosť uzavretia pohrebného poistenia. Dovtedy bolo pohrebné poistenie povinné pre všetkých zamestnancov, ktorí pracovali na základe pracovnej zmluvy. Zrušenie povinnosti pohrebného poistenia bolo schválené zákonom č. 186/2023 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2023.

Asociácia pohrebných služieb Slovenska vydala na svojej webovej stránke vyhlásenie, v ktorom vyjadruje podporu zrušeniu povinnosti uzavretia pohrebného poistenia. Vo vyhlásení sa uvádza, že zrušenie povinnosti umožní pozostalým (zamestnancom) väčšiu slobodu výberu a môže viesť k zníženiu nákladov na pohreb.

Mnoho ľudí má dnes iné formy poistenia, ktoré kryjú aj náklady na pohreb. Napríklad životné poistenie často obsahuje aj poistenie na prípad úmrtia, ktoré zahŕňa aj náklady na pohreb.

Pokiaľ si zamestnanec pohrebné poistenie neuzavrie, bude musieť náklady na pohreb zaplatiť z vlastného vrecka alebo sa spoľahnúť na pomoc rodiny a priateľov.

Čo si obliecť na pohreb

Pohrebný obrad je vážnou udalosťou a správne zvolené oblečenie je dôležité na prejavenie úcty voči zosnulému a jeho rodine. Tu je niekoľko tipov, čo si obliecť na pohreb:

 • Obliecť si tmavé farby: Tradične sa na pohreb vo väčšine kultúr volia tmavé farby, ktoré symbolizujú smútok, úctu a vážnosť. Čierna je najčastejšou voľbou, ale je možné zvoliť aj iné tmavé odtiene ako sú tmavomodrá a tmavosivá.
 • Uprednostniť formálne oblečenie: Oblečenie by malo byť formálne a vážne, pretože pohreb je dôležitou spoločenskou udalosťou. Muži by mali nosiť čierny oblek a kravatu v tmavom odtieni, zatiaľ čo ženy by si mali obliecť dlhšie šaty a vyhýbať sa príliš veľkým výstrihom alebo odkrytým ramenám.
 • Obuť si pohodlné topánky: Na pohrebe sa veľa stojí a chodí, preto je dôležité obuť si pohodlné uzavreté topánky tmavej farby. Vyhnúť sa vysokým podpätkom a pestrým farbám.
 • Jednoduché doplnky: Doplnky by mali byť nenápadné. Rozhodne nie vo výrazných farbách, ktoré by mohli pútať príliš veľa pozornosti.
 • Vyhnúť sa vzorovanému oblečeniu: Vzorované oblečenie môže byť na pohrebe vnímané ako rušivé. Ak si človek zvolí oblečenie so vzormi, mal by sa snažiť, aby boli jemné a v tmavých odtieňoch.
 • Vyhýbať sa svetlým farbám: Svetlé a výrazné farby nie sú na pohrebe vhodné, pretože môžu pôsobiť nevhodne a veselo.
 • Prispôsobiť sa počasiu: Ak sa pohreb koná v daždivom počasí, prinesť si pršiplášť alebo dáždnik v tmavých farbách je vhodnou voľbou. V chladnom počasí si vziať teplý kabát a v horúcom počasí oblečenie z ľahkých tkanín.
čo si obliecť na pohreb
Na pohreb sa odporúča obliecť si tmavé formálne oblečenie, uprednostniť jednoduché a nenápadné doplnky a vyhnúť sa vzorovanému a svetlému oblečeniu.

Ako dlho nosiť smútočné oblečenie

Tradícia nosenia smútočného oblečenia po smrti blízkeho človeka je na Slovensku stále živá. Nie je však stanovené žiadne pravidlo, ako dlho by sa malo smútočné oblečenie nosiť.

Dĺžka nosenia smútočného oblečenia je zvyčajne určená zvykmi rodiny a priateľov zosnulého. V niektorých rodinách sa smútočné oblečenie nosí len v deň pohrebu a v nasledujúcich dňoch sa postupne prechádza na tmavé oblečenie. V iných rodinách sa smútočné oblečenie nosí niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov.

Niekedy sa smútočné oblečenie nosí aj na výročie smrti zosnulého. Každopádne je to prejav úcty k zosnulému a jeho rodine. Je to spôsob, ako vyjadriť svoj smútok a zármutok.

Nosenie čierneho po smrti

Čierna je tradičná farba smútku. V súčasnosti sa však čierna nenosí tak často ako v minulosti. Mnoho ľudí sa rozhodne nosiť slôr tmavé oblečenie.

Nakoniec je na každom jednotlivcovi, ako dlho bude nosiť smútočné oblečenie a či bude nosiť čiernu farbu po smrti príbuzného. Nie je to žiadna povinnosť a každý by sa mal rozhodnúť podľa vlastných potrieb a pocitov.

Kar po pohrebe

Kar po pohrebe zohráva dôležitú úlohu v procese smútenia po stratách blízkej osoby. Tento zvyk následuje po samotnom pohrebe zosnulého a je určený na stretnutie rodiny a priateľov, kde si spoločne pripomínajú život a osobu, ktorú stratili.

Odporúča sa miesto pre kar zabezpečiť vopred, najlepšie v blízkosti miesta vykonávania pohrebu, čas sa dá stanoviť ako približne hodina až hodina a pol po začatí pohrebu. V prípade väčšej vzdialenosti je potrebné zabezpečiť dopravu. O čase a mieste konania smútočnej hostiny informujú pozvaných hostí pozostalí. 

Neformálny pohrebný kar zvyčajne prebieha v užšom kruhu blízkych priateľov a rodiny. Môže byť organizovaný v domácom prostredí, v reštaurácii alebo v bare, pričom dôležité je, aby vytváral intímne a dôverné prostredie.

Cena karu po pohrebe závisí od počtu účastníkov a rozsahu poskytovaných služieb, pričom priemerná cena karu na Slovensku sa pohybuje okolo 100 eur na osobu. Táto cena zahŕňa náklady na jedlo, nápoje, personál a priestor. Pohrebný kar môže zahŕňať aj iné služby, ako je hudba a výzdoba.

Koľko stojí otvorenie dedičského konania

Ako prvé je potrebné poznať hodnotu zdedeného majetku. Táto hodnota sa stanovuje dvoma spôsobmi:

 • znaleckým posudkom s oficiálnou pečiatkou: od 150 eur a vyššie
 • trhovým odhadom ceny: okolo 50 eur

Náklady na dedičské konanie sa delia na dve časti:

 • Prvá časť zahŕňa čistú odmenu notára. Jej výška je regulovaná zákonníkom a vypočítava sa priamo z hodnoty dedičstva. Percentuálna sadzba odmeny klesá s narastajúcou hodnotou dedičstva, a to podľa nasledujúceho modelu:
  • za prvých 3 300 eur hodnoty dedičstva je poplatok 2 %
  • za hodnotu dedičstva medzi 3 300 eur a 16 500 eur je poplatok 1 %
  • za hodnotu dedičstva medzi 16 500 eur a 33 100 eur je poplatok 0,7 %
  • za hodnotu dedičstva medzi 33 100 eur a 99 500 eur je poplatok 0,4 %
  • za hodnotu dedičstva medzi 99 500 eur a 663 800 eur je poplatok 0,2 %
 • Druhá časť zahŕňa všetky ďalšie výdavky, ktoré vzniknú počas dedičského konania. To zahŕňa napríklad odmeny a náhrady hotových výdavkov Notárskej komore SR za prístup do Centrálneho informačného systému. Taktiež sú zahrnuté poplatky za notársku overovaciu činnosť a náklady spojené s telekomunikáciou a cestovaním. Okrem toho, netreba zabudnúť na súdne poplatky, ktoré predstavujú približne 100 eur z dedičstva vo výške 49 000 eur.
koľko stojí otvorenie dedičského konania
Pri otázke koľko stojí otvorenie dedičského konania treba myslieť aj na štátnu daň, ktorú musí notár odvádzať z každej odmeny za svoje služby. Tento dodatočný poplatok je okolo 20% z celkovej sumy a bude pridelený k výslednej sume, ktorú pozostalý zaplatí notárovi.

Koľko je vdovský dôchodok

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca vdove alebo vdovcovi po úmrtí manžela alebo manželky. Vdovský dôchodok je určený na zabezpečenie živobytia vdovy alebo vdovca, ktorí boli odkázaní na príjem zosnulého manžela alebo manželky.

To, koľko je vdovský dôchodok sa odvíja od výšky starobného dôchodku, ktorý by zosnulý manžel alebo manželka poberal v čase smrti.

Ak zosnulý manžel alebo manželka poberal starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, vdovský dôchodok sa vypláca vo výške 60 % zo starobného dôchodku.

Na vdovský dôchodok má nárok vdova alebo vdovec, ktorý:

 • bol v čase smrti zosnulého manžela alebo manželky zosobášený/á
 • bol na zosnulom manželovi alebo manželke odkázaný výživou
 • do skončenia 90. dňa od smrti zosnulého manžela alebo manželky sa nestal znovu ženatým alebo ženatým

Žiadosť o vdovský dôchodok sa podáva na príslušnom úrade Sociálnej poisťovne. Žiadosť sa podáva osobne, poštou alebo elektronicky.

Kalkulačka sirotského dôchodku: Koľko je sirotské na dieťa

Sirotský dôchodok sú dávky, ktoré sa vyplácajú deťom po úmrtí rodiča. Sirotské dávky sú určené na zabezpečenie živobytia detí, ktoré boli odkázané na príjem zosnulého rodiča.

To, koľko je sirotské na dieťa odvíja od výšky starobného dôchodku, ktorý by zosnulý rodič poberal v čase smrti.

Ak zosnulý rodič poberal starobný, predčasný a invalidný dôchodok, sirotský dôchodok sa vypláca vo výške 40 % z predčasného starobného dôchodku.

Sirotský dôchodok sa vypláca dieťaťu:

 • do dovŕšenia veku 18 rokov
 • ak je dieťa invalidné, do dovŕšenia veku 26 rokov
 • ak je dieťa študentom dennej formy štúdia, do dovŕšenia veku 26 rokov alebo do skončenia štúdia
 • ak je dieťa nezaopatrené a je v hmotnej núdzi, do dovŕšenia veku 26 rokov

Žiadosť o sirotský dôchodok sa podáva na príslušnom úrade Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo elektronicky.

Sirotské dávky sú dôležitou sociálnou dávkou, ktorá zabezpečuje živobytie detí po úmrtí rodiča.

Do kalkulačky sirotského dôchodku treba brať do úvahy viacero faktorov, ako je napríklad výška príjmu zosnulého rodiča, počet nezaopatrených detí a ďalšie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang