Prihlásenie a odhlásenie vozidla – cena, postup, skúsenosti

Vlastníctvo vozidla je spojené s veľkou zodpovednosťou a jednou zo základných úloh je jeho prihlásenie a odhlásenie. Mnohí majitelia vozidiel si možno neuvedomujú význam tohto procesu, ale je to kľúčový krok pri zachovaní zákonnosti a vlastníctva vozidla. Ako postupovať pri prepise auta? Dá sa to aj online?

Tento článok sa bude zaoberať významom prihlásenia a odhlásenia vozidla, procesom, ktorý s tým súvisí, a výhodami, ktoré ponúka. Okrem toho sa dotkne aj elektronických možností, ktoré sú pri tomto postupe k dispozícii.

Prihlásenie auta

Každé nové vozidlo v Slovenskej republike musí byť zaregistrované na policajnom zbore, a ak ešte nebolo zaregistrované v registri vozidiel, musí byť zaregistrované na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa adresy bydliska alebo sídla majiteľa. Ak vozidlo prevádzkuje pobočka registrovanej spoločnosti, musí byť zaregistrované na policajnom zbore v mieste sídla pobočky.

Vlastník neregistrovaného vozidla ho musí prihlásiť osobne do 30 dní od jeho nadobudnutia a musí uviesť, kto bude zapísaný v časti I aj v časti II osvedčenia o evidencii ako jeho držiteľ.

Žiadateľ si môže vybrať z rôznych možností pridelenia tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) vrátane náhodného výberu z generátora tabuliek s evidenčným číslom, žiadosti o konkrétnu kombináciu, použitia tabuliek, ktoré mal predtým, alebo žiadosti o špeciálne tabuľky pre elektrické alebo hybridné vozidlá.

Pri prihlásení auta si žiadateľ môže vybrať medzi štandardným alebo zrýchleným spracovaním výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I; zrýchlená možnosť je však spoplatnená sumou 30 € a vzťahuje sa len na vydanie osvedčenia časť I, nie na celý proces evidencie vozidla.

Žiadateľ musí pri prihlásení vozidla priložiť k žiadosti tieto dokumenty:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra alebo lízingová zmluva.
 • Osvedčenie o evidencii časť II vydané predajcom vozidla – v prípade straty alebo krádeže osvedčenia o evidencii časť II musí žiadateľ požiadať predajcu vozidiel o duplikát osvedčenia.
 • V prípade právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v registri právnických osôb, je potrebné predložiť doklad o založení, ktorý je akceptovateľný pre právne úkony.
 • Ak výrobca vydal vozidlu osvedčenie o zhode (COC), vlastník musí predložiť aj toto osvedčenie. Orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia COC (v súlade s § 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) dátum registrácie vozidla v Slovenskej republike spolu so sériou a číslom osvedčenia o evidencii časť II. Osvedčenie COC sa potvrdí podpisom a pečiatkou orgánu Policajného zboru a vráti sa vlastníkovi vozidla.

Správny poplatok za prihlásenie vozidla platí žiadateľ.

Odhlásenie auta

Najčastejším dôvodom odhlásenia vozidla z evidencie je jeho predaj, pri ktorom sa vozidlo prevedie na inú osobu. Miesto bydliska osoby, ktorá vozidlo prihlasuje a odhlasuje, nemá na tento proces vplyv. Vozidlo je možné prihlásiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Ako odhlásiť auto? Podľa zákona o cestnej premávke sa vozidlo musí odhlásiť z evidencie do 30 dní od zmeny vlastníka. V súčasnosti je to možné vykonať v rámci jednej žiadosti, ktorá zahŕňa prevod držby vozidla a žiadosť o novú registráciu.

Ak nie je prítomný pôvodný ani nový vlastník, vyžaduje sa úradne overené splnomocnenie na odhlásenie vozidla. Toto je možné zaslať aj elektronicky.

Ak nový vlastník nie je prítomný, pôvodný vlastník môže predložiť doklad o prevode vlastníctva (napríklad faktúru, kúpnu alebo darovaciu zmluvu) s overeným podpisom nového držiteľa vozidla.

Ak pôvodný vlastník registruje vozidlo na meno blízkeho rodinného príslušníka (potomka, rodiča, súrodenca alebo manžela či manželku), nepotrebuje plnú moc ani doklad o prevode vlastníctva.

O odhlásenie vozidla je potrebné požiadať za určitých okolností. Ide napríklad o situácie, keď bolo vozidlo predané, nebude sa už dlhšie používať, nie je spôsobilé na premávku alebo bolo zaregistrované v inej krajine.

Odhlásenie auta z evidencie nastáva v týchto konkrétnych prípadoch:

 • vyradenie starého vozidla z evidencie, ktoré podlieha odovzdaniu vozidla spracovateľovi (vozidlá kategórie M1, N1 a L2) 
 • vyradenie vozidla z evidencie, ktoré bolo odovzdané na spracovanie v inom štáte (vozidlá všetkých kategórií)
 • vyradenie vozidla z evidencie ostatných kategórií (okrem M1, N1 a L2)
 • vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie vozidiel
 • vyradenie historického vozidla z evidencie vozidiel
 • vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré je zaradené do muzeálnych zbierok
 • vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré bolo zaevidované v zahraničí

Ak sa fyzická osoba presťahuje do iného okresu v rámci Slovenska, odhlásenie vozidla z evidencie sa nevyžaduje. Namiesto toho je potrebné prihlásenie vozidla v novom okrese a nahlásenie zmeny bydliska.

Elektronické odhlásenie vozidla

Vlastník alebo držiteľ vozidla musí udeliť plnú moc s overeným podpisom pre inú osobu, ktorá bude konať v jeho mene. Z plnej moci vyplýva, že zodpovedná osoba súhlasí s tým, aby zástupca konal v jej mene v konkrétnej veci. Tento dokument by mal obsahovať informácie o oboch zúčastnených stranách, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

Nie je prípustné, aby niekoho zastupovala osoba, ktorá nie je spôsobilá na daný právny úkon. Okrem toho nemôže zastupovať ani osoba, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami zastupovanej osoby.

Elektronické plnomocenstvo možno udeliť na úkony súvisiace s evidenciou vozidiel aj prostredníctvom elektronickej služby.

Postup pri elektronickom odhlásení vozidla je nasledovný:

 1. Prihlásiť sa do svojej elektronickej schránky.
 2. Vyhľadať a otvoriť formulár Žiadosť o zmenu držby vozidla.
 3. Podľa pokynov systému uviesť údaje o vozidle a pôvodnom a novom držiteľovi. Je potrebné tiež uviesť, čo sa má stať s pôvodnými evidenčnými číslami.
 4. Priložiť sken papierového splnomocnenia od kupujúceho alebo použiť elektronické splnomocnenie na odhlásenie vozidla.
 5. Zaplatiť požadované poplatky.
 6. Predložiť vyplnenú žiadosť.
 7. Do e-mailovej schránky bude zaslané potvrdenie o spracovaní žiadosti vrátane odhlásenia a registrácie vozidla.

Elektronické odhlásenie vozidla je rýchle a jednoduché, a preto sa stalo cenným nástrojom v procese odhlasovania áut z evidencie.

Na využívanie elektronických služieb, napríklad podanie žiadosti o odhlásenie vozidla, je potrebné vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom, známy aj ako eID karta, pomocou ktorého je možné bezplatne vyhotoviť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Dočasné odhlásenie vozidla online

Vozidlo možno dočasne odhlásiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Taktiež je možné dočasné odhlásenie vozidla online. Pri vyradení vozidla z evidencie musí vlastník predložiť doklad totožnosti a príslušné doklady o evidencii. Počas tohto procesu nie je potrebné vrátiť tabuľky s evidenčným číslom.

Náklady na dočasné odhlásenie vozidla z evidencie a predĺženie doby odhlásenia sú nasledovné:

 • do jedného roka: 5 €
 • od jedného roka do dvoch rokov: 20 €
 • od dvoch rokov do štyroch rokov: 35 €
 • od štyroch rokov do šiestich rokov: 70 €
 • od šiestich rokov do desiatich rokov: 170 €
 • nad desať rokov: 350 €

Poplatok za opätovné prihlásenie vozidla do evidencie pred skončením obdobia dočasného vyradenia z evidencie je 5 €. Tento poplatok pokrýva dokumentáciu na dočasné vyradenie aj opätovné uvedenie vozidla do evidencie.

Na predĺženie obdobia dočasného vyradenia z evidencie sa uplatňujú rovnaké poplatky ako sú uvedené vyššie, a to od dátumu pôvodného vyradenia z evidencie. Maximálna doba dočasného vyradenia z evidencie je 20 rokov.

Ak si vlastník alebo držiteľ dočasne vyradeného vozidla želá:

 • opätovne prihlásiť vozidlo do evidencie
 • predĺžiť dočasné vyradenie z evidencie
 • vyradiť vozidlo z evidencie vozidiel
 • previesť držbu vozidla
 • previesť vlastníctvo vozidla
 • zaregistrovať sa ako nový vlastník alebo držiteľ vozidla

musí predložiť písomnú žiadosť policajnému orgánu do 30 dní po skončení obdobia dočasného vyradenia.

Postup pri prepise auta

Od 1. januára 2023 došlo k zmenám v postupe pri prepise auta. Namiesto toho, aby kupujúci museli ísť na konkrétny dopravný inšpektorát v závislosti od svojho bydliska alebo sídla, môžu teraz celú zmenu držby vykonať na jednom pracovisku na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Kupujúci tak už viac nemusia žiadať o nové doklady a tabuľky s evidenčným číslom na dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa svojho pobytu.

Ďalšou možnosťou je prepis auta online, na ktorého uskutočnenie je potrebné vlastniť elektronický občiansky preukaz.

Pri zmene držby môže byť prítomný predávajúci aj kupujúci. Ak kupujúci nie je prítomný, predávajúci musí mať písomné splnomocnenie s overeným podpisom kupujúceho alebo predložiť plnú moc elektronicky.

Alternatívne možno predložiť aj doklad o vlastníctve, napríklad súdne rozhodnutie alebo uznesenie o dedičstve. Požiadavka písomného splnomocnenia alebo dokladu o vlastníctve sa neuplatňuje, ak sa vozidlo prevádza na príbuzného, súrodenca alebo manžela predchádzajúceho držiteľa.

Žiadateľ musí uviesť, čo chce urobiť s pôvodnými evidenčnými číslami (EČV). Medzi možnosti patrí ponechanie evidenčného čísla na vozidle pre kupujúceho alebo ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa, ktorý ich môže do jedného roka previesť na iné vozidlo. Ak TEČ zostanú u pôvodného držiteľa, vozidlu sa musia prideliť nové TEČ.

Žiadateľ musí tiež uviesť, či bude novým majiteľom ten istý držiteľ, či zostane pôvodný majiteľ (typicky v prípade áut na lízing), alebo či bude majiteľom iná osoba.

Splnomocnenie na prepis auta vzor

Tu je vzor splnomocnenia na prepis auta, ktorý možno použiť pri odhlásení, prihlásení či iných zmenách v evidencii vozidla na Dopravnom inšpektoráte:

SPLNOMOCNENIE

Ja dolu podpísaný(á) ……………………………………………………………………………………….
trvalým bydliskom: ………………………………………………. Č.OP: ………………………………..
dátum narodenia: ………………………………………… rodné číslo: ……………………………….

splnomocňujem pána(i): ……………………………………………………………………………………
trvalým bydliskom: ………………………………………………. Č.OP: …………………………………
dátum narodenia: ………………………………………… rodné číslo: ………………………………..

k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

druh: ………………………………………………………… typ: ………………………………………………
číslo motora: ……………………………… číslo karosérie: ……………………………………………..
ŠPZ: ………………………………………………………. farba: ………………………………………………

V ………………………. dňa ………………….

Podpis …………………………………………..

Postup pri predaji auta

Takto nejak môže vyzerať postup pri predaji auta:

 1. Udržiavať vozidlo v dobrom stave pravidelnou starostlivosťou a okamžitým riešením akýchkoľvek problémov. Tým sa stane pre potenciálnych kupujúcich žiadanejším a zvýši sa jeho hodnota.
 2. Pred predajom zvážiť modernizáciu interiéru a vyšperkovanie exteriéru. Možno tak urobiť dobrý prvý dojem na kupujúcich a potenciálne zvýšiť predajnú cenu.
 3. Urobiť vysokokvalitné fotografie vozidla, ktoré následne budú použité v inzeráte. Je dobré uistiť sa, že fotografie sú dobre osvetlené a zobrazujú dôležité detaily.
 4. Pred uvedením vozidla na trh odstrániť všetky viditeľné chyby. Aj malé opravy môžu zvýšiť hodnotu vozidla a urobiť ho atraktívnejším pre kupujúcich. Zvážiť tiež investíciu do malých vylepšení, ako je výmena prevádzkových kvapalín alebo výmena opotrebovaných stieračov.
 5. Preskúmať trh a určiť primeranú cenu vozidla na základe faktorov, ako sú značka, model, vek, stav a počet najazdených kilometrov. Zvážiť možnosť požiadať o radu odborníkov na oceňovanie automobilov a získať tak presnejšie ocenenie.

Splnomocnenie na predaj auta vyzerá podobne ako vzor splnomocnenia na prepis auta. Tento vzor sa dá stiahnuť a upraviť podla individuálnych potrieb.

Majiteľ podľa ŠPZ

V situáciách, kedy je potrebné zistiť majiteľa podľa ŠPZ, je jediným možným postupom zistenie, v ktorej poisťovni je majiteľ poistený. Proces overovania PZP môže pomôcť identifikovať majiteľa prostredníctvom jeho evidenčného čísla. Tieto informácie sú ľahko dostupné online, prostredníctvom webovej stránky www.skp.sk.

Po zadaní evidenčného čísla vozidla, ktoré porušilo predpisy, možno získať číslo poistnej zmluvy a názov poisťovne, ktorá poskytla poistné krytie. Odtiaľ sa dá obrátiť priamo na poisťovňu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang