Register účtovných závierok 2023 – zverejnenie

Slovenská ekonomika sa neustále vyvíja a prispôsobuje sa novým podmienkam a trendom. V oblasti finančného riadenia a správy účtovníctva sa to prejavuje najmä v povinnostiach a záväzkoch, ktoré súvisia s predkladaním účtovných závierok. Tieto závierky poskytujú podnikateľskému sektoru a verejnosti prehľad o finančnej situácii a výkonnosti firiem.

Na Slovensku sa uplatňuje nový register účtovných závierok 2023, ktorý so sebou prináša viac transparentnosti, efektívnosti a dôveryhodnosti v oblasti finančnej správy.

Podnikateľské subjekty majú povinnosť zverejňovať účtovné závierky do Registra účtovných závierok. Tento proces je elektronický a zabezpečuje, že údaje sú spracované bezpečne a rýchlo. Závierky zahŕňajú výkaz ziskov a strát, bilanciu, prílohy a správu audítora (ak je to relevantné).

Elektronický register účtovných závierok 2023

S novým rokom 2023 nastupuje na Slovensku nový systém evidencie účtovných závierok, ktorý sa zakladá na elektronickej forme.

Tento systém má za cieľ zjednodušiť a zefektívniť proces predkladania účtovných závierok a zabezpečiť ich rýchlejšie a pohodlnejšie spracovanie. Každý subjekt, ktorý je povinný predkladať účtovné závierky, je teraz povinný ich zaslať v elektronickej podobe do tohto nového registra.

Výhody nového registra účtovných závierok

Nový register účtovných závierok 2023 prináša so sebou viacero výhod pre subjekty a verejnosť:

 • Rýchlosť a efektívnosť
  Elektronická podoba závierok umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu spracovanie. Údaje sa automaticky overujú a sú menej náchylné na chyby spojené s manuálnym spracovaním.

 • Transparentnosť a dôveryhodnosť
  Elektronický register prispieva k vyššej mierke transparentnosti a dôveryhodnosti, keďže údaje sú uložené centrálne a majú elektronický podpis. Verejnosť a zainteresované strany tak majú jednoduchší prístup k relevantným informáciám.

 • Úspora nákladov
  Predkladanie účtovných závierok v elektronickej podobe znižuje náklady spojené s tlačou a distribúciou papierových kópií. To prispieva k environmentálnej udržateľnosti a úspore finančných prostriedkov.

 • Lepšia komunikácia so štátnymi orgánmi
  Elektronický systém umožňuje lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi podnikmi a štátnymi orgánmi, čo môže viesť k rýchlejšiemu riešeniu prípadných otázok alebo problémov.

Zverejnenie účtovnej závierky

Zverejňovanie účtovných závierok je dôležitým aspektom finančnej transparentnosti a dôveryhodnosti v podnikateľskom prostredí. Tento proces je regulovaný a povinný pre určitý okruh spoločností a subjektov.

Zverejnením účtovných závierok sa poskytuje verejnosti, investičným partnerom a zainteresovaným stranám informácia o finančnej situácii a výkonnosti spoločnosti a taktiež zverejnenie prispieva aj k zlepšenej hospodárskej transparentnosti a stability.

Podnikateľské subjekty majú povinnosť zverejňovať účtovné závierky do Registra účtovných závierok.

Význam zverejňovania účtovných závierok

Zverejňovanie účtovných závierok prináša so sebou viacero dôležitých výhod:

 • Transparentnosť
  Verejnosť, zákazníci, investori a zamestnanci majú možnosť nahliadnuť do finančnej situácie spoločnosti. To pomáha odhaliť potenciálne riziká a posilňuje dôveru v podnikateľský sektor.

 • Investičné rozhodnutia
  Pre investičných partnerov je zverejnenie účtovných závierok kľúčové pri rozhodovaní o alokácii kapitálu. Transparentnosť finančných údajov umožňuje lepšiu analýzu a hodnotenie rizík a príležitostí.

 • Rozvoj podnikateľského prostredia
  Zverejňovanie účtovných závierok môže prispieť k vytvoreniu zdravšieho a konkurencieschopnejšieho podnikateľského prostredia. Vytvára sa tlak na subjekty, aby si udržiavali kvalitné hospodárenie.

Zverejňovanie účtovných závierok je dôležitým krokom k väčšej transparentnosti, dôveryhodnosti a rozvoju podnikateľského prostredia. Tento proces umožňuje verejnosti a investičným partnerom lepšie hodnotiť finančnú situáciu a výkonnosť subjektov.

Výhody zverejňovania zahŕňajú zlepšenú finančnú transparentnosť, podporu investičných rozhodnutí a rozvoj konkurencieschopného podnikateľského prostredia.

Regulačný rámec zverejňovania účtovných závierok

Na Slovensku je povinnosť zverejňovať účtovné závierky stanovená zákonom. Podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné túto povinnosť splniť, zahŕňajú najmä:

Akciové spoločnosti
Akciové spoločnosti sú závislé od kapitálových investícií a verejnej dôvery. Zverejnením účtovných závierok sa poskytuje investorom a verejnosti informácia o finančnej stabilite spoločnosti.

Komanditné spoločnosti
Komanditné spoločnosti sú hybridné subjekty, ktoré zahŕňajú aspoň jedného komplementára a jedného komanditistu. Pre dosiahnutie transparentnosti voči komanditistovi je zverejnenie účtovných závierok dôležité.

Veľké obchodné spoločnosti
Podnikateľské subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v zákone, sú povinné zverejniť svoje účtovné závierky. Toto kritérium sa zväčša vzťahuje na subjekty s významnými hospodárskymi operáciami.

Podnikatelia (živnostníci)
Aj individuálni podnikatelia, ktorí sú povinní viesť účtovníctvo a podliehajú záväznej auditnej skúške, majú povinnosť zverejniť svoje účtovné závierky.

Aké dokumenty sa ukladajú do registra účtovných závierok v SR?

Registrovanie účtovných závierok v SR je kľúčovým procesom v oblasti finančného riadenia a transparentnosti. Správne ukladanie a zverejňovanie týchto dokumentov má veľký význam pre dôveryhodnosť, hodnotenie a analýzu finančnej situácie podnikov. Toto sú základné dokumenty, ktoré sú zvyčajne ukladané do registra účtovných závierok v SR.

Výkaz ziskov a strát (VzS)

Výkaz ziskov a strát, tiež známy ako výkaz ziskov a prebytkov, je dokument, ktorý zobrazuje príjmy, náklady a zisky alebo straty spoločnosti za určité obdobie. Tento výkaz umožňuje zhodnotiť výkonnosť spoločnosti, identifikovať trendy a stanoviť hospodárske výsledky.

Bilancia

Bilancia je finančný výkaz, ktorý ukazuje aktíva, pasíva a vlastný kapitál spoločnosti v konkrétnom období. Je to súhrn údajov o majetku, záväzkoch a kapitáli, ktorý poskytuje prehľad o finančnej situácii spoločnosti.

Prílohy

Prílohy k účtovným závierkam obsahujú detailnejšie informácie, ktoré podporujú a objasňujú údaje uvedené vo výkaze ziskov a strát a v bilancii. Prílohy môžu obsahovať napríklad informácie o rozložení ziskov, údaje o dlhoch a pohľadávkach, informácie o zamestnancoch a ďalšie relevantné údaje.

Správa audítora

Ak bola spoločnosť auditovaná externým audítorom, správa audítora by mala byť tiež súčasťou dokumentácie ukladanej do registra účtovných uzávierok. Táto správa poskytuje hodnotenie audítora o presnosti a spoľahlivosti finančných výkazov spoločnosti.

Výročná správa

Výročná správa je dokument, ktorý podrobne popisuje činnosť spoločnosti za uplynulé obdobie. Obsahuje informácie o stratégiách, cieľoch, výsledkoch, projektoch a iných relevantných aspektoch podnikateľskej činnosti.

Oznámenia a zápisnice zo schôdzok orgánov spoločnosti

Tieto dokumenty sú dôležité, pretože zaznamenávajú rozhodnutia a udalosti, ktoré ovplyvňujú finančné a právne postavenie spoločnosti. Môžu obsahovať oznámenia o výplatách, zmenách vedenia a ďalších dôležitých udalostiach.

Dokumenty, ktoré sa ukladajú do registra účtovných uzávierok, sú kľúčovými informáciami o finančnej situácii a výkonnosti spoločností. Výkaz ziskov a strát, bilancia, prílohy, správa audítora, výročná správa a oznámenia zo schôdzok sú hlavnými komponentmi tejto dokumentácie.

Správne ukladanie a zverejňovanie týchto dokumentov zabezpečuje transparentnosť, dôveryhodnosť a integritu podnikateľského prostredia, čo je kľúčové pre rast a úspech podnikov.

Dokumenty, ktoré sa ukladajú do registra účtovných uzávierok, sú kľúčovými informáciami o finančnej situácii a výkonnosti spoločností.

Proces uloženia účtovnej uzávierky do registra

Proces uloženia účtovnej závierky do registra zvyčajne zahŕňa tieto kroky:

 1. Príprava účtovnej závierky
  Podniky najprv zostavia účtovnú závierku, ktorá obsahuje výkaz ziskov a strát, bilanciu, prílohy a iné relevantné dokumenty. Tieto dokumenty by mali byť podpísané zodpovednými osobami a overené externým audítorom, ak je to potrebné.
 2. Elektronické podanie
  Väčšina krajín dnes vyžaduje, aby účtovné závierky boli podané elektronicky. Spoločnosti sa prihlásia do príslušného systému a nahrávajú svoje účtovné závierky spolu so všetkými potrebnými údajmi.
 3. Overenie a schválenie
  Údaje v účtovných závierkach môžu byť overované a kontrolované štátnymi orgánmi alebo inými regulátormi. Tento krok zabezpečuje, že údaje sú spoľahlivé a presné.
 4. Uloženie do registra
  Ak sú údaje schválené, účtovné závierky sa ukladajú do registra, ktorý je dostupný verejnosti. To umožňuje každému záujemcovi nahliadať do finančných informácií spoločnosti.

Povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra posilňuje dôveru investičných partnerov, umožňuje verejnosti nahliadať do finančných informácií a prispieva k zdravému podnikateľskému prostrediu.

Uloženie účtovnej závierky do registra je teda kritickým krokom v procese finančnej transparentnosti a správy.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang