Registračný poplatok za auto

Registračný poplatok za motorové vozidlo je nevyhnutným krokom v procese registrácie. Bez ohľadu na to, či kupujúci vyčlenil vlastné peniaze, vzal si pôžičku alebo financoval kúpu vozidla finančným lízingom, registrácia je vždy potrebná. Kedy sa platí registračný poplatok za auto a ako ho vypočítať?

Tento článok sa zaoberá rôznymi faktormi, ktoré prispievajú k nákladom na registráciu vozidla na Slovensku, predpismi, ktoré ich upravujú, a petíciou proti navyšovaniu registračných poplatkov.

Registračný poplatok auta

Poplatky za registráciu vozidla na Slovensku sa líšia v závislosti od typu registrovaného vozidla. Vo všeobecnosti sa poplatky odvíjajú od:

  • veku vozidla
  • veľkosti a výkonu motora
  • hmotnosti vozidla
  • druhu používaného paliva

Poplatky sa musia zaplatiť pri registrácii a pokrývajú náklady na registráciu vozidla, tabuľky s evidenčným číslom vozidla a všetky súvisiace dane.

V prípade súkromných vozidiel sa náklady na registráciu zvyčajne vypočítavajú ako percento z ceny vozidla. Sadzba sa líši v závislosti od veku a typu vozidla, ale zvyčajne sa pohybuje medzi jedným až dvoma percentami.

V prípade úžitkových vozidiel, ako sú dodávky, autobusy a nákladné vozidlá, sa poplatok zvyčajne odvíja od veľkosti a hmotnosti vozidla a môže sa pohybovať od niekoľkých stoviek € až po niekoľko tisíc €.

Okrem registračného poplatku auta môžu vzniknúť aj ďalšie náklady, napríklad na povinné poistenie, technické kontroly a prehliadky vozidla. Vodič vozidla musí zaplatiť aj ročnú cestnú daň. Tá sa zvyčajne odvíja od veľkosti motora a môže sa pohybovať od niekoľkých € do niekoľkých stoviek €.

Registračný poplatok je dôležitou súčasťou procesu kúpy a vlastníctva vozidla na Slovensku a je dôležité poznať poplatky spojené s týmto procesom.

Kedy sa platí registračný poplatok za auto?

Pre obyvateľov Slovenska je platenie registračných poplatkov súčasťou vlastníctva auta. Výška poplatku závisí od veku a typu vozidla a počíta sa pomocou kalkulačky registračných poplatkov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva dopravy SR.

Kedy sa platí registračný poplatok za auto? V záujme zabezpečenia včasnej úhrady by sa majitelia vozidiel mali oboznámiť s harmonogramom platenia poplatkov za registráciu vozidla. Vo všeobecnosti sú poplatky za registráciu vozidla splatné do troch mesiacov od dátumu kúpy.

Ak sa poplatok nezaplatí do dátumu splatnosti, majiteľovi môže byť uložená pokuta. Okrem toho bude registrácia vozidla neplatná až do zaplatenia.

Tí, ktorí nie sú schopní zaplatiť registračný poplatok, môžu mať nárok na odklad. V takom prípade je potrebné poplatok uhradiť do prvých piatich dní mesiaca, na ktorý sa odklad žiada.

Je dôležité, aby majitelia vozidiel zabezpečili včasné zaplatenie registračných poplatkov a vyhli sa tak prípadným pokutám alebo iným sankciám. Internetová stránka Ministerstva dopravy Slovenskej republiky je užitočným zdrojom informácií pre tých, ktorí potrebujú ďalšie informácie o splátkových kalendároch a iných témach súvisiacich s poplatkami za registráciu vozidla.

Registračný poplatok za vozidlo po novom

V januári 2023 bol novelizovaný zákon o registračných poplatkoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla toho istého roku. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla v závislosti od veku bol zrušený a bol nahradený ekologickým koeficientom vozidla (EKV) pri výpočte tohto poplatku. Tento nový vzorec predstavuje sadzbu poplatku na základe výkonu motora vynásobenú EKV vozidla:

Registračný poplatok auta = Pkw x EKV

Vozidlá sa rozdelili podľa typov paliva a emisnej normy Euro a boli ovplyvnené novým výpočtom registračného poplatku. Do úvahy sa brali elektrické, plug-in hybridné a vodíkové vozidlá a podľa nového vzorca by mala byť registrácia týchto vozidiel menej výhodná ako doteraz.

Po novom sa teda budú registračné poplatky vypočítavať na základe nasledovných koeficientov:

Sadzba poplatku podľa výkonu motora (Pkw), stanovená v tabuľke č. 1:

Výkon motoraSadzba poplatku v €
NadDo
80 vrátane33
8090 vrátane60
90100 vrátane90
100110 vrátane120
110125 vrátane200
125140 vrátane300
140155 vrátane500
155170 vrátane700
170210 vrátane900
210a viac1 000

Ekologický koeficient vozidla (EKV) podľa druhu vozidla a druhu paliva, stanovený v tabuľke č. 2:

Druh vozidla vzhľadom na druh paliva*Ekologický koeficient vozidla
1.Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)0,10
2.Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid)0,20
3.Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 (avšak neplatí pre elektromobily)
Emisná normaDátum prvej evidencie**
Vozidlo Euro 1/IDo 31. 12. 19961,00
Vozidlo Euro 2/II1. 1. 1997 – 31. 12. 20010,80
Vozidlo Euro 3/III1. 1. 2002 – 31. 12. 20060,70
Vozidlo Euro 4/IV1. 1. 2007 – 31. 12. 20110,60
Vozidlo Euro 5/V/EEV1. 1. 2012 – 31. 8. 20160,50
Vozidlo Euro 6 a,b,c/VI A,B,C1. 9. 2016 – 31. 8. 20200,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšieOd 1.9.20200,40
Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33 €. 
*Druh paliva sa určí z položky 18 Osvedčenia o evidencii časť II „Druh paliva/zdroj energie“. 
** Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej evidencie sa použijú len, ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.

Poplatky za registráciu elektrických vozidiel zostávajú nezmenené, a to vo výške 33 €. Pri vozidlách na LPG, CNG alebo mild-hybrid sa registračný poplatok bude určovať podľa výkonu motora, EKV vo vzťahu k emisnej triede vozidla alebo dátumu prvej evidencie. Plug-in hybridy, vodíkové vozidlá a elektromobily sú od tohto postupu oslobodené.

Bolo rozhodnuté posunúť zavedenie nového mechanizmu výpočtu registračných poplatkov za vozidlá z apríla na júl 2023. Dovtedy sa poplatok vypočítaval pomocou existujúcej sadzby poplatku na základe výkonu motora a zostatkovej hodnoty vozidla.

Od 1. júla 2023 sa zmenil zákon o registračných poplatkoch vozidiel, čo malo za následok zmenu vzorca pre poplatky za registráciu.

Registračný poplatok – kalkulačka

Kalkulačka presne vymeria poplatok za zápis vlastníka motorového vozidla do evidencie. Zohľadňujú sa všetky úpravy a vystavenie týchto dokladov. Tento poplatok je všeobecne známy ako poplatok za registráciu alebo daň za registráciu vozidla.

Kalkulačka registračných poplatkov je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám tých, ktorí vlastnia vozidlá kategórie L, M1 a N1 (s výnimkou vozidiel kategórie N1 s maximálne tromi sedadlami). Táto kalkulačka je ideálnym nástrojom na výpočet registračného poplatku vozidiel pre tieto konkrétne kategórie – od motocyklov a trojkoliek až po štvorkolky.

Ostatné kategórie motorových vozidiel, ako sú M2, M3, N2 a N3, nie sú podporované, pretože ich registračné poplatky sú vopred stanovené.

Do kalkulačky na výpočet registračného poplatku na auto od 1.7.2023 sa zadávajú nasledovné údaje:

  • vek vozidla
  • najväčší výkon motora v kW
  • druh paliva / zdroj energie
  • emisná norma

Počiatočný údaj, ktorý sa zadáva do kalkulačky, je vek vozidla od jeho prvej registrácie. Tento dátum, ktorý sa nachádza v časti II osvedčenia o evidencii, položka B, udáva, kedy bolo vozidlu pridelené prvé evidenčné číslo, či už v Slovenskej republike alebo v inej krajine. Nemožno si ho zamieňať s dátumom typového schválenia v Európskej únii, preto je potrebné dbať na presnosť tohto údaju.

Po tomto údaji sa musí uviesť maximálny výkon motora. Tento údaj sa nachádza v časti II osvedčenia o evidencii v položke P.2. a uvádza sa v ňom maximálny čistý výkon motora meraný v kW pri plnom zaťažení motora pri nameraných otáčkach motora.

Položka P.3 osvedčenia o evidencii časť II vyžaduje zadanie do kalkulačky poplatku za evidenciu vozidla druh paliva prípadne zdroja energie. Čerpajúc z číselníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky možno túto informáciu nájsť, napriek tomu nemusí byť všetkým zrejmá.

Registračný poplatok za zápis auta od 1. 7. 2023

Pri prevode akéhokoľvek motorového vozidla sa platí registračná daň, ktorá sa určuje na základe dvoch faktorov: kategórie vozidla a jeho zdroja pohonu. Motorové vozidlá kategórií L, M1 a N1 majú stanovený poplatok 33 €.

Motorové vozidlá kategórií L, M1 a N1, s výnimkou vozidiel kategórie N1 s maximálne tromi sedadlami, podliehajú sadzbám registračnej dane na základe výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla (EKV). Výška EKV sa určuje podľa veku vozidla, typu paliva alebo kombinácie akéhokoľvek paliva a plug-in hybridného elektrického vozidla.

Elektrické vozidlá sú oslobodené od EKV; ostatné typy palív podliehajú emisnej norme Euro alebo dátumu prvej registrácie, ak nie je možné určiť emisnú normu Euro.

Sadzba poplatku pre tieto kategórie motorových vozidiel závisí od výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla. Všetky podrobnosti týkajúce sa sadzieb a koeficientov sa dajú nájsť v prílohe k zákonu č. 145/1995 o registračných poplatkoch.

Hoci sa výška registračnej dane pre kategórie L, M1, N1, s výnimkou vozidiel kategórie N1 s maximálne tromi sedadlami, vypočítava na základe vzorca, nemôže byť nižšia ako 33 € ani vyššia ako 1 000 €.

Motorové vozidlá sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach, pričom každé z nich sa zaraďuje do jednej z troch kategórií: L, M1 a N1. Do kategórie L patria dvojkolesové vozidlá, trojkolesové vozidlá a štvorkolky.

Motorové vozidlá kategórie M1 sú navrhnuté a skonštruované najmä na prepravu cestujúcich a ich batožiny s kapacitou do ôsmich miest na sedenie okrem miesta vodiča. A napokon motorové vozidlá kategórie N1 sú navrhnuté a skonštruované na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony.

Registračný poplatok – petícia

Začiatkom januára 2023 vznikla petícia za zrušenie navrhovanej zmeny registračného poplatku. Zakladateľom petície a hlavným predstaviteľom petičného výboru je lektor autoškoly Ivan Kurňava. Pridávajú sa k nemu ďalší Slováci, ktorí sú odhodlaní postaviť sa proti návrhu zákona a zachovať súčasný registračný poplatok.

Proti návrhu zákona Mariana Viskupiča (SaS), ktorý parlament schválil tesne pred Vianocami, sa sformovalo hnutie odporu. Pod vedením lektora autoškoly Ivana Kurňavu vznikla petícia, ktorá má bojovať proti navrhovanej zmene registračného poplatku. V prípade schválenia návrhu zákona by sa poplatok zmenil už v apríli s prihliadnutím na environmentálne hľadisko, no odhodlaní Slováci dúfajú v zachovanie súčasnej sadzby.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang