Rušenie nočného kľudu – odkedy je, paragraf, víkend

Ľudí žijúcich na samotke nie je príliš veľa. Takmer každý človek má susedov, ktorí môžu byť rôzni. Od milých dôchodcov, cez kľudný manželský pár až po mladých ľudí túžiacich po zábave. Susedia by mali dodržiavať pravidlá, ktoré nie sú nepísané a existuje na ne paragraf. Nočný kľud je právo každého človeka obklopeného susedmi. Odkedy je nočný kľud? Ruší sa nočný kľud cez víkend? Kedy je možné podať stažnosť na susedov?

Na svoj kľud si netreba dať dopustiť. Ak ide o ojedinelú akciu susedov, dá sa všetko vzájomne v pokoji vykomunikovať. V prípade, že ide o opakované rušenie nočného kľudu, netreba sa báť zavolať policajtov.

Taktiež je dobré poznať zákon a paragraf rušenia nočného kľudu, nakoľko je relatívne striktný a nekompromisný. Keď tento zákon človek pozná, nenechá sa odbiť susedom o tom, že víkend nočný kľud nemá alebo v sobotu nočný kľud neplatí a podobne.

Rušenie nočného kľudu – paragraf

Rušenie nočného kľudu nie je len nepísaným pravidlom medzi susedmi. Hovorovo sa tento zákon nazýva „zákon slušnosti“. Slovenská legislatíva síce nemá špecificky a konkrétne vymedzené fungovanie nočného kľudu, no pod jeden zákon spadá jeho ručenie.

Paragraf rušenia nočného kľudu je možné nájsť pod priestupkovým zákonom číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 47 ods. 1 písmeno b).

Podľa tohto paragafu rušenia nočného kľudu sa ustanovuje, že človek sa dopúšťa priestupku voči verejnému poriadku, ak niekto porušuje nočný kľud v stanovenom čase. Podľa zákona a paragrafu, rušenie nočného kľudu môže byť sankciované privolanou políciou až do výšky 33 €.

Odkedy je nočný kľud?

Nočný kľud je právo každého človeka. Keď niekto žije v panelovom dome či bytovke, mal by vedieť, odkedy je nočný kľud a to, že trvá 8 hodín, konkrétne od 22:00 do 06:00.

V tomto čase platia pre všetkých vymedzené práva a povinnosti. Existuje právo každého na nočný kľud a povinnosť každého tento nočný kľud dodržiavať. Medzi 22:00 a 06:00 je nutné dodržiavať nočný kľud a vyhýbať sa činnostiam, ktoré spôsobujú nadmerný hluk, ktorý môže rušiť susedov.

Život v susedstve je aj o kompromisoch. Preto treba brať ohľad aj na ľudí žijúcich v okolí a v tomto čase minimalizovať hluk na primerané decibely.

Môže byť taktiež rušenie kľudu cez deň, obzvlášť v prípade rekonštrukcie bytu, avšak vtedy je potrebné túto rekonštrukciu oznámiť na verejnej a spoločnej nástenke v nebytových priestoroch.

V každom prípade, najbežnejším dôvodom rušenia nočného kľudu sú stretnutia so známymi či kamarátmi v nočných hodinách. Ide o hlasné rozprávanie, počúvanie hudby či spievanie a buchot, čo môže narúšať kvalitný spánok a odpočinok. Pred takouto akciou je vhodné oboznámiť susedov a dohodnúť sa osobne s nimi, aby sa predišlo príchodu policajtov z dôvodu sťažnosti na susedov.

Je prirodzené, že najmä mladí ľudia chcú tráviť svoj voľný čas aj s priateľmi a zábavou, preto občasná „domáca párty“ nemusí byť problém, ak je to odkomunikované so susedmi.

Hluk je možné merať decibelmi. Platí, že cez deň by mala byť maximálna hodnota zvuku 50 decibelov a v noci 45 decibelov. Pre predstavu, šepot a tichý rozhovor má hodnotu približne 30 decibelov, mierny dážď má hodnotu 50 decibelov, ruch na ulici má 80 decibelov a diskotéka má 120 decibelov.

Hudba nahlas má približnú hodnotu 100 decibelov, čo je viac než dvoj-násobok povolenej hodnoty rušenia nočného kľudu.

Nočný pokoj umožňuje ľuďom oddýchnuť si a dostať potrebný spánok, čo je zásadné pre celkové zdravie a pohodu. Rušenie nočného pokoja môže viesť k únave a zhoršenému zdraviu.

Nočný kľud víkend

Nočný kľud by mal byť dodržiavaný každý deň, bez ohľadu na to, či je to nočný kľud víkendu alebo pracovného týždňa. Tento zákonom stanovený čas od 22:00 do 6:00 ráno, kedy sa očakáva pokoj a ticho, zaisťuje obyvateľom potrebný odpočinok a pohodu.

Bez ohľadu na to, či sa jedná o tichú rezidenčnú štvrť alebo rušné mesto, dodržiavanie nočného kľudu v sobotu a nedeľu je povinnosťou a zároveň právom každého občana.

Preto je dôležité, aby občania a podnikatelia dodržiavali nočný kľud v sobotu a nedeľu a rešpektovali právo každého na pokojný odpočinok. Takto sa zabezpečí pokojný život v komunite a zároveň sa udržia zdravé vzťahy a dobré susedské spolunažívanie.

Rušenie kľudu cez deň

Rušenie kľudu cez deň predstavuje problém, ktorý môže mať negatívny vplyv na pohodu a kvalitu života ľudí vo svojom okolí. Aj keď je nočný kľud často dôkladne monitorovaný a chránený zákonom, rušenie pokojného prostredia počas dňa môže byť rovnako nepríjemné a obtiažne.

Najčastejšie formy rušenia kľudu cez deň zahŕňajú hlasné stavby, prevádzkovanie strojov, dopravný hluk a hlučné podujatia ako hudobné festivaly alebo hromadné stretnutia. Tieto aktivity môžu narúšať pokojné prostredie a spôsobovať stres a nepohodlie obyvateľom v ich domácom prostredí.

Je dôležité, aby sa všetci zainteresovaní jednotlivci a organizácie zodpovedne správali a zohľadňovali potreby a pohodu ľudí vo svojom okolí. Dodržiavanie miestnych predpisov a zákonov týkajúcich sa rušenia kľudu je kľúčové pre zachovanie harmónie a dobrých medziľudských vzťahov v komunite.

Okrem toho je dôležité, aby sa prijali primerané opatrenia na minimalizáciu hluku a rušenia, ako sú používanie hlukových ochranných opatrení pri stavbách, dodržiavanie stanovených časových obmedzení pre prevádzkovanie strojov a podnikanie opatrení na riadenie dopravy a organizáciu podujatí s ohľadom na okolité prostredie.

Rušenie kľudu cez deň je často nevyhnutnou súčasťou stavebných prác, pričom je dôležité venovať pozornosť bezpečnosti a pohodliu všetkých zúčastnených strán.

Kedy je možné podať sťažnosť na susedov?

Ľudia, ktorí v stanovenom čase od 22:00 do 06:00 porušujú verejný poriadok a nočný kľud nadmerne hlučným hlasom, nahlas pustenou hudbou alebo vytváraním nadmerného hluku z akýchkoľvek nástrojov, sa dopúšťajú priestupku.

Ako už bolo v článku spomenuté, občania porušujúci zákon a paragraf rušenia nočného kľudu, môžu byť sankciovaní do výšky 33 € privolanou políciou. Môže ísť o mestskú, no aj štátnu políciu. Obidve zložky majú v tomto prípade rovnaké kompetencie.

V prípade, že by sťažnosť na susedov a následná pokuta nezabrala a rušenie nočného kľudu by pokračovalo, občan má možnosť podať žalobu podľa § 127 Občianskeho zákonníka. Následne je dôležité v súdnom konaní preukázať, že dochádza k rušeniu nočného kľudu hlukom. V takom prípade môže súd osobe alebo osobám zakázať, aby rušila hlukom susedov nočný kľud.

Okrem toho sú aj iné možnosti, ako možno vyriešiť problém so susedmi, ktorí porušujú nočný kľud. Občan má možnosť obrátiť sa na obec, podať žalobu na túto osobu alebo extrémnejšia a krajná možnosť je podať návrh na exekúciu alebo trestné oznámenie.

Každý občan sa môže podľa Občianskeho zákonníka obrátiť na obec a požiadať, aby obec pomohla s problémom rušenia nočného kľudu. Paragraf 5 Občianskeho zákona hovorí: “Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany u obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.”

Ďalšia možnosť je už spomínaný variant, teda podanie žaloby. Táto možnosť nasleduje zvyčajne vtedy, ak ani upozornenie a pokuta zo strany polície nepomôže k nočnému kľudu. V tomto prípade platí § 127 Občianskeho zákonníka.

V extrémnych prípadoch má občan krajné právo, ak by ani po predošlých možnostiach nedošlo k náprave a ukončení rušenia nočného kľudu. Občan má právo podať návrh na exekúciu. Ak by ani v tomto prípade nedošlo k náprave, občan môže podať trestné oznámenie a sused porušujúci nočný kľud môže byť odsúdený za marenie výkonu úradného rozhodnutia.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang