Slnečná energia – žiarenie, elektráreň a fotovoltaika

slnečná energia

Slnečná energia, ako nevyčerpateľný a ekologický zdroj, sa stáva kľúčovou témou v súčasnom energetickom diskurze. Od fotovoltaických systémov až po tepelné elektrárne, slnečná energia ponúka široké spektrum možností pre udržateľnú energetiku.

Tento článok sa zameriava na rôzne aspekty slnečnej energie, na technologické výzvy fotovoltaiky, vplyv teploty slnka na energetické výnosy a využitie solárneho ohrevu vody na rekreačných objektoch. Taktiež zhodnotí, aký potenciál prináša slnečná energia do energetického portfólia a akými spôsobmi môže zohrávať rozhodujúcu úlohu v snahe o udržateľnejší energetický model.

Čo je slnečná energia

Slnečná energia je energia, ktorá pochádza zo Slnka. Je to najdôležitejší zdroj energie pre život na Zemi. Dá využiť na rôzne účely, vrátane:

 • Výroba elektrickej energie: Výroba elektrickej energie zo slnečnej energie je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví energetiky na svete. Solárne panely premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu pomocou fotoelektrického javu. Ide o jav, pri ktorom sa pod vplyvom svetla uvoľňujú elektróny z atómov.
 • Vykurovanie a chladenia budov: Solárne kolektory premieňajú slnečnú energiu na teplo. Teplo sa môže využiť na vykurovanie budov, ohrev vody, či výrobu teplej vody na varenie.
 • Zásobovanie vodou: Solárne čerpadlá využívajú slnečnú energiu na pohon čerpadiel, ktoré čerpajú vodu. Voda sa môže využiť na zavlažovanie, priemyselné účely, či na pitie.

Slnečná energia je obnoviteľný zdroj energie, ktorý nevyčerpáva prírodné zdroje. Je to tiež relatívne čistý zdroj energie, ktorý nevytvára žiadne emisie skleníkových plynov. Očakáva sa, že podiel slnečnej energie na celkovej výrobe energie na svete bude v budúcnosti rásť.

Solárna energia má potenciál výrazne prispieť k riešeniu problémov s klimatickými zmenami a zabezpečiť stabilný a udržateľný zdroj energie pre budúcnosť.

Čo je slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie predstavuje elektromagnetické žiarenie, ktoré je základným pilierom pre udržanie života na Zemi. Toto širokospektrálne žiarenie zahrňuje rôzne vlnové dĺžky od röntgenového žiarenia po rádiové vlny, s väčšinou dopadajúceho svetla viditeľného pre ľudské oko.

Slnečné žiarenie vzniká v jadre Slnka, kde prebieha termojadrová reakcia vodíka na hélium, pričom sa uvoľňuje obrovské množstvo energie. Táto energia je následne prenášaná do vonkajších vrstiev Slnka vo forme elektromagnetického žiarenia.

Druhy slnečného žiarenia

 • Viditeľné svetlo: Malá časť celkového slnečného žiarenia, ale pre život na Zemi nevyhnutná. Je to to, čo človek vníma očami.
 • Infračervené žiarenie: Neviditeľné tepelné žiarenie s dlhšou vlnovou dĺžkou ako viditeľné svetlo.
 • Ultrafialové žiarenie: Neviditeľné svetlo s kratšou vlnovou dĺžkou, ktoré môže spôsobiť spálenie kože.

Zaujímavé fakty o slnečnom žiarení

 • Priemerná intenzita slnečného žiarenia na Zemi dosahuje 1 361 wattov na meter štvorcový.
 • Slnečné žiarenie je hnacou silou fotosyntézy, procesu, v ktorom rastliny transformujú slnečnú energiu na chemickú energiu.
 • Taktiež ovplyvňuje počasie a podnebie na Zemi, hrá kľúčovú úlohu v atmosférických procesoch.
slnečná energia
Ak by ľudstvo dokázalo využiť všetku slnečnú energiu, ktorá dopadne na Zem, mohlo by zabezpečiť dostatok energie pre celú ľudskú populáciu na niekoľko tisíc rokov.

Aká je teplota Slnka?

Slnko je najhorúcejšia hviezda v slnečnej sústave. Jeho povrchová teplota je približne 5 500 °C. V jeho vnútri sú teploty ešte vyššie, až okolo 15 miliónov °C. Tieto nezvyčajné teploty sú výsledkom jadrových reakcií, konkrétne syntézy vodíka na hélium, ktoré uvoľňujú masívne množstvo energie v podobe elektromagnetického žiarenia.

Teplota Slnka nie je statickým parametrom. V histórii Zeme bola variabilná a očakáva sa, že v budúcnosti bude stúpať. Zmena teploty Slnka má vplyv na život na Zemi. Napríklad, ak by teplota Slnka stúpla o niekoľko stupňov, na Zemi by sa oteplilo. To by mohlo viesť k zmenám v počasí a podnebí, ako aj k zvýšeniu hladiny morí.

Výskum teploty Slnka

Výskum teploty Slnka je dôležitý pre pochopenie toho, ako funguje slnečná sústava a ako sa budú meniť podmienky na Zemi v budúcnosti.

Meranie teploty Slnka je kritické pre porozumenie slnečného systému a predvídanie budúcich zmien. Slnečné spektroskopy a satelity patria k hlavným nástrojom na systematické meranie a monitorovanie teploty Slnka. Výskumné inštitúcie globálne pracujú na zhromažďovaní informácií, ktoré umožňujú hlbšie porozumieť tejto vitálnej hviezde a jej vplyvu na planétarny systém.

Druhy energií a energia zo Slnka

V kontexte energetiky si solárna energia nachádza rôzne spôsoby využitia. Tu sú niektoré druhy energií a ich vzťah k energii zo Slnka:

Fotovoltaika:Slnečné žiarenie obsahuje fotóny, ktoré môžu byť zachytené fotovoltaickými bunkami na solárnych paneloch. Táto technológia umožňuje konverziu slnečnej energie priamo na elektrickú energiu.
Solárne termálne systémy:Solárne termálne zariadenia sú navrhnuté na zachytávanie tepla zo slnečného žiarenia, čo sa následne využíva na vykurovanie alebo ohrev vody v domácnostiach alebo komerčných budovách.
Solárne čerpadlá:Slnečné čerpadlá využívajú slnečnú energiu na pohon čerpadiel, ktoré sú následne využívané na čerpanie vody na rôzne účely vrátane zavlažovania a priemyselného využitia.
Biomasa:Slnečná energia, ktorá pôsobí ako hnací motor pre rastliny, hrá kľúčovú úlohu v tvorbe biomasy. Táto biomasa môže byť následne využitá na výrobu bioenergie.
Veterná energia:Veterné prúdy sú výsledkom nerovnomerného ohrevu Zeme slnečným žiarením, čo vytvára vietor. Veterné turbíny transformujú túto kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.
Hydroenergia:Solárna energia ovplyvňuje vodné cykly, ktoré sú využívané na tvorbu hydroenergie prostredníctvom vodných turbín.
Geotermálna energia:Slnečná energia, ktorá sa absorbuje do zeme, je základným faktorom pre geotermálnu energiu. Táto energia sa využíva pri ťažbe geotermálnej energie na produkciu tepla alebo elektrickej energie.
slnečná energia
Rozmanitosť druhov energií, spojených so slnečným žiarením, poukazuje na to, aký široký arzenál možností poskytuje Slnko pre energetickú udržateľnosť a inovácie.

Funkcie slnečnej elektrárne a solárna enrgia

Slnečná elektráreň je zariadenie, ktoré mení slnečné žiarenie na elektrickú energi. Vyznačuje sa komplexným zoskupením komponentov, ktoré spolupracujú v harmónii:

 • Solárnepanely transformujú slnečné žiarenie do elektrickej energie pomocou fotoelektrického javu.
 • Inštalácia solárnych panelov zabezpečuje optimálnu orientáciu a polohu solárnych panelov pre efektívny zber slnečnej energie.
 • Konverzia elektrickej energie je zmenou formy elektrickej energie na vhodnú pre prenos a distribúciu.
 • Skladovanie elektrickej energie uchováva nadbytočnú energiu vyprodukovanú počas slnečných hodín na použitie počas nočných hodín.

Hlavné typy slnečných elektrární

 1. Fotovoltické elektrárne (FVE):
  • Využívajú fotoelektrický jav na priamy prevod slnečného žiarenia na elektrickú energiu.
  • Druhy FVE zahŕňajú domáce, komerčné a veľké pozemné elektrárne.
 2. Teplomerné elektrárne (TZE):
  • Využívajú teplo zo slnečného žiarenia na tvorbu pary, ktorá poháňa turbíny a generátor.
  • Zahrňujú solárne koncentrátory a solárne termálne elektrárne.

Slnečné elektrárne sú výrazným krokom smerom k udržateľnejšiemu energetickému modelu, prispievajúc k redukcii závislosti na fosílnych palivách a posilňujúc ochranu životného prostredia. Ich technologický rozmach a ekologické výhody sľubujú svetlejšiu energetickú budúcnosť.

Tepelné elektrárne na Slovensku

Na Slovensku dominujú dve tepelné elektrárne:

 • Tepelná elektráreň Nováky: Tepelná elektráreň Nováky je najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku. Spaľuje hnedé uhlie a má inštalovaný výkon 518 MW.
 • Tepelná elektráreň Vojany: Tepelná elektráreň Vojany je druhá najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku. Spaľuje hnedé uhlie a má inštalovaný výkon 460 MW.

Tieto tepelné elektrárne majú významný podiel približne 20 % na celkovej produkcií elektrickej energie na Slovensku.

Proces výroby elektrickej energie v tepelných elektrárňach spočíva v spaľovaní fosílnych palív, ako je uhlie, plyn alebo ropa, čím sa uvoľňuje teplo. Toto teplo následne poháňa turbíny, generujúc elektrickú energiu.

Napriek relatívne nízkym prevádzkovým nákladom a vysokej účinnosti výroby elektrickej energie, tepelné elektrárne vykazujú nevýhody vytvárania emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, čo má negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Očakáva sa, že podiel tepelných elektrární na slovenskom energetickom trhu bude postupne klesať, pretože sú spojené so značnými emisiami skleníkových plynov. Ako možná alternatíva sa však ukazuje využitie slnečných elektrární, obnoviteľného zdroja energie, ktorý nevytvára emisie skleníkových plynov.

Slnečné elektrárne v súčasnosti predstavujú nákladnejšiu alternatívu k tepelným elektrárňam, ale očakáva sa, že náklady na výrobu elektrickej energie zo slnečnej energie budú klesať. Zvýšený podiel slnečných elektrární na energetickom trhu by mohol prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a posilneniu ochrany životného prostredia na Slovensku.

tepelné elektrárne na Slovensku
Tepelné elektrárne na Slovensku hrajú významnú úlohu, no ich postavenie sa mení v dôsledku rastúceho dôrazu na udržateľné alternatívy, ako sú slnečné elektrárne.

Výhody a nevýhody fotovoltaiky

Fotovoltaické systémy, ktoré konvertujú slnečnú energiu na elektrickú energiu, predstavujú inovačný krok smerom k udržateľnej energii. Ich nasadenie prináša so sebou rad výhod, no nesie aj určité nevýhody a obmedzenia.

Výhody fotovoltaikyNevýhody fotovoltaiky
Obnoviteľný zdroj energií: Fotovoltaika využíva slnečné žiarenie, čo je nevyčerpateľný a obnoviteľný zdroj energie. Tým sa prispieva k zníženiu závislosti na fosílnych palivách.Vysoké počiatočné náklady: Investícia do fotovoltaických systémov môže byť vysoká. Aj keď klesajú náklady na solárne technológie, počiatočné náklady môžu byť pre niektorých jednotlivcov alebo podniky obmedzujúce.
Nižšie prevádzkové náklady: Po inštalácii fotovoltaického systému sú prevádzkové náklady relatívne nízke. Systémy majú obmedzenú potrebu údržby, najmä v porovnaní s konvenčnými energetickými zdrojmi.Závislosť od slnečného svitania: Môžu produkovať energiu iba v prítomnosti slnečného svitu, čo obmedzuje ich spoľahlivosť v oblačných alebo nočných podmienkach.
Nízke emisie skleníkových plynov: Počas prevádzky fotovoltaických systémov prakticky nevznikajú emisie skleníkových plynov, čím sa prispieva k ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy.Potreba veľkého priestoru: Na dosiahnutie významnej výroby elektrickej energie sú niekedy potrebné veľké plochy solárnych panelov, čo môže byť náročné v mestských oblastiach alebo s obmedzeným priestorom.
Decentralizovaná výroba: Fotovoltaické panely môžu byť inštalované priamo na mieste spotreby elektrickej energie, čím sa eliminuje potreba veľkých prenosových sietí a umožňuje dekentralizovanú výrobu energie.Škodlivé látky vo výrobe: Výroba fotovoltaických panelov zahŕňa niektoré škodlivé látky a chemikálie, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie, aj keď sú tieto vplyvy oproti výhodám prevádzky systému zvyčajne menšie.
Finančné výhody: Mnohé krajiny ponúkajú stimuly, dotácie a daňové úľavy pre inštaláciu fotovoltaických systémov, čo môže znížiť náklady pre jednotlivcov aj podniky.Obmedzená skladovateľnosť energie: Fotovoltaika potrebuje systémy skladovania energie (napr. batérie), aby bola schopná poskytovať elektrickú energiu v čase, keď slnko nezasvieti.

Napriek určitým nevýhodam, fotovoltaika predstavuje významný krok smerom k udržateľnejšiemu a ekologicky šetrnejšiemu energetickému modelu.

Solárny ohrev vody na chatu

Solárny ohrev vody predstavuje moderný prístup k zabezpečeniu teplej vody na chate, využívajúc slnečnú energiu. Tento systém ponúka niekoľko výhod a je ekologicky prijateľný.

Solárny ohrev vody pracuje na základe fototermického javu. Solárne kolektory absorbujú slnečné žiarenie a transformujú ho na teplo. Toto teplo sa prenáša do zásobníka vody, kde dochádza k ohrevu vody.

Druhy solárnych kolektorovDruhy zásobníkov vody
Ploché kolektory: Vyrobené z hliníka alebo medi, ploché kolektory sú najbežnejším typom. Sú pokryté priehľadným sklom.Nízkoteplotnézásobníky: Určené pre ploché kolektory s nižšou teplotou ohrevu vody.
Vakuové kolektory: Efektívnejšie ako ploché, vakuové kolektory sú tvorené tenkými rúrkami naplnenými inertným plynom.Vysokoteplotné zásobníky: Prispôsobené pre systémy s vakuovými kolektormi s vyššou teplotou ohrevu vody.

Kritériá výberu solárneho ohrebu vody na chatu

 • Spotreba teplej vody: Závisí od počtu osôb v chate.
 • Intenzita slnečného žiarenia: Zohľadňuje lokálnu slnečnú expozíciu.
 • Rozpočet: Investičné možnosti jednotlivca alebo podniku.

Inštaláciu solárneho systému na ohrev vody sa odporúča zveriť odborníkom v súlade s platnými normami. Solárny ohrev vody je efektívna voľba pre chatárov, ktorí túžia po úsporách a ekologickom prístupe k ohrevu vody na svojej chate.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang