Vodná energia – elektrárne, turbíny a obnoviteľné zdroje

vodná energia

Obnoviteľné zdroje energie sa stávajú kľúčovými hráčmi v energetických stratégiách. V tomto kontexte zohráva vodná energia významnú úlohu, najmä na území Slovenska, ktoré je bohaté na vodné zdroje. Ako tieto inovácie posúvajú krajinu smerom k udržateľnosti?

Tento článok sa zameriava na súčasný stav využívania vodnej energie v elektrárňach na Slovensku, zdôrazní význam malých vodných elektrární a preskúma možnosti domácich vodných elektrární. Okrem toho poskytuje informácie o technológii vodných turbín a predstavuje dynamický svet vodnej energie.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Vodná energia vzniká vďaka pohybu vody, ktorým sa môžu poháňať vodné turbíny, a tým sa generuje elektrický prúd.

Vodné elektrárne sú zariadenia, ktoré využívajú kinetickú energiu vody na výrobu elektrickej energie a delia sa na dva základné typy.

Najvýkonnejšou vodnou elektrárňou na Slovensku je Gabčíkovo s inštalovaným výkonom 720 MW.

Vodná turbína je stroj, ktorý premieňa kinetickú energiu prúdiacej vody na mechanickú energiu, ktorá sa potom môže využiť na pohon generátora, ktorý vyrába elektrickú energiu.

Na Slovensku sa čoraz viac dostávajú do povedomia domáce vodné elektrárne, keďže čoraz viac majiteľov rodinných domov, chalúp či chát si ich volí ako alternatívny zdroj energie.

Vodná energia ako obnoviteľný zdroj energie

Vodná energia predstavuje jeden z kľúčových obnoviteľných zdrojov energie využívaný na celom svete na výrobu elektrickej energie. Vďaka pohybu vody, ktorým sa môžu poháňať vodné turbíny, sa generuje elektrický prúd, čím vzniká čistá a udržateľná forma energie.

Slovensko, krajina s rozsiahlymi vodnými zdrojmi, využíva vodnú energiu ako významný prvok obnoviteľného zdroju energie. Elektrárne ako Gabčíkovo či Oravská priehrada sú príklady veľkých vodných projektov, ktoré zabezpečujú stabilný prísun elektrickej energie pre krajinu.

V oblasti technológií vodných turbín dochádza k neustálym inováciám. Moderné turbíny sú efektívnejšie a šetrnejšie voči životnému prostrediu. To otvára cestu pre udržateľnejšie využívanie vodnej energie aj v menších komunitách a domácnostiach.

Okrem praktických aspektov vodnej energie existujú aj ekologické výhody. V porovnaní s niektorými konvenčnými metódami výroby energie, vodná energia nevytvára emisie skleníkových plynov počas svojej prevádzky, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Výhody vodnej energieNevýhody vodnej energie
Obnoviteľný zdroj energie, bez emisií skleníkových plynov.Možné negatívne vplyvy na životné prostredie, ako sú záplavy alebo zmeny vodných tokov.
Stabilný zdroj neovplyvnený počasím.Nákladné na výstavbu a prevádzku.
vodná energia
Vodná energia je neoddeliteľnou súčasťou snaženia o prechod na obnoviteľné zdroje energie. Využívanie pohybu vody na výrobu elektrickej energie má potenciál stať sa jedným z pilierov udržateľnej energetiky a zohrať kľúčovú úlohu v budúcnosti energetického priemyslu.

Vodná elektráreň

Vodné elektrárne sú zariadenia, ktoré využívajú kinetickú energiu vody na výrobu elektrickej energie. Vodná energia je jedným z najstarších a najrozšírenejších obnoviteľných zdrojov energie na svete.

Vodné elektrárne sa delia na dva základné typy:

 • Vysokoteplotné vodné elektrárne:
  • Využívajú veľké vodné plochy, ako sú jazerá alebo nádrže.
  • Vytvárajú výškový rozdiel medzi hladinami vody, čím generujú elektrickú energiu.
 • Nízkoteplotné vodné elektrárne:
  • Využívajú prirodzený spád vody v dôsledku rozdielu v nadmorskej výške.
  • Turbína poháňaná vodou generuje elektrickú energiu.

Zaujímavosti o vodných elektrárňach:

 • Najväčšia vodná elektráreň na svete je Tri údolia v Číne s inštalovaným výkonom 22 500 MW.
 • Prvá vodná elektráreň bola postavená v roku 786 v Číne.
 • Vodné elektrárne nevytvárajú len elektrinu, avšak môžu byť aj významným faktorom pri zavlažovaní poľnohospodárskej pôdy alebo vodnej doprave.
 • Ich výstavba je možná na rôznych typoch vodných tokov, či už sú to rieky, jazerá alebo moria.
 • Sú relatívne bezpečné, no môžu vyvolávať nehody, ako sú záplavy alebo prietrže mračien.

Využívanie vodnej energie spočíva v jednoduchých fyzikálnych princípoch. Pohyb vody, ako je napríklad pád z výšky, mení kinetickú energiu vody na elektrickú energiu. Tento proces umožňuje vytváranie čistej a udržateľnej formy energie.

vodná elektráreň
Vodná energia ukazuje smer k udržateľnej budúcnosti, kde obnoviteľné zdroje tvoria základ energetického hospodárstva. Jej význam sa neustále zvyšuje v kontexte globálnych snáh o zníženie emisií a budovanie ekologicky udržateľného energetického sektora.

Vodné elektrárne na Slovensku

Slovensko, bohaté na vodné zdroje, využíva túto bohatú prírodnú zásobu na výrobu elektrickej energie. V roku 2022 tvorili vodné elektrárne pôsobiace na Slovensku značných 38,3 % celkovej výroby elektrickej energie.

Inštalovaný výkon vodných elektrární na Slovensku dosahuje impozantných 2 750 MW, pričom najvýkonnejšou medzi nimi je Gabčíkovo s inštalovaným výkonom 720 MW. Ďalšie významné vodné elektrárne sú:

 • Liptovská Mara: 643 MW
 • Orava: 460 MW
 • Štrbské Pleso: 220 MW
 • Veľká Domaša: 180 MW

Vodné elektrárne na Slovensku nesú so sebou pozitívny ekologický odtlačok. Súčasne s výrobou elektrickej energie nevytvárajú žiadne emisie skleníkových plynov a predstavujú relatívne stabilný zdroj energie odolný voči vplyvom počasia.

Očakáva sa, že podiel vodnej energie na celkovej výrobe elektrickej energie na Slovensku bude aj naďalej rásť. Táto perspektíva je poháňaná udržateľným charakterom vodnej energie ako obnoviteľného a čistého zdroja. Je to krok smerom k energetickému sektoru, ktorý je nielen výkonný, no aj ohľaduplný k životnému prostrediu.

Čo je vodná turbína?

Vodná turbína je stroj, ktorý premieňa kinetickú energiu prúdiacej vody na mechanickú energiu. Táto mechanická energia sa potom môže využiť na pohon generátora, ktorý vyrába elektrickú energiu.

Vodná turbína funguje na základe fascinujúceho Magnusovho efektu. Tento efekt vyvoláva rotáciu telesa v prúdiacej kvapaline alebo v plyne pôsobením tlakového rozdielu na jeho povrchu. Lopatky vodnej turbíny sú navrhnuté tak, aby vytvárali Magnusov efekt. Keď prúdi voda okolo, vytvára rozdiel tlaku, ktorý indukuje rotáciu.

Druhy vodných turbín

Vodné turbíny sa delia na niekoľko typov podľa toho, ako sú usporiadané lopatky.

1) Reaktívne turbíny

Peltonova turbína: Lopatky s miskovitým tvarom, kde voda spôsobuje rotáciu.

Turbíny s Kaplanovými lopatkami: Lopatky s pohyblivým mechanizmom prispôsobujúcim sa rôznym prietokom vody.

2) Inerčné turbíny

Francisova turbína: Lopatky v oceľovom kolese, ktoré sa otáčajú pri prúde vody.

Turbíny s turgo lopatkami: Lopatky podobné Peltonovej turbíne, využívajúce prúd vody na rotáciu.

Použitie vodných turbín

Vodné turbíny sa používajú v rôznych typoch vodných elektrární. V nízkoteplotných vodných elektrárňach sa používajú najmä Kaplanove turbíny a Francisove turbíny. Vo vysokoteplotných vodných elektrárňach sa používajú najmä Peltonove turbíny.

vodná turbína
Vodné turbíny sú dôležitým prvkom vodných elektrární. Umožňujú im premieňať kinetickú energiu vody na elektrickú energiu. Vodné turbíny sú relatívne jednoduché a spoľahlivé a majú vysokú účinnosť až 90 %.

Malé vodné elektrárne

Malé vodné elektrárne väčšinou „operujú“ na menších tokoch, kde prietok kolíše podľa ročného obdobia a zrážok. Oproti ich veľkým súrodencom musia fungovať bez vysokých hrádzí, ktoré by zabezpečovali potrebný spád a stabilný prítok vody. Ich konštrukcia a umiestnenie je preto prispôsobená unikátnym podmienkam každej lokality.

Pri vhodnom umiestnení a konštruktívnom prístupe môžu malé vodné elektrárne patriť k najekologickejším a najekonomickejším energetickým zdrojom. Ich hlavným ekologickým negatívom môže byť ich potenciálny vplyv na ekosystémy vodných tokov, ktoré využívajú.

To zahŕňa zmeny v okolitej prírode pri výstavbe, možné prekážky pre migráciu rýb a vodných živočíchov a riziko narušenia ekosystému nízkym odberom vody. Dodržiavaním stanovených podmienok pre výstavbu a prevádzku však môže byť negatívny vplyv minimalizovaný.

Pri výbere miest pre malé vodné elektrárne je kľúčové citlivé rozhodovanie s ohľadom na obmedzenia prírodného prostredia. Plánovanie možno realizovať aj na miestach bývalých vodných mlynov. Zostatky týchto štruktúr môžu výrazne znížiť náklady na novú výstavbu.

Typy malých vodných elektrární:

 • MVE na toku:
  • Využívajú rozdiel hladín v toku vody s vysokou haťou.
  • Ideálne pre malé spády a vysoké prietoky v nížinách.
 • Derivačné MVE:
  • Využívajú rozdiel hladín, no strojovňa je mimo hlavného toku.
  • Menšia hať, vhodné pre rôzne spády.
 • Mikroturbíny:
  • Zariadenia s výkonom do 1 000 W, ideálne pre domácnosti.
  • Umiestňujú sa tam, kde sú malé spády alebo obmedzený prietok vody.

Moderné technológie, ako sú tzv. mikroturbíny, umožňujú využívať aj malé toky s obmedzeným energetickým potenciálom alebo dokonca vodovodné zariadenia.

Domáca vodná elektráreň

Na Slovensku sa čoraz viac dostávajú do povedomia domáce vodné elektrárne. Čoraz viac majiteľov rodinných domov, chalúp či chát si ich volí ako alternatívny zdroj energie. Tým nielen šetria financie, avšak taktiež prispievajú k ochrane životného prostredia.

V miestach, kde je prístup k elektrine obmedzený, ako napríklad na odľahlých chalupách a chatách, môže takýto zdroj poskytnúť dostatok elektriny na osvetlenie alebo iné jednoduché účely.

Malé vodné elektrárne, s inštalovaným výkonom maximálne 10 megawattov, môžu byť postavené na výhodných pozíciách bývalých mlynov. Ich konštrukcia je v podstate jednoduchá, čo znamená, že sú ekonomicky dostupné. Ich predaj a certifikáciu zabezpečujú špecializované firmy.

Pracujú väčšinou na menších tokoch, ktorých prietok sa mení v závislosti od ročného obdobia a úhrnu zrážok. Na rozdiel od veľkých vodných elektrární, domáce vodné elektrárne nepotrebujú vysoké hrádze na zabezpečenie spádu a stálej zásoby vody. Ich umiestnenie však vyžaduje špecifickú úpravu pre konkrétne podmienky lokality.

Na rozdiel od veterných elektrární, množstvo vygenerovanej elektrickej energie nezávisí na denných alebo nočných cykloch alebo náhlych zmenách počasia.

Ďalšie druhy energie

Aj keď je vodná energia dôležitý zdroj obnoviteľnej energie, nie je jediný. Existuje mnoho ďalších druhov energie, ktoré sa dajú využiť na výrobu elektriny, vykurovanie a chladenie, dopravu a iné účely. Medzi najbežnejšie druhy energie patria:

Slnečná energiaSlnečná energia pochádza zo Slnka a dá sa zachytiť pomocou solárnych panelov alebo heliostatov. Slnečná energia sa môže priamo premeniť na elektrinu alebo sa môže uložiť na neskoršie použitie.
Veterná energiaVeterná energia pochádza z vetra a dá sa zachytiť pomocou veterných turbín. Veterné turbíny premieňajú kinetickú energiu vetra na rotačnú energiu, ktorá sa potom používa na výrobu elektriny.
Geotermálna energiaGeotermálna energia pochádza z vnútra Zeme a dá sa využiť na vykurovanie a chladenie, výrobu elektriny a pestovanie rastlín v skleníkoch. Geotermálna energia sa môže získavať z horúcich prameňov, gejzírov a hlbokých vrtov.
BiomasaBiomasa je organický materiál, ako je drevná štiepka, slama a hnoj, ktorý sa dá spáliť na výrobu tepla alebo elektriny. Biomasa sa môže tiež využiť na výrobu biopalív, ako je etanol a biodiesel.
Jadrová energiaJadrová energia pochádza z rozpadu atómových jadier. Jadrová energia sa využíva na výrobu elektriny v jadrových elektrárňach.

Existuje mnoho rôznych druhov energie, z ktorých každý má vlastné výhody a nevýhody. Výber druhu energie závisí od rôznych faktorov, ako sú dostupnosť zdroja, náklady a vplyv na životné prostredie.

V budúcnosti je dôležité investovať do vývoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie, aby sa znížila závislosť ľudí od fosílnych palív a aby sa chránilo životné prostredie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang