Výpočet spotreby elektriny – cena za kWh, priemerná, v dome

vypocet spotreby elektriny

Výpočet spotreby elektriny je proces, ktorým sa určí, koľko elektrickej energie spotrebuje daný spotrebič, zariadenie alebo domácnosť v určitom časovom období. Táto informácia je dôležitá z rôznych dôvodov, napríklad sledovanie spotreby energie a nákladov, plánovanie energetickej potreby či ochrana životného prostredia.

Existuje viacero metód na výpočet spotreby elektriny. Napríklad priame meranie alebo odhad na základe výkonu a času použitia.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Spotreba elektrickej energie sa môže vypočítať pomocou merača spotreby – wattmetra.

Priemerná cena elektriny pre domácnosti sa pohybuje okolo 0,14 – 0,16 €/kWh (bez DPH).

Ceny za kWh sa môžu líšiť v závislosti od celkovej spotreby energie.

Spotreba energie závisí aj od individuálnych zvykov a správania obyvateľov domu.

Ako vypočítať spotrebu elektrickej energie?

Existuje viacero metód, ako vypočítať spotrebu elektrickej energie, a to v závislosti od cieľov a dostupných informácií:

1. Z údajov na elektromeri alebo faktúre:

 • Najjednoduchší spôsob: Prečítať si hodnotu spotreby v kilowatthodinách (kWh) priamo z elektromera alebo z faktúry za elektrinu od dodávateľa. Táto hodnota udáva celkovú spotrebu energie za určité časové obdobie (zvyčajne mesiac).

2. Pre jednotlivé spotrebiče:

 • Výkon a čas použitia: Vynásobí sa príkon spotrebiča vo wattoch (W) časom jeho používania v hodinách. Výsledok sa vydelí 1000, aby sa získala spotreba v kilowatthodinách (kWh).
 • Príklad: 100W žiarovka svietiaca 8 hodín: 100 W / 1000 * 8 h = 0,8 kWh
 • Energetický štítok: Mnoho spotrebičov má energetický štítok, ktorý uvádza priemernú ročnú spotrebu energie v kWh.

3. Pomocou merača spotreby:

 • Merač spotreby energie (wattmeter) sa pripojí k spotrebiču a odčíta sa spotrebovaná energia v kWh za daný čas.

Pri zamyslení sa nad tým, ako vypočítať spotrebu elektrickej energie, treba zohľadniť rôzne prevádzkové režimy spotrebiča (napr. úsporný režim). Ceny za 1 kWh sa líšia v závislosti od dodávateľa a typu tarify.

Priemerná cena elektriny za kWh

Priemerná cena elektriny za kWh na Slovensku sa líši v závislosti od viacerých faktorov, ako napríklad:

 • Dodávateľ: Každý dodávateľ má vlastnú cenovú štruktúru.
 • Typ tarify: Existuje viacero taríf, napríklad jednotarifná, dvojtarifná (nízky a vysoký tarif) a nočná tarifa.
 • Spotreba: Ceny za kWh sa môžu líšiť v závislosti od celkovej spotreby energie.
 • Regionálne rozdiely: Ceny sa v rôznych regiónoch Slovenska mierne líšia.

Aktuálne ceny:

 • Priemerná cena pre domácnosti: 0,14 – 0,16 €/kWh (bez DPH)
 • Najnižšie ceny: okolo 0,12 €/kWh (bez DPH)
 • Najvyššie ceny: okolo 0,18 €/kWh (bez DPH)

Pre presný výpočet priemernej ceny elektriny za kWh pre daný prípad je potrebné:

 1. Zistiť dodávateľa elektriny: Názov dodávateľa sa nachádza na faktúre za elektrinu.
 2. Určiť typ tarify: Informácia o type tarify s nachádza na zmluve s dodávateľom alebo na faktúre.
 3. Odhadnúť celkovú spotrebu: Ak nemá zákazník presné údaje o spotrebe, môže ju odhadnúť na základe veľkosti domácnosti a typu spotrebičov, ktoré používa.
 4. Porovnať ceny: Pomocou online porovnávačov cien si môže porovnať ceny rôznych dodávateľov a taríf.

Ceny elektriny sa môžu meniť, preto je dôležité sledovať aktuálne ponuky dodávateľov.

Aká je priemerná mesačná spotreba elektriny v dome?

Priemerná mesačná spotreba elektriny v dome na Slovensku sa značne líši v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Veľkosť a typ domu: Nový rodinný dom s nízkou energetickou náročnosťou bude mať samozrejme nižšiu spotrebu ako starý dom s vysokou energetickou náročnosťou.
 • Počet obyvateľov: Počet osôb žijúcich v dome ovplyvňuje spotrebu elektriny, pretože každý človek používa rôzne spotrebiče.
 • Spotrebiče a vykurovanie: Typy a energetická efektivita spotrebičov, ako aj typ vykurovania (elektrické, plynové, tuhé palivá) ovplyvňujú celkovú spotrebu.
 • Ročné obdobie: V zimných mesiacoch je spotreba elektriny zvyčajne vyššia kvôli vykurovaniu.
 • Zvyky a správanie: Spotreba energie závisí aj od individuálnych zvykov a správania obyvateľov domu (napr. dĺžka sprchovania, intenzita vykurovania, používanie spotrebičov).

Priemerné hodnoty:

 • Priemerná ročná spotreba elektriny v slovenských domácnostiach: 2 500 – 3 500 kWh
 • Priemerná mesačná spotreba: 208 – 292 kWh (pri delení ročnej spotreby 12)
 • Priemerná mesačná spotreba elektriny v rodinnom dome: 330 – 450 kWh

Treba však zdôrazniť, že toto sú len priemerné hodnoty mesačnej spotreby elektriny v dome a skutočná spotreba sa môže značne líšiť.

Predpokladaná ročná spotreba elektriny

To, aká bude predpokladaná ročná spotreba elektriny, závisí od rôznych faktorov, ktoré sa už spomínali vyššie.

 • Veľkosť a typ domu: Rodinný dom, byt, novostavba, stará zástavba?
 • Počet osôb žijúcich v domácnosti: 1, 2, 3, 4 a viac?
 • Typy spotrebičov, ktoré sa používajú: Staré, energeticky náročné alebo nové a úsporné?
 • Spôsob vykurovania: Elektrické, plynové, tuhé palivá?
 • Priemerná mesačná spotreba elektriny za posledný rok: Ak ju odberateľ elektriny pozná je to užitočný údaj.

Okrem toho treba pamätať na:

 • Ročné obdobie: V zime bude spotreba kvôli vykurovaniu vyššia.
 • Individuálne zvyky: Krátke sprchovanie, úsporné režimy na spotrebičoch, vypínanie svetiel a elektroniky, sušenie bielizne na vzduchu – to všetko znižuje spotrebu.

Predpokladaná ročná spotreba elektriny sa určuje na základe týchto faktorov, ktoré treba do výpočtu vždy zahrnúť.

Kalkulačka výpočtu spotreby elektriny

Kalkulačka výpočtu spotreby elektriny je nástroj, ktorý pomáha odhadnúť množstvo elektrickej energie, ktorá sa spotrebuje na základe rôznych faktorov. Tento nástroj je možné použiť na lepšie pochopenie spotreby elektriny a na identifikáciu možností úspor.

Ako vlastne kalkulačka výpočtu spotreby elektriny funguje?

Vstupné údaje

 1. Spotrebiče: Zadajú sa informácie o elektrických spotrebičoch, ktoré sa používajú (napríklad televízor, chladnička, práčka, klimatizácia, atď.).
 2. Výkon spotrebiča (Watt): Uvedie sa výkon každého spotrebiča, čo je údaj, ktorý sa zvyčajne nachádza na štítku spotrebiča alebo v jeho manuáli.
 3. Počet hodín používania: Uvedie sa, koľko hodín denne a dní v týždni sa používa každý spotrebič.
 4. Počet dní v mesiaci: Ak kalkulačka počíta spotrebu mesačne, je potrebné zadať počet dní, počas ktorých sa spotrebič používa v mesiaci.

Výpočet

Kalkulačka následne vypočíta:

 1. Dennú spotrebu
 2. Mesačnú spotrebu
 3. Celkovú spotrebu: Vypočíta sa súčet mesačnej spotreby všetkých spotrebičov.

Výstupné údaje

 • Celková spotreba elektriny (kWh): Celková spotreba elektrickej energie za dané obdobie (deň, mesiac, rok).
 • Náklady na elektrinu: Na základe ceny za kWh, kalkulačka môže vypočítať aj celkové náklady na elektrinu za dané obdobie.

Použitím kalkulačky výpočtu spotreby elektriny je možné získať prehľad o spotrebe elektriny a identifikovať spotrebiče, ktoré majú najväčší vplyv na náklady.

Kalkulačka výpočtu ceny 1kWh elektriny

Výpočet ceny 1 kWh elektriny závisí od rôznych faktorov, ako napríklad:

1. Tarifná sadzba:

 • Dodávatelia elektriny ponúkajú rôzne tarifné sadzby s rôznymi cenami za 1 kWh.
 • Najbežnejšie tarify sú:
  • DD1: Jednotarifná sadzba s pevnou cenou za 1 kWh počas celého dňa.
  • DD2: Dvojsadzbová sadzba s nízkou cenou za 1 kWh v nízkom tarife (noc) a vysokou cenou za 1 kWh vo vysokom tarife (deň).
  • VT: Viac tarifová sadzba s rôznymi cenami za 1 kWh v závislosti od dennej doby a ročného obdobia.

2. Spotreba:

 • Cena za 1 kWh sa môže líšiť v závislosti od celkovej ročnej spotreby.
 • Niektorí dodávatelia ponúkajú zľavy pre zákazníkov s vyššou spotrebou.

3. Poplatky:

 • Okrem ceny za 1 kWh sa do celkovej ceny za elektrinu zahrnú aj rôzne poplatky, ako napríklad mesačný poplatok za distribúciu, poplatok za prevádzku distribučnej sústavy a poplatok za systémové služby.

Do kalkulačky pre výpočet ceny 1kWh elektriny sa zadajú tieto údaje. Teda typ tarifnej sadzby a spotreba. Takéto kalkulačky výpočtu ceny 1kWh elektriny sa nachádzajú na webových stránkach dodávateľov elektriny.

Ako sa uskutočňuje meranie spotreby elektriny?

Meranie spotreby elektriny sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, v závislosti od cieľov a presnosti.

1. Z elektromera:

 • Najbežnejší spôsob: V každej domácnosti a prevádzkarni sa nachádza elektromer, ktorý meria celkovú spotrebu elektriny za určité časové obdobie (zvyčajne mesiac). Hodnota spotreby sa udáva v kilowatthodinách (kWh).
 • Odčítanie: Hodnotu spotreby je možné odčítať priamo z elektromera. Na starších typoch je potrebné otočiť ciferníky, kým sa nezistí aktuálna hodnota. Novšie elektromery majú digitálny displej, ktorý zobrazuje aktuálnu spotrebu.
 • Porovnanie hodnôt: Pre výpočet spotreby za dané obdobie sa porovnáva aktuálna hodnota s hodnotou z minulého merania. Rozdiel medzi týmito hodnotami udáva spotrebu v kWh za dané obdobie.

2. Pomocou merača spotreby (wattmetra):

 • Presnejšie meranie: Pre meranie spotreby jedného spotrebiča alebo zariadenia je možné použiť merač spotreby energie (wattmeter). Pripojí sa medzi zásuvku a spotrebič a odčíta sa spotrebovaná energiu v kWh za daný čas.
 • Rôzne typy meračov: Existujú rôzne typy wattmetrov, od jednoduchých digitálnych až po sofistikované modely s pokročilými funkciami, ako je meranie napätia, prúdu a faktora výkonu.
 • Výhody: Merače spotreby umožňujú sledovať spotrebu jednotlivých spotrebičov, identifikovať energeticky náročné zariadenia a šetriť energiu.

3. Inteligentné meranie:

 • Moderné technológie: Niektorí dodávatelia elektriny ponúkajú inteligentné meranie, ktoré umožňuje automatické sledovanie spotreby v reálnom čase. Údaje o spotrebe sú dostupné online alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Výhody: Inteligentné meranie umožňuje detailne analyzovať spotrebu, optimalizovať jej využitie a identifikovať potenciálne úspory.
 • Dostupnosť: Dostupnosť inteligentného merania sa môže líšiť v závislosti od dodávateľa a lokality.

Presnosť merania spotreby elektriny závisí od typu použitého zariadenia a od spôsobu merania.

Príkon vs. výkon

Príkon vs. výkon sú dva úzko súvisiace pojmy v elektrotechnike, ktoré sa často zamieňajú. Aj keď sú navzájom prepojené, vyjadrujú rôzne aspekty spotreby energie.

Príkon (P) udáva množstvo energie, ktoré elektrický spotrebič odoberá z rozvodnej siete v danom okamihu. Meria sa vo wattoch (W). Čím vyšší je príkon, tým viac energie spotrebič ihneď spotrebuje.

Výkon (S) na druhej strane udáva rýchlosť, akou spotrebič vykonáva prácu. Meria sa vo voltampéroch (VA) alebo kilovoltampéroch (kVA). Výkon je dôležitý pre určenie kapacity spotrebiča a jeho schopnosti vykonávať požadovanú prácu.

Pochopenie rozdielu medzi príkonom a výkonom je dôležité pre výber správnych spotrebičov a efektívne využívanie energie. Znalosť faktora výkonu pomôže identifikovať energeticky neefektívne spotrebiče a znížiť spotrebu energie.

Príkon vs. výkon sú navzájom prepojené, avšak nie je to to isté.

Akú tarifu má na elektrinu ZSE?

Pri otázke „akú tarifu má na elektrinu ZSE?“ je dobré vedieť, že spoločnosť ZSE ponúka rôzne tarify za elektrinu, ktoré sa líšia cenou za 1 kWh, poplatkami a podmienkami.

Najbežnejšie tarify pre domácnosti sú:

 • DD1: Jednotarifná sadzba s pevnou cenou za 1 kWh počas celého dňa. Cena je 0,0871€/kWh.
 • DD2: Jdnotarifná sadzba s vyššou spotrebou elektriny. Cena je 0,1000 €/kWh.
 • DD3: Viac tarifová sadzba s rôznymi cenami za 1 kWh v závislosti od dennej a nočnej doby. Cena vysokej tarify je 0,1076 €/kWh a cena nízkej tarify je 0,0469 €/kWh.

Pri výbere tarify si treba porovnať ceny a podmienky rôznych taríf a zvoliť si tú, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám a spotrebe.

To, akú tarifu má na elektrinu ZSE, závisí od rôznych faktorov vrátane typu domácnosti a spotreby.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang