Amortizácia auta – opotrebenie majetku znižuje hodnotu

Amortizácia auta je v automobilovom priemysle všeobecne známy pojem, napriek tomu zostáva pre mnohých majiteľov áut záhadou. Ide o zníženie hodnoty vozidla v priebehu času v dôsledku faktorov, ako je opotrebenie, dopyt na trhu a technologický pokrok. Pochopenie amortizácie auta je kľúčové pre každého, kto chce kúpiť, predať alebo vymeniť auto, pretože môže výrazne ovplyvniť finančnú stránku vlastníctva auta.

Tento článok sa bude venovať podrobnostiam amortizácie automobilov a ich významu na automobilovom trhu. Na konci budú čitatelia lepšie rozumieť tomuto zložitému, ale podstatnému aspektu vlastníctva automobilu.

Amortizácia

Umorovanie, známe aj ako amortizácia, predstavuje postupné znižovanie finančnej hodnoty majetku v priebehu času. Tento pokles sa dá vyčísliť a odráža postupný presun vstupnej ceny majetku do jeho nákladov. Znižovanie hodnoty je spôsobené predovšetkým opotrebovaním a starnutím majetku.

Pojem amortizácia sa bežne používa v poisťovníctve a pre majetok, ktorý je zahrnutý do odpisového plánu. Nehmotný majetok s obmedzenou dobou životnosti je tiež predmetom odpisovania.

Proces odpisovania sa začína vtedy, keď účtovná jednotka začne používať nehmotný majetok, a zohľadňuje očakávané budúce ekonomické úžitky z jeho používania. Koncept odpisovania je rovnaký pre hmotný aj nehmotný majetok.

Amortizácia sa môže vzťahovať aj na úradné umorenie istiny alebo dlhu, postupné splácanie dlhu alebo plánované splácanie dlhu s úrokmi.

Amortizácia auta

Amortizácia vozidla znamená zníženie hodnoty auta v priebehu času. Je to prirodzený a nevyhnutný proces, ktorý nastáva hneď, ako auto opustí výrobnú halu. Tento pokles hodnoty je spôsobený kombináciou viacerých faktorov a môže mať významný vplyv na hodnotu vozidla pri ďalšom predaji.

Faktory, ktoré prispievajú k znehodnoteniu vozidla:

 1. Vek: Jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k znehodnoteniu automobilu, je vek. S pribúdajúcim vekom vozidla jeho hodnota klesá. Je to preto, že na trh sa neustále uvádzajú novšie modely s aktualizovanými technológiami a funkciami, čím sa staršie modely stávajú menej žiadanými.
 2. Počet najazdených kilometrov: Čím viac sa s autom jazdí, tým viac klesá jeho hodnota. Je to preto, že vysoký počet najazdených kilometrov môže naznačovať, že auto bolo intenzívne používané a môže mať väčšie opotrebenie, čo môže ovplyvniť jeho celkový stav.
 3. Stav: Stav vozidla zohráva pri jeho znehodnotení zásadnú úlohu. Auto, ktoré bolo udržiavané v dobrom stave, si zachová vyššiu hodnotu ako auto s viditeľným opotrebovaním, preliačinami alebo škrabancami.
 4. Model a značka: Značka a model vozidla môžu tiež ovplyvniť jeho znehodnotenie. Niektoré značky a modely sú známe svojou spoľahlivosťou a udržujú si svoju hodnotu lepšie ako iné. Podobne aj luxusné autá majú tendenciu znehodnocovať sa rýchlejšie kvôli ich vysokým počiatočným nákladom a nákladnej údržbe.
 5. Dopyt na trhu: Dopyt na trhu tiež zohráva významnú úlohu pri znehodnocovaní automobilov. Ak je po určitom modeli alebo značke vysoký dopyt, zachová si svoju hodnotu lepšie, zatiaľ čo modely s nízkym dopytom zaznamenávajú rýchlejší pokles hodnoty.

Aj keď môže byť pre majiteľov automobilov skľučujúce vidieť, ako sa ich investícia znehodnocuje, pochopenie procesu amortizácie auta im môže pomôcť robiť informované rozhodnutia pri kúpe alebo predaji automobilu.

Amortizácia vozidla a poistenie

Amortizácia vozidla v rámci poistenia znamená zníženie hodnoty vozidla v dôsledku prirodzeného opotrebovania v priebehu času. Ako auto starne, jeho hodnota sa znižuje aj v prípade, že je dobre udržiavané. To znamená, že v prípade poistnej udalosti môže byť suma, ktorú človek dostane od poisťovne, nižšia, ako očakával, s prihliadnutím na amortizáciu vozidla.

Ak poistná zmluva zahŕňa amortizáciu, znamená to, že suma, ktorú poisťovňa preplatí za opravy a náhradné diely, sa zníži na základe opotrebovania vozidla. V prípade starších a menej udržiavaných vozidiel to môže výrazne ovplyvniť sumu, ktorú človek dostane od poisťovne.

Nie všetky poisťovne však uplatňujú amortizáciu vo svojich poistných zmluvách. Ak daná poisťovňa amortizáciu nezahŕňa, možno dostať plnú sumu za opravy a náhradné diely. Pri výbere poistenia vozidla je dôležité túto skutočnosť zohľadniť.

V prípade, že dôjde k poškodeniu vozidla a bude potrebné vymeniť diely, hodnota vozidla sa zvýši o nové diely. V takom prípade môže poisťovňa, ktorá uplatňuje amortizáciu, od svojho klienta požadovať, aby doplatil rozdiel v hodnote starých a nových dielov. Preplatí totiž len amortizovanú hodnotu náhradného dielu.

Na druhej strane, ak poisťovňa amortizáciu neuplatňuje, rozdiel medzi starým a novým dielom nebude potrebné zaplatiť. To môže v prípade poistnej udalosti ušetriť značné množstvo peňazí.

Výpočet amortizácie vozidla

Pochopenie spôsobu výpočtu amortizácie vozidla môže jednotlivcom pomôcť pri prijímaní informovaných rozhodnutí, pokiaľ ide o kúpu alebo predaj vozidla.

Pri uplatňovaní amortizácie sa vo všeobecnosti vychádza z týchto dvoch situácií:

 • Automobil nie je súčasťou obchodného majetku a amortizácia sa uplatňuje za každú služobnú jazdu sadzbou na 1 kilometer.
 • Automobil je súčasťou obchodného majetku. V takom prípade sa náklady na nákup automobilu rozložia postupne do niekoľkých rokov.

Existujú rôzne metódy výpočtu amortizácie automobilu a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. V prípade, že auto je vložené do obchodného majetku, rozlišujú sa tri metódy výpočtu amortizácie vozidla:

 • lineárna metóda
 • metóda klesajúceho zostatku
 • metóda súčtu cifier

Lineárna metóda je najčastejšie používanou metódou výpočtu odpisov automobilu. Ide o jednoduchý a priamočiary postup, ktorý spočíva vo vydelení obstarávacej ceny automobilu jeho odhadovanou dobou životnosti.

Metóda klesajúceho zostatku je zložitejší prístup k výpočtu odpisov automobilu. Zohľadňuje znižovanie hodnoty majetku v priebehu času. Pri tejto metóde sa odpisová sadzba uplatňuje na zostatkovú účtovnú hodnotu automobilu každý rok. Sadzba odpisov je zvyčajne dvojnásobkom sadzby lineárnej metódy.

Metóda súčtu cifier za roky je ďalším prístupom k výpočtu odpisov automobilu. Zohľadňuje skutočnosť, že automobil stráca väčšiu hodnotu v prvých rokoch svojej životnosti.

Pri tejto metóde sa výška odpisu vypočíta vynásobením odpisovateľnej hodnoty (obstarávacia cena – zostatková hodnota) zlomkom, kde čitateľ je počet rokov zostávajúcich do konca životnosti automobilu a menovateľ je súčet všetkých rokov životnosti automobilu.

Výpočet amortizácie vozidla – príklady

Uvažujme o automobile, ktorý bol zakúpený za 25 000 € s dobou použiteľnosti 5 rokov a zostatkovou hodnotou 5 000 €. Ročné odpisy pre jednotlivé metódy by boli nasledovné:

 • lineárna metóda: 4 000 € (25 000 €/5)
 • metóda klesajúceho zostatku: Rok 1–5 000 € (20 % z 25 000 €), rok 2–4 000 € (20 % z 20 000 €), rok 3–3 200 € (20 % z 16 000 €), rok 4–2 560 € (20 % z 12 800 €), rok 5–2 048 € (20 % z 10 240 €)
 • metóda súčtu číslic za jednotlivé roky: Rok 1–10 000 € (4/15 × 25 000 €), Rok 2–7 500 € (3/15 × 25 000 €), Rok 3–5 000 € (2/15 × 25 000 €), Rok 4–2 500 € (1/15 × 25 000 €), Rok 5–0 € (0/15 × 25 000 €)

Odpisy automobilu možno vypočítať pomocou rôznych metód, pričom každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Pri výpočtoch je dôležité zohľadniť všetky faktory, ktoré ovplyvňujú amortizáciu, aby sa dospelo k presnému odhadu hodnoty vozidla v priebehu času.

Amortizácia auta na kilometer

Sadzbu odpisov pre vozidlo, ktoré sa nepovažuje za majetok podniku alebo nie je predmetom finančného leasingu, určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 143/2019 Z. z. Táto sadzba sa uplatňuje na kilometer a používa sa pri služobných cestách.

Pri služobných cestách s použitím vozidla, ktoré nie je určené ako majetok spoločnosti, možno okrem nákladov na pohonné hmoty uplatniť aj základnú náhradu za každý prejdený kilometer. Sadzby amortizácie auta na kilometer sú nasledovné:

 • 0,053 € za kilometer pre jednostopové vozidlá (napr. motocykle) alebo trojkolky.
 • 0,193 € za kilometer pre osobné cestné motorové vozidlá.

Aj v prípade, že človek nie je vlastníkom vozidla, je povinný platiť cestnú daň za auto, ak sa toto vozidlo používa na podnikateľské účely.

Amortizácia vozidla

Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú amortizáciu vozidla, sú trhové trendy. Dopyt po určitých typoch vozidiel môže výrazne kolísať, čo spôsobuje, že ich hodnota sa primerane znižuje alebo zvyšuje.

Napríklad s nárastom popularity elektrických a hybridných vozidiel môže klesať hodnota tradičných benzínových vozidiel. Sledovanie trhových trendov a pochopenie, po ktorých typoch vozidiel je veľký dopyt, môže majiteľom vozidiel pomôcť lepšie sa rozhodnúť pri kúpe vozidla.

Významnú úlohu pri amortizácii vozidiel zohrávajú aj hospodárske podmienky. V čase hospodárskeho poklesu majú ľudia tendenciu nechať si svoje vozidlá dlhšie, čo vedie k poklesu dopytu po nových vozidlách. To môže spôsobiť rýchlejšie znižovanie hodnoty vozidiel.

Na druhej strane, v čase hospodárskej prosperity môžu mať ľudia viac disponibilného príjmu, ktorý môžu minúť na novšie a drahšie vozidlá, čo vedie k pomalšiemu tempu amortizácie.

Technologický pokrok má tiež významný vplyv na amortizáciu vozidiel. Keďže sa technológie neustále vyvíjajú a zdokonaľujú, staršie vozidlá sa môžu stať menej žiadanými z dôvodu chýbajúcich moderných funkcií. To môže časom viesť k poklesu ich hodnoty.

Napríklad vozidlo, ktoré nemá pokročilé bezpečnostné funkcie, ako je varovanie pred vybočením z jazdného pruhu alebo automatické núdzové brzdenie, sa môže znehodnotiť rýchlejšie ako novší model s týmito funkciami.

Na záver možno povedať, že amortizácia vozidiel je prirodzený proces, ktorému sa nedá úplne vyhnúť. Pochopením faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, a prijatím aktívnych opatrení na jeho minimalizáciu však môžu majitelia vozidiel robiť lepšie rozhodnutia pri kúpe a údržbe svojich vozidiel.

Správna údržba, včasná modernizácia a výber vozidla s dlhou životnosťou môžu prispieť k zníženiu vplyvu amortizácie na hodnotu vozidla.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang