Cash flow – na čo slúži, ako ho vypočítať

Cash flow slúži ako kľúčový ukazovateľ finančnej stability podniku. Vypočítaním rozdielu medzi príjmami a výdavkami hotovosti poskytuje cenné informácie o schopnosti firmy generovať zisky, spravovať aktíva/pasíva a zvládať svoje záväzky efektívne. Porozumenie cash flow je nevyhnutné pre informované rozhodovanie a zabezpečenie udržateľnosti každej organizácie.

Cash flow je dôležitým ukazovateľom finančnej stability firmy, zahŕňa prevádzkový, investičný a finančný cash flow. Poskytuje celkový pohľad na finančnú situáciu spoločnosti a jej schopnosť generovať zisky a zvládať záväzky. Preto je pre každú organizáciu dôležité poznať cash flow.

Čo je cash flow?

Cash flow, známy aj pod názvom „cashflow“, je finančný koncept, ktorý meria pohyb hotovosti do a z podniku v určenom časovom období. Predstavuje sumu hotovostných príjmov a výdavkov, ktoré organizácia generuje pri svojej každodennej činnosti, investíciách a financovaní.

Dôležitosť cash flow pre podniky je nevyhnutná, pretože fungovanie a rast firmy závisí od dostupnosti hotovosti na krytie prevádzkových výdavkov, splátky dlhov, investícií do rozvoja a nákup aktív. Bez dostatočného cash flow môže podnik čeliť finančným problémom a likvidite, čo môže viesť až k bankrotu. Pre podniky je rovnako dôležitý ako napríklad mikroekonómia.

Je však dôležité rozlišovať medzi tým, čo je cash flow a zisk (profit). Zisk je rozdiel medzi príjmami a výdavkami podniku za určité obdobie, ktorý berie do úvahy aj nehotovostné položky, ako sú pohľadávky a záväzky.

Naopak, cash flow sa zameriava výhradne na hotovostné transakcie, čím poskytuje presnejší obraz o finančnej likvidite podniku. Môže sa stať, že podnik má zisk, ale zároveň má problémy s hotovostnými tokmi, čo môže ohroziť jeho schopnosť fungovať bez problémov. Preto je dôležité sledovať a riadiť nielen zisk, ale aj cash flow pre udržateľné hospodárenie a úspešný rozvoj podniku.

Ako vypočítať cash flow?

Výpočet cash flow je dôležitým nástrojom pri hodnotení finančnej výkonnosti podniku a jeho schopnosti generovať hotovostné prostriedky na zabezpečenie bežného fungovania a investícií. Tento proces umožňuje analyzovať tok hotovosti do a z organizácie za určité obdobie a poskytuje jasný prehľad o jej likvidite a finančnej stability.

Výpočet cash flow, čo predstavuje hotovostné toky organizácie, môže byť vykonaný dvoma hlavnými metódami: priamym a nepriamym spôsobom.

Metódy výpočtu cash flow:

 1. Priamy spôsob: Výpočet priamou metódou je založený na zhrnutí hotovostných príjmov a výdavkov priamo z účtovníctva podniku za určené obdobie. Tento prístup poskytuje jasný prehľad o tom, kedy a akými sumami hotovosti organizácia disponovala a využila.
 2. Nepriamy spôsob: Nepriamy spôsob výpočtu cash flow sa zakladá na zmenách zisku a úpravách nehotovostných položiek výkazov zisku a strát. Začiatočnou hodnotou je zisk (profit) pred zdanením, ku ktorému sa pridávajú nehotovostné položky, ktoré ovplyvňujú hotovostné toky.

Ukážka výpočtu na konkrétnom príklade: Predpokladajme, že spoločnosť XYZ vykázala nasledujúce údaje za obdobie jedného roka:

 • Tržby: 500 000 €
 • Náklady na tovary a služby: 300 000 €
 • Mzdy a platy: 100 000 €
 • Ostatné prevádzkové výdavky: 50 000 €
 • Zisk pred zdanením: 50 000 €
 • Záväzky (dlhodobé aj krátkodobé): 20 000 €

Výpočet priamou metódou:

 • Cash flow = Tržby – Náklady na tovary a služby – Mzdy a platy – Ostatné prevádzkové výdavky
 • Cash flow = 500 000 € – 300 000 € – 100 000 € – 50 000 €
 • Cash flow = 50 000 €

Výpočet nepriamou metódou:

 • Cash flow = Zisk pred zdanením + Úprava za záväzky
 • Cash flow = 50 000 € + 20 000 €
 • Cash flow = 70 000 €

V tomto príklade sme ukázali obe metódy výpočtu cash flow. Priamy spôsob výpočtu získal hodnotu 50 000 €, zatiaľ čo nepriamy spôsob dal výsledok 70 000 €. Rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami môže byť spôsobený úpravami nehotovostných položiek, ktoré sú zahrnuté v nepriamej metóde.

Cash flow – čo zobrazuje

Hotovostné toky sú bežnou starosťou každej firmy a môžu pochádzať z rôznych zdrojov, buď z obchodných transakcií alebo z finančných operácií. Cash flow slúži ako dôležitý analytický nástroj, ktorý umožňuje firmám zhodnotiť ich finančnú stabilitu a likviditu. Existujú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú celkový cash flow, zahŕňajúce predaje, náhrady, finančné príjmy, ale aj obchodné a dlhovo-finančné transakcie.

Meranie cash flow umožňuje firmám identifikovať potenciálne problémy, keď zaznamenávajú tok hotovosti z rôznych zdrojov, ako sú platby, investície a náklady na nákup. Niektoré účtovné programy poskytujú nástroje na sledovanie a vyhodnocovanie cash flow, čo im umožňuje lepšie riadenie a plánovanie svojich finančných tokov. Pre firmy je cash flow rovnako dôležitý ako vytvorenie osobného rozpočtu pre každého človeka.

Aby firma predišla potenciálnemu nedostatku finančnej hotovosti, je nevyhnutné mať dôkladný prehľad o svojom cash flow. Riadenie príjmov a výdavkov má v oblasti finančného zdravia podniku veľký význam.

Meranie cash flow umožňuje firmám identifikovať potenciálne problémy.

Na analýzu cash flow môžu podniky využívať rôzne finančné nástroje, ako sú cash flow štatistiky, upozornenia cash flow, vyváženie účtov cash flow, manažment cash flow a prevod cash flow. Tieto nástroje pomáhajú získať prehľad o tom, ako sa finančné prostriedky príjmu a výdavkov podieľajú na celkovej finančnej stabilite.

Cash flow analýza umožňuje firmám lepšie pochopiť ich finančnú situáciu a pôsobenie. Vedie k uvedomeniu si, odkiaľ peniaze prichádzajú a kam smerujú, a aké opatrenia sú potrebné na dosiahnutie trvalej finančnej stability. Týmto spôsobom firma môže urobiť lepšie finančné rozhodnutia a pocítiť pokrok vo svojom podnikaní. Analyzovanie cash flow je preto dôležitým nástrojom pre dlhodobý úspech a udržateľnosť firmy.

Cash flow – najčastejšie chyby pri plánovaní

Pri plánovaní cash flow sa môžu vyskytnúť rôzne chyby, ktoré môžu mať výrazný vplyv na finančnú stabilitu a likviditu podniku.

Najčastejšie chyby sú:

 1. Nepresné odhady príjmov a výdavkov: Nedostatočná presnosť pri odhadovaní budúcich príjmov a výdavkov môže viesť k nereálnym očakávaniam ohľadom hotovostných tokov a následne k finančným problémom.
 2. Ignorovanie sezónnych fluktuácií: Niektoré podniky majú sezónne fluktuácie v príjmoch a výdavkoch, čo môže mať vplyv na cash flow. Nerešpektovanie týchto fluktuácií môže viesť k nesprávnemu plánovaniu hotovostných prostriedkov.
 3. Nesprávne riadenie zásob: Nadmerné zásoby môžu spôsobiť viazaný kapitál a znížiť dostupnú hotovosť. Na druhej strane, nedostatok zásob môže narušiť kontinuitu výroby alebo poskytovania služieb.
 4. Nesprávne riadenie pohľadávok a záväzkov: Nesprávne spravované pohľadávky môžu spomaliť tok hotovosti do podniku, zatiaľ čo neefektívne riadenie záväzkov môže zvýšiť náklady a splátky dlhov.
 5. Nedostatok likvidných rezerv: Nepredvídanie možných výkyvov alebo neočakávaných udalostí môže viesť k nedostatku likvidných rezerv, čo môže byť pre podnik kritické pri zvládaní nepredvídaných výdavkov.
 6. Ignorovanie vplyvu dlhodobých rozhodnutí: Dlhodobé investície a rozhodnutia môžu mať vplyv na cash flow v nasledujúcich obdobiach. Ignorovanie tohto faktoru môže viesť k nereálnym plánom hotovostných tokov.

Celkovo je dôležité, aby podniky venovali primeranú pozornosť a starostlivosť plánovaniu cash flow. Identifikácia a odstránenie týchto chýb môže pomôcť zlepšiť finančnú stabilitu a likviditu podniku, a umožniť lepšie riadenie finančných tokov v dlhodobom horizonte.

Čo sú aktíva a pasíva?

Aktíva a pasívadva základné prvky bilančnej rovnice, ktoré majú významný vplyv na cash flow podniku.

Aktíva predstavujú majetok alebo prostriedky, ktoré firma vlastní a ktoré jej poskytujú hodnotu. Patrí sem napríklad hotovosť, zásoby, dlhodobé investície, pohľadávky od zákazníkov, nehmotné aktíva (ako patenty a autorské práva) a fyzický majetok (napr. budovy a zariadenia). Aktíva sú dôležité pre cash flow podniku, pretože ovplyvňujú jeho schopnosť generovať príjmy a hotovosť prostredníctvom ich využitia alebo predaja.

Na druhej strane, pasíva predstavujú záväzky a zdroje financovania firmy. Patrí sem napríklad dlh od veriteľov, úvery, dodávatelské pohľadávky a kapitál od akcionárov. Pasíva môžu ovplyvniť cash flow podniku, pretože náklady na splátky dlhov a úroky môžu znížiť dostupnú hotovosť, čo môže mať vplyv na likviditu a finančnú stabilitu spoločnosti.

Optimálne riadenie aktív a pasív je kľúčové pre dosiahnutie pozitívneho cash flow. Efektívne využívanie aktív a riadenie záväzkov môže zvýšiť príjmy a likviditu podniku, čo umožňuje zvládanie finančných záväzkov a investícií. Naopak, nesprávne riadenie aktív a pasív môže viesť k problémom s hotovostnými tokmi a finančnými ťažkosťami.

Správne a transparentné hospodárenie s týmito dvoma prvkami môže prispieť k stabilnému a udržateľnému finančnému rastu podniku.

Flow works

Flow Works je softvérová platforma, ktorá sa zameriava na sledovanie a optimalizáciu cash flow a finančného riadenia podnikov. Táto platforma umožňuje firmám získať podrobný prehľad o tokoch hotovosti, príjmoch a výdavkoch, a poskytuje cenné analýzy a nástroje na riadenie finančných procesov.

Súvis medzi Flow Works a cash flow je kľúčový, pretože táto platforma slúži na sledovanie a riadenie hotovostných tokov vo firme. Pomocou špecifických finančných nástrojov a analýz, Flow Works umožňuje identifikovať potenciálne slabé miesta v cash flow a navrhnúť opatrenia na jeho zlepšenie. Podniky môžu vďaka tejto platforme lepšie plánovať a riadiť svoje cash flow, čo prispieva k lepšiemu finančnému zdraviu a udržateľnému rastu spoločnosti.

Celkovo je Flow Works dôležitým nástrojom pre manažérov a finančných odborníkov, ktorí sa snažia zlepšiť cash flow svojej firmy a lepšie pochopiť finančné pohyby v organizácii. Využívanie tejto platformy môže podnikom pomôcť zvýšiť ich efektivitu, znížiť riziká spojené s likviditou a dosiahnuť lepšie výsledky v ich finančnom hospodárení.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang