Dohoda o brigádnickej práci študenta – vzor, odvody, podmienky

Dohody o brigádnickej práci študentov poskytujú študentom príležitosť získať cenné skúsenosti a rozvíjať základné zručnosti. Prostredníctvom dohody o brigáde môžu študenti získať skúsenosti na rôznych pracoviskách a zároveň splniť svoje študijné ciele.

Tento článok sa bude venovať výhodám dohôd o brigádnickej práci študentov, typom dostupných dohôd a postupu pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študentov. Lepším pochopením dohody o brigádnickej práci môžu študenti prijímať informované rozhodnutia o svojej budúcej kariére.

Brigádnická práca študenta

Dohoda o brigádnickej práci študentov je formálny dokument medzi zamestnávateľom a zamestnancom, v ktorom sú uvedené očakávania, úlohy a povinnosti oboch strán. Je to právne záväzná dohoda, ktorá pomáha zabezpečiť, aby zamestnávateľ aj zamestnanec rozumeli svojim právam a povinnostiam a aby obe strany boli zodpovedné za svoje záväzky.

Dohoda chráni zamestnávateľa pred akýmikoľvek možnými rizikami spojenými so zamestnávaním študenta, ako je nedostatok skúseností alebo neschopnosť splniť očakávania práce. Zabezpečuje tiež, že študent – zamestnanec si je vedomý toho, čo sa od neho očakáva, pokiaľ ide o výkon, správanie a iné aspekty jeho práce.

Výhody dohody o brigádnickej práci študentov sú početné. Je to skvelý spôsob, ako zabezpečiť, aby obe strany mali rovnaké názory na pracovné očakávania, úlohy a povinnosti. Slúži tiež ako referencia pre zamestnávateľa aj zamestnanca, na ktorú sa môžu odvolať, keď sa počas zamestnania vyskytnú nejaké problémy.

Môže tiež pomôcť podporiť pozitívny pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a študentom – zamestnancom tým, že definuje očakávania a podporuje otvorenú komunikáciu.

Od koľkých rokov môžem brigádovať?

Ak chce zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov so žiakom strednej školy, musia byť splnené tieto dve podmienky:

 • dovŕšenie veku 15 rokov
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky

Keďže povinná školská dochádzka trvá desať rokov, znamená to spravidla to, že žiak strednej školy môže vykonávať činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov až po skončení prvého ročníka strednej školy.

Osoby mladšie ako 15 rokov alebo osoby staršie ako 15 rokov, ktoré nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku môžu vykonávať len ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, a to len pri napr. športových podujatiach, účinkovaní na kultúrnych predstaveniach a pod.

Brigáda od 15 rokov

Za ľahkú prácu si môžu privyrobiť pokojne aj žiaci na základnej škole. Od 1. marca 2021 začína na Slovensku platiť novela Zákonníka práce, podľa ktorej môžu firmy zamestnať brigádnikov už od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou.

Mladí pracovníci budú môcť vykonávať iba takzvané ľahké práce. Zamestnávateľ však na uzatvorenie vzťahu s takouto osobou bude musieť získať povolenie od inšpektorátu práce.

Letné brigády od 15 rokov

Zákonník práce doposiaľ dovoľoval pracovať študentom až po skončení povinnej školskej dochádzky, ktorá uplynie koncom leta, teda 31. augusta. Doteraz bolo zakázané dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by tomuto dátumu predchádzajúci.

V roku 2021 však prišla vyhláška, ktorá to mení. S letnou brigádou sa po novom dá začať hneď po skončení povinnej školskej dochádzky už začiatkom leta. Mladí Slováci, ktorí dovŕšia 15 rokov, tak dostávajú skoršie právo na prácu.

Za žiaka strednej školy sa po novom bude považovať aj osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia sa bude považovať aj osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. 

Po skončení strednej školy a prvého stupňa vysokej školy bude týmto osobám umožnené pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Naopak, do dňa zápisu na tretí stupeň vysokej školy to nebude možné pre tých, ktorí skončia druhý stupeň vysokej školy.

Podmienky uzatvorenia brigádnickej zmluvy

Toto sú podmienky, ktoré by mali byť splnené ohľadom brigádnickej zmluvy zo strany zamestnávateľa aj brigádnika:

 • Dohodu s brigádnikom môže zamestnávateľ uzatvoriť, ak je tento brigádnik žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšil ešte 26 rokov.
 • Prácu na takúto dohodu môže brigádnik vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov.
 • Môže vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom sa priemer posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.
 • Dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná.
 • V dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
 • Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať brigádnikovi.
 • Dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.
 • Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta.

Potvrdenie štatútu študenta je neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov. Potvrdenie o štúdiu sa však nepredkladá zamestnávateľovi, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (ak je žiak prihlásený na vysokoškolské štúdium) alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka, nakoľko vtedy sa predkladá doklad o riadnom ukončení štúdia.

Celkovo by dohoda o brigádnickej práci študentov mala obsahovať jasné očakávania a povinnosti oboch strán, ako aj dohodu o pracovných podmienkach, očakávaniach týkajúcich sa práce a podmienkach zamestnania.

Maximálny počet odpracovaných hodín na dobpš

Podľa podmienok dohody o brigádnickej práci študentov môže študent pracovať v priemere maximálne 20 hodín týždenne počas celého obdobia platnosti dohody, pričom priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Tým sa zabezpečí, že študent nepríde o dôležitý čas výučby a zároveň má možnosť získať cenné skúsenosti. Zabezpečuje tiež, aby zamestnávateľ nezneužíval študenta a nezamestnával ho na viac, ako je schopný primerane zvládnuť.

Uvedené znamená, že žiak, resp. študent môže v niektorých týždňoch odpracovať aj viac ako 20 hodín týždenne, napr. počas prázdnin odpracuje aj 40 hodín týždenne, ale iné týždne odpracuje menej hodín tak, aby jeho priemerný odpracovaný čas nepresiahol 20 hodín týždenne počas celej doby uzatvorenej dohody. 

Je však dôležité myslieť na to, že pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (t. j. zamestnanca mladšieho ako 18 rokov) nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 8 hodín.

Dohoda o brigádnickej práci študentov je skvelý spôsob, ako môžu zamestnávatelia aj študenti vzájomne profitovať. Zamestnávateľ môže ťažiť zo študentovho nadšenia a chuti učiť sa, zatiaľ čo študent môže získať cenné skúsenosti a zarobiť si peniaze, zatiaľ čo stále navštevuje školu.

Limit 20 hodín týždenne zaručuje, že študent nepríde o dôležitý čas výučby. Mnohí študenti sa počas štúdia rozhodnú pracovať na čiastočný úväzok, napríklad v maloobchode, kaviarni, v stravovacích službách či na doučovaní.

Dohoda o brigádnickej práci študenta – odvody

Pre študentov spočíva najväčšia výhoda dobpš v znížených odvodoch. Tento typ pracovného pomeru umožňuje využitie odvodovej odpočítateľnej položky v sume 200 €. Študent si ju môže uplatniť každý mesiac za podmienky, že ak pracuje u viacerých zamestnávateľov, môže si vybrať iba jedného z nich, u ktorého si ju uplatní.

Princíp odvodovej odpočítateľnej položky je pomerne jednoduchý. Ak si ju študent uplatňuje a odmena za jeho prácu v kalendárnom mesiaci nepresiahne 200 €, odpadá mu povinnosť platiť odvody. V prípade, že odmena prekročí túto hranicu, študent platí odvody iba z rozdielu. Napríklad, ak je odmena vo výške 375 €, zamestnávateľ zrazí odvody zo sumy 175 €.

Uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky nie je výhodné iba pre študenta – vďaka tejto možnosti ušetrí aj zamestnávateľ. Toto je prehľad odvodov na jednotlivé poistenia, ktoré musia platiť študent a zamestnávateľ v závislosti od uplatnenia odpočítateľnej položky.

S uplatnenou odvodovou odpočítateľnou položkou a odmenou do 200 € (vrátane):

 • Zamestnávateľ – 1,05 % z celej odmeny
  • urazové – 0,80 %
  • garančné – 0,25 %
 • Študent – 0,00 %

Bez uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (alebo suma nad 200 € aj v prípade uplatnenia):

 • Zamestnávateľ – 22,80 %
  • starobné – 14 %
  • invalidné – 3 %
  • úrazové – 0,80 %
  • garančné – 0,25 %
  • rezervný fond solidarity – 4,75 %
 • Študent – 7,00 %
  • starobné – 4 %
  • invalidné – 3 %

Keďže pracujúci je v tomto prípade študent, poistné na zdravotné poistenie platí štát. Všetky odvody, ktoré sa platia v prípade dohody o brigádnickej práci študenta, sú teda posielané do Sociálnej poisťovne.

Kedy končí štatút študenta?

Štatút študenta končí dňom vykonania záverečnej skúšky. Hoci sa študenti niekedy mylne nazdávajú, že svoje študentské roky ukončujú až promóciou, tá je už len slávnostným ceremoniálom a svoj slobodný študentský status stratili hneď po štátniciach. Dňom nasledujúcim po vykonaní štátnej skúšky totiž strácajú charakter nezaopatreného dieťaťa, čím aj ich rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku.

Situáciu, keď počas uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov dôjde k strate štatútu žiaka strednej školy alebo štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, Zákonník práce výslovne nerieši. Národný inšpektorát práce zastáva názor, že podmienky pre uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov musí zamestnanec spĺňať po celý čas jej trvania.

Strata štatútu študenta má vplyv na možnosť pokračovania vo vykonávaní práce na túto dohodu. Z tohto hľadiska je potrebné dohodu o brigádnickej práci študentov ukončiť.

Výnimku z tohto pravidla upravuje Zákonník práce len pre tieto situácie:

 1. Ak fyzická osoba riadne ukončila štúdium na strednej škole, zamestnávateľ môže využívať prácu tejto fyzickej osoby na základe dohody o brigádnickej práci študentov do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.
 2. Ak fyzická osoba riadne ukončila štúdium v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa, zamestnávanie na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže pokračovať do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.

Ak do 31. októbra nadobudne fyzická osoba, ktorá riadne ukončila štúdium na strednej škole, štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu, vo vykonávaní práce na základe tejto dohody môže pokračovať až do uplynutia doby, na ktorú bola táto dohoda uzavretá, resp. až do jej skončenia iným zákonným spôsobom.

Ak do 31. októbra nadobudne fyzická osoba, ktorá riadne ukončila štúdium v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa, štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa, vo vykonávaní práce na základe tejto dohody môže pokračovať až do uplynutia doby, na ktorú bola táto dohoda uzavretá, resp. až do jej skončenia iným zákonným spôsobom.

V opačnom prípade je dohodu o brigádnickej práci študentov potrebné do 31. októbra ukončiť. Zamestnávateľ má za dodržania podmienok ustanovených v deviatej časti Zákonníka práce možnosť uzatvoriť s takouto fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce či dohodu o pracovnej činnosti.

Dohoda o brigádnickej práci študenta – vzor

Dohoda o brigádnickej práci študentov

uzatvorená podľa § 227 a § 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Predmet dohody

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce: 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Prácu začne vykonávať počnúc dňom . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Dojednané práce bude vykonávať osobne v dohodnutom rozsahu pracovného času, a to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hodín týždenne (pozn.: najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená) v dňoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od . . . . . . . . . . hod. do . . . . . . . . . . hod. v mieste . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Vykonané práce odovzdá v požadovanej kvalite a množstve zamestnancovi uvedenému v článku II. ods. 3 tejto dohody.
 5. Zamestnanec zodpovedá spoločnosti za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.
 6. Zamestnanec berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na dovolenku ani na náhradu mzdy pri prekážkach v práci.
 7. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi nasledujúce pracovné podmienky pre riadny a bežný výkon prác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 8. Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na výkon jeho prác, najmä s predpismi o ochrane zdravia pri práci.
 9. Za škodu, ktorú utrpí zamestnanec pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ňou, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi náhradu škody za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako keby bol uňho v riadnom pracovnom pomere.

 II.
Odmena

 1. Zamestnávateľ za vykonanie dohodnutých prác poskytne zamestnancovi odmenu, a to podľa dohody vo výške . . . . . . . . . . € mesačne.
 2. Táto odmena je splatná mesačne vo výplatnom termíne zamestnávateľa na účet zamestnanca, č. účtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3. Prácu preberá a skontroluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.
Platnosť dohody

 1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. O ďalších povinnostiach zamestnanca a spoločnosti súvisiacich s uzavretím tejto dohody platia ustanovenia § 227 a § 228 Zákonníka práce.

IV.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 2. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha                       č. 1 Potvrdenie štatútu študenta

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                                                                  zamestnávateľ

Práca pre študentov

Pre študentov môže byť práca účinným spôsobom, ako získať cenné zručnosti a skúsenosti, vybudovať si životopis a zabezpečiť si finančnú stabilitu. Práca môže tiež pomôcť študentom rozvinúť silnú pracovnú morálku, naučiť sa zodpovednosti a rozvíjať dôležité medziľudské zručnosti, ktoré im neskôr v živote dobre poslúžia.

Okrem toho práca počas štúdia môže študentom pomôcť naučiť sa lepšie hospodáriť s časom, keďže budú musieť skĺbiť štúdium aj prácu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang