Dohoda o skončení pracovného pomeru: Praktický sprievodca

dohoda o skončení pracovného pomeru

Pracovný život prináša rôzne situácie, ktoré môžu viesť k ukončeniu pracovného pomeru. Jedným z možných spôsobov je uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru. Nezáleží na tom, či ide o zamestnávateľa, alebo zamestnanca, táto dohoda môže byť užitočným nástrojom na dosiahnutie spravodlivého a hladkého priebehu.

V tomto článku preskúmame, čo dohoda o ukončení pracovného pomeru presne znamená a ako ju správne uzatvoriť. Pozrieme sa na kľúčové aspekty ukončenia pracovného pomeru dohodou a na to, čo by mal človek vedieť, ak sa ocitne v situácii, kde je táto možnosť relevantná.

Čo je dohoda o skončení pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru dohodou je často považované za najkompromisnejší spôsob jeho ukončenia, pretože vyžaduje zhodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom o tom, že už nechcú pokračovať v tomto pracovnom vzťahu.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je právny dokument, ktorý podpisujú obidve strany, teda zamestnávateľ a zamestnanec, čím sa vyjadruje ich spoločná vôľa ukončiť pracovný vzťah.

Tento právny úkon je prejavom záväzku zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca a vyžaduje vážny, slobodný a jednoznačný prejav ich vôle bez možnosti nedorozumení. V súlade so Zákonníkom práce (č. 311/2001 Z. z.) by mala byť dohoda o ukončení pracovného pomeru uzatvorená písomne. Je preto odporúčané dodržiavať písomnú formu, aby sa predišlo potenciálnym problémom a nejasnostiam.

Pri skončení pracovného pomeru je potrebné myslieť aj na zápočtový list od zamestnávateľa, ktorý má vydávať automaticky.

Obsahová náležitosť dohody o ukončení pracovnej zmluvy

Ukončenie pracovnej zmluvy dohodou predstavuje jednu z najrozumnejších možností jeho ukončenia. Keďže vyžaduje vzájomnú dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom ohľadom dátumu ukončenia pracovného pomeru. Dohodnutý deň následne stanovuje, kedy konkrétne pracovný pomer zaniká.

Obsahové náležitosti dohody o skončení pracovného pomeru nie sú v zásade priamo regulované Zákonníkom práce, no z jeho ustanovení vyplývajú niektoré nevyhnutné požiadavky. Dohoda, ako právny dokument, musí obsahovať identifikáciu oboch strán dohody a jasne vyjadrenú spoločnú vôľu o ukončení pracovného pomeru na stanovený dátum, ktorý musí byť v texte dohody určený.

V prípade, že je dohoda o ukončení pracovnej zmluvy odôvodnená, požaduje Zákonník práce uvedenie dôvodov len v konkrétnych prípadoch.

Ak si zamestnanec vyžiada, aby tieto dôvody boli zahrnuté v dohode, zamestnávateľ je povinný ich uviesť. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na všetky situácie, a preto je možné uzatvoriť ústnu dohodu o ukončení pracovného pomeru, čo však môže spôsobiť následné ťažkosti pri dokazovaní existencie a obsahu dohody.

dohoda o ukončení pracovnej zmluvy
Zákonník práce požaduje, aby zamestnávateľ odovzdal zamestnancovi jedno vyhotovenie dohody.

Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné

Pri skončení pracovného pomeru dohodou má zamestnanec nárok na odstupné v závislosti od dôvodu skončenia. Napríklad, ak pracovný pomer končí kvôli zrušeniu alebo premiestneniu zamestnávateľa a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta práce, odstupné by malo byť v sume aspoň:

  • Jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval menej ako dva roky.
  • Dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dva roky, ale menej ako päť rokov.
  • Trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov, ale menej ako desať rokov.
  • Štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej desať rokov, ale menej ako dvadsať rokov.
  • Päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.

Zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ ukončí pracovný pomer dohodou z dôvodu, že nemôže vykonávať prácu kvôli pracovnému úrazu, chorobe z povolania alebo ohrozeniu týmito faktormi, má nárok na odstupné vo výške aspoň desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Toto pravidlo neplatí v prípade, že pracovný úraz bol spôsobený zamestnancom svojím zavinením, alebo ak bol pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných psychoaktívnych látok, a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu predchádzať.

Ak má pracovný pomer s mladistvým zamestnancom skončiť dohodou, zamestnávateľ je povinný získať súhlas jeho zákonného zástupcu.

dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné
Pri skončení pracovného pomeru dohodou má zamestnanec nárok na odstupné v závislosti od dôvodu ukončenia.

Výpoveď dohodou paragraf 60

Paragraf 60 Zákonníka práce poskytuje jasné smernice týkajúce sa výpovede dohodou. Ide v podstate o ustanovenia, ktoré sme spomenuli už vyššie.

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Žiadosť o ukončenie pracovnej zmluvy dohodou

Žiadosť o ukončenie pracovnej zmluvy dohodou je písomný dokument, ktorý zamestnanec podáva zamestnávateľovi. V žiadosti zamestnanec vyjadruje svoj súhlas so skončením pracovného pomeru dohodou a navrhuje dátum skončenia pracovného pomeru.

Povinné náležitosti žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou:

  • názov a sídlo zamestnávateľa
  • meno a priezvisko zamestnanca
  • dôvod skončenia pracovného pomeru
  • návrh dátumu skončenia pracovného pomeru
  • dátum a podpis zamestnanca

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru dohodou, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní najneskôr v deň skončenia pracovného pomeru.

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú na skončení pracovného pomeru dohodou, môže zamestnanec podať zamestnávateľovi výpoveď alebo zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď.

Vzor skončenia pracovného pomeru dohodou

Vážený pán/pani zamestnávateľ/zamestnávateľka,

týmto Vám oznamujem, že žiadam o skončenie pracovného pomeru dohodou k 31. decembru 2023.

Dôvodom skončenia pracovného pomeru je prijatie do zamestnania v inej spoločnosti.

S pozdravom,

[Meno a priezvisko zamestnanca]

[Dátum]

[Podpis]

Výpoveď v skúšobnej dobe

Podľa § 72 ods. 2 Zákonníka práce, oznámenie o skončení pracovného pomeru musí byť písomné a odoslané druhému účastníkovi najmenej 3 dni pred dátumom skončenia pracovného pomeru.

Po skončení skúšobnej doby nie je možné ukončiť pracovný pomer podľa ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Ak by sa takýto krok podnikol, považoval by sa za neplatný, a pracovný pomer by pokračoval, pokiaľ by nebol ukončený iným spôsobom.

Podľa Zákonníka práce je možné ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe bez udania dôvodu. Avšak, čo sa stane, ak je doba skúšobného obdobia v pracovnej zmluve stanovená v rozpore so zákonom?

Zákonník práce, konkrétne v § 45, stanovuje, že maximálna dĺžka skúšobného obdobia môže byť najviac 3 mesiace a musí byť dohodnutá písomne. Skúšobná doba sa musí uzatvoriť v pracovnej zmluve ešte pred začiatkom pracovného pomeru.

výpoveď v skúšobnej dobe pdf
Ak by sa skúšobná doba dohodla písomne, ale až neskôr po začiatku pracovného pomeru, takáto dohoda by bola neplatná.

Vzor výpovede v skúšobnej dobe aj vo formáte .pdf

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .
Adresa zamestnávateľa
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . .

r u š í m

podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k . . . . . . . . . . . . . . .

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Vzor výpovede v skúšobnej dobe je k dispozícii na rôznych webových stránkach, ako napríklad tlaciva-online.sk, podnikajte.sk a ďalších. Tieto vzory sú spravidla dostupné v rôznych formátoch, vrátane .doc a .pdf, aby boli ľahko prístupné a použiteľné pre zamestnávateľov a zamestnancov.

Vďaka týmto vzorom je možné efektívnejšie a pohodlnejšie vyplniť a spracovať výpoveď v skúšobnej dobe, čím sa uľahčuje proces ukončenia pracovného pomeru v súlade so zákonnými požiadavkami.

Vzor ukončenia dohody o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ak spôsob jej ukončenia nevyplýva priamo z dohody, možno spísať výpoveď dohody o pracovnej činnosti. Vo výpovedi môže, ale aj nemusí byť uvedený jej dôvod. Odo doňa, ako je výpoveď dohody o pracovnej činnosti doručená druhému účastníkovi, začína plynúť 15-dňová výpovedná lehota.

Vážený pán/pani zamestnávateľ/zamestnávateľka,

týmto Vám oznamujem, že s Vami uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti o výkone práce na pozícii [názov pozície] ukončujem dohodou k [dátum skončenia].

Dôvodom skončenia je [uviesť dôvod].

S pozdravom,

[Meno a priezvisko zamestnanca]

[Dátum]

Vzory výpovedí a dohôd o skončení pracovného pomeru

Ak sa človek rozhodne ukončiť pracovný pomer prostredníctvom dohody, môže nájsť užitočné vzory výpovede dohodou a dohody o skončení pracovného pomeru online. Webové stránky zamerané na svet práce ponúkajú tieto vzory vo formátoch .doc a .pdf, čo zjednodušuje proces vyplnenia a vypracovania týchto dokumentov.

Týmto spôsobom získat človek prístup k užitočným nástrojom, ktoré mu umožnia riadiť ukončenie pracovného pomeru bez komplikácií a nejasností.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang