Kam na strednú školu? Návod na výber správnej cesty

kam na strednú školu

Rozhodnutie týkajúce sa výberu strednej školy je jedným z dôležitých míľnikov v živote študenta. Je to krok, ktorý môže výrazne ovplyvniť ich budúcnosť a kariéru. Otázka „Kam na strednú školu?“ môže byť zároveň vzrušujúca aj zmätočná. Našťastie, existuje mnoho spôsobov, ako sa postarať o to, aby táto cesta bola správna a uspokojivá.

Článok sa zameriava na rôzne aspekty výberu strednej školy, vrátane testov osobnosti a testov povolania, aby sme pomohli nájsť ten správny smer pre budúci úspech. Ako si vybrať tú najlepšiu strednú školu?

Kam na strednú školu

Vyberanie strednej školy môže byť vzrušujúcim, no zároveň aj náročným procesom. Je to rozhodnutie, ktoré ovplyvní budúcnosť, a preto je dôležité ho robiť informovane a premyslene.

 • Test osobnosti a test povolania:

Jedným zo zaujímavých nástrojov, ktoré môže študent využiť pri výbere strednej školy, sú testy osobnosti a testy povolania. Tieto testy môžu poskytnúť hlbší pohľad do ich záujmov, hodnôt a schopností. Testy osobnosti môžu pomôcť objaviť, aký štýl učenia im najviac vyhovuje, či sú tímoví hráči, alebo preferujetú prácu na projektoch sami.

Testy povolania môžu navigovať k povolaniam, ktoré by mohli byť pre vhodné na základeštudentových schopností a záujmov.

 • Rozhovory a konzultácie:

Je osožné porozprávať sa s učiteľmi, kariérnym poradcom, a dokonca aj s ľuďmi pracujúcimi v povolaniach, ktoré študenta zaujímajú. Tieto rozhovory môžu poskytnúť cenné informácie o tom, čo od danej strednej školy môže študent očakávať a aké sú možnosti na trhu práce po jej dokončení. Skúsenosti druhých môžu poskytnúť reálny pohľad na to, čo ho čaká.

 • Zamyslieť sa nad svojimi cieľmi:

Študenti by mali zvážiť, aké dlhodobé ciele majú v oblasti kariéry. Ak majú jasno v tom, kam sa chcú dostať, je to veľká výhoda pri výbere strednej školy. Mali by sa rozhodnúť, či chcú študovať na univerzite, získať konkrétnu zručnosť alebo začať pracovať hneď po strednej škole.

 • Praktické skúsenosti:

Ak je študent stále nerozhodnutý, mal by skúsiť získať praktické skúsenosti v oblastiach, ktoré ho zaujímajú. Môže sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít, stáži, alebo sa dokonca pokúsiť získať krátkodobú prácu v oblasti, ktorá ho zaujíma. Tieto skúsenosti môžu pomôcť zistiť, či je to naozaj to, čo chce robiť dlhodobo.

kam na strednú školu
Rozhovory s odborníkmi a praktické skúsenosti môžu študentom poskytnúť cenné informácie pri rozhodovaní kam na strednú školu.

Ako si vybrať strednú školu: Aké sú možnosti

Rozhodnutie o výbere strednej školy je kľúčovým krokom v študentovom vzdelávacom putovaní. Slovensko ponúka široké spektrum možností pre stredoškolákov, ktoré zahŕňajú rôzne typy stredných škôl. Pri rozhodovaní o tom, ako si vybrať strednú školu pomôže aj tento prehľad:

Typ školyPopisDĺžka štúdiaStupeň vzdelaniaPrijímacie konanie
GymnáziumVšeobecnovzdelávacia škola, ktorá pripravuje žiakov na štúdium na vysokých školách4 rokyÚplné stredné vzdelaniePrijímacie skúšky alebo na základe prospechu zo základnej školy
Stredná odborná školaŠkola, ktorá pripravuje žiakov na konkrétne povolania alebo odborné činnosti2-4 rokyNižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelaniePrijímacie skúšky alebo na základe prospechu zo základnej školy
Stredná športová školaŠkola, ktorá pripravuje žiakov so športovým nadaním na profesionálnu športovú kariéru4 rokyÚplné stredné vzdelanieNa základe výsledkov prijímacích skúšok a lekárskej prehliadky
Škola umeleckého priemysluŠkola, ktorá pripravuje žiakov na umeleckú tvorbu4 rokyÚplné stredné vzdelanieNa základe výsledkov prijímacích skúšok
KonzervatóriumŠkola, ktorá pripravuje žiakov na profesionálnu umeleckú kariéru v oblasti hudby, tanca alebo herectva8 rokovÚplné stredné vzdelanieNa základe výsledkov prijímacích skúšok
Špeciálna stredná školaŠkola, ktorá pripravuje žiakov na konkrétne oblasti vzdelávania, napríklad na zdravotníctvo, cestovný ruch, informatiku alebo podnikanie2-5 rokovNižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelaniePrijímacie skúšky alebo na základe prospechu zo základnej školy

Prospech zo základnej školy je dôležitý pre posun v prijímacom konaní a priamo vplýva na jeho výsledok. Je preto vhodné vedieť, ako vypočítať priemer známok ešte pred podaním prihlášky.

Po absolvovaní štúdia žiaci získajú príslušný stupeň vzdelania:

 • Nižšie stredné odborné vzdelanie – trvá 2 roky a končí sa záverečnou skúškou.
 • Stredné odborné vzdelanie – trvá 3 – 4 roky a končí sa záverečnou skúškou.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie – trvá 4 – 5 rokov a končí sa maturitnou skúškou.

Dĺžka štúdia na stredných školách sa pohybuje od dvoch do ôsmich rokov.

kam na strednú školu
Žiaci majú široký výber stredných škôl, od gymnázií a stredných odborných škôl po športové školy a umelecké konzervatóriá. Dĺžka štúdia sa pohybuje od 2 – 8 rokov. Výber školy závisí od konkrétnych záujmov a kariérnych cieľov žiakov.

Existuje stredná škola psychológie?

Na Slovensku neexistuje žiadna stredná škola, ktorá by sa špecializovala na štúdium psychológie. Štúdium psychológie na Slovensku je možné absolvovať len na vysokej škole. Avšak, na niektorých stredných školách sa vyučujú predmety, ktoré súvisia s psychológiou, ako napríklad filozofia, sociálna psychoógia alebo vývinová psychológia.

Pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium psychológie, sú dostupné aj rôzne kurzy a workshopy, ktoré môžu pomôcť s prípravou na prijímacie skúšky a na štúdium na budúcej vysokej škole.

Konkrétne, žiak, ktorý má záujem o štúdium psychológie, by mal zvážiť nasledujúce typy stredných škôl:

 • Gymnázium – gymnázium poskytuje všeobecnovzdelávacie vzdelanie, ktoré je vhodné pre štúdium na vysokej škole.
 • Stredná odborná škola s maturitou – niektoré stredné odborné školy s maturitou ponúkajú odbory, ktoré súvisia so psychológiou, ako napríklad sociálna práca alebo pedagogika.
 • Stredná športová škola – ak má žiak záujem o štúdium športovej psychológie, môže zvážiť štúdium na strednej športovej škole.

Žiak, ktorý má záujem o štúdium psychológie na vysokej škole, by mal zvoliť strednú školu, ktorá mu poskytne silné základy v oblasti matematiky, slovenského jazyka a prírodných vied. Tieto predmety sú dôležité pre štúdium psychológie, pretože poskytujú študentom základy, na ktorých môžu stavať pri študovaní psychológie.

Test povolania a jeho výhody

Existuje mnoho rôznych typov testov povolania. Medzi najbežnejšie typy patria:

 • záujmové testy zisťujú, aké činnosti a témy jednotlivca zaujímajú
 • schopnostné testy merajú jednotlivcovu inteligenciu, akademické schopnosti, fyzické schopnosti a ďalšie schopnosti
 • hodnotové testy zisťujú, čo je pre jednotlivca dôležité
 • testy osobnosti zisťujú, aké osobnostné črty má jednotlivec

Test povolania je typ psychologického testu, ktorý má za cieľ pomôcť jednotlivcovi vybrať si povolanie, ktoré je preňho vhodné. Testy povolania sa zameriavajú na rôzne faktory, ako sú napríklad záujmy, schopnosti, hodnoty a osobnostné črty.

Ako fungujú testy povolania

Testy povolania fungujú rôznymi spôsobmi. Niektoré testy sú založené na otázkach a úlohách, ktoré musia jednotlivci vyriešiť. Iné testy sú založené na analýze osobných údajov jednotlivca, ako sú napríklad záznamy zo školy alebo zamestnania.

Výsledky testov povolania môžu byť rôzne. Niektoré testy poskytujú zoznam povolaní, ktoré sú pre jednotlivca vhodné. Iné testy poskytujú informácie o tom, aké vlastnosti a schopnosti jednotlivec potrebuje pre úspech v konkrétnom povolaní.

VýhodyNevýhody
Testy povolania môžu pomôcť jednotlivcom získať prehľad o tom, aké povolania sú pre nich vhodné.Testy povolania nie sú dokonalé. Výsledky testu môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako sú napríklad nálada jednotlivca alebo jeho aktuálna životná situácia.
Testy povolania môžu pomôcť jednotlivcom rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspech v konkrétnom povolaní.Testy povolania môžu byť drahšie.
Kam na strednú školu
Testy povolania sa dajú absolvovať v rôznych zariadeniach, ako sú napríklad poradenské centrá, kariérne poradenské centrá alebo univerzity. Niektoré testy povolania sú dostupné aj online.

Test osobnosti: Výber správneho povolania

Test osobnosti povolania je špeciálny typ testu povolania, ktorý sa zameriava na osobnostné črty. Má za cieľ identifikovať typ osobnosti, ktorý je vhodný pre konkrétne povolania.

Ako funguje test osobnosti povolania?

Test osobnosti povolania funguje tak, že zisťuje, aké osobnostné črty má jednotlivec. Osobnostné črty sú stabilné vlastnosti osobnosti, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým jednotlivec myslí, cíti a správa sa.

Existuje mnoho rôznych modelov osobnostných čŕt. Medzi najbežnejšie modely patria:

 • Model veľkých piatich faktorov osobnosti: identifikuje päť hlavných osobnostných čŕt: otvorenosť pre skúsenosti, svedomitosť, extraverzia, súcitnosť a neuroticizmus.
 • Model kariérneho typu Hollanda: identifikuje šesť typov osobnosti, ktoré sú spojené s určitými povolaniami: realistický, intelektuálny, umelecky, sociálny, podnikateľský a tradičný.

Výsledky testu osobnosti povolania môžu byť rôzne. Niektoré testy poskytujú zoznam povolaní, ktoré sú pre jednotlivca vhodné na základe jeho osobnostných čŕt. Iné testy poskytujú informácie o tom, aké povolania sú pre jednotlivca vhodné na základe jeho osobnostných čŕt a záujmov.

Rozdiel medzi testom povolania a testom osobnosti povolania

CharakteristikaTest povolaniaTest osobnosti povolania
CieľPoskytnúť informácie o tom, aké povolanie je pre jednotlivca vhodnéPoskytnúť informácie o tom, aký typ osobnosti je vhodný pre konkrétne povolanie
Faktory, ktoré zohľadňujeZáujmy, schopnosti, hodnoty, osobnostné črtyOsobnostné črty
VýsledokZoznam povolaní, ktoré sú pre jednotlivca vhodnéTyp osobnosti, ktorý je vhodný pre konkrétne povolanie
kam na strednú školu
Ani test povolania ani test osobnosti povolania nie je dokonalý a výsledok testu je len orientačný. Pri výbere povolania je dôležité zvážiť aj ďalšie faktory, ako sú napríklad osobné preferencie, finančné možnosti a pracovné podmienky.

Test zdarma: Ako si vybrať strednú školu

Pri rozhodnutí o tom, na akú strednú školu ísť, teda pomôže aj test. Tieto testy poskytnú hlbší pohľad do záujmov, schopností a hodnôt. To umožní lepšie pochopiť, ktorý typ strednej školy by najviac vyhovoval budúcim cieľom a ašpiráciám žiaka.

Jednou z možností je vykonať test zdarma – kam na strednú školu. Existujú online testy, napr. skuskaosobnosti.sk, kde nájde žiak  profesionálny test osobnosti, ktorý mu prezradí na aké zamestnanie sa skutočne hodí. Navyše, ide o test pomocou špeciálnej psychologickej metódy RIASEC.

Ďalšou alternatívou je tests.dreamfoundation.eu, kde žiak nájde test zameraný na jeho schopnosti a povahové vlastnosti. Musí sa pokúsiť ohodnotiť svoje kvality a charakteristiky podľa kľúča:

0 = Vôbec ma to nevystihuje

1 = Ťažko povedať

2 = Trochu ma to vystihuje

3 = Vystihuje ma to veľmi dobre

Výhodou týchto testov – kam na strednú školu online je, že sú voľne dostupné a umožňujú získať cenné informácie o sebe samých. Takže ak žiak cíti zmätene alebo nerozhodne ohľadom svojho výberu strednej školy, mal by využiť tieto online testy a získať jasnejší pohľad.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang