Kampaň proti sexuálnemu násiliu „Pretože hovorím nie“

sexuálne násilie

Hlavným cieľom kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zvýšiť citlivosť najmä mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť.

  • Čo? Prvá kampaň na Slovensku zameraná osobitne na prevenciu sexuálneho násilia
  • Prečo? Sexuálne násilie je závažný a citlivý problém a pre obeť je traumatizujúcim zážitkom a hrubým zásahom nielen do jej práv, ale aj do dôstojnosti a telesnej integrity. Napriek tomu je tento typ násilia často mlčky tolerovaný a doteraz sa u nás nestal predmetom širokej verejnej ani odbornej diskusie
  • Pre koho? Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov

O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti totiž doteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často mlčky toleruje. Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016).

V zásade sa iste všetci zhodnú na tom, že znásilnenie je mimoriadne závažný zločin, ktorého páchatelia si zaslúžia potrestanie a obete zasa musia dostať potrebnú pomoc, skutočnosť však vyzerá inak.

Svedčí o tom nepomer počtu spáchaných a stíhaných sexuálnych útokov, nedostatok adekvátnej podpory okolia a špecializovaných služieb pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie. Prečo nezriedka považujeme sexuálne násilie za ospravedlniteľné?

Na vine sú rôzne mylné presvedčenia, ktoré sa s týmto typom násilia spájajú, ako aj nedostatočná informovanosť širokej i odbornej verejnosti o špecifikách tohto typu násilia a jeho následkoch.

Stále fungujú všeobecne rozšírené mýty, že to žena „chcela“ alebo že „si to zaslúžila“. Takéto obviňovanie sa nezvykne spájať s inými trestnými činmi. Mýty odporujú faktom: veď nikto nechce zažiť násilie ani si ho nikto nezaslúži.

Kampaň „PRETOŽE HOVORÍM NIE“ chce prispieť k prevencii sexuálneho násilia sprostredkovaním najdôležitejších informácií o jeho formách, následkoch, príčinách a možnostiach pomoci.

Chce poukázať na to, že každý človek môže odmietnuť násilie v akejkoľvek podobe – či už ako súkromná osoba v každodennom živote i krízových situáciách, alebo v rámci svojej profesie a plnenia úloh súvisiacich s prevenciou násilia a zasahovaním proti nemu.

Prvá kampaň proti sexuálnemu násiliu

Násilie na ženách začali ako verejnú tému otvárať mimovládne organizácie v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, čo vyvrcholilo kampaňami „Piata žena“.

V roku 2007 prebehla pod názvom „Zastavme násilie“ prvá kampaň zo strany MPSVR a realizovali sa viaceré aktivity v rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 2014 – 2019.

„PRETOŽE HOVORÍM NIE“ je prvá kampaň na Slovensku, ktorá sa zameriava osobitne na problematiku sexuálneho násilia.

Upozorňuje na skutočnosť, že najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov stávajú dievčatá a ženy, nezabúda však ani na chlapcov a mužov, ktorí zažili sexuálne násilie.

Zároveň vyzýva najmä mužov, aby svojím správaním odmietli akúkoľvek podobu násilia či nátlaku vo vzťahu k ženám a iným mužom ako prejav „mužnosti“ alebo „mužskej“ solidarity.

Aktuálna kampaň je súčasťou končiaceho projektu MPSVR

„Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie” (skratka KMC), v rámci ktorého vznikla inštitúcia pre koordináciu a spoluprácu na tvorbe celoštátnych politík zameraných na prevenciu a elimináciu násilia na ženách (všeobecne v párových vzťahoch) a domáceho násilia.

Domáce násilie je jedným z ľudských práv, ktoré je porušované najčastejšie.

Cieľové skupiny a posolstvo

Hlavnou  cieľovou skupinou kampane boli mladí ľudia, ženy a muži vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí  sú voči sexuálnemu násiliu veľmi zraniteľní, ale ho v určitých podobách vo veľkej miere aj tolerujú.

Zároveň kampaň upozorňovala na skutočnosť, že napriek rozšírenému presvedčeniu o „neznámom násilníkovi v tmavom parku“ sú páchateľmi sexuálnych útokov najčastejšie partneri, bývalí partneri a blízki či vzdialení známi obete.

Podľa práve spracovaného výskumu KMC len v 12 % prípadov je útočníkom úplne cudzí človek, veľká väčšina obetí páchateľa poznala, zhruba tretina s ním bola vo vzťahu.

V zahraničí ukazujú prieskumy veľmi podobné čísla, napr. podľa údajov z USA až dve tretiny znásilnení mladých žien páchajú ich známi.

Posolstvom kampane je, že nie znamená za každých okolností nie a predpokladom spoločne prežívanej intimity je vzájomný súhlas.

Len postoj, ktorý vylučuje akékoľvek obviňovanie obetí a hovorí, že za násilie zodpovedá výhradne páchateľ, je prevenciou sexuálneho násilia.

Zároveň mala kampaň posilniť mladých ľudí, aby zasiahli v prípade, že vidia hrozbu alebo samotné sexuálne násilie vo svojom okolí.  

Pomoc a podpora

Vzhľadom na panujúce predsudky o sexuálnom násilí je pre osoby, ktoré ho zažili, často ťažké násilie ako také rozpoznať a vyhľadať pomoc.

Ak človek potrebuje pomoc alebo sa chce poradiť, treba volať na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. Pre viac informácií o možnostiach pomoci a podpory navštíviť webovú stránku www.zastavmenasilie.sk, najmä sekciu PORADŇA.

Sexuálne násilie je akákoľvek forma násilného správania, ktoré vyžaduje, aby jeden človek sexuálne zneužíval druhého. Môže to zahŕňať fyzické, verbálne, psychologické alebo sexuálne násilie.

Môže to tiež zahŕňať neprimeranú kontrolu, príkazy alebo obmedzovanie činností alebo sexuálneho života druhej osoby. Sexuálne násilie môže mať dlhotrvajúce fyzické, psychologické a sociálne následky.

Kampane proti sexuálnemu násiliu sú nevyhnutné

Kampaň proti sexuálnemu násiliu zvyčajne zahŕňa úsilie šírenia informácií a edukácie. V tejto oblasti je veľmi dôležité vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o sexuálnom násilí a jeho dôsledkoch. Táto diskusia môže zahŕňať rôzne metódy, vrátane vystúpení, tlačových konferencií, školení, seminárov a workshopov.

Kampaň proti sexuálnemu násiliu by mala tiež zahŕňať snahu o právnu reformu. Právna reforma by mala zahŕňať zavedenie prísnych trestov pre páchateľov sexuálneho násilia, ako aj zlepšenie práv pre obeť.

Právne reformy môžu zahŕňať aj zavedenie trestov pre ľudí, ktorí prejavujú neprimeranú sexuálnu aktivitu. Kampaň proti sexuálnemu násiliu môže zahŕňať aj snahy o zavedenie legislatívnych opatrení, ktoré by pomohli chrániť obeť.

Toto môže zahŕňať zavedenie kontrol, ktoré by umožnili vyšetrovanie prípadov sexuálneho násilia, ako aj vytvorenie bezpečnostných opatrení, ktoré by chránili obeť.

Kampaň proti sexuálnemu násiliu by mala tiež zahŕňať podporu pre obeť. To by malo zahŕňať zavedenie programov, ktoré by poskytovali obetiam pomoc a podporu, najmä psychologickú a právnu pomoc.

Programy by mali tiež zahŕňať podporu pre rodiny obetí a ich rodiny, aby im pomohli zvládnuť traumu. Kampaň proti sexuálnemu násiliu by mala tiež zahŕňať snahy o zavedenie programov pre prevenciu.

Programy prevencie by mali zahŕňať edukáciu o sexuálnom násilí a prevencii a zahŕňať aj programy, ktoré by mohli prispieť k znižovaniu rizík sexuálneho násilia.

Všetky tieto kroky by mali prispieť k vytvoreniu spoločnosti, ktorá je menej náchylná k sexuálnemu násiliu a ktorá je pripravená pomôcť tým, ktorí sa ocitnú v ťažkej situácii.

Kampane proti sexuálnemu násiliu sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že obeť dostanú správnu pomoc a aby sa zabránilo ďalším obetiam.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang