Lekárske prehliadky vodičov nad 70 rokov – platnosť vodičského preukazu

lekarske prehliadky vodicov nad 70 rokov

Vodiči nad 70 rokov sú povinní absolvovať pravidelné lekárske prehliadky, aby sa posúdila ich zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla. Tieto prehliadky sú dôležitou súčasťou úsilia o udržanie bezpečnosti na cestách a zníženie rizika dopravných nehôd.

Lekárska prehliadka vodiča nad 70 rokov pozostáva z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a psychologického vyšetrenia.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 sú platné do 31.12. 2032.

Vodičské preukazy vydané po 19. januári 2013 majú platnosť 5 alebo 15 rokov v závislosti od skupiny.

Vodiči nad 75 rokov musia absolvovať prehliadky každé dva roky.

Vodič, ktorý nesplní povinnosť absolvovať lekársku prehliadku, môže byť pokutovaný.

Vydanie vodičského preukazu u starších osôb

Proces vydania vodičského preukazu pre osoby staršie ako 70 rokov sa v niektorých ohľadoch líši od procesu pre mladších uchádzačov.

Zdravotné požiadavky:

 • Lekárska prehliadka: Pred absolvovaním skúšok je povinná lekárska prehliadka u schváleného lekára. Lekár posúdi celkový zdravotný stav, zrak, sluch a kognitívne funkcie, aby sa uistil, že budúci vodič je schopný bezpečne šoférovať.
 • Pravidelné prehliadky: Vodiči nad 70 rokov musia absolvovať pravidelné lekárske prehliadky s frekvenciou závislou od kategórie vodičského preukazu (každé 2 alebo 5 rokov).

Testovanie:

 • Teoretická skúška: Táto skúška je rovnaká pre všetky vekové kategórie a overuje si vedomosti o pravidlách cestnej premávky a dopravných značkách.
 • Praktická skúška: Praktická jazda prebieha podľa štandardných postupov, avšak skúšobný komisár môže venovať väčšiu pozornosť uchádzačovým reakčným časom, manévrovaniu a celkovej jazde.

Ďalšie požiadavky:

 • Platný občiansky preukaz: Na overenie identity je potrebný platný občiansky preukaz.
 • Poplatky: Za podanie žiadosti o vodičský preukaz a skúšky sa vyberajú poplatky.

Pred začatím procesu získavania vodičského preukazu sa odporúča dôkladne si preštudovať všetky požiadavky a postupy. V prípade akýchkoľvek otázok netreba váhať kontaktovať príslušné úrady.

Vydanie vodičského preukazu je možné aj u starších osôb, je však potrebné, aby sa predtým podrobili dôslednej lekárskej kontrole.

Aká je platnosť vodičského preukazu vodiča nad 65 rokov?

Platnosť vodičského preukazu pre osoby nad 65 rokov závisí od kategórie vodičského preukazu:

Vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 sú platné do 31.12. 2032. Vodiči takýchto preukazov sú povinní absolvovať pravidelnú lekársku prehliadku najskôr 2 mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov.

 • Skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE: Vodiči týchto skupín sú po dosiahnutí veku 65 rokov povinní absolvovať lekársku prehliadku každé 2 roky.
 • Ostatné skupiny: Držitelia nad 65 rokov musia absolvovať pravidelné lekárske prehliadky každých 5 rokov.

Vodičské preukazy vydané po 19. januári 2013:

 • Skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE: Platnosť 5 rokov, najviac do dovŕšenia veku 65 rokov.
 • Všetky skupiny: Tieto vodičské preukazy majú obmedzenú platnosť 15 rokov, najviac do dovŕšenia veku 65 rokov. Po dovŕšení 65. roku veku je nutné absolvovať lekársku prehliadku každých 5 rokov.

Okrem vodičského preukazu musia vodiči nad 65 rokov, ktorí vedú motorové vozidlo, pri sebe nosiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára. Toto potvrdenie im bude vydané po absolvovaní úspešnej lekárskej prehliadky.

Tlačivo dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre vodičov nad 65 rokov

Tlačivo dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre vodičov nad 65 rokov vyplní lekár, ktorý vykonal prehliadku. Lekár do tlačiva uvedie informácie o:

 • Vodičovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa)
 • Vykonanej prehliadke (dátum, výsledok)
 • Svojich údajoch (meno, priezvisko, adresa, pečiatka)

Vyplnené a podpísané tlačivo dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre vodičov nad 65 rokov musí vodič nosiť pri sebe spolu s vodičským preukazom.

Vodič je povinný predložiť tlačivo na výzvu policajta.

Tlačivo na výmenu vodičského preukazu po 65 roku veku

Na výmenu vodičského preukazu po 65 roku veku nie je potrebné žiadne tlačivo. Celý proces prebieha elektronicky a osobne na oddelení dokladov Policajného zboru.

Postup pri výmene vodičského preukazu:

 1. Vodič absolvuje lekársku prehliadku:
  • Vodiči skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE: každé 2 roky
  • Ostatní vodiči: každých 5 rokov
  • Lekár po úspešnej prehliadke vystaví Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
 2. Navštívi oddelenie dokladov Policajného zboru:
  • So sebou si vezme:
   • Starý vodičský preukaz
   • Platný občiansky preukaz
   • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča (vypísané lekárom)
   • Poplatok za výmenu vodičského preukazu (kolok)
  • Na oddelení dokladov vyplní Žiadosť o výmenu vodičského preukazu.
  • Odovzdá požadované doklady a kolok.
  • Bude odfotený/á na nový vodičský preukaz.

V niektorých prípadoch môže Policajný zbor vyžiadať aj doklad o psychickej spôsobilosti. O tom vodiča informujú na oddelení dokladov.

Výmena vodičského preukazu po 65 roku veku sa uskutočňuje rýchlo a efektívne bez potreby tlačiva k tomuto úkonu.

Platnosť vodičského preukazu vodiča nad 70 rokov

Platnosť vodičského preukazu vodiča nad 70 rokov je 5 rokov, avšak podmienkou je doklad o zdravotnej spôsobilosti, ktorý musí mať vodič pri sebe.

Ak osoba nad 70 rokov zistí, že jeho vodičský preukaz je neplatný, je povinný požiadať o jeho výmenu, v prípade, ak má záujem aj naďalej riadiť vozidlo.

Lekárske prehliadky vodičov nad 75 rokov

Vodiči nad 75 rokov sú povinní absolvovať pravidelné lekárske prehliadky, aby sa posúdila ich zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla. Tieto prehliadky sú dôležitou súčasťou úsilia o udržanie bezpečnosti na cestách a zníženie rizika dopravných nehôd.

Ako často musia vodiči nad 75 rokov absolvovať lekárske prehliadky?

Vodiči nad 75 rokov musia absolvovať prehliadky každé dva roky.

Vodič, ktorý nesplní povinnosť absolvovať lekársku prehliadku, môže byť pokutovaný. V prípade, že sa preukáže, že zdravotný stav vodiča ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, môže mu byť vodičský preukaz odňatý.

Prečo je tlačivo potvrdenia od lekára na vodičský preukaz dôležité?

Tlačivo potvrdenia od lekára na vodičský preukaz je dôležité z nasledovných dôvodov:

1. Zabezpečuje bezpečnosť na cestách:

 • Posudzuje zdravotný stav vodiča a jeho schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo.
 • Pomáha identifikovať vodičov, ktorí by z dôvodu zdravotných problémov nemali šoférovať, a tak znižuje riziko dopravných nehôd.

2. Plní zákonnú povinnosť:

 • Vodič nad 65 rokov, ktorý chce viesť motorové vozidlo na území Slovenskej republiky, musí mať vodičský preukaz a k nemu doklad o zdravotnej spôsobilosti.
 • V opačnom prípade hrozí pokuta.

3. Dokazuje zdravotnú spôsobilosť:

 • Tlačivo slúži ako oficiálny doklad, ktorý preukazuje, že vodič splnil všetky zdravotné požiadavky na vedenie motorového vozidla.
 • Policajt si ho môže od vodiča vyžiadať pri kontrole alebo pri výmene vodičského preukazu.

4. Poskytuje informácie pre lekára:

 • Tlačivo obsahuje dôležité informácie o vodičovi, ako napríklad jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a kategóriu vodičského preukazu.
 • Tieto informácie lekár potrebuje na to, aby mohol posúdiť zdravotný stav vodiča a jeho schopnosť šoférovať.

5. Chráni zdravie vodiča:

 • Pravidelné lekárske prehliadky, s ktorými je tlačivo spojené, pomáhajú včas odhaliť a liečiť zdravotné problémy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tlačivo potvrdenia od lekára na vodičský preukaz nie je len formálny dokument, je dôležitým nástrojom na zabezpečenie bezpečnosti na cestách a na ochranu zdravia vodiča aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo zahŕňa výmena vodičáku?

Výmena vodičáku na Slovensku zahŕňa nasledovné kroky:

1. Podanie žiadosti:

 • Žiadosť o výmenu vodičského preukazu je možné podať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.
 • Žiadosť je možné podať osobne.
 • K žiadosti je potrebné predložiť nasledovné doklady:
  • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz)
  • Starý vodičský preukaz (ak ho žiadateľ má)
  • Poplatok za výmenu vodičského preukazu

2. Nasnímanie podoby tváre a podpisu:

 • Po podaní žiadosti bude žiadateľ vyfotografovaný a jeho podpis bude nasnímaný.

3. Vyhotovenie vodičského preukazu:

 • Vodičský preukaz bude vyhotovený na oddelení dokladov.
 • V prípade štandardného vybavenia (do 30 dní).
 • V prípade zrýchleného vybavenia (do 2 pracovných dní).

Výmena vodičáku je veľmi dôležitá, najmä ak ten starý stratil svoju platnosť.

Odkedy môžem šoférovať?

Vek, odkedy môžem šoférovať na Slovensku, závisí od kategórie vodičského preukazu, o ktorú sa uchádzam:

Kategória AM (mopedy, mopedy s prívesom):

 • 15 rokov: Minimálny vek na získanie vodičského preukazu AM je 15 rokov.

Kategória A1 (motocykle s objemom do 125 cm3):

 • 16 rokov: Minimálny vek na získanie vodičského preukazu A1 je 16 rokov.

Kategória A2 (motocykle s výkonom do 35 kW):

 • 18 rokov: Minimálny vek na získanie vodičského preukazu A2 je 18 rokov.

Kategória A (motocykle bez obmedzenia výkonu):

 • 24 rokov: Minimálny vek na získanie vodičského preukazu A je 24 rokov.

Kategória B (osobné autá):

 • 17 rokov: Minimálny vek na získanie vodičského preukazu B je 17 rokov.

Okrem dosiahnutia minimálneho veku musí žiadateľ pre získanie vodičského preukazu absolvovať teoretický a praktický kurz v autoškole a úspešne zložiť skúšky.

Vedieť, odkedy môžem šoférovať, je užitočné. Pomáha to záujemcovi pripraviť sa na uskutočnenie dôležitej zmeny v jeho živote.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang